Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Poznámka

[Sdělení redakce]

(pdf)

-

Pro nedostatek místa budou v příštím čísle časopisu otištěny ještě tyto příspěvky věnované akad. B. Havránkovi k jeho 80. narozeninám: Arnošt Lamprecht, K chronologii foneticko-fonologických změn v praslovanštině. — Miroslav Komárek, K diachronnímu studiu hraničních signálů v češtině a slovenštině. — Kolektiv odd. pro dějiny českého jazyka, K lexikálnímu vývoji spisovného jazyka českého v době Karlově. — Jaromír Bělič, Názvy základních nářečních skupin českého jazyka. — Slavomír Utěšený — Jaroslav Voráč, Základní izoglosy severovýchodočeské nářeční oblasti. — Pavel Novák, O „klamu“ gramatické formy. — Miloslava Knappová, K otázkám adverbializace. — Jan Kořenský, O jedné metodě lingvistické analýzy veršovaného textu.

Slovo a slovesnost, ročník 34 (1973), číslo 1, s. 112

Předchozí František Kopečný: Etymologie slova otrokъ

Následující Ludvík Svoboda: Dopis presidenta ČSSR