Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archiv - seznam ročníků

Slovo a slovesnost, ročník 32 (1971), číslo 1

Články

Eugenius M. Uhlenbeck (Leiden): Nové výsledky vývoje transformační generativní gramatiky (kritický přehled)

20 Ladislav Nebeský: Některé otázky závislostní koncepce syntaxe

26 Josef Hrbáček: Citátové výrazy a jiné periferní lexikální prvky cizího původu v slovní zásobě češtiny

Rozhledy

35 Milada Marková: Pozoruhodný příspěvek polské lingvistiky ke zkoumání neplně predikačně vyhraněných konstrukcí

40 Jiřina Novotná: Akustická analýza a syntéza řeči v Polsku

45 Růžena Buchtelová: Příspěvek k aplikaci některých sociolingvistických metod na výzkum výslovnosti slov přejatých

54 Ivan Lutterer: O německo-českých vztazích v oblasti jazyka a kultury ve dvou německých sbornících

59 Petr Piťha: Harrisova kniha o matematických vlastnostech jazyka

65 Marie Těšitelová: O frekvenčním slovníku slovenštiny

69 Jarmila Panevová: Nové svazky sborníku Mašinnyj perevod i prikladnaja lingvistika

72 Jitka Štindlová: Lexikální indexy a jejich strojové zpracování

Kronika

77 Josef Vachek: Nový příspěvek k obecným otázkám pravopisu

80 Jiří Krámský: Sborník prací leidenských lingvistů

81 Antonín Říha: Nová česká práce z pomezí algebry a teorie grafů

82 Jiří Kraus: Užitečná chrestomatie z kvantitativní stylistiky

83 Karel Pala: Strojová lingvistika — skutečnost nebo sen?

86 Josef Štěpán: Elektronická syntaktická analýza současné němčiny

89 Jiří Kraus, Ludmila Uhlířová: Meyerova-Epplerova kniha o informační teorii v novém vydání

90 Antonín Tejnor, Libuše Kroupová, Vlasta Červená, Eva Pokorná: Česká a slovenská lexikologická a lexikografická konference v Smolenicích 1970

94 Josef Skulina: Pozoruhodný lexikální příspěvek v oblasti ruské dialektologie

Slovo a slovesnost, ročník 32 (1971), číslo 2

Články

97 rd (= Redakce): Úvodem

98 Karel Horálek: K vývoji marxistické terminologie a teorie vědy

117 Eugenius M. Uhlenbeck (Leiden): Nové výsledky vývoje transformační generativní gramatiky (hodnocení)

140 Jarmila Panevová, Petr Sgall: Relativní čas

149 Josef Hubáček: J. A. Komenského Listové do nebe jako dílo umělecké

Rozhledy

159 Naděžda Svozilová: Základní lingvistické problémy v publikaci „Obščeje jazykoznanie“

163 Ludmila Uhlířová: Nová význačná práce o ruském slovosledu

168 Slavomír Utěšený: Nad I. svazkem Atlasu slovenského jazyka

174 Josef Vachek: Vzkříšený „WORD“

177 Eva Benešová: Symposium o aktuálním členění výpovědi

Kronika

183 Jiří Kraus: O společenské komunikaci z hlediska sociologa

184 Josef Filipec, Zdeněk Hlavsa: Z přednášek na pražském zasedání Societas linguistica europaea

187 Josef Filipec: 2. mezinárodní konference „Základy vědy o překladu“ v Lipsku

189 Radoslava Brabcová: Lingvistika na 21. semináři srbocharvátského jazyka v Jugoslávii

191 Stanislav Králík: Jazykovědná komeniana 1970

Slovo a slovesnost, ročník 32 (1971), číslo 3

Články

193 František Daneš: Pokus o strukturní analýzu slovesných významů

208 Jan Kořenský: K problému větněsémantických funkcí nedějových významů českého slovesa

217 Igor Němec: Hláskoslovné předpoklady produktivity slovotvorných formantů v češtině

225 Libuše Kroupová: K synchronnímu pojetí českých nevlastních předložek při lexikografickém zpracování

232 Ludmila Uhlířová: O délce věty

241 Pavel Jančák: Čeština v Ivanově Sele v Jugoslávii

Rozhledy

258 Ivan Poldauf: K dokončení Slovníku spisovného jazyka českého (1960—1971)

268 Alena Fiedlerová: Studie o staročeské právní terminologii

271 Jiří Kraus: K sociolingvistickým prvkům ve funkční stylistice

278 Slavomír Utěšený: K problematice bilingvismu

Kronika

283 Eva Pokorná, Vlasta Červená: Nový česko-německý slovník

285 Anna Jirsová: Dodatečné publikace o VI. mezinárodním sjezdu slavistů v Praze 1968

285 Eva Pokorná: Německá encyklopedie Die deutsche Sprache

Slovo a slovesnost, ročník 32 (1971), číslo 4

Články

289 Jarmila Panevová: Vedlejší věty obsahové

301 Petr Piťha: Existuje dativ posesívní?

312 Emanuel Michálek: Pojmová diferenciace — ústřední problém terminologie viděné historicky

318 Vladimír Mejstřík: K možnostem využití nauky o tvoření slov při zpracovávání jednojazyčného výkladového slovníku

326 Jaroslava Krasnická: K některým současným vývojovým tendencím v českých nářečích severovýchodních

334 František Hladiš: K distribuci slov s nízkými četnostmi v mluvených projevech

Rozhledy

343 Pavel Materna: O jednom typu oznamovacích vět (Úvaha z hlediska logické sémantiky)

345 Karel Pala: Sémantika ruského slovesa

352 Jiří Kraus, Ludmila Uhlířová: Saratovské sborníky o jazyce a stylu

355 Emanuel Michálek: Historická monografie o bohemismech v polštině

359 Adolf Erhart: Historickosrovnávací metoda a indiánské jazyky

Kronika

362 Karel Horálek: Sborník o substanci a struktuře jazyka

364 Karel Horálek: Miko o teorii textu a stylistice

366 Alena Macurová: Liberecký sborník o kompozici

368 Zdeněk Hlavsa: Nové lipské Linguistische Arbeitsberichte

369 Marie Ludvíková: Popis fonologického systému ukrajinštiny

370 Karel Horálek: Překlad literárního díla

372 Iva Nebeská: Nová literatura o RKZ

375 Anna Šourková, Jiřina Zajíčková: Maďarský lingvista o jazykové interferenci při učení cizímu jazyku

378 Jan Králík: O minském sborníku „Statistika teksta“

380 Jiří Šulc: Sovětská kniha o lingvistice ve vojenství

380 Jan Průcha: Mezinárodní symposium o dětské řeči v Brně

381 Jaromír Janoušek: Sociolingvistika na 7. mezinárodním sociologickém kongresu ve Varně

383 Marie Těšitelová: Dánská a německá antologie z prací pražské školy