Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archiv - seznam ročníků

Slovo a slovesnost, ročník 23 (1962), číslo 1

Články

Jiří Levý: Izochronie taktů a izosylabismus jako činitelé básnického rytmu

Pavel Novák: Některé otázky syntaktické analýzy (z hlediska strojového překladu)

21 Roman Mrázek: K otázce českých větných schémat a typů, zvláště neslovesných

Rozhledy

37 Petr Sgall: Znovu o obecné češtině

46 František Kopečný: Česká mluvnice

58 Květa Korvasová, Bohumil Palek: Některé vlastnosti entropie českého slovníku

67 Jitka Štindlová: Uplatňování metod mechanizace a automatizace v lexikologické práci v zahraničí

Kronika

71 Pavel Trost: Vztahy mezi gnoseologií, logikou a jazykem

72 Pavel Novák: Ke kvantifikaci homonymie

75 Vladimír Staněk: O jazyce nacistického Německa

77 Pavel Novák, Bohumil Palek: Kosmická lingvistika

78 Jaroslav Stuchlík: O „interlingvistice“

79 Milan Romportl: 4. mezinárodní fonetický kongres v Helsinkách

Slovo a slovesnost, ročník 23 (1962), číslo 2

Články

81 Bohuslav Havránek: Zdeněk Nejedlý a český jazyk

83 Jiří Levý: Izochronie taktů a izosylabismus jako činitelé básnického rytmu

94 Eleonora Slavíčková: Metoda morfémové analýzy založená na aplikaci teorie pravděpodobnosti

104 Ladislav Nebeský: O jedné formalizaci větného rozboru

Rozhledy

108 Jaromír Bělič, Bohuslav Havránek, Alois Jedlička: Problematika obecné češtiny a jejího poměru k jazyku spisovnému

126 Karel Horálek: Staronová teorie jazykových funkcí v americkém sborníku

131 Pavel Novák, Bohumil Palek, Marie Těšitelová: Dobrá propagace nových metod v jazykovědě v SSSR

137 Miloš Dokulil: Nová sovětská práce o tvoření slov v češtině

142 Slavomír Utěšený: Na okraj sovětských metodických příruček ke sběru nářečního materiálu

149 Josef Filipec: Slovník současné němčiny

Kronika

157 Miloš Dokulil: O vědeckou koncepci strukturální mluvnice NDR

160 Lumír Klimeš: Učebnice srovnávacího slovanského hláskosloví

Slovo a slovesnost, ročník 23 (1962), číslo 3

Články

161 Nedožité osmdesáté narozeniny profesora dr. Viléma Mathesia

161 Jan Firbas: Ze srovnávacích studií slovosledných (K Mathesiovu pojetí slovosledné soustavy)

174 Ladislav Nebeský, Petr Sgall: Vztah formy a funkce v jazyce (Pokus o axiomatizaci)

189 Karel Hausenblas: Styly jazykových projevů a rozvrstvení jazyka (K diskusi o obecné a hovorové češtině)

201 Vladimír Skalička: Poznámky o obecné češtině

Rozhledy

205 Josef Vachek: První česká teorie odvozování slov

211 Karel Svoboda: Studie o vývoji českého souvětí

218 Slavomír Utěšený: Závažný příspěvek k české historické toponomastice

222 Jarmila Panevová: Využití strojů při zkoumání češtiny

Kronika

227 František Daneš: Lingvistický slovník „pražské školy“

230 Igor Němec: Hujerovy příspěvky a podněty k historickému studiu češtiny

232 Kolektiv semináře strojového překladu a matematické lingvistiky na filos. fakultě KU: Dvě konference o aplikované lingvistice

236 Karel Horálek: Mezinárodní jazykovědná bibliografie

237 Pavel Novák: Svazek vybraných spisů L. Hjelmsleva

238 Zdeňka Tichá: Potřebná publikace o metodách středověké alegorie

240 Josef Kňourek: K určování jazyků podle písma

Slovo a slovesnost, ročník 23 (1962), číslo 4

Články

241 Bohuslav Havránek: Perspektivy rozvoje bohemistiky v příštím desetiletí

244 Lubomír Doležel: Lingvistické problémy řízení socialistické společnosti

248 Oldřich Králík: Rukopis Olbrachtových Devíti veselých povídek z Rakouska i z republiky

258 Jan Chloupek, Arnošt Lamprecht, Antonín Vašek: Český národní jazyk a některé jeho vývojové perspektivy

266 Pavel Novák: O smysl diskuse o mluvené češtině

Rozhledy

273 Karel Berka: Logik o jazyce

278 Karel Horálek: Problémy strukturní jazykovědy a kybernetika

282 Milan Romportl: K analýze zvukového systému ruštiny

286 Helena Křížková: K ingresívnosti v češtině (In margine Ivančevovy práce o videch v češtině)

Kronika

292 Zdeněk Tyl, Milena Tylová: Česká jazykověda v roce 1961

318 Alfons Welter: K lexikografické problematice v Česko-maďarském slovníku

320 pn (= Pavel Novák): Otázky jazyka na filosofickém sjezdu

320 pn (= Pavel Novák): Nový mezinárodní jazykovědný časopis