Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Soupis prací akademika Bohuslava Havránka za léta 1963—1972

Milena Tylová

[Články]

(pdf)

Список работ академика Богислава Гавранка за годы 1963—1972 / Liste des travaux de Bohuslav Havránek, membre de l’Académie tchécoslovaque des sciences, dans les années 1963—1972

Bibliografie navazuje na soupisy prací akademika B. Havránka za léta 1918—1952 a 1953—1962, otištěné ve sb. Studie a práce lingvistické I. K šedesátým narozeninám akademika Bohuslava Havránka, Praha 1954 (sest. K. Horálek a Z. Tyl, s. 529—552) a ve sb. Slavica Pragensia IV. Věnováno akademiku Bohuslavu Havránkovi k sedmdesátým narozeninám, Praha 1962 (sest. Z. Tyl, s. 727—738). Obsahuje několik dodatků z let 1953—1962 a pokračování za období 1963—1972. Je uspořádána chronologicky, v rámci jednotlivých let jsou záznamy seřazeny zhruba podle závažnosti a s přihlédnutím k jejich tematické náplni.

 

a) Dodatky

 

Vybudování nové Československé akademie věd a Ústav pro jazyk český, NŘ 36, 1953, 19—27.

Zdeňku Nejedlému Československá akademie věd. Sborník prací k sedmdesátým pátým narozeninám, Praha, Nakl. ČSAV 1953, 770 s. (člen věd. redakce).

Jazykový koutek Československého rozhlasu. Druhý výběr. Připravil kolektiv pracovníků Ústavu pro jazyk český ČSAV, Praha, SPN 1955, 364 s. (člen redakce).

(Diskusní příspěvek k ref.: Adamec, P., K současné problematice výuky ruského jazyka na českých středních a vysokých školách.) Bulletin VŠRJL 5, 1961, 404—408 (předneseno na poradě o vyučování ruštině, konané v Praze 13. 5. 1960).

Vid i vremja glagola v staroslavjanskom jazyke, (sb.) Voprosy glagol’nogo vida (Moskva 1962), 175—183.

 

b) Bibliografie za léta 1963—1972

 

1963

 

Studie o spisovném jazyce, Praha, Nakl. ČSAV 1963, 371 s.

Výbor z české literatury doby husitské. Sv. I. K vyd. připravili B. Havránek, J. Hrabák, J. Daňhelka a spolupracovníci, Praha, Nakl. ČSAV 1963, 533 s., 19 obr. příl. (hl. redaktor a spoluautor).

Česká mluvnice, 2. upravené a rozšířené vyd. Edice: Vysokoškolské učebnice. Praha, SPN 1963, 561 s. (spolu s A. Jedličkou; 3. vyd. 1970).

Srovnávací studium struktury spisovných jazyků slovanských, (sb.) Čs. přednášky pro V. mezinár. sjezd slavistů v Sofii (Praha 1963), 5—10.

Zalog (genus verbi) v staroslavjanskom jazyke v sravnitel’nom plane, (sb.) Issledovanija po sintaksisu staroslavjanskogo jazyka (Praha 1963), 15—100.

Počátky slovanského písma a psané literatury v době velkomoravské, (sb.) Velká Morava. Tisíciletá tradice státu a kultury (Praha 1963), 77—96 (otištěno též slovensky, rusky, francouzsky, anglicky a německy ve verzích téhož sborníku: Vel’ká Morava, s. 79—98. Velikaja Moravija, s. 67—84. La Grande Moravie. The Great Moravian Empire, s. 93—115. Das Grossmährische Reich, s. 97—122).

Vznik slovanského písma a psané literatury před 1100 lety, Nová mysl 1963, 671—680.

Základní konfrontace podmínek a výsledků vývoje češtiny a bulharštiny, (sb.) Čs.-bulharské vztahy v zrcadle staletí (Praha 1963), 369—373. rus., franc. res. (otištěno též v bulharském vydání sborníku: Čechoslovakija i Bălgarija prez vekovete, Sofija 1963, 457—462).

Na závěr dvouleté diskuse o obecné a hovorové češtině, SaS 24, 1963, 254—262; rus. res.

[15]Jazyková kultura v socialistické společnosti, Jazykovedné štúdie VII. Spisovný jazyk (Bratislava 1963), 30—36.

(Závěr diskuse o tématu: Zásady jazykovej kultúry), Jazykovedné štúdie VII. Spisovný jazyk (Bratislava 1963), 51—52.

(Diskusní příspěvky na konferenci o spisovné slovenštině v Bratislavě v dubnu 1962; k ref. J. Horeckého, E. Paulinyho, J. Ružičky, A. Habovštiaka aj.), Jazykovedné štúdie VII. Spisovný jazyk (Bratislava 1963), 64—65, 112—113, 156—157, 195—197, 232—233.

(Závěrečné slovo o výsledcích rokování na konferenci o spisovné slovenštině v Bratislavě v dubnu 1962), Jazykovedné štúdie VII. Spisovný jazyk (Bratislava 1963), 243—245.

A mai nyelvtudomány új feladatai, Nyelvtudományi Közlemények (Budapest) 65, 1963, 199—206 (Nové úkoly soudobé jazykovědy).

Místo Pavla Josefa Šafaříka ve vývoji jazykovědné slavistiky, Slovanské štúdie VI. Odkaz P. J. Šafárika (Bratislava 1963), 241—251; něm. res.

Mezinárodní význam československé slavistiky jazykovědné, Slovanský přehled 49, 1963, 169—173.

(Odpověď na otázku č. I/10: Kakvi sa otnošenijata meždu govorimija (obichodnija) ezik i pismenija literaturen ezik v otdelnite slavjanski ezici? Slavjanska filologija I (Sofija 1963), 47—48 (spolu s J. Běličem a A. Jedličkou).

/Připomínky k odpovědi P. Sgalla na otázku č. III/38:/ Kakvi sa văzmožnostite za săglasuvane i sbližavane na njakoi pravila na pravopisa v slavjanskite ezici (pisane na glavni bukvi, udvoeni bukvi i složni dumi, delenie na dumata, punktuacija)? Slavjanska filologija I (Sofija 1963), 294—295.

Za Bohumilem Mathesiem, SlavPrag 5, 1963, 5—7.

V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii, Věstník ČSAV 72, 1963, 646—651 (konal se v září 1963; zpráva spolu se S. Wollmanem).

Československé přednášky pro 5. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii. Připravil Čs. komitét slavistů, Praha, Nakl. ČSAV 1963, 375 s. (hlavní redaktor).

Československo-bulharské vztahy v zrcadle staletí. Sborník vědeckých studií, Praha, Nakl. ČSAV 1963, 439 s. (hl. redaktor). — Tamtéž předmluva, s. 5—7.

Budoucnost strojového překladu? SaS 24, 1963, 160.

 

1964

 

Slovník spisovného jazyka českého. II. N-Q. Zpracoval lexikografický kolektiv Ústavu pro jazyk český ČSAV, Praha, Nakl. ČSAV 1964, 1191 s. (hlavní redaktor a spoluautor).

Výbor z české literatury doby husitské. Sv. II. K vydání připravili B. Havránek, J. Hrabák, J. Daňhelka a spolupracovníci, Praha, Nakl. ČSAV 1964, 631 s., 22 obr. příl. (hlavní redaktor a spoluautor).

Velký rusko-český slovník. Díl VI. Dodatky. A-Ja. Zpracoval kolektiv lexikografického oddělení Ústavu jazyků a literatur ČSAV, Praha, Nakl. ČSAV 1964, XV, 538 s. (ved. autorského kolektivu spolu s L. V. Kopeckým a K. Horálkem).

On comparative structural studies of Slavic standard languages, TLP 1, 1964, 59—66.

Problematika miješanja jezika, Zadarska revija 13, 1964, 177—185.

Jazyk Boženy Němcové, SaS 25, 1964, 1—11; něm. res.

K jazyku Karla Hynka Máchy, SaS 25, 1964, 247—253; něm. res.

The functional differenciation of the standard language, /in:/ P. L. Garvin, A Prague School Reader on Esthetics, Literary Structure, and Style (Washington 1964), 3—16 (zkrácené znění stati ze sb. Spisovná čeština a jazyková kultura, Praha 1932; v angl. překladu).

Zur Adaptation der phonologischen Systeme in den Schriftsprachen, /in:/ J. Vachek, A Prague School Reader in Linguistics (Bloomington 1964), 270—283 (přetištěno z TCLP 4, 1931).

Zum Problem der Norm in der heutigen Sprachwissenschaft und Sprachkultur, /in:/ J. Vachek, A Prague School Reader in Linguistics (Bloomington 1964), 413—420 (přetištěno ze sb. Actes du Quatrième Congrès Intern. des Linguistes, Copenhague 1938).

[16]The contribution of structural linguistics to historical and comparative studies of Slavic languages, /in:/ J. Vachek, A Prague School Reader in Linguistics (Bloomington 1964), 463—467 (angl. překlad příspěvku do ankety 4. mezinár. sjezdu slavistů v Moskvě; spolu s K. Horálkem, V. Skaličkou a P. Trostem).

Influence de la fonction de la langue littéraire sur la structure grammaticale du tchèque littéraire /in:/ J. Vachek, A Prague School Reader in Linguistics (Bloomington 1964), 252—269 (přetištěno z TCLP 1, 1929).

Ein phonologischer Beitrag zur Entwicklung der slavischen Palatalreihen, /in:/ J. Vachek, A Prague School Reader in Linguistics (Bloomington 1964), 284—293 (přetištěno z TCLP 8, 1939).

Trubetzkoys Bedeutung für die Entwicklung der Theorie der Schriftsprache, Wiener slav. Jahrbuch 11, 1964, 31—36.

Význam Vuka Stefanoviće Karadžiće pro vývoj spisovného jazyka srbocharvátského, SlavPrag 6, 1964, 5—12; rus. res.

L. Kopeckij sedmdesátníkem, NŘ 47, 1964, 302—303.

 

1965

 

Die verba impersonalia der Naturerscheinungen und ihr stilistischer Wert, /sb./ Beiträge zur Sprachwissenschaft, Volkskunde und Literaturforschung. W. Steinitz zum 60. Geburtstag (Berlin 1965), 134—140.

Die sprachlichen Beziehungen zwischen dem Tschechischen und Deutschen, /sb./ Deutsch-tschechische Beziehungen im Bereich der Sprache und Kultur I (Berlin 1965), 15—19.

Studium bohemistiky a obecně jazykovědná problematika, SlavPrag 7, 1965, 5—8.

Slovo a slovesnost a česká lingvistika v novém období, SaS 26, 1965, 310—317 (spolu s F. Danešem).

Stav české lingvistiky v jubilejním dvacátém roce, SaS 26, 1965, 101—104.

Perspektivy české rusistiky jazykovědné, Bulletin ÚRJL 9, 1965, 5—7.

Značaj Vuka Stefanovića Karadžića za razvoj srpskohrvatskog književnog jezika, Beogradski univ. Anali filološkog fakulteta 1965, sv. 5. Vukov zbornik 2, 259—266; franc. res.

Tadeusz Lehr-Spławiński (20. 9. 1891 — 12. 2. 1965), Slavia 34, 1965, 657—659.

Za profesorem Václavem Machkem, NŘ 48, 1965, 248—249.

Zájem o nové lingvistické směry v Jugoslávii, SaS 26, 1965, 73—75 (ref.: Ivić, M., Pravci u lingvistici, Ljubljana 1963; spolu s R. Mrázkem).

Postavení jazykovědy v dnešní společnosti, Lit. noviny 14, 1965, č. 21, s. 6—7 (spolu s F. Danešem, K. Horálkem, O. Leškou, P. Sgallem, V. Skaličkou a P. Trostem).

Deutsch-tschechische Beziehungen im Bereich der Sprache und Kultur. Aufsätze und Studien I. Hsg. von B. Havránek und R. Fischer, Abhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Phil.-hist. Klasse, Bd. 57, Heft 2. Berlin, Akademie-Verlag 1965, 215 s.

 

1966

 

Slovník spisovného jazyka českého. III. R-U. Zpracoval lexikografický kolektiv Ústavu pro jazyk český ČSAV, Praha, Academia 1966, 1079 s. (hlavní redaktor a spoluautor).

Pravidla českého pravopisu. Zprac. pravopisná komise věd. rady Ústavu pro jazyk český ČSAV s kolektivem pracovníků tohoto ústavu, 4. upravené vyd., Praha, Academia 1966, 499 s. (ved. autorského kolektivu spolu s F. Trávníčkem; 5. vyd. 1969).

Stručná mluvnice česká, 10. přeprac. vyd., Praha, SPN 1966, 213 s. (spolu s A. Jedličkou; 11. vyd. 1968, 12. vyd. 1969).

Příruční mluvnice ruštiny pro Čechy. Díl 1. Hláskosloví a tvarosloví, 2. opravené vyd. Praha, SPN 1966, 587 s. (vedení autorského kolektivu).

Slovník jazyka staroslověnského. Lexicon linguae palaeoslovenicae. Sv. I (a-ǵ). Zprac. kolektiv, Praha, Academia 1966, 853 s. (člen redakce).

Zur Problematik der Sprachmischung, TLP 2, 1966, 81—95.

Český jazyk Husův, SaS 27, 1966, 1—16; franc. res.

[17]Ještě k poměru Máchova jazyka a obrozenské češtiny, SaS 27, 1966, 326—333; něm. res.

K vyučování mateřskému jazyku v naší škole, ČJL 16, 1965/66, 433—440.

Zur phonologischen Geographie. (Das Vokalsystem des balkanischen Sprachbundes), /in:/ Readings in Linguistics II (Chicago—London 1966), 15—21 (přetištěno ze sb. Proceedings of 1-st Intern. Congress of Phonetic Sciences 1932).

Zadania języka literackiego i jego kultura, /in:/ Praska szkoła strukturalna w latach 1926 až 1948 (Warszawa 1966), 56—111 (překlad stati ze sb. Spisovná čeština a jazyková kultura, Praha 1932).

Člen korespondent ČSAV Václav Machek (8. 11. 1894 — 26. 5. 1965), Věstník ČSAV 75, 1966, 328—330.

Sic transit gloria mundi, LF 89, 1966, 424 (připomínka díla historika starověku E. Peroutky).

Významné životní jubileum, SaS 27, 1966, 269—270.

Stoleté jubileum činnosti Société de linguistique de Paris, SaS 27, 1966, 382—383.

Pokus o podrobnou učebnici srbocharvátštiny, SaS 27, 1966, 152—158 (ref.: Togner, V., Cvičebnice srbocharvátštiny, Praha 1963; spolu s H. Křížkovou).

Acta Linguistica Hafniensia. International Journal of Structural Linguistics IX, 1. København 1965, SaS 27, 1966, 273—274 (ref.).

Baltistica 1. Vilnius 1965, Slavia 35, 1966, 495—496 (ref.).

Slavistické publikace michiganské university, SaS 27, 1966, 192.

Hussiana, SaS 27, 1966, 184—186 (zpr.: 1. Soupis pramenů k literární činnosti M. Jana Husa a M. Jeronyma Pražského. Uspoř. P. Spunar za red. A. Škarky. Praha 1965. — 2. Vidmanová-Schmidtová, A., Kursus u Husa, LF 88, 1965, 380—386).

Schlusswort, /in:/ Das Grossmährische Reich (Praha 1966), 421—423 (závěr diskuse na konferenci o Velké Moravě konané v Brně a v Nitře v říjnu 1963).

„Nedopatření redakce“ nebo nedopatření autorovo? SaS 27, 1966, 287—288 (poznámka týkající se čl.: Levý, J., Ještě k verši Erbenovy Kytice, ib. 49—53).

 

1967

 

Au sujet du caractère et de l’ancienneté de l’évolution des langues balkaniques, Les Études balkaniques tchécoslovaques 2, 1967, 5—10.

Vyučování mateřskému jazyku na našich školách, NŘ 50, 1967, 65—77 (spoluautor).

Mé připomínky k článku Dalibora Pícky „Dva předměty“, ČJL 18, 1967/68, 22—26 (diskuse o vztahu literární a jazykové výchovy).

Slovník jazyka staroslověnského. Lexicon linguae palaeoslovenicae. /II./ Seš. 15—16 (K-lice), Praha, Academia 1967, s. 1—128 (člen redakce).

Zadači literaturnogo jazyka i jego kul’tura. /in:/ Pražskij lingvističeskij kružok (Moskva 1967), 338—377 (rus. překlad stati ze sb. Spisovná čeština a jazyková kultura, Praha 1932).

O funkcional’nom rasslojenii literaturnogo jazyka, /in:/ Pražskij lingvističeskij kružok (Moskva 1967), 432—443 (překlad stati z ČMF 28, 1942).

O problemu norme u današnjoj nauci o jeziku i jezičkoj kulturi, Odjek (Sarajevo) 20, 1967, č. 15/16, s. 7—8 (překlad stati ze sb. Actes du IVe Congrès Intern. des Linguistes, Copenhague 1938).

/Úvodní projev na 3. zasedání Mezinárodní komise pro slovanskou onomastiku/, /sb./ Třetí zasedání Mezinár. komise pro slovanskou onomastiku … Zvl. příl. Zpravodaje Místopisné komise ČSAV 1967, 7—8. — /Diskusní příspěvek k obecným tématům/, ib. 223—224.

/Diskusní přísp. k ref.: Kuryłowicz, J., Phonologie und Morphonologie/, /sb./ Phonologie der Gegenwart (Graz—Wien—Köln 1967), 171.

Pavlu Trostovi k šedesátce, SaS 28, 1967, 337—340.

Akademik František Ryšánek devadesátiletý, SaS 28, 1967, 311—312. — Též: Rudé právo 1967, 26. 8.

Anglický a polský překlad „Směrů v lingvistice“ od Milky Ivićové, SaS 28, 1967, 213—215 (ref.; přel. M. Heppel, The Hague 1965 a A. Wierzbicka, Wrocław 1966).

[18]Travaux linguistiques de Prague a Revue des Études slaves, SaS 28, 1967, 223—224 (kritika bohemistického oddílu Chronique v Revue des Études slaves 45, 1966).

Slovo a slovesnost a padesátiletí Sovětského svazu, SaS 28, 1967, 336.

 

1968

 

Quelques problèmes de l’étude diachronique de la structure syntactique, surtout en slave, TLP 3, 1968, 9—16.

Die Bedeutung Konstantins und Methods für die Anfänge der geschriebenen Literatur in Grossmähren, /sb./ Cyrillo-Methodianische Fragen (Wiesbaden 1968), 1—12.

Staroruská osobní konstrukce ryba loviti a její obdoba v severoruských nářečích, Bulletin ÚRJL 12, 1968, 169—177; rus. a angl. res.

Staročeský slovník. Úvodní stati, soupis pramenů a zkratek, Praha, Academia 1968, 130 s. (hlavní redaktor). — Tamtéž předmluva, s. 7—8.

Staročeský slovník 1 (na-nádobie), Praha, Academia 1968, s. 1—56 (hlavní redaktor).

Wstęp do referatów o Słowniku staroczeskim, /sb./ Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych (PAN — Oddział w Krakowie. Komisja Słowianoznawstwa), styczeń-czerwiec 1967 r. T. XI/1, 1968, 186—187.

Uwagi koncowe w diskusji na Sympozjum leksykograficznym, ib. 204—206.

Slovník jazyka staroslověnského. Lexicon linguae palaeoslovenicae. /II./ Seš. 17—18 (lice--mьstьnikъ). Praha, Academia 1968, s. 129—256 (člen redakce).

/Diskusní příspěvky k tématům: Obecná problematika strukturních typů slovanské věty. — Vývoj větných typů slovanských jazyků/, /sb./ Otázky slovanské syntaxe II (Brno 1968), 160 až 161, 408—410.

Základní otázky vyučování mateřskému jazyku, /sb./ Moderní pojetí základního všeobecného vzdělání. Seminář 22.—25. 3. 1966 v Praze (Praha 1968), 158—163.

50 let české lingvistiky, SaS 29, 1968, 225—229.

Úvodní slovo /o vývoji a významu slavistických studií/, /sb./ Slovanská filologie na Universitě Karlově (Praha 1968), 5—10.

K šedesátce prof. Karla Horálka, SaS 29, 1968, 345—348 (spolu s L. Řeháčkem).

X. mezinárodní kongres lingvistů v Bukurešti, SaS 29, 1968, 66—68 (28. 8. — 2. 9. 1967; zpráva o plenárních zasedáních; spolu s J. Vachkem a M. Těšitelovou).

Mezinárodní komise pro studium gramatické stavby slovanských jazyků, Slavia 37, 1968, 387—388 (zpráva o činnosti komise od r. 1963; spolu s K. Hausenblasem).

/Příspěvek do ankety o významu časopisu Slovanský přehled a o programu chystaného slavistického kongresu/, Slov. přehled 54, 1968, 4—6.

VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze, Literární listy 1, 1968, č. 23, s. 11 (rozhovor k chystanému kongresu). — Též: Universita Karlova 14, 1968, č. 12.

Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze. Připravil Čs. komitét slavistů, Praha, Academia 1968, 512 s. (člen kolektivu pořadatelů sborníku).

VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze. Resumé přednášek, příspěvků a sdělení. Vyd. Mezinár. komitét slavistů — Čs. komitét slavistů, Praha, Academia 1968, 589 s. (redaktor spolu se S. Wollmanem).

Deutsch-tschechische Beziehungen im Bereich der Sprache und Kultur. Aufsätze und Studien II. Hsg. von B. Havránek und R. Fischer, Abhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Phil.-hist. Klasse, Bd. 59, Heft 2. Berlin, Akademie-Verlag 1968, 180 s. (spoluvydavatel a člen redakce).

Inauguration, /sb./ Les machines dans la linguistique (Praha 1968), 19—20.

Bohatství češtiny, Literární noviny 17, 1968, č. 4, s. 2 (glosa o Slovníku spisovného jazyka českého a jeho vztahu k Příručnímu slovníku jazyka českého).

Nová gymnasia — starý přístup k mateřskému jazyku, Učitelské noviny 18, 1968, č. 35/36, s. 3 (spoluautor).

Druhá stovka semestrů, Universita Karlova 14, 1968, 6. 3. (interview u příl. 75. narozenin B. Havránka).

 

[19]1969

 

Teorie spisovného jazyka, NŘ 52, 1969, 65—77. — Otištěno též ve sb. Kultura českého jazyka (Liberec 1969), 7—17 a v něm. překladu pod názvem Die Theorie der Schriftsprache ve sb. Stilistik und Soziolinguistik (Berlin, NSR 1971), 19—37 (upraveno).

Teorija knjižnega jezika, Jezik in slovstvo (Ljubljana) 14, 1969, 196—204.

/Diskusní příspěvky na X. mezinár. lingvistickém kongresu v Bukurešti 1967; k ref. B. Malmberga, E. Petrovice, V. J. Rosencvejga/, /sb./ Actes du X- Congrès Intern. des Linguistes I (Bucarest 1969), 33—34, 64—65, 244.

Hradecký rukopis. Sborník českých veršovaných skladeb z 2. poloviny 14. století, Editio Cimelia Bohemica, vol. X. Praha, Stát. knihovna ČSR — Pragopress 1969, 78 s. (edice; úvod otištěn v čes., angl., franc., něm. a rus. znění).

Slovník jazyka staroslověnského. Lexicon linguae palaeoslovenicae. /II./ Seš. 19 (mьštati-nasytiti), Praha, Academia 1969, s. 257—320 (člen redakce).

Les thèses / du Cercle Linguistique de Prague / de 1929, /in:/ Le Cercle de Prague (Paris 1969), 23—49 (spoluautor; autor u č. 3. Problèmes des recherches sur les langues de diverses fonctions. 9. Importance de la linguistique fonctionelle pour la culture et la critique des langues slaves; přetištěno z TCLP 1, 1929).

K problematice slovanského slovosledu, JazAkt 1969, č. 2, s. 7—8 (teze přednášky).

Zemřel senior české bohemistiky, profesor František Ryšánek, SaS 30, 1969, 438—439.

Nepřesnosti v informaci o pražském strukturalismu u českého strukturalistického etnografa, SaS 30, 1969, 104 (krit. poznámka k čl.: Beneš, B., P. Bogatyrjov a strukturalismus, Český lid 55, 1968, 193—206).

 

1970

 

Principi praške lingvističke škole, Zbornik za filologiju i lingvistiku (Novi Sad) 13, 1970, 7—18; rus. res.

Staročeský slovník 2 aut, Praha, Academia 1970, s. 57—272 (hlavní redaktor).

Příspěvek k stylové diferenciaci českých spisů Jana Amose Komenského, SaS 31, 1970, 306 až 312; něm. res.

Úvodní slovo, /sb./ Studia Balkanica Bohemo-Slovaca. Příspěvky přednesené na I. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 11.—12. 12. 1969 (Brno 1970), 5—9.

/Diskusní příspěvky na I. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 1969/, ib. 319, 320 až 321, 323, 324.

/Projev na zahajovacím plenárním zasedání VI. mezinárodního sjezdu slavistů 7. 8. 1968/. /sb./ VI. mezinár. sjezd slavistů v Praze 1968. Akta sjezdu 1 (Praha 1970), 13—17 (o rozvoji slavistiky z hlediska metodologického).

/Úvodní slovo na zahajovacím plenárním zasedání VI. mezinár. sjezdu slavistů 7. 8. 1968/, /sb./ VI. mezinár. sjezd slavistů v Praze 1968. Akta sjezdu 1 (Praha 1970), 9. — Tamtéž závěrečné slovo na zahajovacím plenárním zasedání, s. 20.

/Diskusní příspěvek k ref. F. Daneše na VI. mezinár. sjezdu slavistů v Praze 1968/, ib. 154.

VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze 1968. Praha, 7.—13. 8. 1968. Akta sjezdu 1—2. Vyd. Mezinár. komitét slavistů — Čs. komitét slavistů, Praha, Academia 1970, 780 s. (člen red. rady).

Slovník jazyka staroslověnského. Lexicon linguae palaeoslovenicae. /II./ Seš. 20 (nasytiti-nepokorьnъ), Praha, Academia 1970, s. 321—384 (člen redakce).

„Język Polski“ vstupuje do 50. ročníku, NŘ. 53, 1970, 177—180. — Otištěno též v polském překladu: 50. rocznik Języka Polskiego, Język Polski (Kraków) 51, 1971, 241—244.

Zahraniční baltistika a litevský zájem o ni, Slavia 39, 1970, 447—450 (souborný ref.).

Rozmach bulharské dialektologie a zásluhy St. Stojkova o ni, SaS 31, 1970, 179—180.

1945—1970, SaS 31, 1970, 103 (o úloze čas. Slovo a slovesnost v uplynulém čtvrtstoletí).

O vezama čeških i jugoslovenskih slavista, Socijalistička Čehoslovačka 1970, č. 6, s. 8—9 (interview).

 

[20]1971

 

Slovník spisovného jazyka českého. IV. V-Ž. Doplňky a opravy. Zpracoval lexikografický kolektiv Ústavu pro jazyk český ČSAV, Praha, Academia 1971, 1011, XX s. (hlavní redaktor a spoluautor).

Příspěvek k autonomní komplexnosti starého slovanského slovesa, /sb./ Studia palaeoslovenica (Praha 1971), 127—132.

K otázce slovosledu, zvl. postavení verba finita ve větě v nejstarších fázích slovanských jazyků, Slavia 40, 1971, 505—510.

/Príspěvek do obecné diskuse o modálnosti/, /sb./ Sesja naukowa Międzynarodowej Komisji budowy gramatycznej języków słowiańskich w Krakowie … 1969 (Wrocław etc. 1971), 152 až 153.

Staročeský slovník 3 (násilník-nedobřě), Praha, Academia 1971, s. 273—432 (hlavní redaktor).

Slovník jazyka staroslověnského. Lexicon linguae palaeoslovenicae. /II./ Seš. 21 (nepokorьnъ-nyně), Praha, Academia 1971, s. 385—448 (člen redakce).

Dvojí jubileum Ústavu pro jazyk český ČSAV — pětadvacetileté a šedesátileté, Věstník ČSAV 80, 1971, 311—324.

Instruktivní přehled bulharské jazykovědy za dvacet pět let (1944—1969), Slavia 40, 1971, 146 (zpr.: Bălgarski ezik, Sofija, 18, 1969, č. 4/5).

 

1972

 

Staročeský slovník 4 (nedobřě-nepta), Praha, Academia 1972, s. 433—677 (hlavní redaktor).

Slovník jazyka staroslověnského. Lexicon linguae palaeoslovenicae. /II./ Seš. 22 (nyně-ogn̑ь), Praha, Academia 1972, s. 449—512 (člen redakce).

K problematike smešanija jazykov, /sb./ Novoje v lingvistike VI (Jazykovyje kontakty), Moskva 1972, 94—111 (překlad stati z TLP 2, 1966).

Směry dnešního lingvistického bádání, /sb./ Z klasického období pražské školy 1925—1945 (Praha 1972), 19—26 (přetišť, úvodní kapitola ze sp. Genera verbi v jazycích slovanských I, Praha 1928, 3—7; 2. přednáška v PLK r. 1928).

K šedesátinám Miloše Dokulila, SaS 33, 1972, 81—84.

K šedesátinám prof. Al. Jedličky, NŘ 55, 1972, 57—62.

Základy a rozvoj vědecké činnosti Bohuslava Ilka, Bulletin ÚRJL 16, 1972, 5—6.

/Dvořák, E., Vývoj přechodníkových konstrukcí ve starší češtině, Praha 1970/, SaS 33, 1972, 67—68 (ref.).

Bohemistický dodatek k stati Zd. Vysokého „K sedmdesátinám prof. dr. Bohumila Ryby“ (LF 94, 1971, 163—172), LF 95, 1972, 109.

 

V tisku:

 

Větná struktura v nejstarších fázích slovanských jazyků, /sb./ Čs. přednášky pro VII. mezinár. sjezd slavistů ve Varšavě.

Vývoj spisovného jazyka českého, /in:/ Československá vlastivěda — Jazyk.

 

Činnost redakční

 

a) v časopisech

Slovo a slovesnost (ved. redaktor od roč. 1, 1935).

Byzantinoslavica (člen redakce od roč. 8, 1946, ved. redaktor od roč. 30, 1969).

Slavia (člen redakce od roč. 18, 1947/48, ved. redaktor od ročníku 27, 1959).

Naše řeč (člen redakce od roč. 33, 1949).

 

b) v edicích

Památky staré literatury české. Vyd. Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV v nakl. Academia, dříve Nakl. ČSAV (člen ediční rady od r. 1946).

Národní knihovna. Vyd. Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV v nakl. Odeon, dříve SNKLU (člen ediční rady od r. 1946).

Studie a práce lingvistické. Vyd. Ústav pro jazyk český ČSAV (hl. red. od r. 1957).

Slovo a slovesnost, ročník 34 (1973), číslo 1, s. 14-20

Předchozí Miloš Dokulil: 80 let akademika Bohuslava Havránka

Následující Vladimír Skalička: O tzv. vnitřním modelu v jazyce