Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archiv - seznam ročníků

Slovo a slovesnost, ročník 33 (1972), číslo 1

Články

Růžena Ostrá: K diachronnímu studiu onomaziologické struktury

10 Karel Svoboda: K předpokladům jazykovědné syntaxe

18 Hana Mirvaldová: Několik poznámek k rozlišení metafory, alegorie a symbolu

Rozhledy

25 Alois Jedlička: Aktuální problémy spisovného jazyka v nových zahraničních pracích

37 Ludmila Uhlířová: Aktuální členění v současné generativní teorii

43 Milan Jelínek: Zdařilý pokus o přístupnou syntézu výkladu stylu

47 Zdeněk Hlavsa: Palkova kniha o mezivětném odkazování

52 Ivan Lutterer: Základní dílo o místních jménech na Moravě a ve Slezsku

55 Rudolf Šrámek: Slovenská práce o pomístních jménech na Oravsku

58 Josef Štěpán: Problematika současného jazyka německého

62 Zdeňka Sochová: Chystaný thesaurus francouzského jazyka

Kronika

66 Lumír Klimeš, Bohuslav Havránek: O vývoji přechodníkových konstrukcí v starší češtině

68 Josef Skulina: Úspěchy ruské dialektologie

70 Alois Jedlička: Bratislavské jednání komise pro studium spisovných jazyků slovanských při MKS

72 Eva Benešová, Ludmila Uhlířová: Brněnské symposium o modalitě

75 Josef Vachek: Výroční zasedání Societas Linguistica Europaea v Leidenu

77 Marie Těšitelová, Eva Hajičová: 4. mezinárodní konference o strojové lingvistice v Debrecíně 1971

79 Josef Vachek: Třetí díl Martinetova sborníku

80 František Daneš: Poznámka k čl. L. Uhlířové „Aktuální členění v současné generativní teorii“ na s. 37—43 tohoto čísla

Slovo a slovesnost, ročník 33 (1972), číslo 2

Články

81 Bohuslav Havránek: K šedesátinám Miloše Dokulila

84 Milena Tylová: Bibliografie tištěných prací Miloše Dokulila za léta 1938—1971

91 Karel Horálek: Studie k lingvistickému pojmosloví

98 Karel Hausenblas: Explicitnost a implicitnost jazykového vyjadřování

106 František Daneš, Miloslava Knappová: Příslovce a příslovečné určení zřetelově vymezovací

116 Igor Němec: Slovotvorný význam a expresivita

122 Josef Filipec: K otázce konverze a přechodu slovních druhů v dnešní češtině

130 Ján Horecký: Systém desubstantívných adjektív

133 Alois Jedlička: Poznámky k formální morfologii substantiv ve spisovné češtině

139 Miroslav Komárek: Stavba tvarů adjektivní a pronominální flexe v spisovné češtině

146 Josef Vachek: Ještě k osudu českých posesívních adjektiv (Glosa k pohybu v českém tvarosloví)

149 František Miko: Lexikálne obmedzenie genitívu druhovej príslušnosti

154 Arnošt Lamprecht: K depalatalizaci v staré češtině

160 Petr Sgall: Základ a jádro, nebo presupozice a ohnisko?

165 Milan Romportl: Intonace a akustická syntéza řeči

169 Jaromír Bělič: K české dialektologické terminologii

173 Václav Křístek: K otázce funkčního rozpětí odborného stylu

179 František Kopečný: Lze, nelze, nelzelo…

184 Oldřich Leška: O souhláskových „vznikových alternacích“ v češtině

186 Slavomír Utěšený: Areální aspekty slovotvorné a výrazotvorné variability (Příspěvek k teorii kontaminace a lidové etymologie)

Sdělení redakce

192 Poznámka

Slovo a slovesnost, ročník 33 (1972), číslo 3

Články

193 Jan Kořenský: Slovo, věta, onomaziologická kategorie

199 Zdeněk Hlavsa: K protikladu určenosti v češtině

204 Galina P. Neščimenko (Moskva): Тенденция окачествления и ее влияние на словообразование прилагательных

209 Marie Těšitelová: K slovotvorné produktivitě z hlediska kvantitativního

216 Miroslava Attlová-Tykalová: Substantivní názvy vlastností (pokus o rozlišení derivace syntaktické a lexikální)

223 Josef Hrbáček: Pokus o výklad přístavkového vztahu

Rozhledy

229 Eva Hajičová: Aktuální členění větné a nejnovější vývoj transformační gramatiky

240 Miroslav Komárek: K jedné kritice de Saussura

244 Emanuel Michálek: Poznámky ke Gebauerově koncepci jazykového vývoje

247 Jarmila Panevová: Vid a čas v sovětské monografii A. V. Bondarka

250 Pavel Vašák: Sovětská konference o automatickém zpracování textu

254 Josef Štěpán: Výzkum mluvené němčiny ve Freiburku

Kronika

258 Otto Ducháček: Kniha o problematice jazykových polí

259 Jan Lehár: O edici Milana Kopeckého Staří slezští kazatelé

260 Ladislav Nebeský: Jihoamerický autor o teorii grafů v lingvistice

261 Jana Ondráčková: VII. mezinárodní kongres fonetických věd v Montrealu (22.—28. 8. 1971)

264 Jiřina Novotná: VII. mezinárodní akustický kongres v Maďarsku

267 Zdeňka Trösterová: Sovětská práce o historii slov v historii společnosti

268 František Čermák: Sovětská frazeologická a idiomatická bibliografie

269 Ludmila Uhlířová: Dobrý slovensko-bulharský slovník

270 Jiří Kraus: Nové lingvistické časopisy

271 rd (= Redakce): Naše řeč k šedesátinám prof. dr. Al. Jedličky

272 Poznámka

Slovo a slovesnost, ročník 33 (1972), číslo 4

Články

273 Miloš Dokulil: Dvacet let činnosti Československé akademie věd

275 Dalibor Brozović: O typologii grafických a ortografických soustav v slovanských spisovných jazycích

283 Olga Martincová: K problematice lexikálních neologismů

294 Jarmila Panevová, Petr Sgall: Slovesný vid v explicitním popisu jazyka

304 Rudolf Šrámek: Toponymické modely a toponymický systém

319 Jan Lehár: Úvahy o dvou staročeských básních

Rozhledy

328 Ladislav Nebeský: Užití grafů v lingvistice

331 Josef Štěpán: Pozoruhodná sovětská práce o podřadném souvětí

335 Jiří Kraus: Funkční stylistika očima sovětské autorky

338 Jan Kořenský: Zasedání Mezinárodní komise pro výzkum gramatické stavby slovanských jazyků ve Smolenicích

Kronika

342 Ludmila Uhlířová: Soubor syntaktických prací Ivana Lekova

342 Jiří Hronek: Nový sociolingvistický sborník z NSR

345 Hana Mirvaldová: Hledání cesty k odhalení reality středověkého díla a jeho alegoričnosti

347 Rudolf Šrámek: XI. mezinárodní onomastický kongres v Sofii

348 Milada Nedvědová: Nové vydání Gebauerova Slovníku staročeského

348 Jiřina Novotná-Hůrková: Užitečná informace o polské lingvistice

349 Josef Skulina: Jihoslovanský příspěvek z oblasti slovníkových kontaktů

350 Petr Piťha: Nové belgické periodikum aplikované lingvistiky