Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archiv - seznam ročníků

Slovo a slovesnost, ročník 43 (1982), číslo 1

Články

Národní jazyky v rozvinuté socialistické společnosti

Jan Petr: K realizaci programu Národní jazyky v rozvinuté socialistické společnosti

Junus D. Dešerijev (Moskva): Jazyková politika v podmínkách výstavby a existence rozvinutého socialismu

13 Helmut Schönfeld (Berlin): Vliv sociálních faktorů na diferenciaci národního jazyka (úkoly, metody, výsledky)

21 Jiří Kraus: Jazyková kultura jako součást cílového projektu Národní jazyky v rozvinuté socialistické společnosti

28 Obsah kolektivní monografie „Aktuální problémy fungování a rozvoje národních jazyků v zemích socialistického společenství“

Rozhledy

31 Jan Kořenský: Myšlenky o jazyce v díle klasiků dialektickomaterialistické filozofie

37 Jarmila Panevová: Nová česká práce o významové stavbě věty

42 Vlasta Straková: Ruská práce o českých deminutivech v diachronním pohledu

47 Zdeněk Hlavsa, Jana Hoffmannová, Jiří Nekvapil: Z podnětné spolupráce československých a německých lingvistů

51 Josef Filipec: Nová publikace z historické lexikologie

55 Josef Štěpán: Kniha o statistických metodách v české gramatice

58 Jan Králík: Nové sovětské příspěvky z kvantitativní lingvistiky

62 Eva Buráňová: Sovětská práce o strojovém překladu

Kronika

67 Olga Müllerová: Sborník o pragmalingvistice

69 Ivan Lutterer: Toponymický slovník Moravy a Slezska dokončen

71 Anna Jirsová, Hana Prouzová: Syntakticko-sémantická analýza polských sloves s tzv. událostním argumentem

73 Iva Nebeská: Polská práce o sémantice účelu

75 Ladislav Horalík: Nová sovětská práce o slovanské frazeologii

77 Jiří Nekvapil: Sovětská monografie o intonaci a výstavbě výpovědi

79 Jan Petr: Publikace o K. Būgovi

80 Přemysl Adamec: Německý příspěvek k výzkumu pádových vztahů v ruštině

Slovo a slovesnost, ročník 43 (1982), číslo 2

Články

81 Pauli Saukkonen (Finsko): Text, text-typ a styl z hlediska sémiotického

88 Ladislav Nebeský: O jazyce matematického textu

93 Petr Karlík: Souvětné vyjadřování postojů mluvčího

102 Josef Štěpán: K zapojení lexikálně vyjádřených základních prostorových obsahů do věty

113 Petr Piťha: K otázce valence u adjektiv

119 Eva Macháčková: Vztah příčiny a následku vyjádřený slovesy způsobit, vést k, vyvolat aj.

Rozhledy

125 Helena Confortiová: Slovesa v oblasti hospodářské češtiny z hlediska kvantitativního

134 Ján Horecký: Semiotické výskumy v československej jazykovede

139 Karel Horálek: Fonologie a znaková povaha jazyka

144 Miloš Dokulil: Slovenský příspěvek k problematice aspektuálnosti

152 Eva Macháčková, Hana Prouzová: Sovětský sborník o lexikální sémantice

159 Josef Filipec: Kniha německých příspěvků k teorii lexikografie

163 Helena Lehečková: Aktuální otázky finské lingvistiky

Kronika

168 Karel Horálek: B. Bolzano jako sémiolog

169 Ludmila Uhlířová: Sovětská práce o jazyce a stylu hromadných sdělovacích prostředků

170 Marie Ludvíková: Sovětský sborník o strukturní a aplikované lingvistice

173 Josef Skácel, Lubomír Drozd: VI. mezinárodní kongres AILA ve Švédsku

174 Radoslava Kosová: Jubileum Letní školy slovanských studií

175 Jiří Kraus: Konference socialistických zemí o rétorice

Slovo a slovesnost, ročník 43 (1982), číslo 3

Články

177 Jan Petr: Darwinovo pojetí jazyka a myšlení (Příspěvek k dějinám filozofie jazyka)

200 Olga Müllerová: Otázka a odpověď v dialogu

Rozhledy

213 Karel Horálek: Psaný jazyk a vnitřní řeč

218 Alena Fiedlerová a kol.: Ze staročeské terminologie sociálních vztahů (paní)

221 Iva Nebeská: Některé psycholingvistické přístupy k textu

229 Jiří Nekvapil: Od generativní textové gramatiky k interdisciplinární vědě o textech

236 Jiří Kraus: Další novinky v sovětské sociolingvistické literatuře

240 Josef Filipec: Akademický slovník současné ukrajinštiny

Kronika

245 Jaroslava Hlavsová: Sborník Arnoštu Lamprechtovi

248 Otakar Šoltys: Ke sborníku Otázky slovanské syntaxe IV

249 Jaroslava Pečírková: K vydání staročeské bible

251 Karel Horálek: Mezinárodní spolupráce v konfrontační a překladové lingvistice

252 Jiří Kraus: Nový pohled na Vančurovo Rozmarné léto

255 Jana Hoffmannová: Teorie textu a stylistika

Slovo a slovesnost, ročník 43 (1982), číslo 4

Články

257 Miloš Dokulil: K otázce slovnědruhových převodů a přechodů, zvl. transpozice

272 Alois Jedlička: Typy norem jazykové komunikace

282 Redakce: Sté výročí narození prof. V. Mathesia

282 Jan Firbas: „Aktuální členění větné“ (,) či „funkční perspektiva větná“?

294 Ivana Seidlová: Časové a místní určení ve slovosledu anglické a české věty

303 Jan Kořenský: Poznámky ke vztahům lingvistických a logických přístupů k jazykovým významům

Rozhledy

308 Ludmila Uhlířová: Na okraj prací o teorii funkční perspektivy větné

316 Eva Macháčková: Práce o formách a funkcích ve stavbě české věty

320 Zdeněk Hlavsa, František Daneš, Miloš Dokulil, Ludmila Uhlířová, Eva Macháčková: Mluvnická problematika v Základech německé gramatiky

333 Otakar Šoltys, Jiří Nekvapil, Iva Nebeská, Olga Müllerová: Německé sborníky o lidském jednání

Kronika

340 Karel Hausenblas: Sedmdesátka Miloše Dokulila

344 Jan Chloupek: Jubileum jazykovědce a vysokoškolského učitele Aloise Jedličky

347 Jan Petr: In memoriam Jerzy Kuryłowicze

350 Jan Petr: O dějinách jazykovědné lituanistiky