Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archiv - seznam ročníků

Slovo a slovesnost, ročník 20 (1959), číslo 1

Články

František Daneš: K otázce pořádku slov v slovanských jazycích

10 Leonid I. Rojzenzon (Samarkand): K časovému souvětí v dnešní češtině (Věty vyjadřující děj, který nastal nečekaně)

19 Alexandr Stich: Příspěvek ke studiu jazyka české žurnalistiky v polovině 19. století

Rozhledy

32 Bohuslav Havránek, Alois Jedlička, Igor Němec, František Daneš, Karel Hausenblas: Z IV. mezinárodního sjezdu slavistů v Moskvě

44 Petr Sgall: Nové otázky matematických metod v jazykovědě

55 Jiří Krámský: Teorie sdělné promluvy

66 Antonín Vašek: Nová práce o valašském nářečí

Kronika

71 Jaroslav Bauer: Monografie o českém časovém souvětí

74 Pavel Trost: Kniha o větné fonologii

74 Hans Krech (Halle-Wittenberg): Nauka o mluvené řeči a její úkoly v NDR

78 Karel Horálek: K dějinám teorie překládání

80 František Trávníček, František Kopečný: Ještě k českým opsaným tvarům slovesným

Slovo a slovesnost, ročník 20 (1959), číslo 2

Články

81 Pavel Novák: K otázce obecného významu gramatických jednotek

88 Emanuel Michálek: Poznámky o využívání slovní zásoby v češtině humanistického údobí

96 Petr Zima: K otázce klasifikace mluvního tempa

Rozhledy

117 Miloš Helcl, Miroslav Komárek, Slavomír Utěšený: Z IV. mezinárodního sjezdu slavistů v Moskvě

126 František Kopečný: Nový etymologický slovník češtiny a slovenštiny

134 František Svejkovský: Studium polských teoretických spisů o jazyce a stylu z 14. až 18. století

139 Ludmila Švestková: Nad sovětskými příručkami jevištní řeči

Kronika

143 Josef Skulina: Nitschův přínos k teorii jazyka

147 Otto Ducháček: Ze srovnávacího studia slovanského tvoření slov

149 Karel Horálek: O vědeckém poznání soudobých jazyků

152 Slavomír Utěšený: Dialektologická konference k připravovanému jazykovému atlasu východní Francie

156 Čestmír Nováček, Edvard Lotko: K nové fonetické studii o slabice a její podstatě

160 Jiří Daňhelka: Rukopisy bývalé mikulovské knihovny

Slovo a slovesnost, ročník 20 (1959), číslo 3

Články

161 Karel F. Svoboda: Mluvnická povaha infinitivu v současné spisovné češtině

183 Ivan Poldauf: Děj v infinitivu

Rozhledy

202 Bohuslav Ilek, Karel Horálek, Zdeňka Havránková, Petr Sgall: Z IV. mezinárodního sjezdu slavistů v Moskvě

210 Ivan Poldauf: Slovník spisovného jazyka českého

Kronika

217 Zdeněk Tyl: Česká jazykověda v roce 1958 (Část první: Lingvistika obecná, srovnávací indoevropská a slovanská)

236 Jiří Daňhelka: Bibliografie české lingvistiky

239 Jana Dvončová: Československá logopedie

240 rd (= Redakce): Soupis prací prof. K. Horálka

Slovo a slovesnost, ročník 20 (1959), číslo 4

Články

241 Jaroslav Porák: O vývoji infinitivních vět v češtině

247 Miroslav Grepl: Vývoj slovosledu v Tylově próze

261 Jan Chloupek: Východomoravské věty se spojkovým „co“

Rozhledy

272 Emanuel Michálek, Igor Němec: Nový pohled na staročeské hláskosloví

275 Vincent Blanár: Základné dielo z českého historického miestopisu

277 Bohumil Palek: Strojový překlad v SSSR (Zkušenosti z konference o matematické lingvistice v Leningradě v r. 1959)

285 Igor A. Meľčuk (Moskva): K otázkám strojového překladu v Moskvě

Kronika

290 Igor Němec: Československý příspěvek k prohloubení historickosrovnávacího studia slovanských jazyků

292 Pavel Novák: Nový příspěvek o kategorii životnosti a osobnosti ve slovanských jazycích

293 Václav Machek: Botanická nomenklatura

295 Bohumil Palek: Nad anglickým časopisem »Language and Speech«

297 Zdeněk Tyl: Česká jazykověda v roce 1958 (Část druhá: Práce bohemistické)