Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Národní jazyky v rozvinuté socialistické společnosti

[Články]

(pdf)

-

Ve dnech 12.—14. května 1981 se konalo v Domě vědeckých pracovníků v Liblicích první mezinárodní pracovní zasedání o mnohostranném cílovém projektu č. 3. 22 Národní jazyky v rozvinuté socialistické společnosti. Tento projekt patří mezi hlavní úkoly, které pro ČSAV vyplývají z Dlouhodobého programu mnohostranné spolupráce vědeckých institucí socialistických zemí v oblasti společenských věd. Pořadatelem zasedání byl Ústav pro jazyk český ČSAV, který byl pověřen koordinací projektu na léta 1981—1985. Setkání se zúčastnilo 12 pracovníků zahraničních (z SSSR, NDR, Bulharska, Maďarska) a 23 československých.

V tomto čísle otiskujeme protokol schválený účastníky zasedání: vstupní referát odpovědného řešitele projektu J. Petra a hlavní referáty přednesené v sekcích. Ze sekce jazykové politiky je to referát J. D. Dešerijeva (z Jazykovědného ústavu AV SSSR), ze sekce zabývající se vlivy sociálních faktorů na jazyk referát H. Schönfelda (z Ústředního jazykovědného ústavu AV NDR) a ze sekce o teoretických a metodologických problémech jazykové kultury referát J. Krause (z pořadatelského ústavu).

Slovo a slovesnost, ročník 43 (1982), číslo 1, s. 1

Předchozí Karel Horálek: K novému vydání Skladby spisovné češtiny J. Bauera a M. Grepla

Následující Jan Petr: K realizaci programu Národní jazyky v rozvinuté socialistické společnosti