Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archiv - seznam ročníků

Slovo a slovesnost, ročník 12 (1950), číslo 1

Články

Ivan I. Meščaninov: Úloha N. J. Marra ve vývoji sovětské jazykovědy

Jaromír Bělič: K otázce vzniku nové spisovné češtiny

15 František Kopečný: K vidovým rozdílům ve způsobu rozkazovacím

17 Rudolf Havel: Zapomenutý překlad z Puškina

19 Julie Nováková: Souhláskové skupiny v českém verši

Rozhledy

33 Maria R. Mayenowa: Informace o Institutu pro literární bádání ve Varšavě

36 Karel Horálek: Prosodie polštiny a polský verš

41 Hugo Siebenschein: Objevy ve třech nedávných knihách o Tomáši Mannovi

Kronika

45 rd (= Redakce): Jubileum N. J. Marra

45 CBL. (= Ctirad Bosák, Oldřich Leška): Návštěva akademika I. I. Meščaninova v ČSR

46 Jiří Hrubeš: Sovětská literární věda

48 Karel Horálek: Murkovy Paměti

49 Miloš Helcl: Nepodařené učební texty pro češtinu

51 František Daneš: Studie o větné intonaci

52 Pavel Trost: K etymologickému slovníku místních jmen v Čechách

53 Karel Horálek: Z lidových koled

53 Přednášky v Pražském linguistickém kroužku v době od května 1947 do prosince 1948

Slovo a slovesnost, ročník 12 (1950), číslo 2

Články

57 Josif V. Stalin: O marxismu v jazykovědě (Článek J. V. Stalina v moskevské Pravdě 20. VI. 1950)

70 Josif V. Stalin: K některým otázkám jazykovědy (Odpověď J. V. Stalina na otázky J. Krašeninnikové, uveřejněná v časopise Bolševik č. 12)

74 Karel Horálek: K theorii překladu (O překládání marxistické literatury)

83 Antonín Dostál: Produktivnost v jazyce

Rozhledy

98 Josef Hrabák: Jubilejní žeň jungmannovská

103 František Kopečný: Kritické poznámky k francouzské studii o slovesném vidu v nové češtině

Kronika

109 František Puš: Proti kosmopolitismu v linguistice

110 Miroslav Drozda: Český výbor z Dobroljubova

111 Pavel Trost: Nový překlad Písma

112 Pozn. red.

Slovo a slovesnost, ročník 12 (1950), číslo 3-4

Články

113 Jaroslav Moravec: Sovětská jazykověda a jazykovědná diskuse v „Pravdě“

123 Jan Mukařovský: Ivan Olbracht

134 Vladimír Skalička: Poznámky k theorii pádů

152 František Svěrák: Starší a mladší vrstva nářečí svatobořického

160 Václav Křístek: O některých rozsahových novotách K. M. Čapka-Choda

166 Miloš Pohorský: Pokus o ideovou koncepci vývoje Nerudova díla

Rozhledy

177 Felix Vodička: Olomoucký sborník o Palackém

181 Josef Hrabák: Pocta Fr. Trávníčkovi a F. Wollmanovi

184 Zdenka Horálková: Živá lidová píseň

Kronika

187 Rd (= Redakce): Jazykovědné oddělení Československo-sovětského institutu

187 Miroslav Drozda: Studie o N. G. Černyševském

189 Rudolf Havel: Souborné vydání K. H. Máchy

191 Josef Hrabák: Nový pohled na české básnictví

Sdělení redakce

192 Oprava