Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Bohemian Manchester, Moravian Klondike and Silesian Versailles: Attributive structures of foreign place names in contemporary Czech journalism

Jaroslav David, Michal Semian

[Articles]

(pdf)

Český Manchester, moravský Klondike a slezské Versailles: Přívlastkové konstrukce cizích zeměpisných jmen v současné české publicistice

A B S T R A C T
Exonyms – i.e. toponyms of the type Rakousko, Benátky (‘Austria’, ‘Venice’) – were introduced to the Czech landscape (along with foreign endonyms) in medieval times. During the 19th century, a new, specific application of foreign place names began to appear, and this development forms the focus of the present article. Such words began to feature in attributive structures of the type český, pražský (‘Czech’ or ‘Bohemian’, ‘Prague’s’) + exonym / foreign endonym; many of these structures came into widespread use referring to areas whose boundaries were not clearly delineated or defined, or they served the purposes of marketing and advertising. In the 1990s, the growing influence of a “new” European regionalism and the formation of new territorial entities was accompanied by a revival of some old regional identities – and, in turn, by the revival of their names. Attributive structures with foreign place names thus began to re-appear in toponymy, and also in advertising or journalism. The analysis presented in this article is based on the SYN PUB component of the Czech National Corpus, and it focuses on the collocations of the lemmas český/moravský/slezský (‘Czech’ or ‘Bohemian’/‘Moravian’/‘Silesian’) + exonym / foreign endonym, aiming to offer insight into the reasons underlying the use of such structures in contemporary journalism.

R E S U M É
Exonyma, toponyma typu Rakousko, Benátky, byla spolu s cizími podobami endonym přenášena do české krajiny již ve středověku. Od 19. století se setkáváme s dalším specifickým použitím exonym / cizích endonym, na které se zaměříme. Jde o jejich výskyt v přívlastkových konstrukcích typu český, pražský + exonymum / cizí endonymum, z nichž mnohé se staly běžně používanými označeními nejednoznačně ohraničených/definovaných území nebo slouží jako reklamní označení lokality. Od 90. let 20. století pod vlivem „nového“ regionalismu můžeme v celé Evropě sledovat nejenom vznik nových územních celků, ale také obrození některých starých regionálních identit, a tím i jejich původních označení. Přívlastkové konstrukce exonym se tak znovu objevují v toponymii, ale také v podobě reklamních, popř. publicistických spojení. V analýze se na základě Českého národního korpusu SYN PUB zaměřujeme na kolokace lemmat český/moravský/slezský + exonymum / cizí endonymum s cílem ukázat důvody jejich užívání v současné publicistice.

Key words: place names, exonyms, foreign endonyms, journalism, place marketing, Czech National Corpus, appellativization

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Department of Czech Language
Faculty of Arts, University of Ostrava
Reální 5, 701 03 Ostrava, Czech Republic
jaroslav.david@osu.cz

Department of Social Geography and Regional Development
Faculty of Science, Charles University in Prague
Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czech Republic
semian@natur.cuni.cz

Slovo a slovesnost, volume 76 (2015), number 2, pp. 129-147

Previous Martin Havlík, Lucie Jílková, Veronika Štěpánová: Management výslovnosti pravopisně neintegrovaného lexika v Českém rozhlase

Next Lenka Fárová, Jan Dlask: Jan Blommaert – Sirpa Leppänen – Päivi Pahta – Tiina Räisänen (eds.): Dangerous Multilingualism: Northern Perspectives on Order, Purity and Normality