Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archiv - seznam ročníků

Slovo a slovesnost, ročník 55 (1994), číslo 1

Články

František Daneš: Odstavec jako centrální jednotka tematicko-kompoziční výstavby textu (na materiále textů výkladových)

18 Jiří Homoláč: Transtextovost a její typy (1. část)

34 Petr Sgall: Spisovnost a kultura vyjadřování

Rozhledy

48 Josef Vachek: Několik poznámek k problematice psané a mluvené normy jazyka

51 Jana Hoffmannová: Teorie kontextualizace: vzájemné působení jazyka a neverbálních prostředků

58 Světla Čmejrková: Jazyk vědy a paměť vědy

Recenze

61 Jasňa Šlédrová: Iva Nebeská: Úvod do psycholingvistiky

64 František Čermák: Annette Muschner: ESSE-Verbalphraseme (am Material des Tschechischen)

66 František Štícha: Andrew Chesterman: On Definiteness. A Study with Special Reference to English and Finnish

71 Richard Pražák: Günter J. Stipa: Finnisch-ugrische Sprachforschung. Von der Renaissance bis zum Neupositivismus

75 Olga Müllerová: Christine Cheepen – James Monaghan: Spoken English: A practical guide

Kronika

79 Josef Anderš: Zasedání gramatické komise Mezinárodního komitétu slavistů

Sdělení redakce

80 Oprava

Slovo a slovesnost, ročník 55 (1994), číslo 2

Články

81 Jan Kořenský: Morfologické kategorie a procesuálně-komunikační přístup k řeči a jazyku

90 Ludmila Uhlířová: Vztažné věty v češtině: vztah mezi jejich syntaktickou strukturou a aktuálním členěním

99 Jiří Homoláč: Transtextovost a její typy (2. část)

106 Jaroslav Peregrin: O čem je sémantika?

116 Nina D. Arutjunova: Etika a pravda

Rozhledy

121 Alena Macurová: Jazyk v komunikaci neslyšících (Předběžné poznámky)

132 Josef Filipec: K dialogu o české lexikografii a lexikologii, předpočítačové i počítačové

141 František Štícha: Čas korpusové lingvistiky

Recenze

146 Světla Čmejrková: Jan Kořenský: Komunikace a čeština

149 Jana Hoffmannová: Heinz Vater: Einführung in die Textlinguistik

153 Jiří Nekvapil: Reinhold Schmitt: Die Schwellensteher. Sprachliche Präsenz und sozialer Austausch in einem Kiosk

Kronika

155 Jan Firbas: Žákovská vzpomínka k uctění pětaosmdesátých narozenin profesora Josefa Vachka

157 Miloslava Knappová: 18. mezinárodní kongres onomastických věd v Trevíru

Slovo a slovesnost, ročník 55 (1994), číslo 3

Články

161 Zdeněk Hlavsa: K některým základním pojmům funkční mluvnice češtiny

168 Petr Sgall: Lingvistický pohled na český pravopis I.

178 Josef Anderš: Strukturněsémantické typy deagentních vět (K srovnávacímu studiu ukrajinské a české jednoduché věty)

185 Aloyzas Gudavičius: Syntagmatischer und paradigmatischer Forschungsweg in der semantischen Analyse

194 Jana Hoffmannová: Projevy taktu (a beztaktnosti) v televizních rozhovorech

202 Stanislava Kloferová: K německým výpůjčkám v nářečích

Rozhledy

208 Jana Hoffmannová: Dialog a instituce

215 Alena Šimečková: Nové dílo o tvoření slov v němčině v kontextu vývoje disciplíny

Recenze

220 Světla Čmejrková: Olga Müllerová – Jana Hoffmannová – Eva Schneiderová: Mluvená čeština v autentických textech

224 Alena Macurová: Alice Jedličková: Ke komu mluví vypravěč? Adresát v komunikační perspektivě prózy

227 Josef Filipec: Vincent Blanár: Porovnávanie lexiky slovanských jazykov z diachrónneho hľadiska

231 Vlasta Straková: Ella Sekaninová: Dvojjazyčná lexikografia v teórii a praxi

233 František Čermák: Helgunde Henschel: Die Phraseologie der tschechischen Sprache

Kronika

236 Milada Homolková: Životní výročí Igora Němce

239 Světla Čmejrková: K nedožitým sedmdesátinám profesora Vladimíra Barneta (1924-1983)

Slovo a slovesnost, ročník 55 (1994), číslo 4

Články

241 Alexandr Stich: Jazykový program a ideál Karla Sabiny

263 Igor Němec: Odraz předkřesťanského a křesťanského modelu světa v jazyce

270 Petr Sgall: Lingvistický pohled na český pravopis II.

287 Jana Matúšová: Poznámky k systémovým vztahům v anoikonymii jazykově smíšených oblastí

Rozhledy

295 Jana Klímová: Francouzský textový korpus a systém elektronických slovníků

301 Jan Kořenský: Ještě několik slov k možnostem výkladu lexikální složky jazyka

Recenze

303 Josef Filipec: Aufbau, Entwicklung und Struktur des Wortschatzes in den europäischen Sprachen

308 Jaroslav Peregrin: Kenneth B. I. Holmqvist: Implementing Cognitive Semantics

312 Jiří Pešička: Jiřina van Leeuwen-Turnovcová: Historisches Argot und neuer Gefängnisslang in Böhmen

314 Edvard Lotko: Dariusz Galasiński: Chwalenie się jako perswazyjny akt mowy

Kronika

316 Milan Jelínek: Alexandr Stich šedesátníkem

318 Iva Nebeská: Mezinárodní psycholingvistický kongres