Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archiv - seznam ročníků

Slovo a slovesnost, ročník 61 (2000), číslo 1

Články

István Lanstyák: K otázke striedania kódov (maďarského a slovenského jazyka) v komunite Maďarov na Slovensku

18 Irena Bogoczová: Stylizace – druhá přirozenost (K jazykové komunikaci na Těšínsku)

30 Jiří Nekvapil: Z biografických vyprávění Němců žijících v Čechách: jazykové biografie v rodině pana a paní S.

47 Petr Mareš: Fikce, konvence a realita. K vícejazyčnosti v uměleckých textech

54 Jiří Zeman: K lingvistické analýze moderní populární hudby: dva jazyky (čeština, slovenština) v jednom písňovém textu

Rozhledy

60 František Daneš: „Dialog v srdci Evropy“

Recenze

65 Jan Kořenský: Stephen O. Murray: American Sociolinguistics, Theorists and Theory Groups

68 Jiří Zeman: Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Český jazyk

73 Jan Chloupek: Marie Čechová: Komunikační a slohová výchova

Kronika

75 Otakar Mališ: Josef Filipec jubilující

Slovo a slovesnost, ročník 61 (2000), číslo 2

Články

81 František Daneš: Jakou řečí mluví věda. Modalizace vědeckého diskurzu

93 Nikolaj P. Savický: O jazyce, společnosti a funkcích

102 Jiří Homoláč, Iva Nebeská: Příspěvek ke kritické analýze pojmu jazyková norma

110 Jarmila Alexová: Počáteční a koncová fáze mluvených a psaných projevů téhož podavatele

122 Jasňa Šlédrová: K sémantice českých rozměrových adjektiv

138 Maciej Grochowski: On the word order of Polish synsyntagmatic lexemes

Rozhledy

145 Jiří Kraus: Pozoruhodný slavistický příspěvek k pragmatice spojovacích výrazů

Recenze

149 Petr Sgall: Henrik Birnbaum: Sketches of Slavic Scholars

151 Jiří Zeman: Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Slovenský jazyk

155 Přemysl Hauser: Tomo Korošec: Stilistika slovenskega poročevalstva

Kronika

159 Tomáš Hoskovec: Pražský lingvistický kroužek 1997/1998–1998/1999

Slovo a slovesnost, ročník 61 (2000), číslo 3

Články

161 Eva Hajičová: Teorie optimality a aktuální členění věty

170 Petr Karlík: Hypotéza modifikované valenční teorie

190 Jitka Šonková: Mluvená čeština a korpusová lingvistika

203 Ruselina Nicolova: Basic problems of the integral description of language

Rozhledy

218 František Štícha: Nad velkou Gramatikou německého jazyka

Recenze

232 Ivan Lutterer: Rudolf Šrámek: Úvod do obecné onomastiky

235 Josef Filipec: Český jazykový atlas, díl 3.

236 Renata Blatná: Ludmila Stěpanova: Historie a etymologie českých rčení

Kronika

239 Jan Králík: Studentské práce v Českém národním korpusu

Slovo a slovesnost, ročník 61 (2000), číslo 4

Články

241 Rudolf Růžička: Skrývání podmětu (Poznámky k Eisnerovým překladům Thomase Manna)

249 František Čermák: Jazyková nominace: povaha a souvislosti některých univerzálií v sémantice a morfologii (polysémie, derivace a kompozice)

257 Igor Němec: Česká slova odboje

276 Ada Vidovič Muha: Prague functional stratification of language in Slovene linguistics

Rozhledy

284 Jana Hoffmannová: Konference na počest jubilea prof. Jána Horeckého

288 Jiří Černý: Poznámky o chilské španělštině

Recenze

295 Jiří Nekvapil: Political Discourse in Transition in Europe 1989–1991

297 Jiří Nekvapil: Code-Switching in Conversation. Language, Interaction and Identity

300 Ludmila Uhlířová: Jan Kořenský – František Cvrček – František Novák: Juristická a lingvistická analýza právních textů (právněinformatický přístup)

305 Ludmila Uhlířová: Gejza Wimmer – Gabriel Altmann: Thesaurus of Univariate Discrete Probability Distributions

307 Petr Sgall: Jakobson entre l’Est et l’Ouest, 1915–1939

309 Karel Kučera: Projekt slovníku staré italštiny

313 Michal Šulc, Vojko Gorjanc: Korpus slovinského jazyka FIDA

Kronika

317 Redakce: Zemřel Jan Firbas

318 Stanislav Žaža: Za Rudolfem Zimkem

318 Jan Králík, Pavla Šmídová: Elektronická podoba Slovníku spisovného jazyka českého