Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Propozice a stanoviska mluvčího k jejímu obsahu

[Články]

(pdf)

-

Na toto téma bylo uspořádáno pracovní zasedání organizované Ústavem pro jazyk český ČSAV a partnerským pracovištěm z NDR Zentralinstitut für Sprachwissenschaft AdW der DDR v Berlíně. Zasedání se konalo v Liblicích u Mělníka ve dnech 27.—29. listopadu 1978 jako součást probíhající plánované spolupráce na tématu „Větná sémantika“. Referáty a diskuse z tohoto pracovního zasedání se soustředily na dva tematické okruhy: 1. Jistotní (pravděpodobnostní) modalita a její výrazové prostředky; 2. Komentování propozice mluvčím a způsoby jeho vyjadřování (tzv. větná adverbia apod.). Zasedání se zúčastnili kromě pracovníků partnerských ústavů i badatelé z dalších lingvistických pracovišť z Prahy, Brna a Olomouce a též několik hostů z jiných socialistických zemí (z nich N. Ju. Švedovová z Moskvy přednesla referát na téma „Jistota/nejistota toho, co je sdělováno, jako gramatická kategorie a jako kvalifikace vnášená mluvčím“).

Většinu referátů a sdělení z tohoto zasedání zde nyní otiskujeme. Jsou uspořádány podle uvedených dvou tematických okruhů a uvnitř těchto dvou skupin podle obsahové blízkosti jednotlivých příspěvků. Z technických důvodů byly do příštího čísla našeho časopisu zařazeny tyto referáty a sdělení: Antonín Bartoněk, Vyjadřování jistotní modality v latině ve srovnání s češtinou a němčinou; Zdeněk Masařík, K vyjadřování jistotní modality v češtině a němčině; Manfred Bierwisch, Satztyp und kognitive Einstellung; Ewald Lang, Zum Status der Satzadverbiale; Mirek Čejka, Adverbia jako postojové propoziční komentory: typ opravdu.

Slovo a slovesnost, ročník 40 (1979), číslo 2, s. 81

Předchozí Ivan Lutterer: Polská konference o jazyce a společnosti

Následující Miroslav Grepl: Úvodní poznámky k tzv. jistotní modalitě