Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Konference socialistických zemí o rétorice

Jiří Kraus

[Kronika]

(pdf)

Конференция социалистических стран о риторике / A conference of the socialist countries on rhetorics

Ve dnech 13.—14. ledna 1981 se konala na Sofijské univerzitě Klimenta Ochridského mezinárodní konference na téma Aktuální teoretické a praktické problémy rétoriky. Organizátorem této konference a svědomitým hostitelem pro téměř dvě stě účastníků (s více než padesáti přednesenými referáty) byla katedra rétoriky této univerzity spolu se společností G. Kirkova (organizací odpovídající naší Socialistické akademii).

[176]Zájem o rétoriku, který se v posledních letech zřetelně projevuje v celosvětové produkci knižní i časopisecké (mj. i ve vydávání klasických textů),[1] je vyvoláván především dvěma okruhy podnětů. První vychází ze společenských požadavků komunikační praxe, druhý z teoretické potřeby pomocí jedné disciplíny obsáhnout celou problematiku veřejného sdělování v kontextu historickém i soudobém.

Značná šíře i mnohostrannost těchto okruhů se odrazila i v jednání konference. I když po plenárních referátech bylo zasedání rozděleno do tří sekcí (Teoretické a metodologické problémy rétoriky, Kultura veřejného projevu, Pedagogické otázky rétoriky), přece jen se tu projevil obvyklý nedostatek většiny interdisciplinárních oborů, roztříštěnost stanovisek, tradic, přístupů i terminologie.

Z plenárních referátů nejvíce zaujaly výklady N. Erastova (Moskva) o typech kontaktů mezi řečníkem a publikem a o stylových dominantách veřejného projevu, J. Mistríka o souvislostech mezi rétorikou a sociolingvistikou, E. Georgieva (Sofia) o jazykové kultuře řečnického stylu, A. A. Starčenka (Moskva) o logice přesvědčovacích projevů, H. Fuikowského (Berlín) o úloze jazyka v procesu přesvědčování, K. Kueva (Sofia) o řečnickém stylu Klimenta Ochridského a I. Vachy (Budapešť) o vztazích mezi rétorikou a teorií jazykové komunikace. Autor této zprávy podal klasifikaci současného badatelského zájmu o rétoriku.

Mezi referáty, které byly předneseny v sekcích, vzbudila zvlášť příznivý ohlas metodologicky promyšlená snaha D. Alexandrovové (Sofia) o vymezení hranic a obsahu rétoriky, příznivě byl přijat i výklad bratislavské lingvistky M. Fazikášové o kontaktu mezi řečníkem a posluchačem a o odrazu těchto vztahů v řečnickém textu, J. Vateva (Sofia) o televizní rétorice, E. Georgievové a S. Brezinského (Sofia) o jazykové kultuře a zásadách mluveného projevu a J. Vedara o metodice výuky řečnickému umění na bulharských vysokých školách.

I přes značnou různost přístupů k rétorice, ke studiu její historie a k jejímu současnému uplatnění se účastníci konference shodli na tom, že rétorika nabývá v současné době stále více na významu především v souvislosti se vzrůstem nároků na jazykovou a myšlenkovou kulturu komunikace v moderní socialistické společnosti. V řadě referátů byla vytyčena potřeba zařadit rétoriku do systému vzdělávání školního i mimoškolního. Mnozí účastníci se rovněž vyslovili pro hlubší propojení teorie a praxe rétoriky s výsledky oborů, které se z ní historicky rozvinuly nebo které s ní těsně souvisejí, jako je např. teorie jazykové komunikace, stylistika, lingvistika textu, sociolingvistika, psycholingvistika, teorie žurnalistiky apod.

Značnou zásluhu na tomto setkání měli pracovníci nově založené katedry rétoriky Sofijské univerzity, jejichž vědecká a pedagogická práce i organizační iniciativa přinášejí výsledky opravdu pozoruhodné (srov. citované práce Alexandrovové, Vedarovy, P. Vasileva a S. Vasileva). Rétorika se tak významně podílí na rychlém vzestupu bulharistiky, jehož jsme v posledních letech svědky.

 

LITERATURA

 

ALEXANDROVA, D. (vyd.): Lekcii po retorike. Sofia 1980.

ARISTOTELES: Poetika — Rétorika — Politika. Bratislava 1980.

FLORESCU, M.: Retorica si neoretorica (Geneza; evolutie; perspective). Bukurešť 1973.

Katedra rétoriky sofijské univerzity: Aktual’nyje teoretičeskije i praktičeskije problemy ritoriki v socialističeskom obščestve. Sofia 1980.

PETROVIČ, S.: Retorika (Teorijsko i istorijsko razmatranje). Niš 1975.

VASILEV, S.: Lekcionno majstorstvo. Sofia 1980.

VASILEV, P.: Psichologija na lekcionnata propaganda. Sofia 1978.

VEDAR, J.: Besedi po retorika. Sofia 1980.

VEDAR, J.: Oratorite se sazdavat. Sofia 1980.

VIGH, Á.: A rétorika újjászuletése. Helicon, 23, 1977, s. 3—23.


[1] Zajímavým pokusem o celkové zhodnocení významu a současné aktuálnosti rétoriky jsou např. práce M. Florescua (1973), S. Petroviče (1975) a Á. Vigha (1977); v ČSSR nedávno vyšel slovenský překlad Aristotelovy Rétoriky s doslovem M. Okála (Aristoteles, 1980).

Slovo a slovesnost, ročník 43 (1982), číslo 2, s. 175-176

Předchozí Radoslava Kosová: Jubileum Letní školy slovanských studií

Následující Jan Petr: Darwinovo pojetí jazyka a myšlení (Příspěvek k dějinám filozofie jazyka)