dalaman airport transfers
Časopis Slovo a slovesnost
en cz

K problematice bilingvismu

Slavomír Utěšený

[Rozhledy]

(pdf)

К проблематике билингвизма / Problèmes du bilinguisme

[*]Spojené státy americké jsou už od dob svého konstituování v počátcích tzv. velké atlantické migrace, ba vlastně už od doby postupné mocenské kolonizace Severní Ameriky ze čtyř západoevropských království, Španělska, Francie, Británie a Holandska, význačnou sférou dlouhodobého střetání značně rozdílných jazyků a kultur. Z tohoto soupeření začala asi od pol. 18. stol. vycházet stále jednoznačněji jako vítěz angličtina: existují poměrně zevrubná svědectví o tom, jak již tehdy zatlačovala v newyorské oblasti postupně holandštinu, nebo že v státě Delaware se koncem 18. stol. mluvilo tak poangličtěnou švédštinou, že ji pozdější příchozí ze Skandinávie charakterizovali jako nový jazyk.[1]

Příliv imigrantských jazyků prudce vzrostl v druhé pol. 19. stol. a vznikaly tu pak nejen četné rozmanitě transformované novosvětské odnože řady jazyků v Starém světě, ale na základě míšení příbuzných jazyků uvnitř pověstného „tavicího tyglíku“ (melting pot) i nebývalé hybridy. Patří k nim i dnes již vyhasínající pensylvánský a ohijský „slavish“, v němž se v různých kombinacích mohly volně zaměňovat prvky snad všech západoslovanských a jihoslovanských jazyků a nářečí. Protože zůstal v době svého rozkvětu podobně jako jiné takové mezijazykové útvary (vyrůstající v ovzduší mnohonásobné migrace a plnící především funkci lingvy franky v pracovním a sídlištním prostředí) téměř vůbec nezachycen, nepopsán a neinterpretován, existuje okolo něho více dohadů než jistot.[2]

[279]Většině imigrantských jazyků se však naštěstí potřebné pozornosti časem dostalo, i když dlouho jen v omezené míře: průkopnické údobí takového orientačního studia přistěhovaleckých jazyků v USA shrnul H. L. Mencken v dodatcích ke knize The American Language (2. vyd. 1921). Pro slovanské jazyky tu má primát kniha W. Doroszewského z r. 1938, opírající se hlavně o excerpci polskoamerického tisku.[3]

Těsně před vstupem USA do 2. světové války uspořádal American Council of Learned Societies konferenci věnovanou neanglickým jazykům v USA (problematiku slovanských jazyků uvedl tehdy G. L. Trager).[4] I dlouho potom však zůstával výzkum těchto jazyků popelkou, byť nechybělo ambiciózních plánů, jako např. J. B. Rudnyćkého pro kanadské Slovany, popř. i Slovany v USA, nebo J. L. Perkowského pokus o vytváření jakéhosi amerického doplňku Slovanského jazykového atlasu.[5] Nepočítají-li se četné dílčí studie, hojné zvlášť pro okruh pensylvánské němčiny a louisiánské francouzštiny, je tu vlastně dosud jedinou uskutečněnou soubornou monografií citovaná práce E. Haugena, jenž je vedle U. Weinreicha a dnes též W. F. Mackeye znám jakožto prvořadý teoretik a instruktor bilingvního popisu.[6]

Zesílení zájmu o studium imigrantských jazyků po 2. světové válce jde ruku v ruce s rostoucím zájmem o historii Unie, téma vyjádřené agitačně nadpisem knihy C. Wittka We Who Built America (The Saga of the Immigrant), 3. vyd., Cleveland 1967, bez jakékoli idealizace pak nadpisy děl O. Handlina The Uprooted a The Children of Uprooted (New York 1951) nebo konečně se zaměřením na dílčí etnické a jazykové přetrvávání jednotlivých přistěhovaleckých skupin poněkud kryptograficky nadpisem sborníku J. A. Fishmana Language Loyalty in the United States (The Hague 1966).[7]

Přes značné oživení zájmu o evropské kořeny v třetí imigrantské generaci (na něž v prostředí severských přistěhovalců upozornil už před 2. válkou historik M. L. Hansen) platí ovšem stále Haugenova slova z předmluvy k citovanému Fishmanovu sborníku o překvapivé apatii většiny Američanů k těmto problémům, avšak naštěstí již také i slova z úvodu Fishmanova: „I am grateful to have had the opportunity to examine language maintenance and language shift at a time when questions of culture change are of increasing concern to the United States, to its neighbours and to much of the world“ (o. c., s. 19).

Sám specifický fakt mnohonásobného bilingvismu, charakterizovaného dominujícím postavením jediného ústředního jazyka, je ovšem přirozenou laboratoří závažného [280]dosahu pro teorii i praxi obecně lingvistického studia i vzdělání. Více než v jednojazyčných sférách se v takovém diasystémovém terénu (bez jehož absolvování si podle E. Haugena nelze představit dobře vyzbrojeného moderního lingvistu) vyjevují všechny společenské relace mnohovrstevné organizace a mnohostranného fungování řeči.[8] Právem se proto v základních kompendiích o jazykových kontaktech i v dílčích studiích lingvistického, psychologického i sociologického aspektu jejich fungování zdůrazňuje potřeba soustavného bádání na konkrétním a přitom dostatečně solidním a rozsáhlém materiálu. Kolik možností a úkolů tu jazykovědu čeká, o tom si můžeme udělat dobrou představu z nedávno vydaného sborníku, vzešlého z přednášek konference konané na Texaské universitě v Austinu v r. 1968 a věnované otázkám dvojjazyčnosti v Texasu.[9]

Sborník zaujme už růzností uplatněných přístupů. Podává se zde vnější historie jazykových skupin, analýza výběru jazykových variet a variant ve vztahu k prostředí a situaci, různě pojaté popisy bilingvních interferencí, hodnocení norem i rozbor konkrétních projevů. Různě rozsáhlý korpus získali jednotliví autoři přepisem souvislých výpovědí nebo z dotazníků nejrozmanitějšího zaměření; k dokumentaci je použito fotografií, plánků, mapek, grafů, tabulek i ukázek z lingvistických atlasů; v bibliografii je shrnuta většina aktuální produkce o bilingvismu v USA, a to ve vztahu ke všem imigrantským jazykům v Texasu. Jak dovozuje G. Gilbert v předmluvě, mohlo by se tu vedle koloniální španělštiny mluvit i o kolonizační angličtině a němčině, která se zde zakořeňovala již v první pol. 19. stol. Pro nás je zajímavé, že s rostoucí vlnou této kolonizace, vedené jednak z dolnoněmecké, jednak ze slezské oblasti, přicházeli sem zvlášť po r. 1848 osadníci z vých. Čech a hlavně z vých. Moravy; časem moravských přistěhovalců ještě přibylo, takže dnes lze o třetí až čtvrté generaci texaských „našinců“, jak si sami rádi říkají, mluvit jako o novosvětských Moravanech.

V předmluvě redaktora sborníku jsou výstižně charakterizovány jazykové a kulturní poměry v bytostně bikulturním anglo-španělském Texase, kde se na rozhraní dvou světů dýchalo volněji než v ostatní Unii (k níž Texas přistoupil až v r. 1851) i dalším přistěhovaleckým jazykům. Texas se také může vykázat dosud nejvýznamnějším pokusem o lingvogeografické zpracování jazykových enkláv v Americe, Jazykovým atlasem texaské němčiny.[10] Jinak se dosavadní práce — až na málo výjimek — věnují buď vnější historií fungování neanglických jazyků v Texasu, nebo popisu úzu konkrétně vymezených prostředí (zpravidla izolovaných od stejnojazyčných enkláv v sousedství) resp. přímo úzu jednotlivých sídel — tak i většina příspěvků v našem sborníku.[11]

[281]Jsou zde stati nastiňující zejména historii příslušných jazykových prostředí, hlavně obě stati o texaských Slovanech: R. Olesch, jediný účastník konference z Evropy, si všímá západoslovanských jazyků, zejm. lužické srbštiny v Serbinu a tamějšího anglo-německo-lužickosrbského bilingvismu;[12] větší pozornost věnuje i polštině okolo Panny Marie v okr. Kearnes u San Antonia a zmiňuje se i o starobylé česko-německé symbióze v jv. Texasu. — J. L. Perkowski podává přehled sídelní historie všech těchto západoslovanských skupin (počet jsl. a vsl. imigrantů je tu nepatrný), doprovázený schematickými slepými mapkami primárních a sekundárních sídel, a připojuje informativní náčrt zamýšleného výzkumu posledních trilingvních Lužičanů.[13]

Příspěvky věnované texaské větvi mexické španělštiny si všímají celkové bilingvní i bikulturní situace a jen pozvolného zvládání angloamerického standardu s poměrně slabou příměsí prvků jeho jižní variety mezi sanantonijskými „Mexikány“ (J. B. Sawyerová),[14] interference ve výslovnosti znělých okluzív u dallaských a fortworthských přistěhovalců z latinského jihu (V. L. Poulter) a amerikanismů v španělštině elpasoského podsvětí (L. H. Coltharpová). — Teoreticky i materiálově vyniká stať o vzájemném vztahu variet louisiánské franštiny, kde dochází se stále sílící nadřazenou pozicí angličtiny k jakési vzájemné neutralizaci kreolského a severského akádského typu a k rychlému úpadku vlastně nikdy se dost neprosadivšího standardního francouzského koloniálního úzu: i zde se tedy prokazuje, že trilingvismus v běžné praxi není trvale možný (R. Morgan, Jr.).

Vedle romanistických studií je v sborníku nejhojněji a relativně nejsoustředěněji zastoupena germanistika, zejména třemi statěmi o texaské němčině. G. Gilbert analyzuje na základě detailně transkribovaného a bohatě komentovaného textu příslušníka mladé generace z Fredericksburgu fonologii, morfologii a slovník tohoto prostředí, představeného v závěru 5 ukázkami z Atlasu texaské němčiny i v širším středotexaském prostoru.[15] Úvodem byly na zkoumanou osobu, studenta Texaské university, aplikovány Mackeyovy tabulky časového rozvrhu užití angličtiny a němčiny v různých soukromých a veřejných situacích. Ze získaných dat vyplývá, jak málo dnes zbývá na „mateřský“ nebo „otcovský“ jazyk v konkurenci s jazykem „státním“. — W. Pulte, jediný autor, jenž je zároveň příslušníkem studovaného texaského souboru, analyzuje podle konfrontačních dotazníkových tabulek o 128 údajích dotazníku pro Atlas texaské němčiny úzus 4 vybraných německých osad v sev. Texasu a Oklahomě (konvergence výpůjček z jižní variety američtiny je i v tomto konzervativním prostředí velice výrazná). Pokud by se však takovýto výzkum měl [282]provést v širším měřítku u mluvčích, kteří by aktivně ovládali „místní“ německou normu, nelze s jeho prováděním otálet.[16] — J. B. Wilson přináší komentovaný abecední slovník zvláštních lexikálií němčiny z okresů Lee a Fayette (osídlených hojně i Čechy a Lužičany): ve srovnání se slezskými regionálními slovníky a údaji Jakubašova hornosrbsko-německého slovníku vyniká míra generalizace a přetrvávání těchto prvků v novém prostředí, ale i náznaky německo-slovanské interference (Bobbak ‚bubák‘, lulu machen ‚lulat‘, záměna Henne Huhn: angl. chicken znamená ‚slepice‘!). — Lexikální pozorování jsou též středem zájmu další germanistické stati — o norštině v okr. Bosque, od K. Johansena. Už z podstatně většího podílu výpůjček, než jaký udává Haugen pro kompaktnější severní Středozápad (u jednoho informátora přes 65 % zkoumaných položek, v oboru transportu a komunikací dokonce 80 %), je evidentní, jak rychle tyto norské ostrůvky v Texasu zanikají.

Poslední studie se opírá o texty americké švédštiny, resp. též švédské američtiny z Minnesoty a Wisconsinu. K. Hasselmo, sám původem ze studovaného okruhu, analyzuje v této jedinečné stati výstavbu slovesných komunikátů v bilingvním prostředí: nikoli tedy samy víceméně normované prvky obou soustav koordinovaně bilingvní langue, nýbrž realizace jejich vzájemných vztahů ve výpovědních (parolových) interakcích. Na rozdíl od výstavby např. dialektových projevů jednojazyčného prostředí, kde může jít nejvýš o relace dané diglosii lokálního a standardního úzu, a kde tedy přecházení mezi kódy nemá zároveň charakter mezijazykového překladu, nýbrž jen stylové adaptace, vstupuje v dvojjazyčném prostředí do hry individuální i společenská zběhlost a ovšem i zvyklost ve vyjadřování určitých látek a postojů v jistých situacích tím či oním jazykem. Preponderance angličtiny se např. i ve většině (americko)švédských výpovědí projevuje především v úvodních, přechodových a hodnotících formulích (rutinách), ale též zřejmou odvozeností vyjadřování některých látek nebo motivů podle originální americké preformulace.[17] Stať vyniká minuciózností analýzy dokonale připraveného ilustračního materiálu a je nepochybně závažným příspěvkem k výzbroji badatelů studujících jazykové kontakty.

Vcelku lze tedy říci, že autoři, a zvláště pečlivý redaktor sborníku Texas Studies in Bilingualism, obohatili literaturu o lingvistických problémech dvojjazyčnosti dílem neobyčejně aktuálním a cenným. Lze si jen přát, aby děl tohoto druhu přibývalo všude na světě rychleji než dosud.[18]


[*] Autor článku studoval v zimním semestru 1969/1970 v rámci stipendijního pobytu poskytnutého organizací International Research and Exchanges Board jazykovou situaci českoamerické „krajanské“ větve v USA. Na Texaské universitě v Austinu se seznamoval též s problematikou bilingvismu v širších aspektech. Jedním z výsledků je i tato recenzní úvaha.

[1] E. Haugen, The Norwegian Language in America, A study in bilingual behavior, 2. vyd., Bloomington-London 1969, s. 2.

[2] Na téměř mysteriózní „sla(h)vish“ existují podle všeho jen generální odkazy (srov. R. McDavid, The Elusive Slahvish, in: Languages and Areas. Studies presented to G. V. Bobrinskoy, Chicago 1967, s. 86—89; též M. Altbauer v Aktech VI. mezinár. sjezdu slavistů v Praze 1968, Praha 1970, s. 580). Bylo by zajímavé vyšetřit, jak do tohoto okruhu patří kuriózní pokus o všeslovanské „esperanto“ od A. E. Zidka Slovan. Simplified Medium for Slavonic Speech. Pontiac, Mich., rok neudán. Navrhované úpravy jednotného a regulárního klíče k „slovanské“ gramatice vycházejí hlavně z analytických kategorií anglického jazykového typu.

[3] W. Doroszewski, Język Polski w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pólnocnej, Varšava 1938.

[4] G. L. Trager, The Slavic-speaking Groups of the United States and Canada, Bulletin of American Council of Learned Societies 1942, č. 34, s. 58—63.

[5] J. L. Perkowski, Principy i metody sozdanija amerikanskogo dopolnenija Obščeslavjanskogo lingvističeskogo atlasa, OLA (Materialy i issledovanija), Moskva 1968; týž, A Canadian Supplement for the Pan-Slavic Linguistic Atlas of Europe, Slavs in Canada II, Toronto 1968, 259—262 (hlavně k metodologii zpracování). Srov. též starší stati J. B. Rudnyćkého, např. Slavic Linguistic Atlas of Canada and USA (Second report, May 1952), Orbis 1, 1952, 109—112.

[6] Viz zvl. bibliografie v knihách: U. Weinreich, Languages in Contact, 2. vyd., The Hague 1963; E. Haugen, Bilingualism in Americas: A Bibliography and Research Guide, Publications of the American Dialect Society 26, Alabama 1956. Pozoru si zaslouží též nové publikace Internacionálního centra pro studium bilingvismu, vedeného W. F. Mackeyem na Lavalově universitě v Quebecu.

[7] Sem se vztahuje početná historicko-politická literatura, ze základních kompendií sluší uvést F. J. Brown - J. S. Roucek, One America, New York 1945; H. Kloss, Das Nationalitätenrecht in den Vereinigten Staten von Amerika, Vídeň 1963. Pozoruhodná je zde řada publikací Indianské university, věnovaných jazykovým problémům národnostních skupin v USA, např. J. A. Fishman, Hungarian Language Maintenance in the US, Bloomington - The Hague 1966.

[8] Např. E. Haugen (o. c. v pozn. 6) podává úvodem všestranný rozbor účelnosti studia bilingvismu, které shrnuje do čtyř hlavních oblastí: kulturněhistorické, strukturnějazykovědné, individuálněpsychologické a sociální. Známější členění Weinreichovo, kladoucí důraz na souvztažnost kontaktu a interference, spojuje první a čtvrtou oblast studia v jeden systémový celek.

[9] Texas Studies in Bilingualism (Spanish, French, German, Czech, Polish, Sorbian, and Norwegian in the Southwest — with a concluding chapter on code-switching and modes of speaking in American Swedish), Edited by G. G. Gilbert, Berlin 1970, 224 s.

[10] Linguistic Atlas of Texas German, by G. Gilbert: dílo, jehož originál předložil autor již bukurešťskému sjezdu lingvistů v r. 1967, má být publikováno v sérii německých regionálních atlasů v Marburgu (NSR).

[11] Pokud jde o texaskou „moravštinu“, máme tu vlastně dosud jen pokus o částečné zpracování materiálu jazyka krajanských novin (studentská práce M. Kutáčové English Loan Words in Texas Czech; University of Texas, Austin 1967). Vedle sondační dokumentace v terénu, kterou jsem tu pořídil v r. 1970, najdou se ovšem i zajímavější záznamy pro jiné účely, zvl. folkloristické. Pozoruhodné jsou též snímky, které s dotazníkem pro texaskou němčinu pořídil u tamních Moravanů G. Gilbert (vedle překladu 40 Wenkerových vět pro Německý jazykový atlas máme tak např. lašsky zodpovězeno 128 anglicky zadaných otázek — od manželské dvojice informátorů v obci Cistern jv. od Austinu). Laskavostí G. Gilberta bude umožněno uveřejnit tento materiál i u nás.

[12] O problém se již zajímalo více lingvistů, zejména A. L. Vaněk; nezdá se nám však možné jeho hlubší zpracování bez přímé účasti sorabistů z mateřské země. Prvořadé je ovšem sebrat co nejsolidnější materiál, než zaniknou poslední američtí Lužičané schopní souvislých projevů ve své mateřštině.

[13] J. L. Perkowski se kromě toho zabývá zvlášť výzkumem americké kašubštiny, jejíž nositelé přicházeli do USA rovněž jako bilingvní, popř. i trilingvní mluvčí (ovládající kašubštinu, polštinu a němčinu): srov. jeho disertaci A Kashubian Idiolect in the US, Language Science Monographs 2, Bloomington 1969.

[14] Anketa, z níž vzešla tato stať, je dobrým příkladem psychologického i sociologického zvládnutí terénu. Jistému předpojetí se však autorka asi přece neubránila. Zdůraznění nestálosti přechodových útvarů vedlo ji hned v úvodu k rozhodnému popření existence „mexikánského“ standardu angličtiny. Jde-li však u nedokonalého zvládnutí cizího standardu o jev masový, je snad přece možno počítat s takovým územ jako se zvláštní varietou.

[15] V technice map je aplikován základní postup Německého jazykového atlasu — liniové ohraničení ploch s vepsáním příslušné formy do každé z nich. V roztříštěné texaské situaci by tuším negeneralizované vyjádření symbolickými značkami ve zkoumaných bodech bylo názornější a zároveň věrnější.

[16] Bohužel se zdá, že s širší koncepcí takového výzkumu nelze zatím v Texasu počítat: nejagilnější iniciátor těchto prací G. Gilbert odešel na jiné působiště; ale ani jinde, např. na Středozápadě, kde by se i pro češtinu takový výzkum nabízel jako zvlášť slibný, není dost zájmu o tuto věc. I soudíme-li s E. Stankiewiczem (osobní sdělení), že by bylo perspektivní sledovat paralelní vliv angloamerické struktury na všechny západoslovanské, popř. vůbec všechny slovanské jazyky, musíme se realisticky smířit s faktem, že k takovému studiu není zatím dost předpokladů, hlavně materiálových a materiálních.

[17] U nás se podobnými otázkami zabývali více folkloristé, zejména vzhledem k specifičnosti národních výpravných tradic a jejich interferenci u vícejazyčných vypravěčů; srov. např. J. Jech, Fremdsprachige Wendungen in der Volksdichtung, Deutsches Jahrbuch für Volkskunde, 11. Band, Teil I, s. 275—299.

[18] Zejména je tu třeba přivítat rostoucí iniciativu sovětských lingvistů, nové stati a díla J. D. Dešerijeva, M. M. Michajlova, N. G. Korletjanu, V. Z. Panfilova, F. P. Filina aj. V širokém historickém aspektu nastoluje nově dokonce i problematiku diachronního studia dvojjazyčnosti příspěvek F. P. Filina Istorija obščestva i razvitije dvujazyčija, Izvestija AN SSSR, ser. lit. i jaz. 29, 1970, 193—202.

Slovo a slovesnost, ročník 32 (1971), číslo 3, s. 278-282

Předchozí Jiří Kraus: K sociolingvistickým prvkům ve funkční stylistice

Následující Eva Pokorná, Vlasta Červená: Nový česko-německý slovník