Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Člověk a slovo

Jitka Chmelová

[Kronika]

(pdf)

Человек и слово / L’homme et le signifiant

[1]Stručný titul o dvou složkách „l’homme et le signifiant“ vystihuje obsah tohoto díla J. Pohla, které je připsáno známému marxistickému lingvistovi Marcelu Cohenovi k jeho osmdesátinám. Řeč je nástroj, při jehož popisování a rozboru je třeba více než v jiných případech přihlížet k tomu, že s ním zachází člověk. Je to nástroj poddajný a složitý, prvky jeho struktury nelze vždy snadno formalizovat a hierarchizovat. Autor se tu staví do řad přívrženců tzv. „linguistique humaine“ („Science humaine, la linguistique ne saurait se réduire à une algèbre dont la seule passion fût l’abstraction“ „Il n’y a pas de langage sans coeur et sans cerveau, pas de langage sans humain“, s. 259n.). U jazyka se zdůrazňuje funkce snahová (konativní) nebo vybízecí (incitativní), člověk mluví přece téměř vždy proto, aby působil na jiného člověka.

V šesti kapitolách se autor dotýká mnoha problémů různé povahy, jimž je společné téma „člověk a slovo“; zkoumá rozdíly mezi jazyky „přirozenými“ a „vypracovanými“ (langues élaborées), zabývá se kreolizací, dále studuje nejrůznější vztahy mezi označovaným a označujícím (např. vztahy kvantitativní, včetně užití diagramu v jazyce), otázky negace a afirmace („Quand je dis non, c’est … oui“, s. 64—73), vyjádřené jazykem i gesty, srovnává počet fonémů v jazycích; v souvislosti s „nevypracovanými“ jazyky se hlouběji zabývá dětskou řečí, důvtipně rozvádí pojmy arbitraire — motivé, studuje sémiologické aspekty smíchu.

Dílo je poutavé a zároveň ukazuje jak velkou autorovu erudici, tak i jeho smysl pro jemnou lingvistickou analýzu.

O dřívějších publikacích J. Pohla bylo u nás již referováno; např. o jeho knize Témoignages sur la syntaxe du verbe dans quelques parlers de Belgique (Bruxelles 1962) podal zprávu J. Šabršula v Jazykovědných aktualitách 1, 1966, 35—36 a ve Philologica Pragensia 1966, s. 339, o jeho některých méně dostupných studiích o jazyce a o jazykovém znaku psal týž autor v ČMF 51, 1969, 245—246.


[1] Jacques Pohl, 10. sv. sb. Langues et Cultures, Paris 1972, 284 s.

Slovo a slovesnost, ročník 34 (1973), číslo 4, s. 348

Předchozí Josef Skulina: Živé slovo o dialektologii

Následující Karel Horálek: K fonologii češtiny a slovenštiny