Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archiv - seznam ročníků

Slovo a slovesnost, ročník 37 (1976), číslo 1

Články

Pavel Trost: Střídání kódů

Valerij M. Mokijenko (Leningrad): Dialektický vztah „implicitnost : explicitnost“ a vývoj frazeologie

14 Petr Sgall, Jarmila Panevová: Obsah, význam a gramatika se sémantickou bází

26 Jan Lehár: Slovesné umění Dalimilovy kroniky

Rozhledy

38 Emanuel Michálek: K domácím tradicím v Palackého názorech na jazyk

41 Jaroslav Kuchař: Slovenský pohled na sémantiku slovesa z hlediska jeho slovotvorných potencí

45 Ján Horecký: Práca o štatistike českého lexika

47 Václava Holubová: Slovník homonym O. S. Achmanovové

51 Jan Králík: Sovětský přínos k matematickým modelům proměny slovníku v čase

56 Zdeněk Wittoch: Nové rumunské práce o struktuře lexika

60 Karel Petráček: K problematice nostratické teorie (z hlediska fonologie semito-hamitských jazyků)

Kronika

62 Miroslav Roudný: Mluvený jazyk v pojetí Martina Hattaly v jeho Brusu

63 Jan Kořenský: Dvě nové polské publikace z oblasti větné sémantiky

67 Zdeněk Hlavsa, Ludmila Uhlířová: Aktuální členění v generativním rámci

70 Růžena Bergerová, Josef Berger: Sovětská práce o informační úloze slovosledu ve vědecké a technické literatuře

71 AS (= Alexandr Stich): Dvě knížky o jazyku ruské umělecké literatury

73 Petr Piťha: Americká čítanka stratifikační lingvistiky

76 Karel Horálek: Charvátský lingvistický slovník

77 Rudolf Šrámek: XII. mezinárodní onomastický kongres ve Švýcarsku

79 Jiří Kraus, Ludmila Uhlířová: O syntaxi mluvených projevů v Polštině

Slovo a slovesnost, ročník 37 (1976), číslo 2

Články

81 Karel Horálek: Věta a výpověď

86 Roman Mrázek: Problematika tzv. hierarchizace propozice

98 Marie Těšitelová: O některých problémech kvantifikace jazykových jevů

112 Rudolf Šrámek: Slovotvorný model v české toponymii

Rozhledy

121 Simeon Romportl: Aktuálnost poznatků o jazycích ergativního typu (Na okraj monografie G. A. Klimova)

134 Vladimír Barnet: Jedličkův příspěvek k teorii spisovného jazyka

137 Oddělení jazykové kultury a stylistiky ÚJČ ČSAV: Na okraj vydání encyklopedií antiky

151 Miroslav Grepl: Desáté zasedání Mezinárodní komise pro studium gramatické stavby slovanských jazyků v Skopji 1975

159 Slavomír Utěšený: Sovětské konference o areálové metodě v lingvistice a etnografii (K stoletému jubileu jazykového zeměpisu)

Kronika

164 Jana Jiřičková: Sovětské příspěvky k lingvistice textu

167 Vlasta Červená: K novému sovětskému lexikografickému sborníku

168 Alena Macurová: O vzájemných vztazích řečové a neřečové komunikace

170 Lumír Klimeš: Výbor z kronik 17. století

172 Pavel Trost: K sporu o básnické skladby Hynka z Poděbrad

173 Marie Těšitelová: O matematické a aplikované lingvistice v Belgii

175 Oldřich Uličný: Lipské Linguistische Arbeitsberichte pokračují

Slovo a slovesnost, ročník 37 (1976), číslo 3

Články

177 Václav Křístek: Kritéria periodizace českého jazykového vývoje

184 Petr Sgall: K obecným otázkám sémantiky věty

195 Milan Morávek, Olga Müllerová: Dyadická komunikace (Pokus o komplexní charakteristiku situace dialogu)

202 Jan Lehár: Dalimilova kronika a počátky české slovesnosti

215 Karel Petráček: K otázce ikonické motivace textu v arabské poezii

Rozhledy

220 Emanuel Michálek: Ke Klaretovu slovotvornému systému

223 Jiří Krámský: Závažný příspěvek k obecně lingvistickým a anglistickým problémům

230 Jaroslav Zima: Velký francouzsko-český slovník v kontextu ostatních lexikografických děl tohoto typu

237 Marie Ludvíková, Ladislav Nebeský: O jednom typu fonologických modelů

241 Karel Horálek: Ze současné české fonetiky

Kronika

244 Bohuslav Havránek: Za prof. L. Kopeckým

245 Jan Petr: Nová rozsáhlá antologie výroků Marxových a Engelsových o jazyce

247 Alena Macurová: K analýze textu

248 Slavomír Utěšený: Prolegomena k Atlasu evropských jazyků

249 Jaromír Hník: Nový německý terminologický slovník

251 Lumír Klimeš: K problematice lexikálního složení českých odborných textů

251 Ludmila Uhlířová: Bibliografie prací o aktuálním členění

252 Milan Romportl, Karel Horálek: Poznámka k redakční poznámce

253 BHk (= Bohuslav Havránek): K článku Fr. Všetičky „Kompozice Bezručova Bernarda Žára“

Sdělení redakce

254 Redakční poznámka

Slovo a slovesnost, ročník 37 (1976), číslo 4

Články

255 Karel Svoboda: Souvětná stavba se zřetelem ke spojovacím výrazům v jazyce Františka Palackého

270 Josef Štěpán: Větosled u Fr. Palackého

279 Lumír Klimeš: Délka věty v Palackého Dějinách národu českého

284 Jarmila Panevová: Tzv. vedlejší věty místní a jejich významová stavba

291 Iva Nebeská: K negaci v souvětích příčinné povahy

300 Eva Hajičová: Struktura doplňovací otázky a odpovědi z hlediska aktuálního členění

308 Olga Müllerová: K tematické výstavbě nepřipravených mluvených dialogických projevů

Rozhledy

318 Věra Vlková: Charakteristika slovní zásoby odborného stylu z hlediska kvantitativního

328 Milena Hübschmannová: K jazykové situaci Romů v ČSSR (Sociolingvistický pohled)

337 Alla Bémová: Pracovní výsledky leningradské skupiny z oblasti algebraické lingvistiky

340 Jana Weisheitelová: K některým problémům automatické morfologické analýzy a lemmatizace

Kronika

344 Jiří Kraus: Slovenská práce o žánrech v mimoumělecké literatuře

345 Ludmila Uhlířová: Polský sborník o kategorii temporálnosti

347 Jaromír Povejšil: Sovětská práce o kauzativních konstrukcích v němčině

348 František Čermák: Bilancování v sovětské frazeologii

349 Růžena Bergerová: Sovětská práce o skladbě konstrukcí s „cizí řečí“

351 Svatava Machová: Francouzský matematik o perspektivách strojového překladu