Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Bibliografie tištěných prací Miloše Dokulila za léta 1938—1971

Milena Tylová

[Články]

(pdf)

Библиография печатных работ Милоша Докулила / Bibliographie des ouvrages publiés de Miloš Dokulil

Méně obvyklé užité zkratky: ČČF — Český časopis filologický; Oběžník KPČJ — Oběžník Kruhu přátel českého jazyka; SbOtvetJaz — Sbornik otvetov na voprosy po jazykoznaniju (k IV Meždunarodnomu s’jezdu slavistov); VědPoznJaz — (sb.) O vědeckém poznání soudobých jazyků, 1958.

 

1938

 

K jednomu problému obecné skladby u dánských lingvistů, SaS 4, 105—111.

Učebnice dánštiny, SaS 4, 125—127 (ref.: B. Trnka - M. Lesná-Krausová, Učebnice dánštiny se slovníkem, Praha 1937).

 

1939

 

(Drobné referáty a zprávy o jazykových pomůckách pro němčinu), Lid. nov. 1939, 13. 6., 27. 7., 3. 8., 10. 8.

 

1942

 

Morfologické kategorie pasíva ve spisovných jazycích severských ve srovnání se spisovnou češtinou, (sb.) Hrst vzpomínek a studií prof. dr. A. Beerovi (Brno 1942), 77—99.

Nová cesta k cizím jazykům, SaS 8, 207—213 (ref.: J. Nosil, Poznejte němčinu, Praha 1942).

 

1943

 

Za Viggem Brøndalem, ČČF 2, 16—24.

Učebnice němčiny pro pokročilé, SaS 9, 167 (ref.: O. Hickmann - J. Volný, Deutsch für Fortgeschrittene, 3. vyd. Praha 1943).

 

1947

 

O jazykové tvořivosti, Oběžník KPČJ 1, č. 4, s. 10—12.

 

[85]1948

 

Modifikace vidového protikladu v rámci imperativu v spisovné češtině a ruštině, (sb.) Pocta F. Trávníčkovi a F. Wollmanovi, 71—88.

Slovenský příspěvek k sémantice a syntaxi slovesa, SaS 11, 68—78 (ref.: E. Pauliny, Štruktúra slovenského slovesa, Bratislava 1943).

Važme si své rodné řeči, svého nářečí! Oběžník KPČJ 2, č. 5, s. 1—2.

Větrolom či větrolam? Čs. les 28, 345.

 

1949

 

Byl jsem se koupat, naši byli vázat. (Osobní vazby slovesa býti s infinitivem), NŘ 33, 81—92.

Lidovýchova, lidovláda, lidospráva, NŘ 33, 58—62.

Kamenolom, NŘ 33, 138—140.

Jehlináč, listnáč — jehličnan, listnan, Čs. les 29, 44.

 

1950

 

Naše jména osobní, (in:) Čítanka pro I. tř. stř. škol (Praha 1950), 122—125.

Jak vznikla jména osad, Ib., 125—129.

Budapešť — Ujpest, Kispest, NŘ 34, 35—37.

Změny ve slovníku spisovné bulharštiny v období budování socialismu, NŘ 34, 102—107 (ref.: R. Mutafčiev - K. Ankova, Promeni v leksikata na bălgarskija ezik sled 9 septembri, Ezik i literatura 5, 1950, 127n.).

Jazyková výchova v Sovětském svazu, ČJ 1, 126—128, 191—192.

Z českých časopisů jazykovědných, ČJ 1, 256 (zpráva o Naší řeči 34, 1950).

 

1951

 

Nová skutečnost v zrcadle slovní zásoby češtiny, NŘ, 35, 121—131.

Sylaby učiva z jazykové výchovy pro školy III. stupně, ČJ 2, 71—72, 135—139, 197—201, 261—262 (pro II. třídu).

Učebnice jazyka českého pro I. třídu gymnasií, Praha, SPN 1951, 340 s. (spoluautor; 2. vyd. 1952, 3. vyd. 1953).

Jak přepisovat a přechylovat ruská jména vlastní v českém textu? ČJ 2, 62—63 (zpr.: 1. B. Havránek, Psaní ruských jmen v češtině, NŘ 33, 41—46. — 2. B. Ilek, O převodu ruských vlastních jmen do češtiny, Ib., 35, 7—12).

Požadavkům jazykové správnosti a potřebám jazykové kultury …, ČJ 2, 63 (o Jazykovém koutku Čs. rozhlasu).

I nejlepšímu učiteli češtináři …, ČJ 2, 63—64 (o práci jazykové poradny Ústavu pro jazyk český).

 

1952

 

K otázce normy spisovného jazyka a její kodifikace, SaS 13, 135—139.

Učebnice jazyka českého pro II. třídu gymnasií, Praha, SPN 152, 192 s. (spoluautor; 2. vyd. 1953).

Konference českých slavistů v Brně, SaS 13, 101—104 (zpráva o konf. o srovnávacím studiu slovanských jazyků konané 23.—24. 11. 1951; spolu s K. Hausenblasem).

(Poznámky k diskusnímu příspěvku: S. Neffe, Co se sponou? ČJ 2, 279—280), Ib., 280—281 (spolu s F. Danešem).

 

1953

 

K překládání slovesného vidu, (in:) Kniha o překládání (Praha 1953), 217—228.

(Diskusní příspěvky k referátům předneseným na I. celostátní konferenci čs. lexikografů v červnu 1952 v Bratislavě), Lexikografický sborník (Bratislava 1953), 19—21, 35—36, 116—117.

[86](Diskusní příspěvek k ref. A. V. Isačenka na konferenci o srovnávací slovanské jazykovědě v březnu 1953 v Olomouci), Slavia 22, 294—295.

Sovětský úvod do jazykovědy, SaS 14, 140—141 (ref.: A. S. Čikobava, Vvedenije v jazykoznanije I, Moskva 1952).

 

1954

 

K modální výstavbě věty, (Sb.) Studie a práce lingvistické I (Praha 1954), 255—262.

Obyvatelská jména k cizím názvům osadním, NŘ 37, 190—192.

S jakým počátečním písmenem psát názvy správních oblastí? NŘ 37, 63—64.

Český jazyk pro devátý postupný ročník, Praha, SPN 1954, 228 s. (spoluautor; 2. vyd. 1955, 3. vyd. 1956, 4. vyd. 1957, 5. vyd. 1958, 6. vyd. 1959).

 

1955

 

Vliv ruštiny na ostatní spisovné jazyky slovanské v sovětské epoše, SovJaz 5, 161—175.

Skloňování vlastních jmen zeměpisných typů Troja, Sofia, Korea, Samoa, Kapua, NŘ 38, 199—202.

Jazykový koutek Československého rozhlasu. Druhý výběr, Praha, SPN 1955, 364 s. (spoluredaktor a autor: Brigáda a jiná slova z názvosloví vojenského, 29—32; spolu s H. Marešovou. — Pečivárny a jiné novinky, 80—81. — Výkrmna a jiné názvy stájí pro hospodářská zvířata, 106—107. — Potřebujeme výdojny a odchovny? 107—109. — Co říkáte „lidosprávě“ a „lidoslužbě“? 136—139; spolu s F. Váhalou. — Za nové pojetí naší lidovýchovy, 140—141. — Průzkumce, průzkumář, 160—162. — Nástěnka, 162—164. — Co si představujete pod „upoutávkou“? 164—165. — Časový, dobový, aktuální, akutní, 214—216. — Dobýt pevnosti, dobýt pevnost, 244—246. — Uvažujeme o vazbě slovesa uvažovat, 246—248. — O dvojí vazbě slovesa dohodnouti se a sloves podobného významu, 253—255. — Dozor, dohled nad provozem nebo na provoz? 259—260. — Nesnáze s podstatným jménem slovesným v odborné češtině, 279 až 280. — Mít možnost a jiné rozložené vazby slovesné, 283—284. — Slovosled rozvitého přívlastku, 286—287. — -S, 290—292 (o znaku druhé mluvnické osoby). — Odkazovací výrazy, 297—298. — Významy přítomného času, 314—317. — Budu vás prosit …, 317—319. — Vyjadřování neskutečného děje, 319—321. — Dvojí tvary trpného rodu, 321—323. — Boj proti ztrátovým časům nebo proti časovým ztrátám? 330—332. — Nesnáze se jmény na -ius, -ium, -ia, -eus, -eum, -ea, -uum a -ua, 334—338).

Český jazyk pro desátý postupný ročník, Praha, SPN 1955, 166 s. (spoluautor; 2. vyd. 1956, 3. vyd. 1957, 4. vyd. 1958, 5. vyd. 1959).

Český jazyk pro jedenáctý postupný ročník, Praha, SPN 1955, 91 s. (spoluautor; 2. vyd. 1956, 3. vyd. 1957, 4. vyd. 1958, 5. vyd. 1959).

 

1956

 

A. S. Čikobava, Úvod do jazykovědy I, Praha, SPN 1956, 218 s. (překlad z rus. orig. a úprava pro potřeby českých škol; spolu s L. Doleželem).

Některé typy názvů osob podle činnosti v českém jazyce (Činitelská jména tvořená příponami se základním -c-, -č-), NŘ 39, 59—75, 123—146.

Ruský vklad do pokladnice slovanských jazyků v období výstavby socialismu, Slovanský přehled 42, 77—80.

Boj s nemocí a boj proti nemoci, NŘ 39, 54—57.

Opravovat zvratné se, si po čárce? ČJ 6, 108—113.

Před vydáním nových Pravidel českého pravopisu, ČJ 6, 41—43.

Co přinesou nová Pravidla českého pravopisu, ČJ 6, 361—365 (spolu s K. Hausenblasem).

Učebnice jazyka českého pro pedagogické školy, 1. díl, Praha SPN 1956, 275 s. (spoluautor; 2. vyd. 1957).

O českých jménech měsíců, Poznámky a vysvětlivky 4, č. 1, s. 38—39.

Příručka o českém odborném názvosloví, NŘ 39, 99—105 (ref.: K. Sochor, Příručka o českém odborném názvosloví, Praha 1955).

[87]Nový polský příspěvek k otázce českého vlivu na spisovnou polštinu v době humanistické, SaS 17, 126—127 (ref.: J. Loretowa, Czechizmy w Żiwotach filozofów i w pierwszym wydaniu Kroniki świata Marcina Bielskiego, Rozprawy Komisji Językowej 2, 1955, 201—214).

 

1957

 

Pravidla českého pravopisu. Zprac. pravopisná komise vědecké rady Ústavu pro jazyk český ČSAV s kolektivem pracovníků tohoto ústavu za ved. B. Havránka a Fr. Trávníčka, Praha, Nakl. ČSAV 1957, 477 s. (spoluautor; 2. vyd. 1960, 3. vyd. 1961, 4. upravené vyd. 1966, 5. vyd. 1969).

Psaní velkých písmen v nových Pravidlech českého pravopisu, NŘ 40, 129—145.

Koprodukce, či komprodukce? NŘ 40, 240—243.

Český jazyk pro devátý ročník. Pokusná učebnice. 1.—2. část, Praha, SPN 1957, 62, 57 s. (spoluautor).

Učebnice jazyka českého pro pedagogické školy. 2. díl, Praha, SPN 1957, 264 s. (spoluautor).

Nová česká kniha o slovenštině, ČJ 7, 356—357 (ref.: Slovenština. Vysokoškolská učebnice pro studující českého jazyka. Zprac. kolektiv, Praha 1957).

(Odpověď na dotaz o psaní teček ve školních sešitech), ČJ 7, 74.

 

1958

 

K povaze vztahu slova a pojmu, věty a myšlenky, VědPoznJaz 108—112.

K základním otázkám tvoření slov, VědPoznJaz 154—169.

K tzv. významové a mluvnické stavbě věty, VědPoznJaz 231—246 (spolu s Fr. Danešem).

Shrnutí diskuse (k IV. tematickému okruhu: Tvoření slov a slovní zásoba), VědPoznJaz 174—176.

K otázce morfologických protikladů (Kritika předpokladu binárních korelací v morfologii češtiny), SaS 19, 81—100.

Píšeme podle nových Pravidel, Praha, Orbis 1958, 141 s. (spoluautor).

Rozdělovací znaménka v nových Pravidlech českého pravopisu, NŘ 41, 123—138.

K vazbám slova konference, NŘ 41, 75—81.

Nedotýkejte se ani drátů na zem spadlých! NŘ 41, 251—255.

(Odpověď na otázku č. 17:) Kakovy puti razvitija otymennogo glagoľnogo i otglagoľnogo imennogo slovoobrazovanija v slavjanskich jazykach? SbOtvetJaz 122—125 (spolu s J. Kuchařem).

(Odpověď na otázku č. 18:) Kakovy specifičeskije sposoby vyraženija modaľnosti v slavjanskich jazykach? SbOtvetJaz 131—134.

 

1959

 

Hranice slov v písmě, NŘ 42, 26—35.

Dělení slov, NŘ 42, 92—94.

Jazykový koutek Československého rozhlasu. Třetí výběr, Praha, Nakl. ČSAV 1959, 406 s. (autor: O pýří a co s ním souvisí a nesouvisí, 29—30. —Trpčí, ale sladší, 45—48. —Velká písmena v nových Pravidlech českého pravopisu I, II, III, 104—109. — Psaní spojovací čárky, 126—129. — Vitamin C, nebo C-vitamin? 129—131. — Čárka k naznačení volného připojení, 146—147. — Jen o čárku navíc, 148—149. — Čárka před jen, právě atd., 149—151. — Oddělovat výrazy tuším, prosím čárkami? 152—154. — Milión obyvatel? 226—228. — Skloňování místních jmen typu „Lobkovice“, 298—301. — K skloňování německých jmen osadních, 313 až 315. — S řetězy, nebo se řetězy? 356—358).

 

Odpověď na kritické připomínky akad. O. Chlupa, ČJ 9, 193—206 (1. K čl.: K pojetí jazykového vyučování, ib., 98—110. — 2. K brožuře: Několik statí k základnímu učivu, Praha 1958).

Český jazyk pro jedenáctý ročník. Pokusná učebnice, Praha, SPN 1959, 50 s. (spoluautor).

 

[88]1960

 

Vývojové tendence časování v současné spisovné češtině, (in:) O češtině pro Čechy (Praha 1960), 192—221 (2. vyd. 1963, s. 210—263).

K diskusi o zásadách našeho pravopisu, SaS 21, 272—277 (k čl.: 1. F. Trávníček, Několikaslovná vlastní jména, ib., 95—108. — 2. J. Vachek, K otázce tzv. citátových složenin v češtině, ib., 110—117).

Potíže s ypsilonem, Čs. novinář 12, 18.

K replice akad. O. Chlupa, ČJ 10, 59—60 (diskus. přísp. k čl.: Jen dál, kdy, kde a jak. Příspěvek k dosavadním rozpravám o vyučování mateřskému jazyku, ib., 49—59).

Úvodem, (in:) Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny. Díl V. Dodatky k dílu A. Profouse (Praha 1960), 5—6.

 

1961

 

Příruční mluvnice ruštiny pro Čechy I. Hláskosloví a tvarosloví (Praha 1961), 147—275 (spoluautor, 2. opr. vyd. 1966).

 

1962

 

Tvoření slov v češtině 1. Teorie odvozování slov, Praha, Nakl. ČSAV 1962, 264 s., 5 tb.

Vztah jazyka a myšlení v struktuře pojmenování, (sb.) Problémy marxistické jazykovědy (Praha 1962), 235—244 (spolu s J. Kuchařem).

O vědeckou koncepci strukturální mluvnice NDR, SaS 23, 157—160.

(Diskusní příspěvky k referátům předneseným na IV. slavistickém kongresu v Moskvě 1958), (sb.) IV Meždunarodnyj s’jezd slavistov. Materialy diskussii II (Moskva 1962), 236 až 237, 292—293.

Nová sovětská práce o tvoření slov v češtině, SaS 23, 137—142. (ref.: G. P. Neščimenko, Slovoobrazovanije suščestviteľnych ženskogo roda so značenijem lica v sovremennom češskom jazyke, Učen. zap. Inst. slavjanovedenija AN SSSR 19, 1960, 159—202).

Sborník o marxistické jazykovědě, Nové knihy 1962, 1. 11. (ref.: Problémy marxistické jazykovědy, Praha 1962).

 

1963

 

Ke koncepci porovnávací charakteristiky slovanských jazyků v oblasti „tvoření slov“, SaS 24, 85—105.

K vzájemnému poměru slovotvorby a skladby, SlavPrag 4, 369—376.

(Odpověď na otázku č. II/12:) Kakva e vrăzkata meždu slovoobrazovane i morfologija ili sintaksis na slavjanskite ezici? Slavjanska filologija I (Sofija 1963), 103—105.

(Odpověď na otázku č. II/14:) Kakvi sa razlikite meždu slovoobrazuvatelnite sistemi na săštestvitelnite, prilagatelnite i glagolite v slavjanskite ezici? Slavjanska filologija I (Sofija 1963), 110—111 (spolu s J. Kuchařem).

(Diskusní příspěvky k referátům předneseným na konferenci o spisovné slovenštině v dubnu 1962 v Bratislavě), Jazykovedné štúdie 7. Spisovný jazyk (Bratislava 1963), 65—66, 114 až 115, 176.

 

1964

 

Zum wechselseitigen Verhältnis zwischen Wortbildung und Syntax, TLP 1, 215—224.

Významná slovenská práce o rodu, čísle a pádu podstatných jmen, NŘ 47, 96—101 (ref.: Fr. Miko, Rod, číslo a pád podstatných mien, Bratislava 1962).

 

1965

 

Průzkum obtíží našeho pravopisu (Výsledky a výhledy práce pravopisné komise), NŘ 48, 30—36.

[89]K osnovnym voprosam slovoobrazovateľnoj sistemi slavjanskich jazykov, Slavjanska filologija VII. Materiali (Sofija 1965), 362—363 (spolu s J. Kuchařem).

Pozoruhodná slovenská práce o stavbě slova, NŘ 48, 224—234 (ref.: J. Horecký, Morfematická štruktúra slovenčiny, Bratislava 1964).

II. mezinárodní lingvistické symposion v Magdeburce, SaS 26, 191—200 (v květnu 1964; zpráva spolu s M. Těšitelovou a V. Budovičovou).

 

1966

 

Snášenlivost léků? NŘ 49, 264—270.

Maďarské studie z obecné jazykovědy, SaS 27, 84—87 (ref.: Általános nyelvészeti tanulmányok I, Budapest 1963).

Příspěvek k formální charakteristice věty, JazAkt 1966, č. 1, s. 26—27 (ref.: F. Hiorth, Zur formalen Charakteristik des Satzes, ’s-Gravenhage 1962).

Sovětský sborník o tvoření a užívání slov, JazAkt 1966, č. 2, s. 24—26 (zpr.: Očerki po slovoobrazovaniju i slovoupotrebleniju, Leningrad 1965).

 

1967

 

Tvoření slov v češtině. 2. Odvozování podstatných jmen, Praha, Academia 1967, 779 s. (redakční a autorská spolupráce).

Jména činitelská, (in:) Tvoření slov v češtině 2 (Praha 1967), 13—124.

Jména konatelská, Ib., 125—170.

Jména nositelů vlastnosti, Ib., 281—406.

Jména nositelů substančního vztahu, Ib., 407—433 (spolu s K. Hausenblasem).

K pojetí morfologické kategorie. Na příkladě morfologické kategorie slovesného způsobu v češtině, JČ 18, 13—36.

K voprosu o morfologičeskoj kategorii, VJaz 16, č. 6, s. 3—16.

Vyučování mateřskému jazyku na našich školách, NŘ 20, 65—77 (člen autorského kolektivu).

Jak se v češtině tvoří slova, Lidová demokracie 1967, 3. 9. (interview).

 

1968

 

Zur Theorie der Wortbildung, Wiss. Zeitschr. der Karl-Marx-Univ. Leipzig, Gesellsch.- und sprachwiss. Reihe 17, Heft 2/3, 203—211.

Zur Frage der Konversion und verwandter Wortbildungsvorgänge und -beziehungen, TLP 3, 215—239.

Zur Frage der sog. Nullableitung, (sb.) Festschrift zum 60. Geburtstag von H. Marchand am 1. Oktober 1967 (The Hague-Paris 1968), 55—64.

Zur Frage der Stelle der Wortbildung im Sprachsystem, SaS 29, 9—16.

Dialektika výrazu a významu v morfologické struktuře slova v slovanských jazycích, (sb.) Čs. přednášky pro VI. mezinár. sjezd slavistů v Praze (Praha 1968), 17—26.

Die Dialektik von Ausdruck und Bedeutung im morphologischen Bau der slawischen Sprachen, (in:) VI. mezinár. sjezd slavistů v Praze 1968. Résumé přednášek, příspěvků a sdělení (Praha 1968), 25.

Stav a úkoly zkoumání morfologické stavby současné češtiny, SaS 29, 229—246.

Nad prvním svazkem vědeckého popisu současné spisovné slovenštiny, SR 33, 146—154 (ref.: Morfológia slovenského jazyka. Red. J. Ružička, Bratislava 1966).

Nad monografií Jána Oravce „Väzba slovies v slovenčině“, NŘ 51, 225—233 (Bratislava 1967; ref.).

Nepotřebujeme vyčkávače a zabukisty, NŘ 51, 255.

 

1969

 

Kapitoly ze srovnávací mluvnice ruské a české. III. O ruském slovese (Praha 1968), ČsRus 14, 122—125 (ref.).

[90](Diskus. příspěvek k ref. N. D. Arutjunovové na X. lingvistickém kongresu v Bukurešti 1967), (sb.) Actes du Xe Congrès Intern. des Linguistes I (Bucarest 1969), 382.

 

1970

 

O vyjadřování jedinosti a jedinečnosti v českém jazyce, NŘ 53, 1—15.

Russkij jazyk i sovetskoje obščestvo. Sociologo-lingvističeskoje issledovanije. T. 3. Slovoobrazovanije sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka. Red. J. A. Zemskaja (Moskva 1968), ČsRus 15, 176—180 (ref.).

(Diskusní příspěvky k referátům předneseným na X. lingvistickém kongresu v Bukurešti 1967), (sb.) Actes du Xe Congrès Intern. des Linguistes II (Bucarest 1970), 478: III (Bucarest 1970), 569—570.

(Diskusní příspěvky k referátům předneseným na VI. slavistickém kongresu v Praze 1968), (sb.) VI. mezinár. sjezd slavistů v Praze 1968. Akta sjezdu 1 (Praha 1970), 41—42, 119, 261.

 

1971

 

L. Hjelmslev, Jazyk, Praha 1971, 145 s. (překlad z dánštiny a úprava pro české čtenáře).

Zur Frage der Norm der Schriftsprache und ihrer Kodifizierung, (in:) Stilistik und Soziolinguistik. Beiträge der Prager Schule zur strukturellen Sprachbetrachtung und Spracherziehung (Berlin 1971), 94—101.

Čtvrt století Ústavu pro jazyk český, NŘ 54, 201—212 (spolu s Fr. Danešem).

 

Činnost redakční:

 

Slovo a slovesnost (1953—1956 výkonný red.; od roč. 18, 1957 člen red. rady).

Český jazyk (1, 1950/51—8, 1958, člen red. kruhu).

Český jazyk a literatura (14, 1963/64 — 18, 1967/68, člen red. kruhu).

Studie a práce lingvistické I. K šedesátým narozeninám akad. Bohuslava Havránka (Praha 1954, spoluredaktor).

Kapitoly ze srovnávací mluvnice ruské a české. I. Studie syntaktické (Praha 1956, spoluredaktor).

Slovo a slovesnost, ročník 33 (1972), číslo 2, s. 84-90

Předchozí Bohuslav Havránek: K šedesátinám Miloše Dokulila

Následující Karel Horálek: Studie k lingvistickému pojmosloví