Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archiv - seznam ročníků

Slovo a slovesnost, ročník 26 (1965), číslo 1

Články

Paul M. Postal: Nový vývoj teorie transformační gramatiky

14 Helena Křížková: Pojetí neutralizace v morfologii

23 František Kopečný: K pojmu „neaktuálnost“ ve vidové soustavě českého slovesa

27 Josef Hrbáček: O pojetí a klasifikaci tzv. složitého souvětí; typy souvětných konstrukcí

35 Karel Svoboda: K třídění složených souvětí

45 Jana Ondráčková: Některé metody komplexního výzkumu fyziologické činnosti mluvidel

Rozhledy

51 Jiří Kraus: Diskuse o pravopise. K některým otázkám pravopisu z hlediska grafematické soustavy češtiny

54 Miroslav Grepl: Významný pokus o syntetický výklad expresivity slova

58 Zdeněk Tyl: Veršované skladby Neuberského sborníku

61 Slavomír Utěšený: Monografie o češtině v Kladsku

67 Jan Průcha: O psycholingvistice

Kronika

73 Roman Mrázek, Bohuslav Havránek: Zájem o nové lingvistické směry v Jugoslávii

76 Karel Horálek: Americké informace o směrech v současné lingvistice sovětské a východoevropské

78 Karel Pala: O jednom typu syntaktické analýzy

80 Vlasta Straková: Sborník prací o otázkách slovanské lingvistické terminologie

83 Petr Sgall: K užívání matematických pojmů v lingvistice

86 Emanuel Michálek: Studie o českých pozemkových knihách 16. a 17. století

87 Pavel Trost: Nová česká učebnice cikánštiny

87 Milan Romportl: Německá práce o časovém členění souvislé řeči

90 Jana Ondráčková, František Daneš: Mezinárodní kongres fonetických věd v Münsteru (1964)

92 Pavel Novák: Kolokvium a kongres v Jeruzalémě

94 Bohumil Palek: Mezinárodní kolokvium o algebraické lingvistice a strojovém překladu v Praze

97 Pavel Novák: Logika syntaxe?

98 Eva Hajičová: Nový časopis o automatickém zpracovávání informace

100 Alena Skaličková: Japonský fonetický sborník

100 Bohuslav Havránek: Redakční poznámka

Slovo a slovesnost, ročník 26 (1965), číslo 2

Články

101 Bohuslav Havránek: Stav české lingvistiky v jubilejním dvacátém roce

104 Studium gramatické stavby slovanských jazyků

104 Karel Hausenblas: K problematice zkoumání a výkladu jazyka

108 Oldřich Leška, Pavel Novák: K otázce „strukturní analýzy“ jazyka

112 František Daneš: K systematickému syntaktickému popisu slovanských jazyků

119 Jozef Ružička: Vzťahy medzi morfológiou a syntaxou

124 Oldřich Leška: K vztahu mezi morfologií a syntaxí

126 Ľubomír Ďurovič: Ku klasifikácii morfém

130 Jan Kořenský: Zpráva o zasedání Mezinárodní komise pro studium gramatické stavby slovanských jazyků

136 Igor Němec: Slovo a význam v historickém slovníku

150 Jan Chloupek: Městská mluva v Uherském Brodě

Rozhledy

161 Marie Königová: K otázce statistického výběru v lingvistice

168 František Kopečný: Kniha o sponě

174 Karel Hausenblas: Sborník k sedmdesátinám Bohuslava Havránka

186 Vladimír Barnet: Audioorální metody vyučování jazykům a lingvistická teorie

191 Marie Těšitelová, Viera Budovičová, Miloš Dokulil: II. mezinárodní lingvistické symposion v Magdeburce

Kronika

200 Bohumil Palek: První úvod do transformační gramatiky

203 Ludmila Uhlířová: Úvod do automatického zpracování jazykových údajů

208 Karel Pala: Současný stav, výsledky a perspektivy strojového překladu

210 Vladimír Hořejší: Nový francouzský výslovnostní slovník

211 Aleksandr V. Isačenko: Nová mezinárodní společnost pro aplikovanou lingvistiku

211 Marie Ludvíková: Psycholingvistika a její nový časopis

Slovo a slovesnost, ročník 26 (1965), číslo 3

Články

213 Karel Horálek: K teorii věty

218 Ladislav Nebeský, Petr Sgall: Relace a operace v syntaxi

223 Lubomír Doležel: Model stylistické složky jazykového kódování

235 Josef Tříška: Z poetiky a fabulistiky „moderního“ středověku

Rozhledy

245 Zdeněk Hlavsa: Sborník o jazykových univerzáliích

250 Bohumil Palek: Zajímavé podněty pro lingvistickou sémantiku

262 Jan Šabršula: K některým otázkám makrosémantiky (Na okraj romanistických prací o tzv. sémantických polích)

267 Pavel Vašák, Marie Těšitelová: Na okraj nových frekvenčních slovníků

275 František Svejkovský: Výbor z české literatury pokročil

281 Zdeněk Skoupil: Diskuse o pravopise. Pravopis z hlediska dvou sdělovacích soustav

Kronika

283 Emanuel Michálek: Z Rospondových studií o česko-polských jazykových vztazích v starší době

287 Slavomír Utěšený: Studium slovanských nářečí v Rumunsku

290 Otto Ducháček: Přehled vývoje moderní lingvistiky

291 Petr Sgall: Z počátků algebraické lingvistiky

293 Karel Berka: Ontologie a sémantika

294 Helena Novozámská: Dokumentace a aplikovaná lingvistika

296 Jan Průcha: Matematická lingvistika v Polsku

297 Alena Skaličková: Kniha o lingvistice a fonetice

298 Eduard Beneš: Nový frazeologický slovník němčiny

300 Zdeňka Palková: Michigan Slavic Materials

301 Jiří Levý: Konference o teorii verše v Brně

304 Bohumil Palek: Nový časopis o matematické lingvistice

304 rd (= Redakce): Bibliografie kvantitativní lingvistiky

Slovo a slovesnost, ročník 26 (1965), číslo 4

Články

305 Josef Vachek: Slovo a slovesnost jako tribuna pražské školy jazykovědné v letech 1935—1943

310 Bohuslav Havránek, František Daneš: Slovo a slovesnost a česká lingvistika v novém období

Bibliografie

318 Zdeněk Tyl: Slovo a slovesnost. Bibliografický soupis k ročníkům 1 (1935) — 25 (1964)