Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archiv - seznam ročníků

Slovo a slovesnost, ročník 62 (2001), číslo 1

Články

Renata Blatná: Básnický text a textový korpus

23 Karel Podrazil: Syntetizující přístup ke genealogické klasifikaci jazyků

Rozhledy

38 Jan Králík: Vyvážení zdrojů Synchronního korpusu češtiny SYN2000

53 Michal Šulc: Tematická reprezentativnost korpusů

62 Dana Hlaváčková: Korpus mluvené češtiny z brněnského prostředí a jeho morfologické značkování

Recenze

71 Petr Sgall: Galina P. Neščimenko: Etničeskij jazyk. Opyt funkcional’noj differenciacii

74 Světla Čmejrková: Karel Šebesta: Od jazyka ke komunikaci. Didaktika českého jazyka a komunikační výchova

Kronika

78 Jaroslav Kyncl: Sympozium „Čeština – univerzália a specifika II“

Slovo a slovesnost, ročník 62 (2001), číslo 2

Články

81 Redakce, Marie Těšitelová: K přímé řeči z hlediska kvantitativního (v českých textech uměleckého stylu)

92 Alena Macurová: Jazyk a hluchota

105 László Desző: Two aspects of the study of animacy and case: A contribution to the long-range history of Russian and Serbian

Rozhledy

115 Jana Hoffmannová: Odborný diskurz a vědecká komunikace v nových publikacích

121 Ivana Bozděchová, Eva Hošnová: Ruská analýza odborného stylu

Recenze

125 František Daneš: Ken Hyland: Hedging in Scientific Research Articles

126 Petr Sgall: Hana Filip: Aspect, Eventuality Types and Nominal Reference

131 Jan Holeš: Josette Rey-Debove: La linguistique du signe. Une approche sémiotique du langage

133 Jiří Černý: Vanderci de Andrade Aguilera (ed.): A Geolingüística no Brasil. Caminhos e perspectivas

136 Olga Müllerová: Daniela Slančová: Reč autority a lásky

140 Karel Kučera: Jarmila Bachmannová – Pavel Jančák: Jak se mluví v Čechách

143 Soňa Schneiderová: Jinakost, cizost v jazyce a literatuře

Kronika

148 Pavel Novák: Jubileum Marie Těšitelové

150 František Uher: Osmdesát let Přemysla Hausera

152 Jan Králík: Qualico 2000 v Praze

156 Markéta Slezáková: Konference o interakční lingvistice v belgickém Spa

Slovo a slovesnost, ročník 62 (2001), číslo 3

Články

161 František Štícha: Kritéria gramatičnosti (Korpus jako argument a inspirace)

176 Vít Dovalil: K souvislostem mezi jazykovou normou a varietou

185 Alexander Jurman: Pronominální oslovení (tykání a vykání) v současné češtině

Rozhledy

200 Karel Oliva: Reflexe reflexivity reflexiv

207 Miroslav Komárek: Několik poznámek k Reflexi reflexivity reflexiv

209 Vilma Eőry: Maďarský sborník o evropském výzkumu slangu

Recenze

217 František Čermák: Travaux du Cercle linguistique de Prague n. s. Vol. 3

223 Petr Sgall: Petr Zima – Vladimír Tax (eds.): Language and Location in Space and Time

226 Evžen Gál: Christina Bratt Paulston – Donald Peckham (eds.): Linguistic Minorities in Central and Eastern Europe

234 Michal Šulc: Korpus chorvatského jazyka HNK

236 Iva Nebeská: Agnieszka Mikołajczuk: Gniew we wspólczesnym języku polskim

Kronika

239 Martin Drápela: K šedesátinám Aleše Svobody

Slovo a slovesnost, ročník 62 (2001), číslo 4

Články

241 Petr Sgall: Ohlédnutí pražského lingvisty za dvacátým stoletím

258 Gabriela Sokolová: Mateřský jazyk v národnostně smíšeném prostředí

Rozhledy

274 Ludmila Veselovská: Od bariér k minimalismu: Některé aspekty poslední vývojové změny chomskyánského modelu jazyka

Recenze

293 Jiří Nekvapil: Robert B. Kaplan – Richard B. Baldauf (eds.): Language Planning in Malawi, Mozambique and the Philippines

295 Mirek Čejka: Ernst Hansack: Die altrussische Version des „Jüdischen Krieges“. Untersuchungen zur Integration der Namen

301 Karel Šebesta: Světla Čmejrková: Reklama v češtině. Čeština v reklamě

304 Milan Harvalík: Květoslava Klímová – Helena Kneselová (red.): Propria v systému mluvnickém a slovotvorném

310 Irena Bogoczová: Eva Mrhačová: Názvy zvířat v české frazeologii a idiomatice

311 Marie Kopřivová: Miloslava Sokolová – Gustáv Moško – František Šimon – Vladimír Benko: Morfematický slovník slovenčiny

313 Svatava Machová: Edvard Lotko: Slovník lingvistických termínů pro filology

Kronika

318 Ludmila Uhlířová: Sedmdesátiny Gabriela Altmanna

Sdělení redakce

320 Lingvistické časopisy přístupné v on-line službě ProQuest 5000