Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archiv - seznam ročníků

Slovo a slovesnost, ročník 49 (1988), číslo 1

Články

Jan Petr: K 40. výročí Vítězného února

Jan Petr: Ke Gebauerovu pojetí jazyka

30 Alena Macurová: K různým verbálním kódům slovesného uměleckého textu, k jejich využití a funkcím

Rozhledy

39 Václav Blažek: Problémy a perspektivy nostratické hypotézy (fonologie)

52 Otakar Šoltys: Nový retrográdní slovník češtiny

56 Jan Králík: O retrográdních slovnících a jejich vývoji

64 Naděžda Svozilová: K vývoji pojetí funkce (K vývoji pojetí některých základních lingvistických pojmů a termínů)

Kronika

72 Marie Těšitelová: Kniha o kvantitativním studiu slovenštiny v oblasti gramatiky

73 Jiří Nekvapil: Moderní příručka syntaxe a sémantiky

74 Petr Piťha: O kognitivních aspektech problému subjektu

76 Jana Slavíčková: Německá práce o větné synonymii v ruštině

77 Petr Zima: Sovětská práce o jazyce v politice a ideologii zemí Asie a Afriky

79 Marie Těšitelová: Anglická práce o statistice pro lingvisty

Slovo a slovesnost, ročník 49 (1988), číslo 2

Články

81 Marie Těšitelová: Ke kvantifikaci v oblasti sémantiky (substantiva) I

101 Milada Hirschová: Uplatňování negace ve výpovědích s performativní platností

111 Miroslav Novotný: Gramatické kategorie a „pojmy v situacích“

Rozhledy

121 Jana Hoffmannová a kol.: Mezioborová konference o interpretačních procesech

130 Lingvistická sekce konference o interpretačních procesech

131 Jan Kořenský: Obecná teorie interpretačních procesů a řečová komunikace

134 Jana Hoffmannová: Typy a vzájemné vztahy interpretačních činností produktora a recipienta v komunikačních procesech

139 Iva Nebeská: Produktor vs. recipient: specifika jejich interpretačních činností

142 Olga Müllerová: Komunikační proces a text jako objekt teoretické interpretace

148 Jana Hoffmannová: Shrnutí diskuse lingvistické sekce

149 Otakar Šoltys: K problematice interpretace z hlediska lingvistiky

151 Jana Hoffmannová: Sovětská monografie o relační sémantice

155 Anna Jirsová: K pojetí systému a struktury v klasickém období české lingvistiky (K vývoji pojetí některých základních lingvistických pojmů a termínů)

Kronika

165 Otakar Šoltys: Petříkův odkaz stále živý

165 Helena Confortiová: Práce o sekundárních předložkách v češtině

167 Jan Petr: Bulharský sborník o cyrilometodějské problematice

169 Marie Nováková: Druhá československá onomastická konference

171 Eva Hošnová, Alena Macurová: Konference o textu v komunikaci

173 Jan Petr: Vědecká konference J. E. Purkyně ve vědě a kultuře

176 Otakar Šoltys: Autor, text a společnost

Slovo a slovesnost, ročník 49 (1988), číslo 3

Články

177 Jan Petr: Jazykovědné zájmy G. W. Leibnize

202 Jiří Nekvapil, Olga Müllerová: K pauzám v komunikačním procesu

209 Jana Slavíčková: O jednom výběru reklamních textů pro sémantický popis jazyka (na materiálu z deníku Morning Star)

Rozhledy

216 Josef Štěpán: K termínu řetězec v syntaxi

220 Jaroslava Hlavsová: O protikladu spisovnosti a nespisovnosti v češtině

226 Jana Hoffmannová: Teatrologické inspirace pro interpretaci komunikačních procesů

235 Milena Turbová: K pojmům kompetence — performance (K vývoji pojetí některých základních lingvistických pojmů a termínů)

Kronika

248 Jan Chloupek: Nad živým dílem Františka Trávníčka (sto let od jeho narození)

250 Miroslav Grepl: Jan Chloupek šedesátníkem

252 Jan Kořenský: Další česká práce o teorii osobnosti

253 Jiří Kraus: Významný příspěvek ke konfrontačnímu studiu češtiny a slovenštiny

Slovo a slovesnost, ročník 49 (1988), číslo 4

Články

257 Jan Petr: K 70. výročí vzniku samostatného Československa

261 Miloslav Bednář: K pojetí jazyka u Hegela

271 Irena Hroudová: Poznámky k problému implicitní metajazykovosti v poezii

279 Jasňa Šlédrová: Některé podmínky úspěšné realizace záměru v řečové činnosti

285 Alla Bémová, Květa Králíková: K otázkám automatického zpracování českého tvarosloví

Rozhledy

296 Igor Němec: Nová historická mluvnice češtiny

307 Jan Petr: K Lamprechtovu výkladu o praslovanštině

313 Jana Hoffmannová, Olga Müllerová: Jednota a diferencovanost současné jazykovědy na 14. mezinárodním lingvistickém kongresu v Berlíně

324 Jan Petr: Nad dílem A. Teodorova-Balana

329 Hana Prouzová: K pojmu rovina v českém lingvistickém myšlení (K vývoji pojetí některých základních lingvistických pojmů a termínů)

Kronika

342 Jiří Nekvapil, Otakar Šoltys: Karel Horálek osmdesátiletý

343 Petr Sgall: Čítanka z české sociolingvistiky

347 Eva Hajičová: Nová učebnice transformační gramatiky

349 Miloš Matula: Nový retrográdní slovník češtiny a těsnopis

351 Olga Müllerová: Psycholingvistika a její aplikace ve společenské praxi