Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Učebnice srovnávacího slovanského hláskosloví

Lumír Klimeš

[Kronika]

(pdf)

Учебник сравнительной фонетики славянских языков / Manuel de la phonétique slave comparée

[*]Předmětem výkladů nové Trofimovičovy práce je srovnávací slovanské hláskosloví. Úvodem se autor zmiňuje o abecedách dnešních slovanských jazyků a o fonetické hodnotě některých jejich speciálních znaků. Pak následují přehledné tabulky informující čtenáře o hláskových změnách z indoevropštiny do praslovanštiny a z praslovanštiny pak do jednotlivých slovanských jazyků. Vlastní význam Trofimovičovy knihy však vytvořily další dvě kapitoly určené pro samostatné studium posluchačů. V první z nich podává autor podrobný metodický návod, jak postupovat historickosrovnávací metodou při rozboru vybraných příkladů ze slovanských jazyků. Druhá kapitola obsahuje 982 otázek a příklady týkající se probrané látky. Návod k práci je obecně i na vybraných případech nastíněn v předcházející kapitole, jak jsme se již o tom zmínili. Za touto sbírkou otázek a úkolů jsou zařazeny ukázky staroslověnského textu a básně i próza ze všech živých jazyků slovanských. Metodicky obratné je tradiční zařazení téhož úseku přeloženého do všech slovanských jazyků; posluchači si tak lépe uvědomují lexikální i syntaktické rozdíly mezi jednotlivými slovanskými jazyky. Za ukázkami je uveden pro každý jazyk zvláštní slovníček.

Nová Trofimovičova práce má několik předností. Především je třeba ocenit množství a důmyslnost příkladů určených k samostatnému studiu posluchačů; svědčí o autorových zkušenostech i metodických schopnostech. Jen mimochodem se zmiňujeme o značné náročnosti některých cvičení; absolventi university ve Lvově získávají jistě velmi solidní a zřetelné představy o jednotlivých slovanských jazycích i o jejich vývoji. Dalším kladem Trofimovičovy učebnice je přehlednost a názornost jejích výkladů. — Předkládáme k úvaze, zda by nebylo vhodné doplnit učebnici vyřešením některých obtížnějších příkladů se stručným nástinem postupu práce.


[*] K. K. Trofimovič, Praktikum z porivnaľnoji gramatiky slovjans’kych mov. Fonetika. Vydavnictvo Lvivs’kogo universitetu 1960, 227 s.

Slovo a slovesnost, ročník 23 (1962), číslo 2, s. 160

Předchozí Miloš Dokulil: O vědeckou koncepci strukturální mluvnice NDR

Následující Nedožité osmdesáté narozeniny profesora dr. Viléma Mathesia