Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archiv - seznam ročníků

Slovo a slovesnost, ročník 34 (1973), číslo 1

Články

Miloš Dokulil: 80 let akademika Bohuslava Havránka

14 Milena Tylová: Soupis prací akademika Bohuslava Havránka za léta 1963—1972

21 Vladimír Skalička: O tzv. vnitřním modelu v jazyce

27 Karel Horálek: K pojmu „ostenze“

30 Vladimír Barnet: Komunikativní akt a výpověď

34 Ján Horecký: Poznámky k metóde analýzy textu

39 Petr Sgall: K programu lingvistiky textu

44 Miroslav Grepl: Vyjadřování modalitní kategorie záměru

48 Jan Chloupek: (Ne)aktuálnost slovesného děje

52 Marie Těšitelová: K frekvenci slovesných kategorií

59 Pavel Trost: Poznámky o relativní větě

61 František Daneš: Věty s restriktivními adverbii (jen, pouze, toliko, …)

71 Milan Romportl: Věty varovací

74 Leontij V. Kopeckij: О лексико-грамматическом компромиссе в грамматическом описании

78 Josef Filipec: K otázce sémantického popisu lexikálních jednotek

85 Karel Hausenblas: Vysoký — střední — nízký styl a diferenciace stylů dnes

92 Alois Jedlička: K pojetí a vymezení knižnosti

98 Václav Křístek: Poznámky k problematice argotu a slangů

104 Josef Vachek: Přece jen priorita písma?

110 František Kopečný: Etymologie slova otrokъ

Sdělení redakce

112 Poznámka

Slovo a slovesnost, ročník 34 (1973), číslo 2

Články

113 Ludvík Svoboda: Dopis presidenta ČSSR

113 Dmitrij F. Markov: Dopis ředitele Institutu slavistiky a balkanistiky AN SSSR

115 Arnošt Lamprecht: K chronologii foneticko-fonologických změn v praslovanštině

124 Miroslav Komárek: K diachronickému studiu hraničních signálů v češtině a slovenštině

129 Kolektiv odd. pro dějiny českého jazyka ÚJČ ČSAV: K lexikálnímu vývoji spisovného jazyka českého v době Karlově

134 Jaromír Bělič: Názvy základních nářečních skupin českého jazyka

138 Slavomír Utěšený, Jaroslav Voráč: Základní izoglosy severovýchodočeské nářeční oblasti

146 Pavel Novák: O „klamu“ gramatické formy

150 Miloslava Knappová: K otázkám adverbializace

158 Jan Kořenský: O jedné metodě lingvistické analýzy veršovaného textu

Rozhledy

162 Milan Romportl, Jiří Krámský, Bohumil Palek, Pavel Novák, Jiří Nosek: XI. mezinárodní kongres lingvistů v Bologni

174 Jiří Krámský, BHk (= Bohuslav Havránek): Druhé mezinárodní fonologické zasedání ve Vídni

177 Jan Kořenský, BHk (= Bohuslav Havránek): Zasedání Mezinárodní komise pro studium gramatické stavby slovanských jazyků

Kronika

183 Jiří Kraus: Sovětská práce o frekvenci slovních spojení v angličtině

184 Iva Nebeská: Dvě nové práce ze sovětské psycholingvistiky

187 Jan Králík: Další sovětský sborník kvantitativní lingvistiky

190 Petr Sgall: N. Chomsky o postavení sémantiky

191 Miloš Dokulil: Oslava osmdesátin akad. Bohuslava Havránka

Slovo a slovesnost, ročník 34 (1973), číslo 3

Články

193 Karel Svoboda: Strukturní rysy souvětné stavby (In margine této otázky v mém Souvětí spisovné češtiny)

202 Petr Sgall: Kontextové zapojení a otázková metoda

212 Ladislav Nebeský: O pravdivostních prvcích v gramatice

215 Emil Skála: O pražské němčině 16. století

Rozhledy

224 Otto Ducháček: K problematice komponenciální analýzy z hlediska romanisty

232 Miroslav Grepl: Sémantika predikačních kategorií v generativním popisu

237 Marie Ludvíková, Ludmila Uhlířová: Bulharská práce o struktuře slova v slovanských jazycích

242 Josef Hrbáček: Slovenská monografie o frazeologii

246 Emil Dvořák: Dialekt a nářeční syntax z různých aspektů

250 Jiří Blažek: Knižní monografie o nářeční skladbě východomoravské

254 Jiří Krámský: K otázce poměru kvalitativní a kvantitativní stránky jazyka (na příkladech z fonologie)

257 Slavomír Utěšený: Dvě nové práce o slovanských jazykových prvcích v němčině

Kronika

261 Jiří Jiráček: Významná sovětská práce o internacionalizaci lexika

264 Petr Sgall: Monografie o obecné češtině

266 Olga Uličná: B. Dohnal o Petru Křičkovi

269 Jiří Kraus: Příručky nakladatelství Pinguin o sociolingvistice a o sociální komunikaci

271 Jiřina Novotná-Hůrková: Symposium o dětské řeči v Bělehradě

Slovo a slovesnost, ročník 34 (1973), číslo 4

Články

273 Václav Křístek: Josef Jungmann 1773—1973

280 Vladimír Macura: Hierarchie hodnocení jazyků u Jungmanna a jeho doby

288 Karel Horálek: Dnešní situace a úkoly naší jazykovědy

298 Šimon Ondruš: Stav a úlohy slovanskej a indoeurópskej historicko-porovnávacej jazykovedy v ČSSR

302 Pavel Jančák: Hodnocení vlivu příbuzného jazyka na slovní zásobu českého nářečí (Na materiále českých nářečí na Duruvarsku v Jugoslávii)

Rozhledy

320 Kolektiv oddělení jazykové kultury a stylistiky ÚJČ ČSAV: Účtování výsledků v současné sovětské a západní stylistice

327 Josef Štěpán: Úvod do textové lingvistiky

329 Jiří Kraus, Ludmila Uhlířová: Polský úvod do kvantitativní lingvistiky

332 Petr Sgall: Příslovečné určení v generativním popisu slovenštiny

335 Jarmila Panevová: Ještě k užití teorie grafů v lingvistice

Kronika

339 Miroslav Jindra: Celostátní seminář jazykovědců-komunistů o lingvistice marxisticky orientované

340 Iva Nebeská: Nový pohled na příslovečné určení příčiny v češtině

342 Josef Vachek: Frankfurtská čítanka o kontrastivní lingvistice

344 Věra Michálková: Nová studie o slovenském nářečí v Jugoslávii

347 Josef Skulina: Živé slovo o dialektologii

348 Jitka Chmelová: Člověk a slovo