Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archiv - seznam ročníků

Slovo a slovesnost, ročník 22 (1961), číslo 1

Články

Milan Romportl: K otázce spisovnosti větně fonetických prvků, zejména intonace

Emanuel Michálek: O jazykových otázkách v dílech českých národních humanistů

14 Slavomír Utěšený: K studiu českých lidových názvů malých zvířat (Nářeční názvy dešťovky /rod Lumbricus/ a sémantický vývoj výrazů žížala - žoužel)

30 Anton Habovštiak: O výskume slovnej zásoby slovenských nárečí

Rozhledy

41 Blanka Borovičková, Vlastislav Maláč: Fonetická problematika měření indexu poznatelnosti

48 Karel Horálek: Kniha o jazykově literárním obrození u Slovanů

53 František Daneš: Fonetická práce o nářečích na Těšínsku

56 Alexandr Stich: Jazykovědné a stylistické práce ve »Studiích o jazyce a literatuře národního obrození«

Kronika

61 Věra Michálková: Jazykový koutek Československého rozhlasu (Třetí výběr)

64 Jiří Daňhelka: Sborník Vyšší pedagogické školy v Plzni

65 Luděk Bachmann: Nový slovník z oblasti hanáckých nářečí

67 Pavel Trost: Dva příspěvky k teorii překladu z Německé demokratické republiky

68 František Daneš, Jan Chloupek, Antonín Vašek: Zpráva o činnosti Jazykovědného sdružení při ČSAV

Slovo a slovesnost, ročník 22 (1961), číslo 2

Články

77 Za další rozvoj marxistické jazykovědy

77 Bohuslav Havránek: Aktuální metodologické problémy marxistické jazykovědy

86 Lubomír Doležel, Miloš Helcl: Konference o marxistické jazykovědě

98 Jaromír Bělič, Bohuslav Havránek, Alois Jedlička, František Trávníček: K otázce obecné češtiny a jejího poměru k češtině spisovné

107 Igor Němec: K studiu soudobého kmenoslovného systému českého slovesa

Rozhledy

120 Karel Horálek, Karel Hausenblas, Pavel Trost, Lubomír Doležel: Varšavská konference o otázkách poetiky

130 František Kopečný: Vzorná oblastní nářeční monografie

142 Zdeněk Tyl: Na okraj kritické edice štítenského Sborníku vyšehradského

146 Jiří Daňhelka: Poznámka ke kritice textu štítenského Sborníku vyšehradského

Kronika

147 Karel Horálek: Na cestě k funkční jazykovědě v SSSR

148 Slavomír Utěšený: O stavu přípravných prací na Slovanském jazykovém atlase

151 Jiří Daňhelka: Nové zlomky nejstarších českých legend

153 Zdeňka Tichá, Jiří Daňhelka: K Daňhelkově recenzi Satiry na čtyři stavy

159 Karel Hausenblas: Časopis pro otázky literárních žánrů

Slovo a slovesnost, ročník 22 (1961), číslo 3

Články

161 Bohuslav Havránek: Za akademikem Františkem Trávníčkem

163 František Trávníček: O tak zvaném aktuálním členění větném

171 Marie Těšitelová: K statistickému výzkumu slovní zásoby

181 Lumír Klimeš: K Palackého překladu Dialogu Jana z Rabštejna

186 Jiří Pechar: Poezie V. Huga v překladech J. Vrchlického

Rozhledy

198 Karel Berka: O některých aplikacích moderní formální logiky v jazykovědě

203 Karel Berka, Pavel Novák: Pokus o využití deduktivní metody k popisu ruské pádové soustavy

208 Jitka Štindlová: Stroje na zpracování informací a jejich význam pro jazykovědu

216 Vladimír Šmilauer: Česko-maďarský slovník

Kronika

219 Lubomír Doležel: Sborník o jazyce sovětské literatury

222 Zdeněk Tyl, Milena Tylová: Česká jazykověda v roce 1960 (Část první: Lingvistika obecná, srovnávací indoevropská a slovanská)

237 Lubomír Doležel: „Ostforschung“ a slavistika

238 Jaroslav Stuchlík: O jazyce schizofreniků

238 Aleksandr V. Isačenko: Popularizace vědeckých poznatků v NDR

239 Oldřich Králík: Autorské slovníky

240 Jaroslav Machač: K vztahu lexikologie a gramatiky

Sdělení redakce

240 Red. (= Redakce): Oprava

Slovo a slovesnost, ročník 22 (1961), číslo 4

Články

241 Karel Svoboda: Parataxe a hypotaxe z hlediska modální výstavby souvětí a z hlediska sledu vět

254 Jan Chloupek: K parataktickému spojování vět v nářečí

Rozhledy

263 Blanka Borovičková: K otázce spektrální analýzy mluvené řeči

268 Dana Konečná: Ukázka použití statistického zkoumání při přípravě strojové syntézy českého jednoduchého slovesného tvaru indikativního

273 Eduard Beneš, Bohuslav Havránek: Terminologická poznámka k pojmům „norma“ a „kodifikace“ (Příspěvek k diskusi)

278 František V. Mareš: Porovnávací vědecké názvosloví ornitologické

282 Jaroslav Bauer: Syntaktická konference v Brně

Kronika

293 Jan Chloupek: Nad osmi jazykovědnými svazky Sborníku filosofické fakulty v Brně

295 Věra Michálková: O češtině pro Čechy

298 Zdeněk Tyl, Milena Tylová: Česká jazykověda v roce 1960 (Část druhá: Práce bohemistické)

318 Slavomír Utěšený: 3. zasedání Mezinárodní komise pro slovanský jazykový atlas v Praze

319 Petr Piťha: Lingvistická problematika na studentské konferenci v Praze

320 pn. (= Pavel Novák): Sovětská filosofická encyklopedie

320 rd. (= Redakce): Mezinárodní komitét slavistů

Sdělení redakce

320 rd. (= Redakce): Opravy