Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archiv - seznam ročníků

Slovo a slovesnost, ročník 40 (1979), číslo 1

Články

Josef Štěpán: Zdeněk Nejedlý a jeho argumentace

Petr Karlík: Tzv. že-výpovědi a jejich funkce

11 Běla Poštolková: K terminologizaci slovní zásoby v češtině

19 Alena Macurová: Neverbální komunikace v Rozmarném létu Vladislava Vančury

23 Olga Müllerová, Jiří Kubička: Některé rysy intonačního členění nepřipravených mluvených projevů

Rozhledy

32 Emil Dvořák: „Umělá pravidla“ Josefa Dobrovského

35 Karel Svoboda: Ke komplexní syntaktické sémantice

45 František Daneš, Eva Macháčková: Slovesný vid z hlediska sémantického

49 Vlasta Straková: Sovětský příspěvek k otázkám slovotvorné sémantiky

55 Anna Jirsová: Práce o syntaktických rysech polských sloves

59 Jana Jiřičková: Ze současné lingvistiky textu

Kronika

70 Alois Jedlička: Václav Křístek šedesátiletý

72 Jiřina Smrčková: Rumunská charakteristika čs. stylistiky

74 Lumír Klimeš: Příručka kvantitativní lingvistiky

75 Ivan Lutterer: Zemřel britský slavista Robert Auty

76 Jaroslav Hubáček: Konference o slangu

77 Eva Pokorná: O koncepci jednosvazkového slovníku němčiny

79 Antonín Tejnor: Slovník slovanské lingvistické terminologie

80 Ivan Lutterer: Polská konference o jazyce a společnosti

Slovo a slovesnost, ročník 40 (1979), číslo 2

Články

81 Propozice a stanoviska mluvčího k jejímu obsahu

81 Miroslav Grepl: Úvodní poznámky k tzv. jistotní modalitě

88 Rudolf Růžička (Leipzig): Über propositionale und präferentielle Wertungen (Probleme ihrer Homonymie und Kombination, ihres Skopus und seiner syntaktischen Gestalt)

98 Eva Buráňová: Vztah mezi pravděpodobností, dispoziční a záměrovou modalitou

102 Miroslav Grepl: Některé problémy jistotní modality

105 Zdeněk Hlavsa: Modalitní funkce sloves „sendiendi“

108 Marie Těšitelová: K nejčetnějším výrazovým prostředkům pravděpodobnostní (jistotní) modality

112 Dieter Viehweger (Berlin): Semantische und pragmatische Aspekte äusserungskommentierender Gesprächsformeln

118 Renate Pasch (Berlin): Propositionale Einstellung des Sprechers und die Konstitution von Sprechakttypen

124 Rudi Conrad (Leipzig): Sprechereinstellungen bei Fragesätzen

129 Přemysl Adamec: Několik poznámek k postojovému komentování propozičního obsahu mluvčím (Na materiálu současné ruštiny)

135 Stanislav Žaža: K úloze tzv. větných adverbií při vyjadřování postoje mluvčího k propozičnímu obsahu

139 Miroslav Komárek: K jednomu funkčnímu rozdílu v soustavě partikulí

143 Ludmila Uhlířová: K postavení tzv. větných příslovcí v aktuálním členění

149 Jana Jiřičková: Metařečový komentář

152 František Daneš: K intonaci komentářů mluvčího k výpovědi

157 Otakar Šoltys: Několik poznámek k uvozovacím větám

Rozhledy

160 Karel Horálek: Jazykověda v Slovníku literární teorie

164 Slavomír Utěšený: K integračním procesům v běžné mluvě českého venkova (Na okraj sborníku „Současná vesnice“)

168 Jiří Kraus: Nová významná sovětská práce o sociolingvistice

Kronika

172 Lumír Klimeš: Nový český synonymický slovník

173 Vlasta Červená: K novému německému slovníku lexikálních protikladů

174 Rudolf Šrámek: XIII. mezinárodní onomastický kongres v Krakově

Slovo a slovesnost, ročník 40 (1979), číslo 3

Články

177 Josef Vachek: Morfonologické poznámky k jazykové typologii

185 Antonín Bartoněk: Vyjadřování jistotní modality v latině ve srovnání s češtinou a němčinou

190 Zdeněk Masařík: K vyjadřování jistotní modality v češtině a němčině

194 Manfred Bierwisch (Berlin): Satztyp und kognitive Einstellung

200 Ewald Lang (Berlin): Zum Status der Satzadverbiale

214 Mirek Čejka: Adverbia jako postojové propoziční komentory: typ opravdu

218 Helena Běličová-Křížková: Větná modalita a podřadné souvětí (K modální charakteristice vedlejších vět)

Rozhledy

232 Helena Flídrová: Dopravní značky z hlediska lingvistického

237 Jan Kořenský: Klasikové marxismu-leninismu o jazyce

240 Petr Piťha: Nová teorie koordinace v lingvistice NDR

243 Rudolf Šrámek: Publikace o českých osobních jménech

Kronika

248 Jan Firbas: Profesor Josef Vachek sedmdesátiletý

251 Karel Horálek: Lingvistika a sémiotika (stručné informace o novějších německých publikacích)

254 Marta Martonová: Nové sovietske monografie o otázkach terminológie

255 Alena Macurová, Józef Pyzik: Jazykovědná příručka pro polonisty

Slovo a slovesnost, ročník 40 (1979), číslo 4

Články

257 František Daneš: O identifikaci známé (kontextově zapojené) informace v textu

271 Jan Kořenský: Teorie tzv. statických významů české věty

286 Jiří Novotný: Dualismus subjektu a predikátu a postavení predikace z hlediska valenční teorie

295 Jana Hoffmannová-Jiřičková: Metajazyk a metařeč a jejich charakter v díle Karla Čapka

303 Květa Koževniková: Problematika porovnávací stylistiky

Rozhledy

315 Josef Filipec: Základní konfrontační dílo o lingvistické terminologii

321 Jan Petr: Polská antologie výroků Marxových a Engelsových o jazyce

325 Petr Sgall: Ke snahám o explicitní popis sémantiky

333 rd (= Redakce), František Daneš, Josef Filipec, Slavomír Utěšený: Z VIII. mezinárodního sjezdu slavistů v Záhřebu

Kronika

345 Pavel Novák: Nad dílem profesora Vladimíra Skaličky

349 Slavomír Utěšený: Studie k mezijazykové dialektologii Evropy

350 Jan Králík: Sovětská kniha o matematických metodách v lingvistice