Časopis Slovo a slovesnost
en cz

K sovětským překladům z americké jazykovědy

Karel Horálek

[Rozhledy]

(pdf)

По поводу советских переводов работ американских языковедов / Traductions soviétiques de la linguistique américaine

K charakteristickým rysům sovětské vědy v novější době patří zvýšený zájem o vědeckou produkci zahraniční,[1] kde na prvním místě stojí produkce Spojených států amerických. To se zvlášť projevuje na některých pomezních úsecích jazykovědy, především v teorii informace (sdělné promluvy) a strojového překládání. V tomto oboru jde již o zájem oboustranný, rozvíjí [141]se zde čilá mezinárodní spolupráce. V Sovětském svazu vyšel překlad sborníku Machine Translation of Language (Massachusetts Institut of Technology 1956) s názvem Mašinnyj perevod (Moskva 1957; zredigoval a úvod napsal P. S. Kuznecov) a celá západní produkce je bedlivě sledována, jak je patrno z časopiseckých recenzí i z odkazů v původních pracích. Dnes už sovětský výzkum v teorii strojového překládání natolik pokročil, že se sovětských prací dovolávají autoři zahraničních publikací[2] a sovětské příspěvky se objevují také v zahraničních publikacích. Tak např. ve francouzském sborníku Recherches internationales à la lumière du marxisme, No 7, Linguistique, Paříž 1958 vyšlo několik statí sovětských jazykovědců, mezi nimi též kolektivní referát o strojovém překládání D. Panova, A. Ljapunova a I. Muchina; (o celém sborníku referovala u nás V. Budovičová v Slovenské reči 24, 1959, 374—376).

Seznamuje-li se dnes širší okruh sovětských zájemců se zahraniční vědeckou produkcí v překladech, neznamená to přirozeně nekritické přejímání, i když v míře kritičnosti samozřejmě není dodržována naprostá jednota. Sovětské překlady lingvistických prací mají již dosti dlouhou tradici[3] a v posledních letech se jejich počet rychle zvětšuje.[4] Každý z těchto překladů je opatřen předmluvou, jež charakterizuje a kriticky hodnotí překládané dílo.

Tyto sovětské publikace nám připomínají, že i my máme zahraniční lingvistickou produkci systematicky sledovat a podle potřeby na ni pak i kriticky reagovat.

[142]Základní orientaci po americké jazykovědě usnadňuje dnes ruský překlad knihy H. A. Gleasona An Introduction to Descriptive Linguistics (New York 1955).[5] Překladu je předeslána dobrá informativní studie V. A. Zveginceva, který ruské vydání také redigoval. O tuto studii se ve svých informativních poznámkách opíráme, snažíme se však její údaje doplnit aspoň bibliografickými údaji všude tam, kde nám to poměry našich knihoven (veřejných i soukromých) dovolují.

Americkou deskriptivní lingvistiku, jeden ze směrů jazykovědného strukturalismu, Zvegincev nejdříve historicky zařazuje: Vyrostla z domácí tradice, jejímž iniciátorem je amerikanista (více etnolog než lingvista) F. Boas. Od něho jde již americká jazykověda dvojím směrem. Jeden určuje E. Sapir, druhý L. Bloomfield.[6] Sapirovský směr se vyznačuje zdůrazňováním souvislostí jazyka s myšlením a kulturou (jazyk je přímo chápán jako součást kultury) a v některých svých představitelích se zřetelně sbližuje s humboldtovskou linií v evropské jazykovědě.[7] Bloomfieldovský směr se vyznačuje závislostí na behaviouristické psychologii, je silně objektivistický.[8] Z tohoto směru vyrůstá pak deskriptivní lingvistika reprezentovaná hlavně jmény G. Trager, Z. S. Harris, B. Bloch aj. Kompromisní postavení zaujímají zde K. L. Pike, Ch. F. Hockett, E. A. Nida aj.[9]

Pro americký deskriptivismus je charakteristická také formální logická orientace, jež u některých představitelů přechází přímo v závislost na filosofických koncepcích novopozitivistů Carnapovy skupiny. K tomuto směru se přiklání také sovětský lingvista S. K. Šaumjan.[10] Potřebou seznamovat se blíže s formální logikou, hlavně z hlediska potřeb logické syntaxe, je třeba vysvětlovat ruský překlad knihy L. Wittgensteina Tractatus logico-philosophicus (Logiko-filosofskij traktat, Moskva 1958).[11]

U obsahu Gleasonovy knihy se podrobněji nezastavujeme, protože je nyní i českým zájemcům poměrně snadno dostupná v ruském překladě. Je to spíše shrnutí k pedagogickým účelům než výsledek vlastní badatelské práce. Pracovníky v oboru mluvnické teorie může zajímat mimo jiné to, že zde distribuční kritéria nejsou při popisu systému americké angličtiny považována, za [143]plně dostačující.[12] Zájemci o teorii informace zde uvítají kapitolu 19 (o procesu sdělování), kde jsou vyloženy přehledným způsobem výsledky dnes již velmi pokročilého amerického bádání v tomto oboru. V ruském překladě vyšel nověji z tohoto oboru sborník amerických studií z let 1948—1952.[13] Velmi zajímavý je Gleasonův výklad o klasifikaci jazyků (kap. 23), kde je také pojednáno o poměru srovnávací a deskriptivní jazykovědy (rus. překlad, 446) a o glottochronologii (datování etap ve vývoji jazyků na základě statistického rozboru slovní zásoby).[14]

Orientaci po americké jazykovědě usnadňuje také chrestomatie, kterou litograficky vydal M. Joos pod názvem Readings in Linguistics, the Development of Descriptive Linguistics in America Since 1925 (Washington 1957, American Council of Learned Societies). V čele souboru statí stojí příznačně kritické pojednání o de Saussurově lingvistické teorii (od R. S. Wellse; vyšlo původně 1947 v 3. roč. časopisu Word), pak následuje průkopnická Sapirova stať o zvukových systémech z r. 1925 a po ní v chronologickém pořadí 41 dalších ukázek, z nichž některé se doplňují (např. dvě Blochovy stati o japonštině).

Důležité příspěvky amerických lingvistů obsahují některé novější jubilejní sborníky. Sem patří sborník Linguistics Today, který vyšel 1954 k dvoustému výročí Columbijské university a tvoří zároveň č. 2—3 v 10. roč. časopisu Word. Stati amerických přispěvatelů se zde střídají s evropskými. Z amerických považujeme za nejdůležitější stať Z. S. Harrise Distributional Structure. Zajímavé jsou myšlenky statě M. Weinreicha Is a structural dialectology possible? Autor je znám široké lingvistické veřejnosti svou knihou Languages in Contact; Findings and Problems (New York 1953).

Jiný významný sborník vyšel 1957 v Haagu: Studies presented to Joshua Whatmough on his sixtieth birthday. Z čelných amerických lingvistů má zde příspěvek např. M. Halle (brání zde teorii binárních protikladů). Z ostatních příspěvků připomínáme aspoň stať H. Penzla, The Evidence for Phonemic Changes. Převahu má zde vedle obecné jazykovědy, v souladu s životním dílem jubilantovým, komparatistika a klasická filologie.

[144]Whatmough sám se pokusil v novější době o příručkové shrnutí obecně jazykovědné problematiky v knize Language — a Modern Synthesis (New York 1956). Moderní orientace je zde patrna např. z kapitoly „Mathematics, Statistics, and Linguistics: the Mechanics of Language“, vcelku však tato příručka nemůže platit za typicky americkou.

V americké lingvistické produkci poválečných let zaujímají významné místo práce slavistické. Významnější z nich časopisecky vycházely hlavně v newyorském časopisu Word, který k ročníkům 8—11 (1952—1955) přinášel zvláštní dodatkové číslo (Slavic Word). Náhradou za ně má být holandsko-americký časopis International Journal of Slavic Linguistics and Poetics (I/II, 1959, 360 s.). V prvním svazku mají však převahu přispěvatelé evropští.[15]

Mezi knižními publikacemi amerických slavistů z oboru jazykovědy mají převahu mluvnice praktického rázu. Připomínáme z nich aspoň českou mluvnici W. E. Harkinse A Modern Czech Grammar (New York 1953, 338 s.). Autor této příručky uveřejnil také zajímavý příspěvek k dějinám českých překladů z ruské lidové epiky pod názvem The Russian Folk Epos in Czech Literature 1880—1900 (New York, Columbia University, 1951, 282 s., rotaprint).

Několik významnějších knih amerických slavistů vyšlo v posledních letech v holandském nakladatelství Mouton and Co., které vydává vedle zmíněného mezinárodního časopisu od 3. svazku také periodický sborník Harvard Slavic Studies. V tomto nakladatelství vyšly též americké příspěvky k IV. mezinárodnímu sjezdu slavistů (American Contributions to the Fourth International Congress of Slavistics, Moscow, September 1958, Haag 1958, 427 s.). Američtí lingvisté se významným způsobem podílejí také na jubilejním sborníku, který v nakladatelství Moutonově vyšel 1957 (zde vyšly např. také příspěvky k teorii strojového překladu).[16]

Přehledné informace o jazykovědné slavistice ve Spojených státech za léta 1945—50 obsahuje referát Izučenije slavjanskich jazykov i sravniteľnoje slavjanovedenije v Sojedinennych Štatach Ameriki za poslevojennoje desjatiletije, přednesený na mezinárodním sjezdu slavistů v Bělehradě v září 1955.[17]

Připojujeme na závěr svých poznámek seznam knižních publikací, jež jsou podle našeho názoru aspoň v některých částech poučné i pro nás (z hlediska potřeb naší jazykovědy). Měla by je mít aspoň jedna z našich vědeckých knihoven.

K. L. Pike, Language in Relation to a Unified Theory of the Structure of Human Behaviour I—II (Glendale, Kalifornie 1954—55);

K. L. Pike, Phonetics. A critical Analysis of Phonetic Theory and a Technic for the Practical Description of Sounds. Ann Arbor (6. vyd. 1958 — 1. vyd. 1953);

K. L. Pike, Phonemics. A Technique for Reducing Languages to Writing. Ann Arbor (5. vyd. 1956 — 1. vyd. 1947);

Z. S. Harris, Methods in Structural Linguistics. Chicago (2. vyd. 1955 — 1. vyd. 1951);

C. F. Hockett, A Course in Modern Linguistics, New York 1958. Hockettova kniha A Manual of Phonology vyšla 1955 jako dodatkový svazek k Intern. Journal of American Linguistics (sv. 21) a je proto u nás dostupná.

[145]Z prací spíše tradičního rázu upozorňujeme aspoň na učebnici E. H. Sturtevanta (známého chetitologa) An Introduction to Linguistics Science, New Haven 1956 (5. vyd. 1956 — 1. vyd. 1947).

Prvá ze tří uvedených Pikových knih je z čistě lingvistického hlediska málo důležitá, ale pro americkou vědu příznačná. Je to pokus zasadit jazykovou problematiku do širšího rámce psychologického a kulturně sociologického. Lingvisticky se zde Pike distancuje jak od Bloomfielda, tak od Harrise, a to hlavně v názorech na významovou stránku jazyka, jež bývá americkými lingvisty zanedbávána.[18] V pojetí jazykovědy jako součásti obecné vědy o člověku stýká se Pike s americkými vědci, kteří přispěli do sborníku Anthropology Today: An Encyclopedic Inventory (Chicago 1953, 966 s.). Některé lingvistické stati, s kterými se tu setkáváme, do celkového rámce sborníku dobře nezapadají. K příspěvkům, které přenášejí lingvistické metody do studia mimojazykových společenských jevů, patří zde především pojednání N. Léviho-Strausse Social Structure. Lingvistická základna, z které autor vychází, je pražský strukturalismus v americké modifikaci. Této orientace se přidržuje Lévi-Strauss i v knize Anthropologie structurale (Paříž 1958), jež se setkala s příznivým ohlasem v Polsku (např. v oficiálních projevech ministra Żólkiewského).

Všechny uvedené knihy by si z naší strany zasloužily podrobnějšího kritického rozboru. Redakce Slova a slovesnosti zařazuje do plánu recenzi Hockettovy knihy A Cours in Modern Linguistics. Této knize bude bude jistě věnována pozornost také v Sovětském svazu. Podrobnějšího kritického rozboru by si zasloužily také americké práce z oboru tzv. psycholingvistiky (srov. SaS 20, 1959, 50) a filosoficko-lingvistické sémantiky.


[1] Např. i v literární vědě je uznávána užitečnost překladu ze západní vědecké produkce, odtud ruský překlad knihy švýcarského teoretika M. Wehrliho Allgemeine Literaturwissenschaft (Bern 1951) pod názvem Obščeje literaturovedenije (Moskva 1957).

[2] O tom svědčí např. popularizační knížka La machine à traduire (Paříž 1959, knihovna ‚Que sais-je?‘ č. 834), kterou napsal E. Delavenay. Z 13 spisů, na které se tu v bibliografii odkazuje, je posledních pět sovětských. Delavenay referuje o sovětských pracích v oboru strojového překládání také v časopise Cahiers de Monde Russe et Soviétique 1, 1959, 165—173. K výsledkům sovětských prací přihlíží se také v anglickém sborníku Mechanical Resolution of Linguistic Problems (s příspěvky A. D. Bootha aj.), Londýn 1958, 287—291.

[3] Připomínáme z let třicátých aspoň tyto překlady: F. de Saussure, Cours de linguistique générale (rus. Kurs obsčej lingvistiki, Moskva 1934); E. Sapir, Language (rus. Jazyk, 1934); J. Vendryes, Le langage (rus. Jazyk, 1937); A. Meillet, Introduction à l’étude comparative des langues indoeuropéennes (7. vyd. 1934, rus. překlad Vvedenije v sravniteľnoje izučenije indoevropejskich jazykov, Moskva-Leningrad 1938).

[4] Uvádíme z novějších aspoň ty nejdůležitější: A. Meillet - A. Vaillant, Le slave commun (rus. podle 1. vyd. z r. 1934 Obščeslavjanskij jazyk, Moskva 1951); E. Benveniste, Origines de la formation des noms en indoeuropéen, Paříž 1935 (rus. Indoevropejskoje immennoje slovoobrazovanije, Moskva 1955); V. Pisani, L’Etimologia, Storia-quessioni-metodo, Milán 1947 (rus. Etimologija, istorija-problemy-metod, Moskva 1956); A. Meillet, La méthode comparative en linguistique historique (Oslo 1925, rus. Sravniteľnyj metod v istoričeskom jazykoznanii, Moskva 1954); R. Pedersen, A concise Comparative Celtic Grammar, Göttingen 1937 (rus. Kratkaja sravniteľnaja grammatika keľtskich jazykov, Moskva 1954); Ch. Bally, Linguistique, générale et linguistique française, 3. vyd. Bern 1954 (rus. Obščaja lingvistika i voprosy francuzskogo jazyka, Moskva 1955); O. Jespersen, The Philosophy of Grammar (Filosofija grammatiki, Moskva 1958); J. Casares, Introducción a la lexicografía moderna, Madrid 1950 (Vvedenije v sovremennuju leksikografiju, Moskva 1958).

Sborník Obščeje i indoevropejskoje jazykoznanije (Moskva 1956) obsahuje překlady německých prací F. Spechta, F. Müllera a V. Pisaniho. Müllerova stať tohoto sborníku je informační přehled o americké deskriptivní lingvistice (vyšla původně v časopise Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft 1953). Pisaniho stať vyšla v knize Allgemeine und Vergleichende Sprachwissenschaft - Indogermanistik, Bern 1953.

Některé přeložené knihy jsou zkracovány (např. Meilletův přehled praslovanštiny, s čímž je možno nesouhlasit). Překlady ukázek z knih zahraničních jazykovědců obsahuje také Chrestomatija po istorii jazykoznanija XIX-XX vekov (Moskva 1956). Zde se na americkou jazykovědu ještě nedostalo (to může platit za svědectví, jak rychle se po této stránce orientace sovětské vědy mění), bylo zde však pamatováno dvěma ukázkami na dánský strukturalismus (Bröndal, Hjelmslev) a jednou ukázkou na strukturalismus pražský (Teze Pražského lingvistického kroužku), jinak zde přicházejí k slovu hlavně představitelé srovnávací jazykovědy s převahou mladogramatiků. Ukázkám je předeslán přehled dějin jazykovědy do konce 19. století; autorem je V. A. Zvegincev, který také ukázkové texty vybral a kde bylo třeba i přeložil; srov. o ní v SaS 18, 1957, 225n.

[5] G. Glison, Vvedenije v deskriptivnuju lingvistiku. Perevod s anglijskogo Ju. S. Kubrjakovoj i V. P. Murat, Moskva 1959. Na původní vydání upozornil v našem časopise P. Sgall, SaS 20, 1959, 50.

[6] K Sapirovu hlavnímu dílu Language (z r. 1921) přibyl 1951 posmrtný soubor Selected Writings of Edvard Sapir in Language, Culture and Personality (ed. by David G. Mandelbaum), Berkley-Los Angels 1951. — Bloomfieldův hlavní spis z r. 1933 má název Language.

[7] To platí především o amerikanistovi B. L. Whorfovi (1897—1941), jak je patrno zvláště z knižního souboru jeho časopiseckých statí Language, Thought and Reality, 1956. K Whorfovu dědictví se dnes hlásí skupina amerických lingvistů a antropologů pod vedením Harryho Hoijera, jehož péčí vyšel sborník Language and Culture (Chicago 1954), obsahující referáty z konference o vztazích jazyka k jiným formám kultury (Conference on the Interrelation of Language and other Aspects of Culture). — K těmto i jiným otázkám americké jazykovědy srov. čl. J. Šimka Pohľady na súčasnú americkú jazykovedu, Sborník filozofickej fakulty univerzity Komenského — Philologica, roč. 10, 1958, 134n. Šimkův článek je založen hlavně na amerických referátech 8. mezinár. kongresu v Oslo 1957. Některé kritické postřehy Šimkovy považujeme za zjednodušující, ale vcelku má jeho článek velmi dobrou informativní úroveň.

[8] K otázce vlivu behaviouristické psychologie v jazykovědě srov. článek P. K. Alkona (University of Chicago) Behaviourism and Linguistics: an historical note v časopisu Language and Speech 2, 1959, 37—51.

[9] U nás jsou tito lingvisté známi spíše než z knižních publikací svými články v časopisech Language, Word, International Journal of American Linguistics aj.

[10] Srov. jeho stať Strukturnaja lingvistika kak immanentnaja teorija jazyka, Moskva 1958.

[11] K otázce významu formální logiky pro jazykovědu srov. sborník statí M. Blacka Language and Philosophy - Studies in Method, Cornell University Press, 1949.

[12] V kritice distribučních kritérií odkazujeme k referátu P. Diderichsena na 8. mezinárodním kongresu lingvistů v Oslo 1957 (srov. SaS 19, 1958, 47—52). Referát sám byl otištěn v Reports for the Eight International Congress of Linguists (Oslo 1957, 23—49) a je nyní i s přehledem diskuse přístupný též v sjezdovém sborníku Proceedings of the Eight Intern. Congress of Linguists, Oslo 1958.

[13] Také základní americké dílo The Mathematical Theory of Communication, jehož autory jsou C. E. Shannon a W. Weaver (Urbana 1949), je zčásti dostupné i v ruském překladě (v sborníku Teorija peredači električeskich signalov pri naličii pomech, Sbornik perevodov, Moskva 1953). V ruském překladě vyšla take kniha S. Goldmana Theory of Information (Teorija informacii, Moskva 1957), srov. Boľš. sov. enckl. 51, 129. Upozorňujeme také na překlad populárního pojednání o kybernetice N. Wienera, jež obsahuje i výklady o teorii informace. Originál má název Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine, překlad vyšel 1958. V ruském překladě vyšla také Wienerova orientační knížka The Human Use of Human Beings, Cybernetics and Society (New York 1956). Na tyto práce upozornil na náš popud J. Krámský (SaS 20, 1959, 55n.), jeho pozornosti však ušly právě ruské překlady, z nichž jeden je ovšem novějšího data. Dodatkem k stati Krámského uvádíme, že v důležité knize Language and Communication (Massachusetts Institute of Technology, 1951) je systematická bibliografie, která by dnes ovšem byla ještě daleko obsáhlejší. Přihlíží se zde ve značné míře i k psychologickým podmínkám mluvního procesu. Sborník je určen pro potřebu telekomunikačních techniků, ale má svůj význam i pro technickou lingvistiku. — V minulém roce vyšel v ruském překladě výbor statí amerických autorů pod názvem Teorija informacii i jeje priloženija (Sbornik perevodov), Moskva 1959. Redaktorem překladu je A. A. Charkevič. — Loni vyšel také překlad knihy An Introduction to Cybernetics (Londýn 1956), jejímž autorem je angl. biolog W. Ross Ashby (rus. Vvedenije v hibernetiku, Moskva 1959). Stručný úvod k tomuto překladu napsal A. N. Kolmogorov.

[14] O glottochronologii srov. S. C. Gudschinsky, The ABC's of Lexicostatistics (Glottochronology), Word 12, 1956, 157—210; A. Dall‛ Igna Rodrigues, Eine neue Datierrungsmethode der vergleichenden Sprachwissenschaft, Kratylos 2, 1957, 1—19; H. Hoijer, Lexicostatistics: A Critique, Language 32, 1956, 49—60.

[15] Ve Spojených státech a v Kanadě vychází také několik dalších slavistických časopisů, jež zčásti mají všeobecný ráz kulturně politický (nechybějí ani projevy neporozumění politice Sovětského svazu a lidově demokratických zemí). O americké lingvistické produkci slavistické nejsoustavněji informuje časopis The Slavic and East European Journal, který vydává American Association of Teachers of Slavic and East European Languages (jejím předsedou je prof. L. Twarog z bostonské university).

[16] Z knižních publikací tohoto nakladatelství připomínáme z novější doby 2. vyd. průbojné staroslověnské mluvnice H. Lunta (The Old Church Slavonic Grammar, 1. vyd. 1955), jinak zde vyšlo několik publikací slavistů evropských (např. 1. díl srbocharvátské dialektologie P. Iviće, C. A. van den Berkovo pojednání o čakavském substrátu v dubrovnickém dialektu a C. H. van Schooneveldova dlouho ohlašovaná sémantická analýza systému minulých časů v staré ruštině).

[17] Beogradski međunarodni slavistički sastanak (15.—21. IX. 1955), Bělehrad 1957, 413n.

[18] Srov. Hoijerovu recenzi prvního svazku Pikovy knihy v časopise Language 31, 1955, 488. — Pikovy názory jsou také zčásti známé i z jeho referátu (Interpenetration of Phonology, Morphology and Syntax) na 8. mezinárodním sjezdu lingvistickém v Oslo, otištěném jak v Reports for the Eight Intern. Congress of Linguists (Oslo 1957, 334n.), tak ze sjezdového sborníku Proceedings of the Eight Intern. Congress of Linguists (Oslo 1958).

Slovo a slovesnost, ročník 21 (1960), číslo 2, s. 140-145

Předchozí Eugen Pauliny: Ku knihe o vývoji genitívu v češtine

Následující Karel Horálek: Nové etymologické slovníky indoevropských jazyků