Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Nové vydání Gebauerova Slovníku staročeského

Milada Nedvědová

[Kronika]

(pdf)

Новое издание Древне чешского словаря Гэбауера / Une édition nouvelle du dictionnaire d’ancien tchèque de Gebauer

Po novém (anastatickém) vydání tří svazků základního díla význačného českého filologa Jana Gebauera, Historická mluvnice jazyka českého (I, III/1 a III/2), v letech 1958—1963, přistoupila Academia, nakladatelství ČSAV, rovněž k 2. nezměněnému vydání dvou svazků nedokončeného Gebauerova Slovníku staročeského (díl I: A—J, díl II: K—N), Praha 1970. Toto neobyčejně závažné dílo z oboru historické lexikografie (1. vyd. 1903—1916) popisuje slovní zásobu češtiny z doby od konce 13. stol. do r. 1500, se zvláštním důrazem na písemné památky z 14. a poč. 15. stol. a s jistými přesahy do 16. stol. Materiálovou základnu tvoří Gebauerova podrobná excerpce staročeských textů, především literárních a v menší míře i textů povahy administrativní ap. Na svou dobu značně vyspělé lexikografické zpracování tohoto bohatě dokladového slovníku je založeno na výkladu stč. slov pomocí novočeských ekvivalentů s paralelním uvedením ekvivalentů německých (zvláště u hesel diferenčních). Přímo u jednotlivých dokladů se pak uvádějí i paralely latinské. Heslová slova jsou zachycena v hláskové podobě rekonstruované k r. 1300. Podává se stručná morfologická (slovnědruhová) charakteristika slov, namnoze i jejich etymologie (především uvedením paralel z ostatních slovanských jazyků).

Nové vydání Gebauerova Slovníku staročeského se stalo aktuálním především proto, že v r. 1968 začal pod vedením B. Havránka vycházet po sešitech nový Staročeský slovník, vybudovaný na principech moderní lexikografické teorie (z praktických důvodů se v návaznosti na slovník Gebauerův vydávají nejdříve sešity písmen N—Ž, potom budou následovat písmena A—M). Jde o dlouhodobý úkol, kterého se podjal kolektiv oddělení pro dějiny českého jazyka Ústavu pro jazyk český ČSAV (právě dokončil hesla písmene N), a bylo proto nutné znovu vydat torzo slovníku Gebauerova, které v původním vydání již není pro uživatele dosažitelné.

Slovo a slovesnost, ročník 33 (1972), číslo 4, s. 348

Předchozí Rudolf Šrámek: XI. mezinárodní onomastický kongres v Sofii

Následující Jiřina Novotná-Hůrková: Užitečná informace o polské lingvistice