Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archiv - seznam ročníků

Slovo a slovesnost, ročník 4 (1938), číslo 1

Články

Jan Mukařovský: Sémantický rozbor básnického díla (Nezvalův „Absolutní hrobař“)

15 Vilém Mathesius: O konkurenci vidů v českém vyjadřování slovesném

19 Alois Získal: Příspěvky k lexikografické teorii a praksi

28 Vítězslav Nezval: Mateřská řeč jako nástroj básníkův

Rozhledy

41 Roman Jakobson: Z dějin staročeského zpěvního básnictví

44 Jaroslav Albrecht: Nová knížka o básnictví barokním

48 Josef Hrabák, Pavel Trost: Nové práce o verši polském a českém: 1. J. Hrabák, Nová práce o polském verši. 2. P. Trost, Staropolský verš ve srovnání se staročeským. 3. P. Trost, Český verš ve srovnání s německým

53 Karel Kožešník: Literární věda s hlediska branného

Kronika

59 vd.: Otokar Fischer

59 František Trávníček: Germanismy v staročeském Tkadlečkovi?

60 Josef Hrabák: Mistr Klaret

61 Ľudovít Novák: Omyl v československé lexikografii školské

63 Frank Wollman: Mazonova kritika

Slovo a slovesnost, ročník 4 (1938), číslo 2

Články

65 Louis Hjelmslev: Rasmus Rask, jeho život a dílo

73 Vojtěch Jirát: Obrozenské překlady Mozartova Dona Juana (1. Překlad Macháčkův)

90 Otto Malec: Moravská varianta spisovné výslovnosti české (Příspěvek k diskusi)

96 René Wellek: Vývoj anglické literární historie

Rozhledy

105 Miloš Dokulil: K jednomu problému obecné skladby

111 André Martinet: Fonologie francouzštiny

113 Bohumil Trnka: Fonologie dánštiny

Kronika

117 Roman Jakobson, František Trávníček: Není pravda, že… (Odpověď Bittnerovi)

124 S. L. (= Stanislav Lyer): Fonologie u Francouzů

125 Miloš Dokulil: Učebnice dánštiny

127 Přednášky v Pražském linguistickém kroužku od října do listopadu 1937

Slovo a slovesnost, ročník 4 (1938), číslo 3

Články

129 František Trávníček: Záporový genitiv v češtině

138 Petr Bogatyrev: Znaky divadelní

149 Alois Získal: Další příspěvek k lexikografické teorii a praksi (Vícevýznamnost slov)

160 Antonín Hartl: K jazykovým sporům na Podkarpatské Rusi

Rozhledy

173 Josef M. Kořínek: Jak se projevuje současný stav německé prehistorie a linguistiky v Hirtově sborníku

184 Leopold Zatočil: Nová práce o německých nářečích v Československu

Kronika

189 Vladimír Skalička: Linguistické poznámky k studii psychologické

190 Josef M. Kořínek: Jazyk a společnost

191 Přednášky v Pražském linguistickém kroužku od prosince 1937 do března 1938

Slovo a slovesnost, ročník 4 (1938), číslo 4

Články

193 Vilém Mathesius: Zesílení a zdůraznění jako jevy jazykové

202 Vojtěch Jirát: Obrozenské překlady Mozartova Dona Juana (2. Překlad Štěpánkův)

212 Alois Získal: Závěrečný příspěvek k lexikografické teorii a praksi (Podrobný slovník současného spisovného jazyka a uspořádání hesel v něm)

222 Roman Jakobson: Význam ruské filologie pro bohemistiku

239 Anton Florovskij: Ruská mluvnice českého jesuity z r. 1690

Rozhledy

245 Jan Mukařovský: Nezval německy

Kronika

250 Josef Hrabák: Staropolská legenda o sv. Alexiu neměla staročeskou předlohu?

252 Josef Vachek: Čeština pro Angličany

253 Přednášky v Pražském linguistickém kroužku od dubna do června 1938

255 Bohuslav Havránek: Cizí jazyk a „cizí“ slova

Sdělení redakce

256 Oprava tiskových chyb