Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archiv - seznam ročníků

Slovo a slovesnost, ročník 9 (1943), číslo 1

Články

Vilém Mathesius: Poznámky o překládání cizího blankversu a o českém verši jambickém vůbec (Svému spoluredaktoru Bohuslavu Havránkovi k padesátinám)

13 František Trávníček: Věty se spojkou aniž

19 Ludvika Petříková-Ryndová: K melodice dětské mluvy

25 Josef Hendrich: „Retuňk proti Antikristu“ není od Komenského

Rozhledy

35 Bohumil Trnka: Čtení o jazyce a poesii

40 Antonín Frinta: Česká divadelní mluva

44 Josef Hrabák: Rozbor staročeské legendy o sv. Kateřině,

47 Věra Lišková: Román dobrodružný a Křelinův Amarú

Kronika

51 Mts. (= Vilém Mathesius): O skloňování jména Mathesius

51 Karel Horálek: Ze staré české hymnologie

52 Zdeněk Vančura: Český překlad Canterburských povídek

53 Josef Bukáček: Dějiny estetiky

54 Přednášky v Pražském linguistickém kroužku od května 1942 do března 1943

56 S. L. (= Stanislav Lyer): Literatura o fonologii a funkčním jazykozpytu

Slovo a slovesnost, ročník 9 (1943), číslo 2-3

Články

57 Bohumil Trnka: Obecné otázky strukturálního jazykozpytu

68 Julius Heidenreich: O tvaru motivů

96 Jan Rypka: O překládání a překladech z perštiny a turečtiny. Program a technika

114 Vilém Mathesius: Jazykozpytné poznámky k řečnické výstavbě souvislého výkladu

129 Bohuslav Havránek: Lidový podklad jazyka v „Babičce“ Boženy Němcové

138 Vilém Mathesius: Srozumitelnost a účinnost mluveného slova v rozhlase (Z přednášky napsané pro pracovníky Českého rozhlasu)

Rozhledy

145 Jan Mukařovský: Dvě knihy o básnících

152 Bohumil Trnka: Bröndalova theorie předložek

159 Pavel Trost: In margine Sušilových „Národních písní moravských“

Kronika

162 Mts (= Vilém Mathesius): Ještě o skloňování jména Mathesius

163 Jan Mukařovský: K theorii recitace

164 P. T. (= Pavel Trost): Sv. Augustin o jazyce

166 B. T. (= Bohumil Trnka), S. L. (= Stanislav Lyer): Nové středisko linguistiky

167 Miloš Dokulil: Učebnice němčiny pro pokročilé

167 Přednášky v Pražském linguistickém kroužku od května do června 1943

168 rd. (= Redakce): Orthoepická komise

Slovo a slovesnost, ročník 9 (1943), číslo 4

Články

169 Zdeněk Vančura: Počátek a konec baroku (K otázce literární periodisace)

181 Oldřich Králík: Funkce odstavce v Nerudových povídkách (Úryvek z větší studie)

187 Jindřich Honzl: Hierarchie divadelních prostředků

193 Vladimír Kyas: Jazykové rozdíly Nového Zákona v překladě Blahoslavově a v bibli Kralické z r. 1593 (K 350. výročí dokončení šestidílné bible Kralické)

Rozhledy

201 Julius Heidenreich: K „Čtení o jazyce a poesii“ (O dvou příspěvcích z české poetiky)

207 Josef Vachek: Příspěvek linguistiky k zjišťování akustičnosti uzavřených prostorů

Kronika

215 Alois Jedlička: Jazykový materiál český a jeho výklad v pracích právního historika

216 Bohumil Trnka: Acta linguistica

216 Stanislav Lyer: Dvě učebnice italštiny

217 Přednášky v Pražském linguistickém kroužku od října do prosince 1943

220 P. T. (= Pavel Trost): Jazyková theorie historika jazyka

220 R. (= Redakce): Mathesiův sborník

220 R. (= Redakce): Oprava