Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Alice Jedličková: Ke komu mluví vypravěč? Adresát v komunikační perspektivě prózy

Alena Macurová

[Recenze]

(pdf)

Alice Jedličková: Ke komu mluví vypravěč? Adresát v komunikační perspektivě prózy

Alice Jedličková: Ke komu mluví vypravěč? Adresát v komunikační perspektivě prózy. Ústav pro českou a světovou literaturu v Nakl. H&H. Praha 1993. 123 s.

 

Zájem o problémy recepce (úže: interpretace) textu dominuje světové nauce o textu víc než dvě desetiletí. Studie A. Jedličkové reflektuje výrazný přesun zájmu k těmto otázkám i v našem domácím kontextu a je – pokud vím – první naší syntetickou obšírnější prací, která sleduje vybrané problémy recepce textu jako problémy prvoplánové.

Titul studie sice explicitně odkazuje k okruhu (jen) jednoho typu slovesných textů, totiž k textům uměleckým, řada předkládaných poznatků má ovšem podle mého soudu platnost obecnější, netýká se zdaleka jen textu uměleckého a může být tak pro lingvistiku v lecčems inspirativní.[1] Např. už ve způsobu nahlížení recepce: v centru autorčina zájmu nestojí totiž „reálná“ recepce textu, ale vlastně její (rozdílné) podmínky a předpoklady, zvl. takové, které souvisí s tím, jak je recepce v textu a textem modelována.[2]

O problematice recepce textu uměleckého[3] existuje dnes už rozsáhlá literatura. Autorka se – podle mého názoru rozumně – nepokouší podávat její úplný, vyčerpávající výčet, nechce jmenovat, shrnovat nebo bez výběru hodnotit často značně protichůdné názory. To ovšem neznamená, že by se v existující odborné literatuře neorientovala: uvážlivě přejímá, resp. souhlasně nebo nesouhlasně interpretuje právě ta cizí stanoviska, na jejichž základě může jasně profilovat své vlastní pojetí problému, a z nich zejména ta, jež nějak korespondují s jejím pohledem na ústřední pojem výkladů.

[225]Tím je pojem-termín adresát,[4] nebo přesněji, strukturní adresát. Definován je jako „soubor kvalit rekonstruovatelných ze struktury literárního textu, v němž je tato organizace výrazem určitého záměru“ (s. 8) a v návaznosti na to je přísně odlišen od přijímajícího subjektu mimotextového – recipienta. Pokud je adresát v textu realizován (jen) jako soubor komunikačních kompetencí, je označen jako adresát implicitní. Pokud je „zvnějšněn“, přímo pojmenován a osloven, jde o adresáta tematizovaného (explicitního). Podstatnější než toto rozlišení, ostatně známé, jsou podle mého názoru autorčiny úvahy o „úloze“ adresáta v textu: implicitnímu strukturnímu adresátu (tj. minimální, obligatorní realizaci strukturního adresáta) se připisuje úloha koordinovat a hierarchizovat předkládané dílčí struktury, významově je stmelovat, a tak vyjadřovat funkce dané struktury (jako příklad je uvedena úloha „koordinátora“ u textů komponovaných z různě homogenních částí). Strukturní adresát vedle toho vyjadřuje i účinky dané struktury,[5] a také její komunikativní zaměření.

V této souvislosti se pak kategorie strukturního adresáta vykládá jako jedna z cest k uchopení smyslu textu. Usouvztažnění adresáta jako kategorie textu s otázkami porozumění, s konkrétní recepcí, s (reálným) čtením textu a jeho interpretací vymezuje další okruh otázek, jenž je důležitý i z hlediska obecné nauky o textu.

Na základě výkladů podaných v I. kap. (Ke komu mluví vypravěč?) buduje autorka (ve II. kap.) svou typologii tematizovaného strukturního adresáta. Liší přitom dva jeho základní typy: 1. tematizovaný adresát fiktivní je součástí představeného světa, je specifickou postavou (má „tělo“ a „hlas“), která je od ostatních postav odlišena svou funkcí v celku, funkcí adresáta vyprávění. 2. Projektovaný tematizovaný adresát je naproti tomu „součástí“ způsobu podání textu, procesu vyprávění: jeho role zde je přitom různá – adresát může být jen konzumentem, ale i spoluúčastníkem procesu tvorby.

Napříč tomuto rozlišení (tj. fiktivní vs. projektovaný) vede autorka členění podle formy podání a liší strukturního adresáta v roli posluchače vs. strukturního adresáta v roli čtenáře.

S přihlédnutím k oběma těmto hlediskům jsou vyloženy různé typy uměleckých struktur: v rámci úvah o fiktivním adresátovi v roli posluchače typ dekameronský, typ „zpovědi“ a typ, v němž figuruje tzv. fiktivní posluchač fingovaný (postava nenalézá rovnocenné komunikační partnery, kteří odpovídají existenčním pravidlům představeného světa, a tedy si takové partnery tvoří nebo vymýšlí). V rámci úvah o fiktivním čtenáři se vydělují typy fiktivního adresáta „neliterárního“ textu (zde se probírá epistolární román, dále ještě zápisky a deníky) a fiktivního adresáta literárního díla. Úvahy o adresátovi projektovaném se člení na výklady struktur se čtenářem „laskavým“ a provokovaným a struktur, v nichž je adresát projektovaný jako posluchač.

[226]Už v této fázi práce je víc než patrné, že Jedličková buduje svůj pojmově-terminologický aparát ne jako samoúčelný teoretický konstrukt, ale – a pokládám to za velmi důležité – jako aparát, který funguje: i v drobných interpretačních vhledech II. kapitoly se koncept adresáta prezentuje jako možný a „uvěřitelný“ klíč k uchopení smyslu celku textů[6] literatury domácí i „světové“.

To se prokazuje také v „interpretačních“ částech studie – tam převažují interpretace literárních děl českých; věnovány jsou jim kap. III (Adresát v incipitu a strategie vyprávění), kap. IV (Fiktivní adresát a existenciální motivace vyprávění), kap. V (Proměny adresáta v meziválečné próze) a kap. VI (Adresát v románové struktuře). Užitečnost konceptu adresáta zde dokládá skutečnost, že autorčiny interpretace podané v těchto kapitolách poskytují mnohdy zcela nový, ,jiný“, pohled na díla K. Čapka (Krakatit, Hordubal, Válka s mloky, Povětroň), J. Weila (Život s hvězdou), J. Šotoly (Podzim v zahradní restauraci) aj., a také na vývojové tendence české literatury v meziválečném období (z autorů, jejichž díla jsou interpretována, jmenuji alespoň bratry Čapkovy, R. Weinera, V. Vančuru, M. Součkovou, K. Konráda, J. Johna a J. Havlíčka).[7]

V závěru autorka rekapituluje své cíle: usilovala, jak píše, „především o potvrzení významu tohoto jevu (adresáta, A. M.) ve struktuře literárního textu a ověření jeho funkčnosti jako analytického pojmu“ (s. 120). Dodávám, že zprostředkovaně potvrdila důležitost tohoto jevu pro každý text, nejen umělecký (srov. i její výklady o běžné komunikaci na s. 15 aj.); komunikační pohled na text (jakéhokoliv druhu či typu) se bez konceptu adresáta obejde jen stěží.

 

LITERATURA

 

Červenka, M.: Významová výstavba literárního díla. Praha 1992.

Daneš, F.: Předpoklady a meze interpretace textu. SlavPrag, 32. AUC. Philol., 4–5. Praha 1988, s. 85–109.

Eco, U.: The Role of the Reader. Exploration in the Semiotics of Texts. London (etc.) 1985.

Hausenblas, K.: Subjekty v promluvě. In: Sesja Naukowa Międzynarodowej Komisji Budowy Gramatycznej Języków Slowiańskich. Wrocław (etc.) 1971, s. 217–223.

Hodrová D. (ed.): Proměny subjektu, I,II. ÚČSL Praha v Nakl. Mlejnek, Pardubice 1994.

Okopień-Slawińska, A.: Semantyka wypowiedzi poetyckiej (Preliminaria). Wrocław (etc.) 1985.


[1] Tradice takto inspirativních prací literárněvědných je u nás silná, srov. např. J. Mukařovský, F. Vodička, M. Červenka (jeho zásadní studie o významové výstavbě literárního díla vyšla, s vročením 1992, konečně také v češtině). Lze se nadít, že o inspirativnosti lze uvažovat i ve směru opačném, tedy že poznatky o obecně platných zákonitostech, principech atd. stavby a funkce textů podávané lingvistikou (např. V. Skaličkou, K. Hausenblasem aj.) mohou být k užitku pro úvahy literárněvědné.

[2] Pro úvahy tohoto typu našla samozřejmě autorka oporu v odborné literatuře naší (zvl. v důležité studii Hausenblasově, 1971), i zahraniční (alespoň např. Eco, 1985; Okopień-Sławińska, 1985).

[3] K obecné problematice recepce textu srov. u nás zásadně Daneš, 1988.

[4] Zde je třeba připomenout, že pojmově terminologický aparát sloužící k uchopení subjektové problematiky textu je značně rozkolísaný – jen pro pravou stranu komunikačního modelu (a jen u nás) srov. pojmy-termíny příjemce, receptor, recipient, adresát, čtenář, vnímatel a jejich rozdílné definice, zvl. vzhledem k osám reálný vs. textový, netematizovaný (implicitní) vs. tematizovaný (explicitní).

[5] Jako příklad uvádí autorka bezprostřední účast na vyprávění sugerovanou představením adresáta-posluchače (odkazuje přitom mj. na Salingerovo „Kdo chytá v žitě“).

[6] Autorka zde do svého úhlu pohledu zahrnuje značné množství literárních děl od značného množství autorů (Boccacio, Chaucer, Conrad, Čechov, Zweig, Richardson, Laclos, Frais, Haushoferová, Wieland, Páral, Ende, Gide, Sterne, Defoe aj.). Soustřeďuje se přitom na ty aspekty jejich tvorby, které předkládanou typologii dokládají, ilustrují nebo které mohou sloužit jako podpůrný aparát k jejímu výkladu.

[7] Komplexně k problematice subjektové problematiky české meziválečné literatury srov. Hodrová, 1994.

Slovo a slovesnost, ročník 55 (1994), číslo 3, s. 224-226

Předchozí Světla Čmejrková: Olga Müllerová – Jana Hoffmannová – Eva Schneiderová: Mluvená čeština v autentických textech

Následující Josef Filipec: Vincent Blanár: Porovnávanie lexiky slovanských jazykov z diachrónneho hľadiska