Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archiv - seznam ročníků

Slovo a slovesnost, ročník 60 (1999), číslo 1

Články

Jan Kořenský: Do jubilejního ročníku Slova a slovesnosti

Ladislav Nebeský: Neviditelné v komunikaci

Ján Horecký: Onomaziologická interpretácia tvorenia slov

13 Jiří V. Neustupný: Následné (follow-up) interview

19 Kamila Karhanová: Funkce mezitextového navazování v novinách

Rozhledy

37 Jaroslav Peregrin: (Nedokončená?) revoluce v pohledu na jazyk (Úvahy nad knihou Stevena Pinkera Jazykový instinkt)

46 Renata Blatná: Dějiny hudby prizmatem lexikálních přejímek

53 Jarmila Panevová: Úvahy nad Skladbou češtiny M. Grepla a P. Karlíka

59 Romana Prouzová: Derrida a de Saussure

Recenze

67 Miroslav Komárek: Olga Martincová a kol.: Nová slova v češtině. Slovník neologizmů

70 František Čermák: Dana Bittnerová – Franz Schindler: Česká přísloví

72 Michal Šulc: Milena Hajnšek-Holz – Primož Jakopin: Retrográdní slovník slovinského jazyka

75 Oľga Schulzová: Konštantín Palkovič: Záhorácky slovník

78 Jiří Zeman: Slavische Sprachwissenschaft und Interdisziplinarität

Slovo a slovesnost, ročník 60 (1999), číslo 2

Články

81 Marie Těšitelová: K úloze časopisu Slovo a slovesnost ve vývoji české kvantitativní lingvistiky

88 Jan Chloupek: Slohová platnost syntaktické synonymie

92 Iva Nebeská: O předpokladech a očekáváních

102 Kateřina Marková: Sémantické a gramatické parametry konverzívních lexémů (na příkladu substantiv VÍTĚZSTVÍ, PORÁŽKA)

117 Mirek Čejka: Přací imperativ

123 František Štícha: K deikticko-anaforickým funkcím lexému ten

Rozhledy

136 František Čermák: Oxfordská lexikografie přechází také plně na korpus

142 Zdenka Heřmanová: Na okraj vydání prvního Stručného čínsko-českého a česko-čínského slovníku

Recenze

146 Jana Bischofová: Karen Gammelgaard: Spoken Czech in Literature

150 Ivana Kruijff-Korbayová: Issues of Valency and Meaning

153 Petr Sgall: Uwe Junghanns – Gerhild Zybatow (Hrsg.): Formale Slavistik

Kronika

156 Miroslav Komárek: K jubileu Františka Daneše

157 Jan Kořenský: Životní jubileum slavisty Josefa Anderše

158 Jiří Kraus: Malá poznámka k českému bdění nad čistotou jazyka

Slovo a slovesnost, ročník 60 (1999), číslo 3

Články

161 Petr Sgall: Čekající možnosti a číhající propasti

176 Miroslav Červenka: Vrchlického překlady Maeterlincka a počátky symbolismu

187 Miroslav Komárek: Komunikace versus systém?

195 Ivana Marková, Olga Müllerová, Jana Hoffmannová: Od teorie dialogu k institucionální komunikaci

Rozhledy

214 Irena Vaňková: Kognitivně-kulturní inspirace z Polska

Recenze

225 František Daneš: Schreiben in der Wissenschaften. Domänen- und kulturspezifisches Schreiben

232 Jiří Zeman: Štylistika neverbálnej komunikácie

Kronika

238 Milada Hirschová: Miroslav Komárek pětasedmdesátiletý

239 Milan Harvalík: 2. mezinárodní kongres dialektologů a geolingvistů v Amsterdamu

Slovo a slovesnost, ročník 60 (1999), číslo 4

Články

241 Ludmila Uhlířová: Jazyková poradna pro rok 2000

247 Světla Čmejrková: Televizní interview a jiné duely. Mediální dialog jako žánr veřejného projevu

269 Jarmila Panevová: Česká reciproční zájmena a slovesná valence

276 Frank Y. Gladney: Několik poznámek k fonologii a morfonologii češtiny

283 Irena Vaňková: Člověk a jazykový obraz (přirozeného) světa

Rozhledy

293 Alena Jaklová: Budeme argot nově definovat?

301 Karel Kučera: Dodatek ke kvantitativním charakteristikám vývoje českého pravopisu od 13. do 20. století

Recenze

304 Jiří Zeman: Jan Kořenský: Proměny myšlení o řeči

308 Petr Sgall: David G. Hays: The Measurement of Cultural Evolution in the Non-Literate World

310 Jiří Nekvapil: Culture in Action

313 Kamila Karhanová: The Language and Politics of Exclusion

319 Rudolf Šrámek: Vincent Blanár: Teória vlastného mena

322 Jan Balhar: Jarmila Bachmannová: Podkrkonošský slovník

325 Ana Adamovičová: Mihailo Šćepanović: Vukova lidová přísloví s rejstříkem klíčových slov

Kronika

327 Zdeňka Hladká, Marek Nekula: Životní jubileum Mirka Čejky

329 Petr Sgall: Výročí Karlovy univerzity a lingvistika

331 Ruth Konvalinková: Sympozium „Čeština – univerzália a specifika“ – setkání bohemistů v Brně

335 Jan Kořenský: Poznámka ke stati P. Sgalla Čekající možnosti a číhající propasti