Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Příručka kvantitativní lingvistiky

Lumír Klimeš

[Kronika]

(pdf)

Пособие по квантитативной лингвистике / Un manuel de la linguistique quantitative

Kvantitativní lingvistika má u nás již dlouhou a významnou tradici: připomeňme jen Prague Studies in Mathematical Linguistics (v roce 1978 vyšel již šestý svazek), knihu M. Těšitelové Otázky lexikální statistiky (Praha 1974, srov. rec. v SaS 37, 1976, 45—47), práce J. Mistríka pro slovenštinu (srov. např. SaS 32, 1971, 65—68) apod. (viz Kvantitativní lingvistika, bibliografie za léta 1962—1971, vyd. Státní knihovna ČSR v řadě Novinky literatury — Jazykověda, literární věda). I když uvedené práce zasahovaly téměř do všech oborů kvantitativní lingvistiky, postrádali [75]jsme zatím dílo, jež by bylo úvodem do kvantitativní lingvistiky především pro mladé pracovníky a jež by zároveň podalo celkový základní přehled o všem, co bylo v tomto oboru vykonáno. Tuto mezeru úspěšně zaplnila cenná příručka Marie Těšitelové Kvantitativní lingvistika, kterou vydala v r. 1977 v SPN v řadě Lingvistické příručky filozofická fakulta Karlovy univerzity v Praze.

Práce má 177 stran a je rozdělena do pěti nestejně rozsáhlých částí: Kvantitativní lingvistika (kde se probírá vymezení pojmu kvantitativní lingvistiky, její předmět a cíl), Předpoklady kvantitativní analýzy (soustřeďující se na otázky filozofické a metodologické, na výběr materiálu a na hodnocení výsledků kvantitativní analýzy obecně), Základní oblasti kvantitativní lingvistiky (tj. statistika lexikální a gramatická (morfologická a syntaktická)), Ostatní oblasti kvantitativní lingvistiky (sem se řadí statistika fonologická, grafematická, stylistická, typologická, glottochronologie a statistika týkající se vývoje jazyka), Závěry. K práci je připojen rejstřík nejdůležitějších pojmů a termínů kvantitativní lingvistiky a seznam literatury.

Z uvedeného přehledu lze si utvořit jen částečnou představu o recenzované práci, jež má význam nejen pro posluchače filologických oborů (jim je především určena), ale i pro každého, kdo se kvantitativní lingvistikou hlouběji zabývá nebo kdo s ní přichází do pracovního styku. Její přínos bychom mohli velmi stručně vyjádřit takto:

(1) První otázka, kterou si každý pracovník v kvantitativní lingvistice položí, je, s jak velkým a s jak uspořádaným, popř. upraveným textem má pracovat. Z mnoha dobrých rad a závažných zjištění, které kniha k této otázce přináší, uveďme aspoň jedno: pro syntaktickou analýzu odborného textu stačí ukázka mající 1000 vět (s. 29).

(2) Mnoho důležitého poučení lze nalézt v oddíle jednajícím o slovní zásobě. Upozorňuji zde opět na jeden cenný výklad o celkové charakteristice slovníku a o postupu vedoucím k jejímu přesnému zjištění (s. 64).

(3) Práce přináší soustavný výklad o možnostech uplatnění kvantitativních metod při výzkumu jednotlivých složek jazyka (fonologický systém, slovní zásoba, tvarosloví, skladba aj.) a přehled nejdůležitějších prací, které byly v různých těchto oborech publikovány (i s jejich stručnou charakteristikou). To je zejména pro začátečníka důležité: seznamuje ho s nosností kvantitativních metod a zároveň dává podněty k řešení dalších problémů, usměrňuje tak jeho práci a chrání ho před zbytečnými a nákladnými omyly.

(4) Vítaným dodatkem je zmíněný rejstřík nejdůležitějších pojmů a termínů z kvantitativní lingvistiky (s. 126—146).

(5) Práce předkládá první soustavný přehled nejdůležitější literatury počínaje 2. pol. minulého století. Obsahuje 487 položek.

Příručka M. Těšitelové má všechny předpoklady pro to, aby dobře splnila svůj úkol: látka je uvážlivě volena a přehledně členěna, výklady jsou zcela jasné, názorné, doložené četnými praktickými příklady, a to i z vlastního výzkumu autorčina. Kniha je velmi podnětná, vytváří bezpečnou teoretickou a metodologickou základnu pro další bádání a nejednou naznačuje směr, jímž by se měl budoucí výzkum ubírat.

V nové práci M. Těšitelové najdou mnoho užitečného a poučného nejen posluchači vysokých škol a vůbec zájemci o nové směry jazykovědného bádání, ale nejednou i zkušení pracovníci v kvantitativní lingvistice. Škoda jen, že práce vědecky tak závažná a metodicky tak promyšlená vyšla v nákladu (zbytečně) malém (450 výtisků) a jen jako učební text vysokých škol. Jde o práci zdařilou a všestranně užitečnou, která těm, jimž je určena, podstatně ulehčí práci a ušetří zbytečné tápání.

Slovo a slovesnost, ročník 40 (1979), číslo 1, s. 74-75

Předchozí Jiřina Smrčková: Rumunská charakteristika čs. stylistiky

Následující Ivan Lutterer: Zemřel britský slavista Robert Auty