Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Konference o slangu

Jaroslav Hubáček

[Kronika]

(pdf)

Конференция о сленге / Une conférence consacrée à l’argot

Ve dnech 22. a 23. září 1977 byla na katedře bohemistiky Pedagogické fakulty v Plzni uspořádána konference o slangu. Bylo na ní předneseno celkem 12 odborných sdělení. K problematice slangu obecně hovořili P. Ondrus, Niekolko úvah o výskume sociálnej dialektológie, J. V. Bečka, O slangu, podmínkách jeho vzniku a formy, F. Cuřín, O vztahu argotu a slangu a J. Hubáček, Aspekty slangu.

O dílčích jevech, popř. o problematice jednotlivých slangů referovali: Cvetana Karastojčeva (Trnov, BLR), K otázce slangismů konstrukčně podmíněných, J. Říhová, O využití slangu v intelektuálních projevech, S. Utěšený, O funkční rozvrstvenosti v mluvě mládeže, Š. Krištof, Mládežnícky slang, M. Churavý, Divadelní mluva, P. Ondrus, Argot slovenských vandrovných remeslníkov, A. Habovštiak, Od pláteníckeho slangu k argotu a L. Klimeš, Některé kvantitativní metody při zkoumání slangu (poslední z referujících dal podnět k celé akci).

Konference, zakončená exkurzí do plzeňského lokomotivního depa, byla první svého druhu u nás a umožnila nejen získat přehled o současném stavu bádání v oblasti slangu, ale zároveň i konfrontovat různá hlediska jak v celkovém nazírání na slang, tak také na užité a možné metodologické postupy při jeho zkoumání. Odborná sdělení i diskuse ukázaly, že slangy a jejich problematika jsou aktuálním úkolem současného jazykovědného bádání; požadavek koordinace výzkumné práce v oblasti slangu však mohl být na konferenci pouze formulován, nikoli realizován.

Účastníci konference se dohodli o opětném pracovním setkání v r. 1979 a s povděkem přijali slib vedení pořádající fakulty vydat přednesené referáty formou cyklostylovaného sborníku.

Slovo a slovesnost, ročník 40 (1979), číslo 1, s. 76

Předchozí Ivan Lutterer: Zemřel britský slavista Robert Auty

Následující Eva Pokorná: O koncepci jednosvazkového slovníku němčiny