Časopis Slovo a slovesnost
en cz

O stavu přípravných prací na Slovanském jazykovém atlase

Slavomír Utěšený

[Kronika]

(pdf)

Сообщение о подготовительных работах над Славянским языковым атласом / Travaux préparatoires à l’atlas linguistique Slave

Od závěrečného zasedání podsekce jazykového zeměpisu slovanských jazyků a slovanské dialektologie na IV. mezinárodním sjezdu slavistů v Moskvě, kdy Slovanský jazykový atlas dospěl ustavením zvláštní mezinárodní komise do [149]stadia reálných příprav,[1] byl vykonán společným úsilím dialektologů všech slovanských zemí značný kus pozitivní práce. Hned na 1. zasedání této mezinárodní komise v Moskvě byl vytyčen rámcový program s předběžným rozdělením úkolů, jež byly přesněji konkretizovány na 2. zasedání komise ve Varšavě v listopadu r. 1959 a ještě důsledněji pak na zasedání jejího presidia v Budyšíně v říjnu r. 1960.

Varšavského zasedání[2] se za Československo zúčastnil akad. B. Havránek, čl. koresp. J. Bělič a prof. E. Pauliny. Na základě zkušeností z dosavadní práce (o nichž se zmíníme níže) byly zde rozděleny dílčí přípravné úkoly mezi jednotlivé země, a to vždy tak, že na jednom úkolu se má spolupracovat nejméně na dvou místech najednou, aby se tak zamezilo nebezpečí individuálního pojetí. Ústředním bodem jednání byl obsah dotazníků — tzv. inventář zkoumaných jevů. Po probrání problematiky jeho jednotlivých částí byla hláskoslovná část svěřena SSSR (z hlediska typologického) a Polsku (z hlediska původu hlásek), tvaroslovná část ČSSR a Jugoslávii, tvoření slov ČSSR, Polsku a Bulharsku, lexikální část z hlediska slovní zásoby Polsku, z hlediska sémantického SSSR. Dotazník a směrnice pro výzkum syntaxe mají vypracovat společně českoslovenští, polští a jugoslávští syntaktikové. Diskutovalo se rovněž o sestavení předběžného zkušebního dotazníku asi o 200 heslech, jehož výsledky (snad i malý atlas asi o 30 mapách) by poskytly poučný podklad k vypracování ankety definitivní. Organizací této akce byli pověřeni dialektologové sovětští. Konečně byly projednávány i otázky souvisící s rozsahem zkoumaného území (jde hlavně o případné zahrnutí rumunského a maďarského jazykového území) a otázky výzkumné sítě, jejíž zásady nebyly dosud vytyčeny dostatečně přesně.

Na budyšínském zasedání,[3] jehož se bohužel nemohli zúčastnit zástupci SSSR, byly zhodnoceny dosavadní výsledky práce, jež se nejzdárněji rozvíjela při sestavování jednotlivých úseků celkového inventáře zkoumaných jevů; některé dílčí úkoly se tu však přece citelně opožďují za stanovenými termíny a rovněž široká mezislovanská spolupráce se tu všude jak náleží nerozvinula. Pro příští zasedání komise, které se má konat v červnu r. 1961 v Praze, mají být zpracovány veškeré připomínky k dosavadním návrhům a připravena k posouzení jejich další redakce (pro syntaktickou část se kromě toho počítá se zvláštním projednáváním i na chystané konferenci v Brně). Jinak se mají stát předmětem jednání zvláště síť zkoumaných bodů (koordinace dosavadních dílčích návrhů), otázky vhodného kartografického průmětu, návrhy na vhodnou techniku mapování jazykových jevů, jakož i rozsah zkoumaného území (event. i formy účasti některých sousedních neslovanských zemí na atlase).

Už v době mezi moskevským a varšavským zasedáním došlo k ustanovení většiny pracovních orgánů této komise v jednotlivých zemích. Zvláště rychle a energicky zahájila svou činnost československá dialektologická komise za předsednictví prof. J. Běliče. Dialektologické oddělení ÚJČ a ÚSJ vypracovalo ještě v r. 1958 zevrubnou kritiku 1. verze polského návrhu inventáře lexikální části dotazníku pro slovanský jazykový atlas;[4] podobnou kritickou práci tu vykonala ze sovětské strany dialektologická [150]skupina Institutu ruského jazyka v Moskvě během roku 1959. Pro ostatní části dotazníku měly být takové první návrhy inventáře vypracovány na základě usnesení 1. zasedání ve všech slovanských zemích zvlášť.

Ve spojitosti s tím se však ukázala postupně řada nových dosud neřešených problémů. Před vlastní sestavení inventáře jevů, které přicházejí v úvahu pro dotazníkové zkoumání v celoslovanském měřítku, se tak v průběhu práce včlenila ještě jedna důležitá fáze — detailní rozvedení celé této problematiky v co nejširší veřejné diskusi. Československá dialektologická komise proto začala publikovat v časopise Slavia Příspěvky k problematice slovanského jazykového atlasu.[5] Vyšly tu postupně po úvodním slově J. Běliče příspěvky k problematice hláskoslovné části dotazníků od A. Lamprechta, k otázkám syntaxe od J. Bauera, k tvoření slovesných kmenů od J. Němce a H. Křížkové, k slovesné flexi od J. Sedláčka a J. Petra, k flexi substantiv od J. Sedláčka, adjektiv od R. Krajčoviče, zájmen od J. Petra, k číslovkám a částicím od M. Komárka, k předložkám od R. Večerky, k tvoření substantiv od F. Buffy, adjektiv od J. Horeckého. K nejvýznamnějším z těchto příspěvků patří Běličův rozbor otázek lexikální části atlasu, který autor přednesl na varšavském zasedání. Mimo to se vyjádřil k problematice slovanského jazykového atlasu dvěma zvláštními články J. Štolc, který v nich upozornil zvláště na důležité postavení slovenského jazykového území v celkové mezislovanské diferenciaci.[6]

Diskusní tribuna v Slavii, jejíž tři příspěvky byly předloženy už na varšavském zasedání, došla pochopitelně značného ohlasu a nezůstala osamocená. Jako odezvu na stať Lamprechtovu formulovala své stanovisko H. Koneczna, v čl. Z zagadnień fonetycznych w Atlasie słowiańskim, Poradnik językowy 1960, 5—13. V současné době zahájil časopis Voprosy jazykoznanija další takovou diskusi, tentokrát s širokou mezinárodní účastí, na základě ankety, kterou sestavil N. I. Tolstoj; dá se ovšem očekávat, že dialektologové slavisté ze všech slovanských zemí, kteří se mají k předloženým 12 otázkám vyjádřit, učiní tak v počtu co nejhojnějším.[7] Otázky se týkají kromě náplně a povahy dotazníku především základního určení atlasu ve vztahu k historickosrovnávací gramatice, lexikologii a typologii slovanských jazyků, jakož i ve vztahu k historii slovanských národů; další otázky se týkají vhodnosti zahrnutí některých neslovanských území, toponymických dat, charakteru sítě a fonetické transkripce. Československá dialektologická komise už na tuto anketu vypracovala souhrnnou odpověď.

Pro veškeré toto teoretické třídění názorů je však příznačné, že není odtrženo od skutečné badatelské praxe a jejích reálných možností, ba právě naopak, že s ní jde ruku v ruce. I když tu zatím po stránce organizační nejde pochopitelně všechno vždy hladce, je potěšitelné vidět, jak i tu se pomalu dostáváme ke koordinaci dílčích programů jednotlivých slovanských dialektologických středisek a k stále intenzívnější mezislovanské spolupráci. Tak na poli výzkumu českých, slovenských a ukrajinských nářečí na území ČSSR byla po vytvoření čs. dialektologické komise vykonána řada opatření celostátního charakteru, z nichž nejvýznamnější je jistě koordinace práce na atlasech českého a slovenského jazyka. Intenzívněji se od té doby rozvíjí i spolupráce československo-polská, a to jednak v otázkách výzkumu pomezních oblastí, jednak v otázkách výzkumu starších jazykových ostrovů na obou stranách.[8] Neustále se prohlubuje i spolupráce dialektologů sovětských a bulharských a po vydání Atlasu bulharských nářečí v SSSR spolupracuje teď skupina dialektologů v Institutu slavjanovedenija pod vedením S. B. Bernštejna se sofijským dialektologickým pracovištěm pod vedením S. Stojkova i na prvním svazku Atlasu bulharských nářečí. V ještě širší mezinárodní spolupráci se uskutečnil nářeční výzkum na Dolní Lužici v létě [151]r. 1960, jehož se vedle domácích dialektologů z NDR účastnili též slavisté z SSSR, Polska a ČSSR (J. Petr). Pokračovalo se i ve starším společném mezislovanském podniku, který se rozběhl už v přípravách IV. sjezdu slavistů a jehož výsledky, první celoslovanské lexikální mapy, vypracované varšavskými a moskevskými dialektology, byly vystaveny ke kritickému zhodnocení už na tomto sjezdu.[9] O některých z těchto map byly přitom publikovány společné články polských a sovětských dialektologů v časopise Poradnik językowy.[10]

Je tedy patrno, že ve spojitosti s přípravami k Slovanskému jazykovému atlasu sílí mezislovanská dialektologická spolupráce na všech frontách. Po moskevském, varšavském a budyšínském zasedání mezinárodní komise pro slovanský atlas blíží se nyní zasedání v Praze, proponované na dny 6.—9. června 1961.

Zde se už jistě z více než dvouleté zkušenosti dosavadních přípravných akcí vykrystalizuje definitivní program další práce na pevnější a jednotnější základně, bez níž si nelze představit zdárné ukončení díla tak rozsáhlého a náročného, jako je Slovanský jazykový atlas.


[1] Srov. naši zprávu v SaS 20, 1959, 124—126 a redakční článek ve VJaz 1959, č. 1, 12. — Československo zastupují v této mezinárodní komisi akad. B. Havránek, akad. F. Trávníček, člen koresp. J. Bělič, prof. E. Pauliny a jako náhradníci A. Lamprecht a I. Kotulič.

[2] O jednání ve Varšavě podali podrobnou zprávu S. Urbańczyk, Język polski 39, 1959, 390—392, V. G. Orlova, VJaz 1960, č. 2, 152—154 a J. Bělič, Slavia 29, 1960, 321—324.

[3] Za ČSSR se budyšínského zasedání zúčastnil akad. B. Havránek, člen koresp. J. Bělič a J. Petr. — Viz i Petrovu zprávu v Slavii 30, 1961, 160—162.

[4] Tento návrh, publikovaný pod názvem Kwestionariusz ogólnosłowiański do badań słownictwa gwarowego ke IV. sjezdu slavistů, byl na 1. zasedání mezinárodní komise pro slovanský jazykový atlas přijat jako východisko k práci na lexikologické problematice slovníkové části atlasu. Ani jeho druhou silně přepracovanou verzi připravenou k 2. zasedání komise ve Varšavě nelze ovšem ještě považovat za uspokojivou; chybí v ní stále především otázky sémantického charakteru.

[5] Zatím vyšly čtyři série těchto příspěvků: I. Slavia 28, 1959, 602—625, II. Slavia 29, 1960, 244—275, III. Slavia 29, 1960, 572—581 a IV. Slavia 30, 1961, 82—107.

[6] J. Štolc, K problematike celoslovanského jazykového atlasu, Jazykovedný časopis 10, 1959, 97—111 a Nekotoryje voprosy obščeslavjanskogo lingvističeskogo atlasa i Atlasa slovackogo jazyka, VJaz 1960, č. 1, 3—11.

[7] Úvod ankety byl publikován v č. 5 roč. 1960, s. 45.

[8] Srov. Slavia 28, 1959, 646.

[9] Nešlo ovšem v pravém slova smyslu o ukázkové mapy slovanského atlasu, jak by se dalo usuzovat podle citované zprávy ve Voprosech jazykoznanija. Mapy, které vznikly zpracováním výsledků společných lexikálních otázek všech dosavadních různorodých východoslovanských a západoslovanských anket, jakožto i dat zvláště k tomu účelu sebraných na území jihoslovanském, měly jen názorně ukázat zásadní proveditelnost takové práce v měřítku celoslovanském. (Srov. též M. Preobraženskaja, W sprawie próbnego mapowania ogólnosłowiańskiego materiału językowego. Poradnik językowy 1960, 35.)

[10] Dosud tu vyšly tyto články: W. Pomianowska, Z prac nad próbnymi mapami dialektów słowiańskich, PJ 1959, 107—115; H. Horodyska — S. Požarickaja, Nazwy kaczki w językach słowiańskich, PJ 1959, 115—119 a cit. stať M. Preobraženské. — Podobný článek o českých a slovenských názvech „podstřeší“ v celoslovanském kontextu, vypracovaný na základě dat získaných korespondenčním výzkumem prakticky ve všech školních obcích v českých zemích a přímým výzkumem ve všech obcích na Slovensku, připravuje autor této zprávy spolu s A. Habovštiakem pro časopis Slavia.

Slovo a slovesnost, ročník 22 (1961), číslo 2, s. 148-151

Předchozí Karel Horálek: Na cestě k funkční jazykovědě v SSSR

Následující Jiří Daňhelka: Nové zlomky nejstarších českých legend