Časopis Slovo a slovesnost
en cz

K Šaumjanově definici fonému

Oldřich Leška

[Články]

(pdf)

Фонема в понимании С. К. Шаумяна / À propos de la définition du phonème établie par S. K. Šaumjan

Vztah fonologických protikladů k výrazové složce znakových jednotek jazykových lze chápat dvojím způsobem: jednak tak, že vyplývají z výrazové rozlišenosti znakových jednotek (jsou jí dány, vymezeny), anebo je výrazová rozlišenost znakových jednotek výsledkem uplatnění fonologických protikladů daného jazyka. Nejde tu pouze o dvojí rozdílný pohled, který by neměl žádný důsledek pro řešení fonologických otázek. V prvním případě je zřejmé, že se zvuková realita mnohem zřetelněji jeví jako více nebo méně arbitrérní reprezentace konstituentních složek artikulovaného výrazu, kdežto v druhém případě konfrontace znakových jednotek může daleko spíše mít význam procedury kontrolující funkční povahu a funkční vztahy prvků repertoáru zvukového plánu jazyka. Funkční asymetrie (ten[ŋ] — tenoučký [n], bezbarvý [z] — bezpředmětný [s]), která v repertoáru zvukového plánu jazyka platí, vyvolává nutnost fonologické interpretace (a šíře vlastně i morfonologické interpretace, srov. na rukou na ruce). V literatuře věnované fonologickým problémům bychom mohli najít řadu příkladů, jak se tento dvojí pohled na fonologické skutečnosti různě uplatňuje.

Zvlášť je nutné si toto připomenout, přistupujeme-li k charakteristice fonologické koncepce, kterou vyložil S. K. Šaumjan ve své knize Problemy teoretičeskoj fonologii (Moskva 1962), protože lze tak lépe pochopit její celek i některá místa, zvláště když autor konfrontuje své názory s názory předchůdců.

[206]V „teoretické fonologii“[1] si autor klade za úkol pomocí „hypotetickodeduktivní“ metody vypracovat základní pojmový aparát fonologie, jakožto součásti „dvoustupňové teorie strukturní lingvistiky“, kterou již dříve načrtl[2] a podrobněji rozvedl v své poslední knize.[3] Snaží se vlastně vyřešit věci dvě: vybudovat nový systém fonologie a zároveň vtisknout lingvistice schéma abstraktních teoretických věd, jakou je např. fyzika. Ostře odlišuje rovinu „pozorování“ a rovinu „konstruktů“ (hypoteticky vymezovaných pojmů vysvětlujících pozorovaná fakta). I když se tato „dvoustupňovost“ uplatňuje příliš schematicky — přes autorovo zdůrazňování, že tento přístup vyplývá z vnitřních potřeb řešených problémů —, je třeba Šaumjanovo jednoznačně vyhraněné a svými prameny zcela určité stanovisko vítat jako příležitost najít v diskusi řešení optimální. Již v počátcích strukturní lingvistiky, zvláště v Hjelmslevově první knize Principes de grammaire générale,[4] nacházíme zcela jasný pokus promyslit poměr mezi pozorovanými fakty a výroky o nich, jakožto hypotetickými interpretacemi; rostoucí zájem o vztah mezi pozorovanými fakty a jejich výkladem je důležitým měřítkem vývoje lingvistiky a způsob řešení je zajímavým svědectvím o situaci lingvistiky.

Vztah mezi rovinou pozorování a rovinou konstruktů je v lingvistice asi sotva tak jednoduchý, jak tvrdí Šaumjanovy prameny. Na rozdíl např. od fyziky obsahuje v lingvistice rovina pozorování vlastně již naši interpretaci: popisujeme-li a interpretujeme-li jazyk, popisujeme a interpretujeme to, co zahrnuje již výsledky naší interpretace. Šaumjan si zřejmě sotva uvědomuje komplikace, které vznikají, zahrnuje-li do „protokolární báze“ (tj. do výchozích dat), údaje o výpovědích (a chování) informátorů, které mají zobecnit pracovní postup a nahradit — jakožto „nesémantická“ kritéria — odkazy na význam při rozhodování o totožnosti či různosti jazykového výrazu (signifiant). Ponechávám zcela stranou praktické obtíže — připomeňme jen, že odkazem na jazykové chování chtěl již deskriptivismus vyřešit problém významu —, jde mi jen o komplikovanou povahu roviny pozorování ve srovnání se situací v jiných vědních oborech, kde se „dvoustupňovost“ zvlášť zřetelně nabízí.

Klíčem k objasnění Šaumjanových postupů při řešení fonologických problémů je část věnovaná nové definici fonému. Autor ukazuje zvláště na teorii Trubeckého, jak dosavadní definice fonému vedou ke třem druhům „antino[207]mií“: k antinomii „transpoziční“, k antinomii „paradigmatické identifikace fonému“ a k antinomii „syntagmatické identifikace fonému“.

Šaumjan vyvozuje tyto antinomie ze dvou tezí, které vyplývají z definice fonému u Trubeckého:

(1) fonémy jsou prvky, které slouží k diferenciaci označujícího (signifiant);

(2) fonémy jsou akustické elementy.

Naznačíme, jak tyto antinomie vznikají a jaký z nich dělá Šaumjan závěr. „Transpoziční antinomie“ vzniká tím, že z teze (1) vyplývá — podle Šaumjana — obecně možnost transpozice z akustické substance do substance jiné, např. grafické, barevné ap. („Myšlenkovým experimentem“ transponujeme, převedeme zvukový výraz do jiné substance.) Tato možnost transpozice je v rozporu s tezí (2); transpozicí přestaly být fonémy akustickou substancí, přestaly být sebou samými. Je-li tomu tak, pak je tedy třeba dosavadní definici nahradit definicí novou, hlubší.

Vyplývá opravdu z tvrzení (1) možnost transpozice? Fonémy tvoří množinu a můžeme ji jako kteroukoli jinou množinu jednoznačně zobrazit na jistou, substanciálně libovolnou množinu. Konvence může dovolovat přechod od jedné substance ke druhé, tj. „substanciální transpozici“. Je na první pohled jasné, že problém „substanciální transpozice“, „transsubstanciace“ nemá nic společného se specifikou fonologických protikladů. Z definice Trubeckého takto neplyne žádná „fundamentální antinomie“; definice Trubeckého si prostě těchto věcí vůbec nevšímá, a jestliže chceme vysvětlit možnost transpozice v nové teorii fonému (jak ji má na mysli Šaumjan), je to záležitost šíře výkladu o teorii výrazu lingvistických znaků, do kterého fonologii situujeme. (Možnost substanciální transpozice je dána — podle mého názoru — především funkčně reprezentativním vztahem k abstraktnímu výrazu znakových jednotek.) Šaumjan však došel k závěru o nutnosti nemateriální interpretace povahy fonému.[5] [Stejně lze ukázat, že např. antinomii „syntagmatické identifikace fonému“ (v. s. 30n.) by bylo docela dobře možno vyloučit připuštěním jisté redundantnosti výrazu.]

Je jistě možné pojmout teorii výrazu tak, že určitá abstraktní diakritika mají v určité substanci svou manifestaci a mezi elementy této substance platí jistá pravidla funkčního protikladu nebo ekvivalence, ale k této fonologii nedocházíme odstraňováním vznikajících antinomií.[6]

Definujeme-li foném-konstrukt nově jako abstraktní diakritikon (v. s. 35) a klesne-li v podstatě „relačně materiální“ foném Trubeckého na rovinu pozorování (a nazveme-li ho „abstraktním fonemoidem“, v. např. s. 88), příliš mnoho se na tvářnosti fonologie nezmění a ještě mnoho zbývá, abychom dobudovali teorii jazykového výrazu, kde by si fonologická problematika našla své místo. Vracím se zde k úvodní poznámce: je opravdu důležité si uvědomit vztah fonologických protikladů k výrazové složce jazykových jednotek. Nezdá [208]se přitom také, že teorie distinktivních rysů je nutně slučitelná s novým pojetím fonému u Šaumjana.

Postup při definici fonému demonstruje autorovu snahu důsledně promítnout všechny dosavadní fonologické pojmy do roviny ideální, do roviny konstruktů.[7] Výměr fonému tvoří jen malou část tematiky, o níž kniha Problemy teoretičeskoj fonologii pojednává. Šíře rámce, naléhavost kladených otázek, zajímavý postup výkladu, nečekané interpretace i živý výklad staví Šaumjanovu knihu mezi přední fonologické práce poslední doby. Nelze při její četbě zapomenout ani na to, že patří autorovi, který v minulosti ne tak dávné jako jeden z mála obhajoval moderní pojetí fonologie.

 

R É S U M É

Фонема в понимании С. К. Шаумяна

В статье обсуждается понимание фонемы, изложенное С. К. Шаумяном в книге Основы теоретической фонологии. К углубленному пониманию фонемы—конструкта, как абстрактной диакритики, мы приходим вовсе не благодаря глубоким антиномиям, возникающим при анализе, напр. определения Трубецкого, а в результате более широкого понимания проблем плана выражения, которое намечается, гл. обр., в работах Л. Ельмслева. Постулирование фонемы как абстрактной диакритики не снимает сложных проблем фонологической интерпретации. Двуступенчатая теория фонологии (структурной лингвистики) построенная С. К. Шаумяном по образцу структуры абстрактных теоретических наук, не учитывает в достаточной мере того простого факта, что в лингвистике элементы интерпретации заключены в самой протокольной базе, подлежащей лингвистической интерпретации.


[1] Teoretická fonologie stojí proti obecné fonologii, jejímž speciálním úkolem je podat typologii konkrétních fonologických systémů, a deskriptivní fonologii, která se zvláště zabývá technikou fonologického popisu. Teoretická fonologie má být společným základem jak obecné, tak deskriptivní fonologie. Speciálním úkolům teoretické, obecné a deskriptivní fonologie odpovídají i různé metodické postupy: jestliže teoretická fonologie pracuje „hypotetickodeduktivní metodou“, metodou obecné fonologie je „generalizace“.

[2] Např. S. K. Šaumjan, Preobrazovanije informacii v processe poznanija i dvuchstupenčataja teorija strukturnoj lingvistiki. Tezisy dokladov na konferencii po obrabotke informacii, mašinnomu perevodu i avtomatičeskomu čteniju teksta, Moskva 1961, 111—115. — Srov. SaS 27, 1966, 66n. a J. Popela v ČsR 8, 1963, 171n.

[3] S. K. Šaumjan, Strukturnaja lingvistika, Moskva 1965.

[4] L. Hjelmslev, Principes de grammaire générale, Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. Historisk — filologiske Meddelelser XVI, 1, København 1928. — Toto platí i jako bibliografická připomínka; zvláštní podiv budí — již jen při letmém nahlédnutí — Šaumjanovy výklady z knihy Strukturnaja lingvistika: některá řešení zde nemají vůbec historii nebo je neobyčejně zkrácená.

[5] „Transpozice“ výrazu mohou být velmi rozmanité (tedy nejen na základě jedno-jednoznačného zobrazení) a bylo by třeba ještě mnohem dále rozšířit hranice teorie jazykového výrazu, než činí Šaumjan.

[6] Překvapuje, že si autor nepovšiml — zvláště když o několik stran dále tvrdí, že se ve fonologii nelze obejít bez distinktivních rysů —, že substanciální transpozicí se podstatně může změnit „fonologická“ situace: nemusí se zachovávat vnitřní struktura fonému daná distinktivními rysy a přitom může být diakrize plně zachována.

[7] Někdy — jako např. při výkladu přízvuku — se překvapivé zjednodušení vykupuje velmi draze komplikacemi na straně druhé. Aby se totiž např. slova 'dušu (4. sg.) a du'šu (1. sg. préz.) nelišila místem přízvuku, musí autor jejich protiklad interpretovat takto:

 

d

 

u

d

 

š

'u

 

'u

š

 

u

 

 

;

(tak se totiž přízvuk stává monofunkční — nerozlišuje slova, má jen funkci kulminativní). Hypotetické nuly (konstrukty) vyrovnávají výraz tak, aby v obou slovech byl přízvuk na témž místě.

Slovo a slovesnost, ročník 27 (1966), číslo 3, s. 205-208

Předchozí Aleksandr V. Isačenko: Foném a jeho signálový korelát

Následující Milan Romportl: K metodě zvukového rozboru jazyka