Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archiv - seznam ročníků

Slovo a slovesnost, ročník 57 (1996), číslo 1

Články

Robert de Beaugrande: Funkce a forma v jazykové teorii a výzkumu. Vlna se obrací

30 František Čermák: Systém, funkce, forma a sémantika českých předložek

Recenze

47 Jan Kořenský: Stanislav Hubík: K postmodernismu obratem k jazyku

54 Anna Jirsová: Zbigniew Greń: Semantyka i składnia czasowników oznaczająncych akty mowy w języku polskim i czeskim

60 Olga Müllerová: Urszula Żydek-Bednarczuk: Struktura tekstu rozmowy potocznej

64 Jiří Nekvapil: George Psathas: Conversation Analysis. The Study of Talk-in-Interaction

67 Ivana Bozděchová: František Čermák – Jan Holub – Jiří Hronek – Milan Šára – David Short: Czech. A Multi-level Course for Advanced Learners

70 Oľga Schulzová: André Martinet: Mémoires d’un linguiste

Sdělení redakce

77 DIALOG V SRDCI EVROPY

Kronika

78 Steffen Höhne: Germanoslavica

79 Jevgenij Timofejev: Ročenka o práci na fonetickém fondu ruštiny

Slovo a slovesnost, ročník 57 (1996), číslo 2

Články

81 František Čermák: Frazeologie novinového úvodníku: úzus, funkce a aktualizace

91 Irena Vaňková: Mlčení v komunikaci

102 Světla Čmejrková: Vstřícnost a kamenná tvář sfingy aneb výraz tváře v mezilidské komunikaci

Rozhledy

109 Jana Hoffmannová: Analýza diskurzu (ve světle nových publikací)

Recenze

116 Jarmila Panevová: František Čermák: Jazyk a jazykověda (Přehled)

120 Albena Rangelova: Světla Čmejrková – František Štícha (ed.): The Syntax of Sentence and Text

125 Ivana Bozděchová: Ján Horecký: Semantics of Derived Words (Sémantika odvodených slov)

128 Alena Macurová: Dana Slančová: Praktická štylistika (Štylistická príručka)

131 František Štícha: Miloslava Sokolová: Sémantika slovesa a slovesný rod

133 Josef Filipec: Terminologie et linguistique de spécialité. Études de vocabulaires et textes spécialisés

140 Jana Bartůňková, Jiří Zeman: Olga Müllerová – Jana Hoffmannová: Kapitoly o dialogu

145 Tomáš Hoskovec: Helena Kurzová: From Indo-European to Latin

Kronika

154 Vladimír Petkevič: Profesor Petr Sgall sedmdesátiletý

156 Ludmila Uhlířová: Nový časopis o kvantitativní lingvistice

Sdělení redakce

159 Vážení čtenáři, vážení předplatitelé,

159 Objednací lístek

160 Redakce Slova a slovesnosti

Slovo a slovesnost, ročník 57 (1996), číslo 3

Články

161 Redakce: Úvodem

162 Lubomír Doležel: Roman Jakobson jako badatel v oboru komunikace

170 Jiří Kraus: K významovému rozpětí Jakobsonovy poetické funkce

177 Světla Čmejrková: Jakobsonovo Veni, vidi, vici aneb ikoničnost v jazyce

191 Jana Hoffmannová: Fatická funkce jazyka, konverzace a její žánry

206 Miroslav Komárek: Jakobsonův význam pro strukturální historickou fonologii

212 Jan Kořenský: Pád pádu aneb kam s pádem v komunikativně orientované gramatice

218 Igor Němec: Lexikální význam ve světle teorie Pražské školy

226 Jindřich Toman: „Balancovat v nepředstavitelných situacích“: poznámky k českým létům Romana Jakobsona

Rozhledy

241 Zdeněk Hlavsa, František Daneš: Jindřich Toman a Pražský lingvistický kroužek

Kronika

247 Zdeněk Hlavsa: Za profesorem Josefem Vachkem

Slovo a slovesnost, ročník 57 (1996), číslo 4

Články

249 Ladislav Nebeský, Pavel Novák: Větné faktory a jejich podíl na analýze věty

264 Franz Schindler: Socioloingvistické, paremiologické a paremiografické výsledky empirického výzkumu znalosti přísloví (Na základě anket 316 informátorů z Čech a Moravy)

Rozhledy

283 Emil Mleziva: Vliv společenských změn na vznik nových významů a výrazů v českém jazyce

Recenze

297 Ivana Bozděchová: Manuál lexikografie

300 Jiřina Zourková, Zdeněk Hlavsa: Rozumět jazyku

303 Olga Müllerová: Writing vs Speaking. Language, Text, Discourse, Communication

308 Eva Koktová: Jürgen Scharnhorst (Hrsg.): Sprache: System und Tätigkeit

313 Alena Šimečková: Werner Abraham: Deutsche Syntax im Sprachenvergleich. Grundlegung einer typologischen Syntax des Deutschen

317 Mirek Čejka: Norbert Nübler: Untersuchungen zu Aktionsart und Aspekt im Russischen und Tschechischen

Kronika

321 Jiří Kraus: Životní jubileum Zdeňka Hlavsy

322 Zdena Palková: Jubileum profesora Přemysla Janoty

323 Pavel Novák: Bohumil Palek šedesátníkem

325 Jiří Zeman: Nad stránkami nového romistického časopisu

Sdělení redakce

328 Vážení čtenáři,

328 Objednací lístek