Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archiv - seznam ročníků

Slovo a slovesnost, ročník 36 (1975), číslo 1

Články

Aleksandr D. Švejcer: Вариативность языковой нормы в территориальном и социальном аспектах (На материале современного английского языка)

Einar Haugen (USA): Stigmata bilingvismu

18 František Daneš, Miroslav Komárek, Miroslav Grepl, Roman Mrázek, Karel Hausenblas, Zdeněk Hlavsa, Jan Kořenský: Teoretické základy synchronní mluvnice spisovné češtiny

47 Karel Horálek: Diskusní poznámky

Rozhledy

49 Miroslav Grepl, Karel Hausenblas: Zasedání Mezinárodní komise pro studium gramatické stavby slovanských jazyků v Lipsku

60 Karel Horálek: Účelnost v jazyce

62 Arnošt Lamprecht, Mirek Čejka: Indoevropské jazyky a nostratická teorie V. M. Illiče-Svityče

69 Josef Vachek: Z nových prací o jazykovém vývoji

Kronika

75 Petr Sgall: Nad nedokončeným dílem I. I. Revzina

76 Vladimír Macura: Sborník sovětské strukturně typologické lingvistiky

78 Lumír Klimeš: Problematika lexikálního složení českých odborných textů

79 Marie Ludvíková: Sborník ze 7. mezinárodního kongresu fonetických věd v Montrealu

80 Růžena Bergerová, Josef Berger: Příručka matematické logiky, vhodná pro lingvisty

Slovo a slovesnost, ročník 36 (1975), číslo 2

Články

81 Karel Horálek: Sémantika a gramatika

84 Lexikografický kolektiv ÚJČ: K výkladovým postupům v jednojazyčné lexikografii

92 Igor Němec: Principy studia slovní zásoby a jejího vývoje

104 Jaroslav Hubáček: Distribuce onomaziologických postupů v slovní zásobě jednoho slangu

110 Vladimír Skalička: Hranice sociolingvistiky

Rozhledy

116 Alois Jedlička: Problematika normy spisovného jazyka (Na okraj IV. zasedání Mezinárodní komise pro spisovné jazyky slovanské v Moskvě)

125 Karel Horálek: Sovětská jazykověda včera a dnes

128 Boris A. Serebrennikov: O obsahu marxistické teorie jazyka

131 František Daneš: K novější kritické literatuře o generativně transformační sémantice

143 Svatava Machová: K formě závislostních gramatik

148 Anna Jirsová: Kritický přehled prací o sémantické struktuře věty

152 Jiří Kraus, Milena Rulfová: K sociolingvistickým předpokladům mluvnického popisu

158 Jiřina Novotná-Hůrková: Polská práce o akustické fonetice

Kronika

163 Zdeňka Sochová: Šedesátiny významného lexikologa Josefa Filipce

166 Petr Sgall: Mel’čukovo souhrnné zpracování modelu význam ↔ text

168 Josef Skulina: O jednom směru sociolingvistického zkoumání v Německé demokratické republice

169 Vladimír Blažek: Práce o zasedání Mezinárodní komise pro studium spisovných jazyků slovanských ve Skopji

171 Jana Ondráčková: Stockholmský seminář o komunikaci řečí

174 Ludmila Uhlířová: O normě v ruské syntaxi

Slovo a slovesnost, ročník 36 (1975), číslo 3

Články

177 Redakce: K 30. výročí osvobození (Současný stav a výhledy české jazykovědy)

185 Petr Zima: Jazykový text a jazykový informant (Na okraj zdánlivého rozdílu mezi evropskou a mimoevropskou lingvistikou)

193 Věra Michálková: Tzv. neúplné výpovědi v nářeční syntaxi

200 Jiří Šulc: Pokus o obsahovou analýzu jazyka letců (z hlediska psycholingvistiky)

205 Karel Pala a kol.: Intenzionální logika a sémantika přirozeného jazyka

Rozhledy

219 Alois Jedlička: Rozvoj práce v oblasti lingvistické terminologie

225 Miloš Dokulil: Nové jazykovědné encyklopedie v Spolkové německé republice

232 Sovětská jazykověda včera a dnes

232 Natal’ja J. Švedova: O významech jednotek různých jazykových skupin

236 Anna A. Ufimceva: Problémy významu při zkoumání znakového aspektu jazyka

239 Eva Macháčková, František Daneš: Sovětská práce o typologii pasívních konstrukcí

242 Iva Nebeská: Nová sovětská publikace o teorii řečové činnosti

Kronika

248 Karel Hausenblas: Jan Mukařovský

249 Bohuslav Havránek: Desetiletá činnost Mezinárodní komise pro studium gramatické stavby slovanských jazyků při MKS

251 Eva Koktová: Kniha o sémantice příslovečného určení v němčině

254 Doina Babeu (Timişoara), Jiřina Smrčková: Rumunský slovník antonym

255 Emanuel Michálek: Polská monografie o českých číslovkách do konce 16. stol.

Slovo a slovesnost, ročník 36 (1975), číslo 4

Články

257 Jiří Kraus: Jazyk a styl ve společenské interakci

266 Alena Fiedlerová: Nástin vývoje pomnožných jmen v češtině

285 Blanka Borovičková, Vlastislav Maláč: Klasifikace znělosti u explozív v češtině (K podstatě protikladu párových souhlásek v češtině)

295 František Všetička: Kompozice Bezručova Bernarda Žára

Rozhledy

305 Josef Štěpán: K pojetí kauzality, zvláště v jazyce

310 Karel Horálek: Několik zpráv o nové lingvistické literatuře a kritické marginálie k ní

316 Ludmila Uhlířová: Polské sborníky o struktuře textu

321 Jana Jiřičková: Jedenáct podnětných sborníků Linguistische Studien z NDR

325 Adolf Erhart: Jazykověda a západnická politika (In margine knihy G. Décsyho, Die linguistische Struktur Europas)

330 Zdeněk F. Oliverius: Sborník fonetických studií

Kronika

335 Jozef Mistrík: Významný zborník o funkčnej perspektíve vety

336 Karel Horálek: Je. D. Polivanov a strukturní jazykověda v Sovětském svazu

338 AS (= Alexandr Stich): Sovětská psycholingvistika o jazyku hromadných sdělovacích prostředků

341 Rudolf Šrámek: Průvodce našimi jmény

343 Jan Lehár: Nad edicí Zdoroslavíčka

345 Marie Ludvíková: Matematická lingvistika a počítače

347 Ladislav Nebeský: Sovětská práce o informačních jazycích

348 Jiřina Novotná-Hůrková: Západoněmecký sborník věnovaný výzkumu sluchových procesů

349 Lubomír Drozd, Josef Filipec, Antonín Tejnor: Nové cesty v lexikografii na mezinárodním kolokviu v Drážďanech