Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Slovo a slovesnost

Časopis pro otázky teorie a kultury jazyka založený v roce 1935 Pražským lingvistickým kroužkem

Vydává Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, veřejná výzkumná instituce

Vychází čtyřikrát do roka

Impact factor (Journal Citation Reports 2020): 0,435

ISSN 0037-7031 (Print)

ISSN 2571-0885 (Online)

SLOVO A SLOVESNOST je recenzovaný vědecký časopis věnovaný otázkám teorie a kultury jazyka. Vychází od r. 1935, kdy byl založen jako orgán Pražského lingvistického kroužku. Přináší původní české i zahraniční práce zabývající se sémiotikou, sémantikou, gramatikou, pragmatikou, sociolingvistikou, psycholingvistikou, textovou lingvistikou, teorií překladu aj. Díky rozvíjení pražské funkcionalistické tradice patří dnes k nejvýznamnějším středoevropským lingvistickým a sémiotickým časopisům.

SLOVO A SLOVESNOST vychází čtyřikrát do roka. Kromě vědeckých statí jsou v časopise publikovány rozhledové články, diskusní příspěvky, recenze důležitých domácích i zahraničních prací, zprávy o konferencích a zprávy o dění v jazykovědné obci. Každý zaslaný příspěvek prochází standardním recenzním řízením. Stati a rozhledové články recenzují minimálně dva recenzenti/recenzentky, drobnější žánry (recenze, zprávy aj.) zpravidla jedna recenzentka / jeden recenzent. Recenzní řízení je oboustranně anonymní. Publikačními jazyky jsou čeština, slovenština, angličtina, němčina, francouzština a ruština. Stati a rozhledové články obsahují anglický abstrakt, klíčová slova a příp. ještě další résumé v jiném cizím jazyce.

SLOVO A SLOVESNOST je citováno v databázích Arts and Humanities Citation Index (Thomson Reuters / Clarivate Analytics), Social Sciences Citation Index (Thomson Reuters / Clarivate Analytics), Journal Citation Reports / Social Sciences Edition (Thomson Reuters / Clarivate Analytics), Scopus (Elsevier), Central and Eastern European Academic Source (EBSCO), Linguistic Bibliography / Bibliographie Linguistique (Brill), MLA International Bibliography (Modern Language Association of America), The Year's Work in Modern Language Studies (Modern Humanities Research Association), Central European Journal of Social Sciences and Humanities (Academy of Sciences of the Czech Republic, Hungarian Academy of Sciences, Polish Academy of Sciences and Slovak Academy of Sciences), Bibliografia Językoznawstwa Slawistycznego (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk i Towarzystwo Naukowe Warszawskie), Bibliografie české lingvistiky (Ústav pro jazyk český AV ČR).

Elektronická verze časopisu SLOVO A SLOVESNOST je dostupná na internetových adresách: http://www.ceeol.com/ (Central and Eastern European Online Library) a http://dlib.lib.cas.cz/ (Digitální knihovna Akademie věd České republiky).