Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archiv - seznam ročníků

Slovo a slovesnost, ročník 52 (1991), číslo 1

Články

Roman Jakobson: Přípitek české zemi a lidu (na konstantinovském sympoziu v Praze 1969)

Petr Piťha: K popisu přivlastňovacích adjektiv I

10 Marek Nekula: Signalizování ironie

21 Jiří Trávníček: Volný verš a textová pragmatika (Na materiálu z Hrubínovy Romance pro křídlovku)

Rozhledy

28 Eva Macháčková: K 30. výročí vydání Tesnièrovy syntaxe

32 Josef Macek: Prolegomena k překladu „Il Principe“

41 Václava Musilová: Sovětská kniha o jazykové osobnosti

46 Jana Hoffmannová: Systematické a systémové rozvíjení teorie literární komunikace v nitranských publikacích

56 Olga Müllerová, Jana Holšánová: Ještě o spolupráci německých a švédských lingvistů

Kronika

65 Iva Nebeská: Základní informace o subjektivním slovníku

66 Jana Hoffmannová: Monografie o stylu a smyslu textů Josefa Čapka

69 Jan Kořenský: Sovětský sborník o problematice překladu

71 Ludmila Uhlířová: Frekvenční slovník mluvené bulharštiny

73 Ladislav Nebeský: Algebraický přístup k jazyku

74 Iva Nebeská: Relevance jako hlavní princip komunikace

76 Jiří Nekvapil: Lingvistické kolokvium v Brémách

77 Vlasta Straková: Konference o konfrontační lingvistice

78 Olga Martincová, Otakar Šoltys: Zpráva o zasedání Lexikologicko-lexikografické komise při Mezinárodním komitétu slavistů

Slovo a slovesnost, ročník 52 (1991), číslo 2

Články

81 Petr Piťha: K popisu přivlastňovacích adjektiv II

89 Milada Hirschová: Interpersonální komunikace ve stabilizovaných malých skupinách

104 Iva Nebeská: Může být relevance postačujícím principem komunikace?

109 Marie Těšitelová: O frekvenci slov v dialogu a v monologu

Rozhledy

123 Josef Hrbáček: Text, promluva a nadpromluvové útvary

129 Jiří Černý, Jiří Nekvapil: Mezinárodní projekt Dějiny teorií jazyka

134 Petr Sgall: Sborník z konference o dynamice současné češtiny

138 Peter Ďurčo: Modelovanie vo frazeológii (Poznámky k moskovskej frazeologickej škole)

144 Jana Hoffmannová: Metafora v kognitivních procesech a ve vědeckých textech

Kronika

150 Ján Horecký: Život zasvätený číslam

151 Jan Chloupek: Jubileum Dušana Šlosara

152 Petr Sgall: Soubor Vachkových prací o psaném jazyce

153 Jan Kořenský: Slovenská monografie o větném základu

155 František Štícha: Sovětská monografie o syntaktických paradigmatech, pasívu a reflexivitě anglického slovesa

157 Vlasta Straková: Konference o slovansko-německé konfrontaci

159 Marie Nováková: Chrématonymický seminář v Ústí n. L.

Slovo a slovesnost, ročník 52 (1991), číslo 3

Články

161 František Daneš: Mathesiova koncepce funkční gramatiky v kontextu dnešní jazykovědy

175 Eva Hajičová, Jarmila Panevová, Petr Sgall: Smysl formalismu v teoretické lingvistice a úloha českého výzkumu v ní

183 Pavel Novák: K poválečným osudům české lingvistiky

Rozhledy

194 Seminář o zdrojích, přínosu a dalším vývoji idejí pražské jazykovědné školy funkčně strukturální

194 Oldřich Leška: Strukturalismus a poststrukturalismus

196 Nikolaj Savický: O některých méně známých pramenech Tezí Pražského lingvistického kroužku

198 Otakar Šoltys: Kulturní kontext Pražského lingvistického kroužku

202 Jaroslava Hlavsová: Podíl etnologie (zejména P. G. Bogatyreva) na vypracování a aplikaci funkčně strukturální metody Pražského lingvistického kroužku

206 Jan Kořenský: K vzájemným vztahům a vývoji základních pojmů pražské školy

213 Igor Němec: K tezi o odhalování zákonitosti vývoje jazykového systému

216 Světla Čmejrková: Konfrontace, typologie, lingvistická charakteristika

221 Jana Hoffmannová: Lingvistika a umělecký text (mezi Tezemi PLK a současností)

228 Zlata Kufnerová: Teorie básnického jazyka, přesný rozbor a překlad

231 Pavel Jančák: K rozvoji českého jazykového zeměpisu

234 Jan Králík: Matematické modelování a Teze PLK

237 Jana Matúšová: Synchronní, diachronní a srovnávací metoda v onomastice

Slovo a slovesnost, ročník 52 (1991), číslo 4

Články

241 Jan Kořenský: Osobnost, sociální role, komunikace, rozpor, konflikt

247 Olga Müllerová: Dialog a konflikt

256 Jaroslava Hlavsová: Konflikt jako forma kontaktu

264 Jana Hoffmannová: Komunikační konflikt a dramatický text (Rozbor dramatu J. Šotoly Cesta Karla IV. do Francie a zpět)

273 Jana Holšánová: Nedorozumění v tlumočených bilaterálních rozhovorech

280 Eva Hajičová: Jsou záporné věty víceznačné?

285 Marek Nekula: Typizace v Zapletalových Půlnočních běžcích

Rozhledy

291 Mirek Čejka: Jazyk, mozek a počítač

295 Jana Hoffmannová: Konference o textových strukturách a typech textů

299 Rudolf Šrámek: První česká socioonomastická práce

Kronika

304 Petr Sgall: Loučíme se s Vladimírem Skaličkou

306 Aleš Svoboda: Jan Firbas sedmdesátiletý

308 Jiří Hronek, Petr Sgall: Nová kniha o obecné češtině

310 Luděk Hřebíček: Kniha o Menzerathově – Altmannově zákonu

311 Petr Piťha: Americká kniha o novém přístupu k jazykovědě a kognitivní vědě

313 Jarmila Panevová: Strojový překlad v Bulharsku

314 Radoslava Brabcová: Bulharská škola sociolingvistiky

316 Marie Nováková: Jubilejní konference slovenských onomastiků

317 Václav Blažek: Konference o lingvistické rekonstrukci a nejstarší historii Východu

319 Jana Holšánová: Lingvistické kolokvium v Paderbornu