Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archiv - seznam ročníků

Slovo a slovesnost, ročník 64 (2003), číslo 1

Články

Jan Kořenský: Procesuální gramatika v kontextu současných tendencí lingvistického myšlení

Jaroslav Peregrin: Formální zachycení kontextu

21 Jindra Konopková: Způsoby vyjádření mlčení v uměleckém textu

31 Roman Göttlicher: Komunikace, mlčení a řeč v křesťanství

Rozhledy

40 Lenka Zajícová: Jazyky a lingvistika v Paraguayi

Recenze

52 Jiří Nekvapil: Heiko Hausendorf: Zugehörigkeit durch Sprache: eine linguistische Studie am Beispiel der deutschen Wiedervereinigung

57 Petr Kaderka: Clifford Geertz: Interpretace kultur. Vybrané eseje

62 Tomáš Horák: Vladimír Pucek – Marta Bušková: Jazyková politika v Koreji

65 Jiří Kraus: Papers in Phonetics and Speech Processing

69 Jitka Janíková, Jan Volín: Jana Dankovičová: The Linguistic Basis of Articulation Rate Variation in Czech

72 Jan Králík: Projekt korpusového slovníku maďarštiny

Kronika

75 Jan Kořenský: Za Milošem Dokulilem

75 Kamila Karhanová, Markéta Slezáková: Znovu o interakční lingvistice

Sdělení redakce

80 Sociologický časopis

Slovo a slovesnost, ročník 64 (2003), číslo 2

Články

81 Milan Jankovič: K problematice „smyslu“ a „významu“ literárního díla

88 Jindra Světlá: K typologickým rozdílům mezi texty informativními a apelativními

107 Adela Rechzieglová: Asimilace jako příklad mezijazykového kontrastu: čeština vs. holandština

Rozhledy

119 Robert Adam: Formy podání řeči

128 Robert Adam: Stručné novější dějiny a současná situace výzkumu podání řeči

Recenze

133 Jan Králík: Luděk Hřebíček: Vyprávění o lingvistických experimentech s textem

134 Jiří Zeman: Lev N. Zybatov (Hrsg.): Sprachwandel in der Slavia: die slavischen Sprachen an der Schwelle zum 21. Jahrhundert

142 František Štícha: Vilmos Ágel: Valenztheorie

145 Ludmila Uhlířová: Glottometrics

148 Kateřina Marková: Korpusy ruského jazyka v Rusku

Kronika

156 Jan Kořenský: Zemřel Alexandr Stich

157 Petr Kaderka: Text a kontext (Vídeň 14.–15. 11. 2002)

Slovo a slovesnost, ročník 64 (2003), číslo 3

Články

161 Jiří Nekvapil, Ivan Leudar: O českých masmédiích z etnometodologické perspektivy: romská identita v dialogických sítích

193 Petr Chleboun: Projekt kontinuální analýzy diskuzních pořadů českých televizí

Rozhledy

201 Sabine Dönninghaus: Od Eubúlida z Milétu k teorii vědeckého jazyka v současné lingvistice

Recenze

219 Jiří Zeman: Baldur Panzer (Hrsg.): Die sprachliche Situation in der Slavia zehn Jahre nach der Wende

222 Jan Holeš: Pierre Rézeau (ed.): Dictionnaire des régionalismes de France. Géographie et histoire d’ un patrimoine linguistique

224 Edvard Lotko: Krzysztof Szymanek: Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny

226 Charles E. Townsend: Setkání s češtinou

234 Karel Kučera: Český jazykový atlas, 4. díl

236 Karel Kučera: Druhý kompaktní disk s ukázkami českých nářečí

Kronika

240 Jan Holeš: Mezinárodní konference kanadistů v Grainau

Slovo a slovesnost, ročník 64 (2003), číslo 4

Články

241 Šárka Lešnerová, Karel Oliva: Česká vztažná souvětí s nestandardní strukturou

253 Michal Šulc: Jestliže a sestry její. Obraz jedné spojky v korpusu SYN2000

269 Miroslav Červenka: Tři poznámky k Dobrovského Prozodiím

276 Jiří V. Neustupný: Literární kritika jako jazykový management

Rozhledy

289 Patrik Mitter: Poznámky ke složeným hybridním substantivům s prvním komponentem (členem) cizího původu v současné slovní zásobě

Recenze

298 Jiří Zeman: B. H. Jernudd (ed.): Language Management and Language Problems

301 Jiří Nekvapil: Takesi Sibata: Sociolinguistics in Japanese Contexts

306 Jiří Homoláč: Ruth Wodak – Michael Meyer (eds.): Methods of Critical Discourse Analysis

Kronika

313 Redakce: Josef Dobrovský – fundator studiorum slavicorum

314 Alena Macurová: Karel Hausenblas (16. 11. 1923 – 5. 7. 2003)

316 František Daneš: Sedmdesátiletý Jiří V. Neustupný

318 Jasňa Šlédrová, Irena Vaňková: K životnímu jubileu Ivy Nebeské