Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archiv - seznam ročníků

Slovo a slovesnost, ročník 21 (1960), číslo 1

Články

Bohuslav Havránek: Slovo a slovesnost do třetí desítky

Karel Horálek: K otázce tzv. vedlejších jazykových funkcí

Pavel Trost: K dnešní situaci historické fonologie

Aleksandr V. Isačenko: Slovesný vid, slovesná akce a obecný charakter slovesného děje

16 Igor Němec: Nadbytečnost jako činitel vývoje slovesné morfologie slovanské

Rozhledy

24 Dana Konečná: Poznámky k významům „izolovaných“ pádů v současné spisovné češtině

34 Anna Jaurisová, Miroslav Jauris: Užití teorie množin v jazykovědě

41 Vladimír Skalička: Z nové typologické literatury

44 František Daneš: Mezinárodní lingvistické symposion

48 Jiří Daňhelka: Nad posledními svazky Památek staré literatury české

Kronika

53 Lubomír Doležel: Československé příspěvky k moskevskému sjezdu slavistů

59 Zdeněk Tyl: Dva sovětské sborníky ke IV. mezinárodnímu sjezdu slavistů v Moskvě 1958

67 Slavomír Utěšený: Sborník současné slovenské dialektologie

69 Karel Horálek: Nové cesty k pohádkám cizích národů

73 Jan Šabršula: Je jazyk instituce?

74 Pavel Trost: Monografie o kalamburech

75 Otto Ducháček: Dvě knihy o kultuře řeči a mluveného projevu

76 Jiřina Smrčková: K otázce bilingvismu

76 Zdeněk Hampejs: IX. mezinárodní kongres románské lingvistiky

78 Jiří Daňhelka: Nová husika

Slovo a slovesnost, ročník 21 (1960), číslo 2

Články

81 Lubomír Doležel: Bohemistika 15 let po osvobození ČSR

86 Miroslav Renský: Funkce slabiky v jazykovém systému

95 Diskuse o zásadách pravopisu

95 František Trávníček: Několikaslovná vlastní jména

110 Josef Vachek: K otázce tzv. citátových složenin v češtině

Rozhledy

118 Ivan Poldauf: Diskuse o infinitivu. K článku Karla F. Svobody „Mluvnická povaha infinitivu v současné spisovné češtině“

127 Igor Němec: K novému vydání Gebauerova historického časování

131 Miroslav Komárek: Podnětná kniha o české syntaxi

138 Eugen Pauliny: Ku knihe o vývoji genitívu v češtine

140 Karel Horálek: K sovětským překladům z americké jazykovědy

Kronika

145 Karel Horálek: Nové etymologické slovníky indoevropských jazyků

146 Miloš Helcl: O problematice dvoujazyčných slovníků

150 Zdeněk Tyl: Bibliografie slovenské jazykovědy za léta 1948—1956

153 Slavomír Utěšený: Od studia místních jmen k jménům osobním a rodinným

154 Bohumil Palek: Nové práce o strojovém překladu v SSSR

156 stp (= Kolektiv oddělení pro teorii strojového překladu na filos. fak. Karlovy university): Zkouška strojového překladu v ČSR

156 Jiří Cejpek: Dobrá kniha o písmu

158 Alois Jedlička: Ustavení Čs. terminologické komise při Čs. komitétu slavistů

160 Jiří Daňhelka: Čtení o Karlu Čtvrtém a jeho době

160 stp (= Kolektiv oddělení pro teorii strojového překladu na filos. fak. Karlovy university): Logik o strojovém překladu

160 Rd. (= Redakce): Starší ročníky Slova a slovesnosti

Slovo a slovesnost, ročník 21 (1960), číslo 3

Články

161 Jaroslav Moravec: K otázkám jazykových vztahů na základě bilingvismu

173 Miroslav Komárek: K depalatalizaci souhlásek v češtině

187 František Kopečný: Ještě o nedokonavosti futura typu „ponesu, povezu…“ a o časovém významu typu „dovede to, ujde to…“

192 Jana Ondráčková: Poznámka k přízvučnosti „stálých příklonek“ se a si v rytmickém plánu výpovědi

Rozhledy

198 Karel F. Svoboda: Ještě k mluvnické povaze infinitivu v současné spisovné češtině (Poznámky k Poldaufově kritice mého článku)

206 Emil Skála, Jitka Štindlová: Pochybená práce o českých kalcích z němčiny

213 František Daneš: Nový česko-anglický slovník

219 Jiří Daňhelka: K vydávání děl J. A. Komenského

Kronika

226 Zdeněk Tyl: Česká jazykověda v roce 1959 (Část první: Lingvistika obecná, srovnávací indoevropská a slovanská)

238 Karel Horálek: Komenský a jazyk

239 Jiří Daňhelka: Satira na čtyři stavy

240 stp (= Kolektiv oddělení pro teorii strojového překladu na filos. fak. Karlovy university): Teorie informace a lingvistika

Slovo a slovesnost, ročník 21 (1960), číslo 4

Články

241 Vladimír Skalička: Syntax promluvy (enunciace)

249 Eugen Seidel (Berlín): O problémech vidu

257 Jaroslav Stuchlík: K fenomenologii patologických jazykových novotvarů

Rozhledy

265 Blanka Borovičková, Jiřina Novotná: K použití strojů na děrné štítky pro výběr slovních tabulek při zkouškách srozumitelnosti

270 Jitka Štindlová: Retrográdní slovníky

272 Miloš Dokulil: K diskusi o zásadách našeho pravopisu

277 Karel Horálek: Kniha o slohové výstavbě umělecké prózy

280 Karel Hausenblas, Slavomír Utěšený: Studie ze slovanské jazykovědy (Sborník věnovaný akad. Fr. Trávníčkovi)

Kronika

289 Jan Šabršula: Cesta k sociologii jazyka u francouzského marxisty

290 Jiří Nosek: Obecná teorie syntaxe

292 Pavel Novák: O historický přístup k jazyku

293 Florica Dimitrescu-Niculescu (Bukurešť), Jiřina Smrčková: Charakter rumunské jazykovědy

295 Pavel Novák: Americká příručka dobrého »jazykového chování« a úspěšného »jazykového jednání«

296 Zdeněk Tyl: Česká jazykověda v roce 1959 (Část druhá: Práce bohemistické)

314 Bohumil Palek: Nové americké práce o zpracování informací

315 Kvido Hodura, Red. (= Redakce): Poznámky k článku J. Daňhelky »Nad posledními svazky Památek staré literatury české«

316 Ivan Lutterer: Pokus o onomastický časopis v ČSSR