dalaman airport transfers
Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Slovo a slovesnost. Bibliografický soupis k ročníkům 1 (1935) — 25 (1964)

Zdeněk Tyl

[Bibliografie]

(pdf)

Библиографический индекс к журналу «Слово и словесность» за 25 лет: 1935—1964 гг. / La liste bibliographique des années 1 (1935) à 25 (1964)

Základní uspořádání soupisu je systematické; užitý systém je patrný z následujícího přehledu. Záznamy v jednotlivých oddílech jsou seřazeny chronologicky, jak byly příspěvky otištěny; toto chronologické pořadí bylo v některých případech porušeno tam, kde záznamy článků na sebe navazujících nebo jinak spolu souvisících byly spojeny v záznam jediný nebo soustředěny do zvláštního pododdílu. Stati, příspěvky v Rozhledech a v Kronice jsou navzájem rozlišeny různou grafickou úpravou jména autorova: u statí je jméno autorovo tištěno verzálkami, u Rozhledů proloženě, v Kronice normální antikvou. Kurzívou jsou vyznačeny tituly příspěvků v SaS, vše ostatní je sázeno antikvou. Poznámky, nejstručnější anotace apod. jsou od ostatního textu odděleny svislými čarami. Pravopis titulů byl sjednocen podle Pravidel z r. 1957. K soupisu je na konci připojen osobní rejstřík.

Zdeněk Tyl

 

A. JAZYKOVĚDA

 

I. Obecná jazykověda

1.

Obecná problematika — Úvody do jazykovědy

320

2.

Metodologie jazykovědné práce

a) Systémové a strukturní bádání

b) Matematické metody v lingvistice — Strojový překlad

c) Typologie a jiné jazykovědné směry

 

321

321

323

3.

Jazyk a myšlení

323

4.

Původ a vývoj jazyka — Srovnávací studium jazyků

324

5.

Zvuková stránka řeči

a) Fonetika

b) Fonologie

 

324

325

6.

Grafická stránka jazyka

326

7.

Mluvnická stavba jazyka

a) Tvoření slov, morfologie

b) Syntax

 

326

327

8.

Slovní zásoba: lexikologie, lexikografie, sémantika

327

9.

Stylistika

328

10.

Spisovný jazyk

a) Jazyková kultura

b) Jazykové otázky literárního díla a překladu

 

329

329

11.

Dialekty a sociální nářečí

329

12.

Terminologie

330

13.

Mechanizace a automatizace v jazykovědné práci

330

14.

Vyučování jazykům

330

15.

Pomezní vědy: sociologie, psychologie, psychopatologie aj.

330

 

II. Český jazyk

1.

Obecné otázky a souborná díla

331

2.

Popis a rozbor jazyka (synchronní a diachronní)

a) Fonetika, fonologie

b) Tvoření slov

c) Morfologie

d) Syntax

e) Slovní zásoba: lexikologie, lexikografie, sémantika

f) Stylistika

 

332

332

333

334

334

335

3.

Dialektologie

336

[319]4.

Jazyk spisovný a jeho kultura

a) Vývoj spisovného jazyka

b) Současná kodifikace spisovného jazyka

   aa) Obecné otázky

   bb) Výslovnost

   cc) Pravopis

   dd) Jiné otázky jazykové správnosti

c) Vyučování češtině

 

337

 

337

338

338

338

339

5.

Jazyk literárního díla a překladu

a) Příspěvky obecné

b) Jednotliví autoři

c) Jazyková problematika překladatelství

   aa) Příspěvky teoretické a k vývoji českého překladu

   bb) Příspěvky speciální a aktuální

d) Textologie a ediční technika

   aa) Díla starší české literatury

   bb) Díla novější české literatury

 

339

340

 

340

341

 

341

342

6.

Terminologie

343

7.

Onomastika

343

8.

Prameny k dějinám českého jazyka

343

 

III. Ostatní jazyky

1.

Slovanské jazyky

a) Jazyk a památky staroslověnské a církevněslovanské

b) Jižní slovanské jazyky

c) Východní slovanské jazyky

d) Západní slovanské jazyky (mimo češtinu a slovenštinu)

e) Slovenština

f) Otázky obecně slovanské a různé jiné příspěvky

 

344

344

344

345

346

346

2.

Germánské jazyky

a) Angličtina

b) Němčina a ostatní germánské jazyky

 

347

347

3.

Románské jazyky

348

4.

Ostatní jazyky (mimo slovanské, germánské a románské)

349

 

B. LITERÁRNÍ VĚDA

1.

Teorie literatury

a) Obecné otázky

b) Otázky literárního stylu a poetiky

 

349

349

2.

Česká literatura

a) Příspěvky celkové a obecné

b) Jednotliví autoři, díla, období

   aa) Doba starší (do r. 1770)

   bb) Doba novější

c) Otázky formy a verše

 

350

 

350

351

353

3.

Slovanské literatury

a) Příspěvky obecné a jednotliví autoři

b) Otázky formy a verše

 

354

355

4.

Neslovanské literatury

355

 

C. JINÉ OBORY

1.

Filosofie, estetika

355

2.

Divadlo, film, rozhlas

356

3.

Etnografie, folkloristika

356

4.

Pedagogika, osvětová práce

357

 

D. ORGANIZACE A VÝVOJ VĚDECKÉ PRÁCE

1.

Sjezdy, konference, přednášky atd.

a) Mezinárodní a zahraniční sjezdy a konference

b) Konference, porady apod. v Československu

c) Resumé přednášek

   [320]aa) Přednášky v Pražském lingvistickém kroužku

   bb) Přednášky v Jazykovědném sdružení ČSAV

   cc) Ostatní přednášky

 

357

358

 

359

360

360

2.

Organizace vědecké práce

a) v Československu

b) v zahraničí

 

360

361

3.

Sborníky a časopisy

a) v Československu

b) v zahraničí

 

361

362

4.

Vývoj vědecké práce

a) v Československu

b) v zahraničí

 

363

363

5.

Jubilea a nekrology

363

6.

Práce bibliografické

a) Bibliografie české lingvistiky

b) Bibliografie speciální

c) Referáty a zprávy o bibliografických pracích

 

364

364

365

 

 

A. JAZYKOVĚDA

 

I. Obecná jazykověda

 

1. Obecná problematika — Úvody do jazykovědy

 

1. Úvodem | programová stať, podepsáni: B. Havránek, R. Jakobson, V. Mathesius, J. Mukařovský, B. Trnka | 1, 1935, 1—7

2. Mathesius, V. Z nové anglické literatury o problémech obecné lingvistiky | 1. A. H. Gardiner: The Theory of Speech and Language. Oxford 1932. — 2. J. R. Firth: Speech, 1930 | 1, 1935, 42—46

3. R. J. (Jakobson, R.) Obecná lingvistika v SSSR | o nových rus. překladech: F. de Saussure, Cours de linguistique générale; E. Sapir, Language | 1, 1935, 187—188

4. Vachek, J. In margine nového úvodu do jazykozpytu | L. R. Palmer: An Introduction to Modern Linguistics. London 1936 | 2, 1936, 169—171

5. Bukáček, J. Filosofický idealismus lingvisty G. Bertoniho 6, 1940, 54—59

6. Kořínek, J. M. Obecná jazykověda v publikacích bruselského a bělehradského sjezdu 6, 1940, 215—225

7. P. T. (Trost, P.) Jazyková teorie historika jazyka | W. v. Wartburg: Einführung in Problematik und Methodik der Sprachwissenschaft. Halle 1943 | 9, 1943, 220

8. TRNKA, B. Jazykozpyt a myšlenková struktura doby 10, 1947/48, 73—80

9. Skalička, V. Polský přehled obecné jazykovědy | T. Milewski: Zarys językoznawstwa ogólnego. Cz. I. Teoria językoznawstwa. Lublin-Kraków 1947; v. zde též č. 105 | 10, 1947/48, 186—187

10. Skalička, V. Soubor statí Viléma Mathesia | V. Mathesius: Čeština a obecný jazykozpyt. Praha 1947; v. zde též č. 1180 | 10, 1947/48, 244—245

11. Ellis, J. Pokus o dialekticko-materialistický jazykozpyt | M. Cohen: Linguistique et matérialisme dialectique. Paris 1948 | 11, 1948/49, 183

12. Dokulil, M. Sovětský úvod do jazykovědy | o připravované trojdílné vysokoškolské učebnici, jejíž první část od A. S. Čikobavy se překládá do češ. | 14, 1953, 140—141

13. HORÁLEK, K. O poměru jazykovědy k vědám příbuzným 18, 1957, 10—16

14. Skalička, V. Cesia za marxistickou jazykovědou | 1. G. Bárczi: Bevezetés a nyelvtudományba. Budapest 1953. — 2. A. A. Reformatskij: Vvedenije v jazykoznanije. 2. vyd., Moskva 1955. — 3. A. Graur: Studii de linguistică generală. Bucureşti 1955. — 4. G. Pätschová: Grundfragen der Sprachtheorie. Berlin, NDR 1956 | 18, 1957, 175—178

15. Skalička, V. Jazyk jako nadstavba | W. B. Lockwood: Sprachen als ideologischer Überbau. Wissenschaftliche Annalen 5, 1956 | 18, 1957, 232—233

16. Fried, V. Britský pohled na moderní lingvistiku | S. Potter: Modern Linguistics. London 1957 | 19, 1958, 312—314

17. HAVRÁNEK, B. Aktuální metodologické problémy marxistické jazykovědy | rus. res. | 22, 1961, 77—86

[321]18. Horálek, K. Na cestě k funkční jazykovědě v SSSR | A. A. Reformatskij: Vvedenije v jazykoznanije. 3. vyd. Moskva 1960 | 22, 1961, 147—148

19. Berka, K. O některých aplikacích moderní formální logiky v jazykovědě | sb. Primenenije logiki v nauke i technike. Moskva 1960; zvl. stati I. I. Revzina a S. K. Šaumjana | 22, 1961, 198—203

20. Novák, P. Svazek vybraných spisů L. Hjelmsleva | Essais linguistiques. Copenhague 1959 | 23, 1962, 237—238

21. DOLEŽEL, L. Lingvistické problémy řízení socialistické společnosti | rus. res. | 23, 1962, 244—248

22. COHEN, M. Problémy jazykovědy jako vědy | projev při udělení čestného doktorátu Karlovy university | 25, 1964, 245—246

V. též č. 1015

 

2. Metodologie jazykovědné práce

 

a) Systémové a strukturní bádání

 

23. ARTYMOVYČ, A. O potenciálnosti jazyka 1, 1935, 148—151

24. Mathesius, V. Pokus o teorii strukturální mluvnice | V. Skalička: Zur ungarischen Grammatik. Praha 1935 | 2, 1936, 47—54

25. V. S. (Skalička, V.) Ohlasy „pražské školy“ v Anglii a v Estonsku | 1. C. E. Bazell: Analogical System. Transactions of the Philological Society 1938. — 2. W. Tauli: Õigekeelsuse ja keelekorralduse pôhimõtted ja meetodid. Tartu 1938 | 5, 1939, 111—112

26. Mts (Mathesius, V.) Funkční lingvistika | krit. pozn. k čl. J. V. Bečky, ČMF 25, 1939 | 6, 1940, 112

27. Poučení o nových směrech v jazykovědě a v literární vědě … | upozornění na stati v Ottově Slovníku naučném nové doby | 6, 1940, 112

28. Mathesius, V. O soustavném rozboru gramatickém 8, 1942, 88—92

29. Lyer, S. Úkoly lingvistiky synchronické a diachronické | A. Sechehaye in: Vox Romanica 5, 1940 | 8, 1942, 162

30. TRNKA, B. Obecné otázky strukturálního jazykozpytu 9, 1943, 57—68

31. SKALIČKA, V. Kodaňský strukturalismus a „pražská škola“ 10, 1947/48, 135—142

32. ISAČENKO, A. V. Obsah a hranice synchronickej jazykovedy 10, 1947/48, 201—208

33. SGALL, P. Stalinovy články o jazykovědě a pražský lingvistický strukturalismus 13, 1951/52, 1—11

Sgall, P. Ještě k otázkám strukturalismu 17, 1956, 181

34. Trávníček, F. Ke kritice strukturalismu | k ref. K. Horálka, v. zde č. 154 | 15, 1954, 143—144

Horálek, K. Ke kritice strukturalismu 17, 1956, 114—115

35. Dokulil, M. O vědeckou koncepci strukturální mluvnice NDR | o práci Pracovní skupiny pro strukturální mluvnici němčiny při Německé akademii věd v Berlíně | 23, 1962, 157—160

36. Daneš, F. Lingvistický slovník „pražské školy“ | J. Vachek - J. Dubský: Dictionnaire de linguistique de l’Ecole de Prague. Utrecht-Anvers 1960 | 23, 1962, 227—229

37. Horálek, K. Problémy strukturní jazykovědy a kybernetika | V. V. Ivanov - S. K. Šaumjan: Lingvističeskije problemy kibernetiki i strukturnaja lingvistika. In: Kibernetiku na službu kommunizmu. Moskva-Leningrad 1961 | 23, 1962, 278—282

38. Průcha, J. Glossematická koncepce strukturního popisu | H. Spang-Hanssen: Probability and Structural Classification in Language Description. Copenhagen 1959 | 25, 1964, 56—59

39. Kolektiv oddělení matematické a aplikované lingvistiky ÚJČ. Sovětský sborník strukturní lingvistiky | Problemy strukturnoj lingvistiki I. Moskva 1962 | 25, 1964, 282—287

V. též č. 8, 47, 74, 98, 107, 165, 1011, 1012

 

b) Matematické metody v lingvistice

   Strojový překlad

 

40. Trubetzkoy, N. Americká kniha podnětných nápadů o jazyce | G. K. Zipf: The Psycho-Biology of Language. Boston-Cambridge 1935; frekvence jazykových prvků | 2, 1936, 252—253

41. Trnka, B. Hlásková statistika češtiny | V. Mazlová, Jak se projevuje zvuková stránka češtiny v hláskových statistikách. NŘ 30, 1946 | 10, 1947/48, 190

42. TRNKA, B. K výstavbě fonologické statistiky 11, 1948/49, 59—64

[322]43. Sgall, P. Nové otázky matematických metod v jazykovědě 20, 1959, 44—55

44. Krámský, J. Teorie sdělné promluvy 20, 1959, 55—66

45. Meľčuk, I. A. K otázkám strojového překladu v Moskvě | z ruš. přel. N. P. Savickij | 20, 1959, 285—289

46. Jaurisová, A. - Jauris, M. Užití teorie množin v jazykovědě | O. S. Kulaginová: O způsobu definování gramatických pojmů na základě teorie množin. In: Problemy kibernetiki, Moskva 1958 | 21, 1960, 34—41

47. Horálek, K. K sovětským překladům z americké jazykovědy | jde o práce zejm. z oboru deskriptivní lingvistiky a strojového překladu; mimoto informace o dalších amerických pracích ze strukturní lingvistiky | 21, 1960, 140—145

48. Palek, B. Nové práce o strojovém překladu v SSSR | souborná zpráva | 21, 1960, 154—156

49. stp (kolektiv oddělení pro teorii strojového překladu na filos. fak. Karlovy university) Zkouška strojového překladu v ČSR | zpráva; pokus proveden 12/1 1960 | 21, 1960, 156

50. stp (v. zde č. 49) Logik o strojovém překladu | H. Greniewski: Elementy cybernetiki sposobom niematematycznym wyłożone. Warszawa 1959 | 21, 1960, 160

51. TĚŠITELOVÁ, M. K statistickému výzkumu slovní zásoby | příspěvek frekvenčních seznamů k poznání lexikální stránky jazyka, k rozboru stylistickému a k řešení otázek gramatických; rus. res. | 22, 1961, 171—181

52. Berka, K. - Novák, P. Pokus o využití deduktivní metody k popisu ruské pádové soustavy | H. Ch. Sørensen: Studies on Case in Russian. Copenhagen 1957 | 22, 1961, 203—208

53. KONEČNÁ, D. Ukázka použití statistického zkoumání při přípravě strojové syntézy českého jednoduchého slovesného tvaru indikativního 22, 1961, 268—273

54. NOVÁK, P. Některé otázky syntaktické analýzy (z hlediska strojového překladu) | rus. res. | 23, 1962, 9—20

55. Korvasová, K. - Palek, B. Některé vlastnosti entropie českého slovníku 23, 1962, 58—66

56. Novák, P. Ke kvantifikaci homonymie | S. Stati: Caracterul sistematic al omonimiei morfologice. Studii si cercetări lingvistice 11, 1960 | 23, 1962, 72—75

57. SLAVÍČKOVÁ, E. Metoda morfémové analýzy založená na aplikaci teorie pravděpodobnosti | rus. res. | 23, 1962, 94—104

58. NEBESKÝ, L. O jedné formalizaci větného rozboru | rus. res. | 23, 1962, 104—107

59. Novák, P. - Palek, B. - Těšitelová, M. Dobrá propagace nových metod v jazykovědě v SSSR | sb. O točnych metodach issledovanija jazyka. O tak nazyvajemoj „matematičeskoj lingvistike“. Moskva 1961 | 23, 1962, 131—137

60. NEBESKÝ, L. - SGALL, P. Vztah formy a funkce v jazyce. (Pokus o axiomatizaci) | rus. res. | 23, 1962, 174—189

61. MACHÁČKOVÁ, E. Spojky podřadicí v českých matematických textech. (Příspěvek k syntaktické analýze pro strojový překlad) | rus. res. | 24, 1963, 38—47

62. Průcha, J. Významnější práce z matematické lingvistiky v Maďarsku | E. Vertésová, I. Fónagy, F. Papp, I. Fodor, L. Papp, T. Tarnóczy | 24, 1983, 80—83

63. SGALL, P. Převodní jazyk a teorie gramatiky | rus. res. | 24, 1963, 114—128

64. Berka, K. - Novák, P. Výklad fonologických a gramatických pojmů pomocí pojmů teorie množin. (Nad knihou I. I. Revzina Modeli jazyka, Moskva 1962) 24, 1963, 133—140

65. Palek, B. Informace o transformační gramatice | 1. Některé důležitější pojmy formálního aparátu transformační gramatiky. — 2. Příklad transformačních pravidel v češtině; podle N. Chomského | 24, 1963, 140—151

66. Uhlířová, L. Zajímavá práce o lexikálních otázkách strojového překladu | A. G. Oettinger: Automatic Language Translation. Cambridge, Mass. | 24, 1963, 157—158

67. BHk (Havránek, B.) Budoucnost strojového překladu? | Y. Bar-Hillel in: The Times Literatury Supplement, New York 1962; rus. překl. Naučnyje doklady vysšej školy — Filol. nauki, Moskva 1962 | 24, 1963, 160

68. DOLEŽEL, L. Předběžný odhad entropie a redundance psané češtiny | angl. res. | 24, 1963, 165—175

69. NEBESKÝ, L. O jednom algebraickém modelu jazyka | angl. res. | 24, 1963, 231—237

[323]70. Hajičová, E. Americký sborník o některých problémech strojového překladu | Linguistic and Engineering Studies in the Automatic Translation ot Scientific Russian into English. Technical Report 1, 1958; 2, 1960. Univ. of Washington Press, Seattle | 24, 1963, 284—285

71. PETRÁČEK, K. Lingvistická charakteristika semitského kořene ve světle nových metod | něm. res. | 25, 1964, 30—34

72. Pala, K. Sovětská příručka teorie informace | A. M. Jaglom - I. M. Jaglom: Verojatnosť i informacija. 2. vyd. Moskva 1960 | 25, 1964, 76—77

stp (v. zde č. 49). Teorie informace a lingvistika | o téže kn. | 21, 1960, 240

73. KRÁMSKÝ, J. K problému redundance a zvukové identity slova | angl. res. | 25, 1964, 101—105

74. Novák, P. Struktura jazyka a její matematické aspekty | Structure of Language and its Mathematical Aspects. Proceedings of Symposia in Applied Mathematics 12, 1961; Providence | 25, 1964, 139—144

75. Panevová, J. - Uhlířová, L. Z problematiky predikativní analýzy | Mathematical Linguistics and Automatic Translation. Report No. NSF-3, 7, 8. Aug. 1959, Sept. 1961, Jan. 1963; Cambridge, Mass. | 25, 1964, 144—148

76. Palková, Z. O entropii rytmu | A. M. Kondratov: Teorija informacii i poetika. Entropija ritmu russkoj reči. Problemy kibernetiki 9, 1963 | 25, 1964, 155

77. DOLEŽEL, L. - PRŮCHA, J. Kombinatorické vlastnosti soustavy českých grafémů | angl. res. | 25, 1964, 166—174

78. Sgall, P. Generativní systémy v lingvistice 25, 1964, 274—282

79. pn (Novák, P.) Nová kniha z matematické lingvistiky | S. Marcus: Lingvistică matematică. Modele matematice in lingvistică. Bucureşti 1963 | 25, 1964, 319—320

V. též č. 253, 1017, 1121, 1122, 1123

 

c) Typologie a jiné jazykovědné směry

 

80. Kopecký, L. Vančurova hospodářská lingvistika | Z. Vančura: Hospodářská lingvistika, pokus o její teorii a doklady z anglického účetního názvosloví. Praha 1934 | 1, 1935, 55—57

81. Kopeckij, L. O lexikálním plánu hospodářského jazyka 1, 1935, 120—122

82. Kžk (Kožešník, K.) Geopolitická lingvistika? | G. Schmidt-Rohr: Macht und Erde III | 1, 1935, 252—253

83. Skalička, V. Odpověď na kritiku typologie | F. Trávníček: Stalinská epocha jazykovědy. Naše řeč 36, 1953 | 15, 1954, 72—77

Trávníček, F. Poznámky ke Skaličkově odpovědi Ibid. 77—87

84. Skalička, V. O současném stavu typologie 19, 1958, 224—232

85. Skalička, V. Z nové typologické literatury | C. E. Bazell, R. Stopa, V. Tauli, B. A. Serebrennikov, V. V. Ivanov, L. J. Žirkov, E. Stankiewicz, K. Horálek, H. Wolff, A. V. Isačenko, J. V. Neustupný, P. Sgall | 21, 1960, 41—43

V. též č. 341

 

3. Jazyk a myšlení

 

86. Č-yj (Čyževśkyj, D.) K problému filosofického jazyka a jazykové filosofie | J. Patočka: Přirozený svět jako filosofický problém. Praha 1936 | 2, 1936, 248—250

87. Losskij, N. Ruská kniha o dětské řeči a o problémech vývoje myšlení a mluvení | L. Vygotskij: Myšlenije i reč. Moskva-Leningrad 1934 | 2, 1936, 250—252

88. Skalička, V. Lingvistické poznámky k studii psychologické | O. Glos: Studie z psychologie myšlení. Práce z věd. ústavů Karlovy univ., sv. 43 | 4, 1938, 189—190

89. RIEGER, L. K sémantickému rozboru filosofických textů 7, 1941, 180—191

90. P. T. (Trost, P.) Sv. Augustin o jazyce | Sv. Augustin: O pořádku. — O učiteli. Přel. a úvodem opatř. K. Svoboda. Praha 1942 | 9, 1943, 164—166

91. Hausenblas, K. Proti agnosticismu v jazykovědě | L. O. Reznikov: Protiv agnosticizma v jazykoznanii. Izv. AN SSSR — OLJ 7, 1948, č. 5 | 11, 1948/49, 141—142

92. Horálek, K. K otázce jednoty jazyka a myšlení | A. G. Rudnev: Gramatické kategorie z hlediska Stalinových prací o jazyce. SovJaz 3, 1953, č. 3 | 14, 1953, 139—140

93. HRABĚ, V. K problému slova a pojmu 16, 1955, 213—216

Trost, P. K problému slova a pojmu. Odpověď Vlad. Hraběti 17, 1956, 107—108

[324]Hrabě, V. - Trost, P. K problému slova a pojmu | závěr diskuse | Ibid. 247—249

94. Hausenblas, K. Fráze z hlediska logiky | P. Materna in: Filosofický časopis 6, 1956 | 18, 1957, 122—124

95. Trost, P. Vztahy mezi gnoseologií, logikou a jazykem | E. Albrecht: Die Beziehungen von Erkenntnistheorie, Logik und Sprache. Halle 1956 | 23, 1962, 71—72

96. Berka, K. Logik o jazyce | K. Ajdukiewicz: Język i poznanie. Wybór z pism z lat 1920—1939. Warszawa 1960 | 23, 1962, 273—282

V. též č. 40, 50

 

4. Původ a vývoj jazyka — Srovnávací studium jazyků

 

97. KOŘÍNEK, J. M. Poznámky k metodice etymologizování 2, 1936, 78—83

98. TRNKA, B. O analogii v strukturálním jazykozpytu 2, 1936, 221—222

99. Trubetzkoy, N. Nová kniha o indoevropské pravlasti | Die Indogermanen und Germanenfrage. Neue Wege zu ihrer Lösung. Wiener Beiträge zur Kulturgeschichte und Linguistik IV, 1937 | 3, 1937, 105—107

100. Kořínek, J. M. Jak se projevuje současný stav německé prehistorie a lingvistiky v Hirtově sborníku | Germanen und Indogermanen. Volkstum, Sprache, Heimat, Kultur. Festschrift für H. Hirt. Heidelberg 1936 | 4, 1938, 173—184

101. Vachek, J. Úloha účinnosti v jazykovém vývoji | O. Jespersen: Efficiency in Linguistic Change. Copenhagen 1941 | 7, 1941, 154—156

102. Lyer, S. Kompenzace a variace v jazyce | V. Brøndal in: Scientia, roč. 34, sv. 68 | 8, 1942, 216—217

103. SKALIČKA, V. Problém jazykové různosti 10, 1947/48, 80—95

104. SKALIČKA, V. O analogii a anomalii 11, 1948/49, 145—162

105. Sgall, P. Katalog jazyků | T. Milewski: Zarys językoznawstwa ogólnego II. Rozmieszczenie języków. Lublin-Kraków 1948; v. zde též č. 9 | 11, 1948/49, 183—184

106. DOSTÁL, A. Produktivnost v jazyce 12, 1950, 83—97

107. HORÁLEK, K. K otázce původu indoevropských jazyků. (Příspěvek ke kritice jazykovědného strukturalismu) 13, 1951/52, 12—19

108. Roudný, M. O smysl „rodových jazyků“ v práci Stalinově 14, 1953, 122—123

109. Sgall, P. Sovětský úvod do srovnávacího studia indoevropských jazyků | A. V. Desnickaja: Voprosy izučenija rodstva indojevropejskich jazykov. Moskva - Leningrad 1955 | 18, 1957, 56—57

110. Budovičová, V. Sovietska práca o metóde historickoporovnávacieho štúdia indoeurópskych jazykov | V. I. Abajev - B. V. Gornung - M. M. Guchman - P. S. Kuznecov: Voprosy metodiki sravniteľno-istoričeskogo izučenija indojevropejskich jazykov. Moskva 1956 | 18, 1957, 225—228

111. Smrčková, J. K otázce bilingvismu | V. Arvinte: Un caz de bilingvism slavo-rômin. Studii şi cercetări lingvistice 9, 1958 | 21, 1960, 76

112. Horálek, K. Nové etymologické slovníky indoevropských jazyků | A. Walde-J. Pokorny, M. Vasmer, E. Fraenkel, M. Mayerhofer, W. Wüst, H. Frisk, A. Walde - J. B. Hofmann, W. v. Wartburg | 21, 1960, 145—146

113. MORAVEC, J. K otázkám jazykových vztahů na základě bilingvismu | rus. res. | 21, 1960, 161—173

114. Novák, P. O historický přístup k jazyku | E. Coseriu: Sincronia, diacronia e historia. El problema del cambio lingüístico. Montevideo 1958 | 21, 1960, 292

 

5. Zvuková stránka řeči

 

a) Fonetika

 

115. Trnka, B. Úsilí o fonetické zákony obecně platné | M. Grammont: Traité de phonétique. Paris 1933 | 1, 1935, 122—124

116. HELFERT, V. Poznámky k otázce hudebnosti řeči. (Několik námětů k diskusi) 3, 1937, 99—105

117. P. T. (Trost, P.) Fonometrie | o práci E. Zwirnera a K. Zwirnera | 6, 1940, 175—176

118. Vachek, J. Příspěvek lingvistiky k zjišťování akustičnosti uzavřených prostorů | ke kn.: J. Vott - J. Vachek - J. B. Slavík: Akustika hlediště v divadelním prostoru. Praha 1943 | 9, 1943, 207—214

119. Daneš, F. Fonetika a fonologie. (Na okraj Hálova Úvodu do fonetiky) 11, 1948/49, 80—85

[325]120. SKALIČKOVÁ, A. K otázce podstaty slabiky 15, 1954, 19—24

121. Hála, B. Výzkum srozumitelnosti řeči při telefonním přenosu 15, 1954, 165—168

122. Romportl, M. - Wodarz, J. Dvě německé učebnice obecné fonetiky | E. Dieth: Vademekum der Phonetik. Bern 1950. — O. v. Essen: Allgemeine und angewandte Phonetik. Berlin 1953 | 16, 1955, 217—221

123. Vachek, J. K jazykovědné problematice zkoušek slabikové srozumitelnosti 17, 1956, 40—47

Borovičková, B. Ještě k jazykové problematice zkoušek slabikové srozumitelnosti Ibid. 110—114

Vachek, J. Odpověď na repliku dr. B. Borovičkové Ibid. 178—181

Romportl, M. K diskusi o zkouškách slabikové srozumitelnosti 18, 1957, 62—63

124. ZIMA, P. Otázka dynamického přízvuku | Na okraj prací: 1. I. Fonágy: Über die Schallfülle der ungarischen Vokale. Acta linguistica ASH 4, 1954. — 2. N. I. Žinkin: Vosprijatije udarenija v slovach russkogo jazyka. Izv. APN RSFSR, vyp. 54, 1954 | 17, 1956, 199—208

125. Zima, P. Nový úvod do fonetiky | B. Malmberg: La phonétique. Paris 1954 | 19, 1958, 71—73

126. DANEŠ, F. Intonace a verš | I. Vztahy mezi členěním promluvovým a veršovým. — II. Rytmus promluvy a verše. — III. Intonace promluvy ve verši. — IV. Prostředky veršového členění; rus. res. | 19, 1958, 103—124

127. Krech, H. Nauka o mluvené řeči a její úkoly v NDR | výtah z přednášky zprac. M. Romportl | 20, 1959, 74—78

128. ZIMA, P. K otázce klasifikace mluvního tempa | něm. res. | 20, 1959, 96—117

129. Nováček, Č. - Lotko, E. K nové fonetické studii o slabice a její podstatě | B. Hála: Slabika, její podstata a vývoj. Praha 1956 | 20, 1959, 156—160

130. Borovičková, B. - Maláč, V. Fonetická problematika měření indexu poznatelnosti 22, 1961, 41—48

131. Borovičková, B. K otázce spektrální analýzy mluvené řeči 22, 1961, 263—268

132. Borovičková, B. Percepční identifikace samohláskových pozičních a stylistických variant 24, 1963, 151—156

V. též č. 260

 

b) Fonologie

 

133. V. S. (Skalička, V.) Z cizí lingvistiky | Gy. Laziczius: Bevezetés a fonológiába. Budapest 1932 | 1, 1935, 133—134

134. Trnka, B. O definici fonématu | W. F. Twadell: On Defining the Phoneme. Baltimore 1935 | 1, 1935, 238—240

135. Vachek, J. Nová práce o fonologii | N. Trubetzkoy: Anleitung zu phonologischen Beschreibungen. Praha 1935 | 1, 1935, 252

136. Kořínek, J. M. - V. S. (Skalička, V.) - Trnka, B. Z otázek fonologických | 1. J. Kuryłowicz: Études indoeuropéennes I. Kraków 1935. — 2. Gy. Laziczius: Probleme der Phonologie. Ungarische Jahrbücher 15, 1935. — 3. J. Vachek: Several Thoughts on Several Statements of the Phoneme Theory. American Speech 10. — 4. N. Trubetzkoy: Essai d’une théorie des oppositions phonologiques. Journal de psychologie, roč. 33. — 5. Týž a.: Die Aufhebung der phonologischen Gegensätze. TCLP 6 | 2, 1936, 192—195

137. Vachek, J. Časové pojmy v definici fonému 3, 1937, 59—61

138. Mts (Mathesius, V.) - S. L. (Lyer, S.) Pokrok v organizaci bádaní fonologického a jeho šíření | zpráva o Maďarsku, USA a Japonsku; studie J. Vendryese o fonologii a básnickém jazyce | 3, 1937, 61

139. MATHESIUS, V. Mluvní takt a některé problémy příbuzné 3, 1937, 193—199

140. Martinet, A. Fonologie francouzštiny | G. Gougenheim: Élements de phonologie française. Strassbourg 1935 | 4, 1938, 111—113

141. Trnka, B. Fonologie dánštiny | A. Martinet: La phonologie du mot en danois. Paris 1937; též BSL 38, 1937 | 4, 1938, 113—117

142. S. L. (Lyer, S.) Fonologie u Francouzů | A. Martinet in: Le Français moderne 6, 1938 | 4, 1938, 124

143. Lyer, S. - Skalička, V. Ohlasy fonologie v jazykovědě románské a ugrofinské | L. Michel, F. Delatte, M. Grammont, A. Martinet, L. Hakulinen | 5, 1939, 61—63

144. Mts (Mathesius, V.) Praktický význam fonologie | z dopisu amerického lingvisty M. Swadeshe | 6, 1940, 64

145. Trnka, B. O současném stavu bádání ve fonologii | N. S. Trubetzkoy: [326]Grundzüge der Phonologie. TCLP 7, Praha 1939 | 6, 1940, 164—170, 203—215

146. T. (Trnka, B.) - S. L. (Lyer, S.) K otázkám fonologie | 1. G. Ivănescu: Constituire unei fonetici care să nu fie fiziologie şi acustică. Buletinul Institutului de Filologie Romînă 5, 1939. — 2. E. Herrmann in: Götting. gelehrte Anzeigen 201, 1939. — 3. J. Damourette: Un projet de réforme orthographique. Le Français moderne 7, 1939 | 7, 1941, 54—56

147. St. L. (Lyer, S.) Cizí hlasy o fonologii | A. Grégoire in: La linguistique, 1939 | 7, 1941, 109

148. S. L. (Lyer, S.) Literatura o fonologii a o funkčním jazykozpytu | J. Jordan, A. Sechehaye, E. Lerch | 9, 1943, 56

149. Trost, P. Úvody do fonologie | 1. L. Michel: La phonologie. Bruxelles 1941/1942. — 2. E. Seidel: Das Wesen der Phonologie. Bucureşti 1943 | 10, 1947/48, 122

150. HORÁLEK, K. Slabika jako jazykovědný problém. (Námět k diskusi) 11, 1948/49, 23—29

151. Vachek, J. Yaleská škola a strukturalistická fonologie | 1. Ref. Z. S. Harrise o Trubeckého Grundzüge der Phonologie, Language 17, 1941. — 2. B. Bloch - G. L. Trager: The Syllabic Phonemes of English. Language 17, 1941 | 11, 1948/49, 36—44

152. Horálek, K. Ze sovětské fonologie | N. F. Jakovlev, R. I. Avanesov - V. N. Sidorov, L. R. Zinder, P. S. Kuznecov | 11, 1948/49, 166—169

153. Daneš, F. Studie o větné intonaci | A. W. Groot: L’intonation de la phrase néerlandaise et allemande considérée du point de vue de la linguistique structurale. Cahiers Ferd. de Saussure 5, 1945 | 12, 1950, 51—52

154. Československá diskuse o fonologii | 1. Ref. K. Horálka. — 2. Ref. Š. Peciara. — 3. Přehled diskuse od E. Tlusté. — Diskuse se konala v Praze 17/6 1953; v. zde též č. 34 | 15, 1954, 29—48

155. Vachek, J. Dvě významné fonologické publikace zahraniční | 1. A. Martinet: Économie des changements phonétiques. Traité de phonologie diachronique. Berne 1955. — 2. R. Jakobson - M. Halle: Fundamentals of Language. ’s-Gravenhage 1956 | 19, 1958, 52—60

156. Trost, P. Kniha o větné fonologii | F. Daneš: Intonace a věta v spisovné češtině. Praha 1957 | 20, 1959, 74

157. TROST, P. K dnešní situaci historické fonologie | něm. res. | 21, 1960, 7—9

158. RENSKÝ, M. Funkce slabiky v jazykovém systému | rus. res. | 21, 1960, 86—94

159. ROMPORTL, M. K otázce spisovnosti větně fonetických prvků, zejména intonace | rus. res. | 22, 1961, 1—8

160. Vachek, J. Od školy pražské k harvardské | R. Jakobson: Selected Writings I. Phonological Studies. ’s-Gravenhage 1962 | 25, 1964, 288—291

V. též č. 42, 73, 1009

 

6. Grafická stránka jazyka

 

161. Vachek, J. Fonologie a těsnopis | B. Trnka: Pokus o vědeckou teorii a praktickou reformu těsnopisu. Praha 1937 | 3, 1937, 249

162. Cejpek, J. Dobrá kniha o písmu | H. Jensen: Die Schrift in Vergangenheit und Gegenwart. Berlin NDR 1958 | 21, 1960, 156—158

163. Kňourek, J. K určování jazyků podle písma | R. S. Giľjarevskij - V. S. Grivnin: Opredelitel’ jazykov mira po pis’mennosti. Moskva 1961 | 23, 1962, 240

V. též č. 68, 77

 

7. Mluvnická stavba jazyka

 

a) Tvoření slov, morfologie

 

164. Lyer, S. Slovo a jeho struktura | A. W. de Groot: 1. Zur Grundlegung der Morphologie und der Syntax. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 32, 1939. — 2. Wort und Wortstruktur. Neophilologus 24, 1939 | 8, 1942, 46—49

165. Lyer, S. Pokus o strukturální morfologii a syntax | G. Gougenheim: Système grammatical de la langue française. Paris 1938 | 10, 1947/48, 176—180

166. SKALIČKA, V. Poznámky k teorii pádů 12, 1950, 134—152

167. HORÁLEK, K. K metodice morfologických výkladů 17, 1956, 1—6

168. SKALIČKA, V. Vztah morfologie a syntaxe 18, 1957, 65—71

169. DOKULIL, M. K otázce morfologických protikladů. (Kritika předpokladu binárních korelací v morfologii češtiny) | rus. res. | 19, 1958, 81—103

170. NĚMEC, I. Iterativnost a vid | rus. res. | 19, 1958, 189—200

[327]171. Zima, J. Nová studie o struktuře moderní francouzštiny | A. Sauvageot: Les procédés expressifs du français contemporain. Paris 1957 | 19, 1958, 289—292

172. NOVÁK, P. K otázce obecného významu gramatických jednotek | rus. res. | 20, 1959, 81—88

173. ISAČENKO, A. V. Slovesný vid, slovesná akce a obecný charakter slovesného děje | něm. res. | 21, 1960, 9—16

174. NĚMEC, I. Nadbytečnost jako činitel vývoje slovesné morfologie slovanské | rus. res. | 21, 1960, 16—24

175. SEIDEL, E. O problémech vidu |něm. res. | 21, 1960, 249—256

176. DOKULIL, M. Ke koncepci porovnávací charakteristiky slovanských jazyků v oblasti „tvoření slov“ | něm. res. | 24, 1963, 85—105

177. KUCHAŘ, J. Základní rysy struktur pojmenování | rus. res. | 24, 1963, 105—114

178. Barnet, V. P. S. Kuzněcov o zásadách mluvnické analýzy | O principach izučenija grammatiki. Moskva 1961 | 25, 1964, 67—69

179. Křížková, H. Slovenská monografie o podstatném jméně | F. Miko: Rod, číslo a pád podstatných mien. Bratislava 1962 | 25, 1964, 71—73

V. též č. 57, 103, 106, 335

 

b) Syntax

 

180. SKALIČKA, V. K problému věty 1, 1935, 212—215

181. SKALIČKA, V. Promluva jako lingvistický pojem 3, 1937, 163—166

182. Dokulil, M. K jednomu problému obecné skladby | O. Jespersen: Analytic Syntax. London 1937; jde o strukturu větných typů s nominální predikací | 4, 1938, 105—111

183. MATHESIUS, V. O takzvaném aktuálním členění věty 5, 1939, 171—174

184. MATHESIUS, V. Rozpor mezi aktuálním členěním souvětí a jeho organickou stavbou 7, 1941, 37—40

185. MRÁZEK, R. Příspěvek k teorii jmenného přísudku 18, 1957, 16—29

186. Novák, P. K otázce samostatnosti přívlastku | L. Hjelmslev: Sur l’indépendance de l’épithète. Hist. Filol. Medd. Dan. Vid. Selsk. 36, 1956 | 19, 1958, 311

187. DANEŠ, F. K otázce pořádku slov v slovanských jazycích | rus. res. | 20, 1959, 1—10

188. SKALIČKA, V. Syntax promluvy (enunciace) | něm. res. | 21, 1960, 241—249

189. Nosek, J. Obecná teorie syntaxe | M. Sandmann: Subject and Predicate. A Contribution to the Theory of Syntax. Edinburgh 1954 | 21, 1960, 290—292

190. FIRBAS, J. Ze srovnávacích studií slovosledných. (K Mathesiovu pojetí slovosledné soustavy) | angl. res. | 23, 1962, 161—174

191. Hrabě, V. Existuje nulový znak? | ke kn. G. F. Meier: Das Zéro-Problem in der Linguistik. Berlin NDR 1961 | 24, 1963, 128—132

192. Daneš, F. Téma // základ // východisko výpovědi | k čl. J. Ružičky: Poznámky o vytýčenom vetnom člene. Slov. reč 28, 1963 | 25, 1964, 148—149

V. též č. 54, 58, 1012

 

8. Slovní zásoba: lexikologie, lexikografie, sémantika

 

193. CEJP, L. Poznámky o místě zkratek v jazyce 6, 1940, 37—42

194. Trnka, B. Brøndalova teorie předložek | V. Brøndal: Praepositionernes Theori. København 1940 | 9, 1943, 152—159

195. Šmilauer, V. Druhý díl sovětského Úvodu do jazykovědy | L. A. Bulachovskij: Vvedenije v jazykoznanije II. Moskva 1953 | 15, 1954, 173—178

196. Doležel, L. Významný sovětský příspěvek k lexikografické teorii i praxi | V. V. Vinogradov: Základní typy lexikálních významů slova. VJaz 1953, č. 5 | 15, 1954, 183—185

197. Budovičová, V. Aktuálne otázky lexikológie | O. S. Achmanova - V. V. Vinogradov - V. V. Ivanov: O nekotorych voprosach i zadačach opisateľnoj istoričeskoj i sravniteľno-istoričeskoj leksikologii. VJaz 1956, č. 3 | 18, 1957, 53—56

198. FILIPEC, J. Lexikálně sémantická výstavba hesla — ústřední otázka lexikografické práce. (Na materiále jednojazyčných slovníků) 18, 1957, 129—150

199. TROST, P. Poznámky o metonymii | něm. res. | 19, 1958, 18—20

200. ŠTINDLOVÁ, J. Retrográdní slovníky 21, 1960, 270—272

[328]201. Isačenko, A. Popularizace vědeckých poznatků v NDR | J. Seidel-Slottyová: Die Bedeutung der Wörter. In: Sprache und Gesellschaft. Halle 1961 | 22, 1961, 238—239

202. Králík, O. Autorské slovníky | Ch. Dillová in: Forschungen und Fortschritte 33, 1959 | 22, 1961, 239—240

203. Machač, J. K vztahu lexikologie a gramatiky | A. M. Babkin: K voprosu o leksiko-grammatičeskich otnošenijach. In: Sborník k 75-letiju akad. I. I. Meščaninova, 1960 | 22, 1961, 240

204. Těšitelová, M. Sovětská lexikologie a lexikografie o otázkách homonymie | 1. O. S. Achmanovová: Očerki po obščej i russkoj leksikologii. Moskva 1957. — 2. V. I. Abajev: O podače omonimov v slovare. VJaz 1957, č. 6 | 24, 1963, 61—64

205. DUCHÁČEK, O. Různé typy významových vztahů a problematika jazykových polí | fr. res. | 24, 1963, 238—244

V. též č. 51, 66, 97, 263, 1014, 1114

 

9. Stylistika

 

206. Vančura, Z. Kniha o jazyce novinových titulků | H. Straumann: Newspaper Headlines. London 1935 | 2, 1936, 195—196

207. BUDZYK, K. Metodologie stylistiky v Polsku. (Pokus o charakteristiku a ocenění) | z pol. přel. A. Kellner | 3, 1937, 139—155

208. BHk (Havránek, B.) Stylistika vědou samostatnou? | T. Milewski: O zakresie i przedmiocie badań stylistycznych. Język Polski 24, 1939 | 5, 1939, 112

209. Mathesius, V. Česká knížka o technice slohu | J. V. Bečka: Technika slohu. Praha 1938 | 5, 1939, 154—157

 

Diskuse o stylu (č. 210—212)

 

210. KOŘÍNEK, J. M. O jazykovém stylu 7, 1941, 28—37

211. TRNKA, B. K otázce stylu 7, 1941, 61—72

212. SKALIČKA, V. Problémy stylu 7, 1941, 191—197

———

213. P. T. (Trost, P.) O jazykové komice | B. Brouk: Jazyková komika. Praha 1941 | 7, 1941, 219—220

214. Mts (Mathesius, V.) Pronominální podmět | F. Stiebitz: Poznámky o osobním stilu. LF 63, 1941 | 8, 1942, 163

215. Jedlička, A. Nové sovětské práce o otázkách stylu a stylistiky | 1. A. I. Jefimov: O zadačach izučenija jazyka i sloga chudožestvennych proizvedenij. Rus. jazyk v škole 1951, č. 5. — 2. J. G. Rizeľová: Problema stilja v svete trudov J. V. Stalina po voprosam jazykoznanija. Inostr. jaz. v škole 1952, č. 2. — 3. N. J. Švedova: K voprosu ob obščenarodnom i individuaľnom v jazyke pisatelja. VJaz 1952, č. 2. — 4. L. L. Koloss: O predmete stilistiki. VJaz 1953, č. 3. — 5. B. M. Ščerbatskij: Zanjatija po stilistike v staršich klassach srednej školy. Moskva 1951. — 6. A. N. Gvozdev: Očerki po stilistike russkogo jazyka. Moskva 1952. — 7. B. V. Tomaševskij: Jazyk i stiľ. Leningrad 1952 | 15, 1954, 66—72

216. DOLEŽEL, L. K obecné problematice jazykového stylu 15, 1954, 97—105

217. Jelínek, M. O jazykovém slohu | F. Trávníček: O jazykovém slohu. Praha 1953 | 15, 1954, 118—121

 

Konference o otázkách stylu a stylistiky v Liblicích 1954 (č. 218—224)

 

218. HAUSENBLAS, K. K základním pojmům jazykové stylistiky 16, 1955, 1—15

219. TROST, P. K obecným otázkám stylu 16, 1955, 15—17

220. PAULINY, E. O funkčnom rozvrstvení spisovného jazyka 16, 1955, 17—24

221. JELÍNEK, M. Odborný styl 16, 1955, 25—37

222. FILIPEC, J. Rozbor odborného stylu a jeho vnitřní diferenciace 16, 1955, 37—55

223. HORÁLEK, K. Styl umělecké literatury 16, 1955, 87—90

224. DOLEŽEL, L. Rozbor uměleckého stylu 16, 1955, 90—96

———

225. HORÁLEK, K. K otázce tzv. vedlejších jazykových funkcí | něm. res. | 21, 1960, 4—7

226. Trost, P. Monografie o kalamburech | A. A. Ščerbinová: Suščnosť i iskusstvo slovesnoj ostroty (kalambura). Kijev 1958 | 21, 1960, 74

227. Horálek, K. Staronová teorie jazykových funkcí v americkém sborníku [329]| Style in Language. New York - London 1960 | 23, 1962, 126—131

228. SKALIČKA, V. Evokace jako problém jazyka a literatury | něm. res. | 24, 1963, 20—24

229. Doležel, L. Stylistika jako experimentální věda? | M. Riffaterre: 1. Criteria tor Style Analysis. Word 15, 1959; 2. Stylistic Context. Ibid. 16, 1960 | 24, 1963, 64—67

230. Smrčková, J. Rumunské příspěvky k otázkám stylistiky | B. Cazacu: Studii de limbă literară. Probleme actuale ale cercetarii ei. Bucureşti 1960 | 24, 1963, 77—80

V. též č. 1008

 

10. Spisovný jazyk

 

a) Jazyková kultura

 

231. ČAPEK, K. Kdybych byl lingvistou … | o lingvistice a jejích možnostech na poli jazykové kultury | 1, 1935, 7—8

232. JEDLIČKA, A. Otázky jazykové výchovy 10, 1947/48, 142—151

233. Jedlička, A. Nářečí a spisovný jazyk | E. Pauliny: Dve kapitoly o spisovnom jazyku a nárečí. Bratislava 1946 | 10, 1947/48, 236—239

234. Doležel, L. - Budovičová, V. K teoretickým a praktickým otázkám jazykové kultury | 1. Voprosy kuľtury reči I. Moskva 1955. — 2. J. Horecký: Kultúra slovenského slova. Martin 1955 | 17, 1956, 215—222

235. Ducháček, O. Dvě knihy o kultuře řeči a mluveného projevu | H. Becker: 1. Öffentlich reden. Leipzig 1955. — 2. Sieben Sprachbriefe zur Gegenwart. Eine gesellschaftliche Sprach- und Denklehre. Halle 1956 | 21, 1960, 75

236. Beneš, E. Terminologická poznámka k pojmům „norma“ a „kodifikace“ 22, 1961, 273—276

Havránek, B. Diskusní poznámka Ibid. 277

V. též č. 464

 

b) Jazykové otázky literárního díla a překladu

 

237. EISNER, P. O věcech nepřeložitelných 2, 1936, 230—238

238. PROCHÁZKA, V. Poznámky k překladatelské technice | 1. K funkci překladu v literatuře. — 2. K jednotlivým problémům překladatelské techniky. — 3. Vývoj překladatelské techniky. — 4. K slohové rekonstrukci původního díla | 8, 1942, 1—20

239. HORÁLEK, K. K teorii překladu. (O překládání marxistické literatury) 12, 1950, 74—83

240. HORÁLEK, K. O překládání veršů 14, 1953, 49—62

241. LEVÝ, J. O některých zákonitostech překladatelské věrnosti | 1. Umělecké dílo a překladatelovy pracovní postupy. — 2. Národní a dobová specifičnost. — 3. Překladatelská metoda a koncepce | 14, 1953, 63—80

242. Kuchař, J. Cenný příspěvek k teorii i praxi překladu | Kniha o překládání. Příspěvky k otázkám překladu z ruštiny. Praha 1953 | 14, 1953, 131—135

243. LEVÝ, J. Překladatelský proces — jeho objektivní podmínky a psychologie 16, 1955, 65—87

244. Horálek, J. K dějinám teorie překládání | J. Levý: České teorie překladu. Praha 1957 | 20, 1959, 78—80

245. Trost, P. Dva příspěvky k teorii překladu z Německé demokratické republiky | O. Braun a H. Raab in: Beiträge zur Theorie der Übersetzung. Beiträge zur Gegenwartsliteratur, Bd. 15. Berlin 1959 | 22, 1961, 67—68

246. HORÁLEK, K. K otázce přeložitelnosti | fr. res. | 24, 1963, 161—164

V. též č. 126, 519, 696, 756, 758, 763, 774, 1088

 

11. Dialekty a sociální nářečí

 

247. TROST, P. O pražském argotizování 1, 1935, 106—108

248. Trost, P. Argot a slang | F. Oberpfalcer in: Čs. vlastivěda III. Jazyk. Praha 1934; krit. pozn. | 1, 1935, 240—242

249. BĚLIČ, J. K otázce pomezních nářečí 16, 1955, 129—139

250. Utěšený, S. Sovětská přednáška o metodice studia nářečí | S. S. Vysotskij | 16, 1955, 202—204

251. Bělič, J. Český úvod do dialektologie | A. Kellner: Úvod do dialektologie. Praha 1954 | 17, 1956, 233—235

252. Dvonč, L. K otázke sociálnych „nárečí“ 18, 1957, 180—183

[330]253. Průcha, J. Statistika v historické dialektologii | L. Papp: Nyelvjárástörténet és nyelvi statisztika. Budapest 1963 | 25, 1964, 244

V. též č. 429, 431, 437, 650

 

12. Terminologie

 

254. B. Hk (Havránek, B.) O vědecké terminologii … | 1. J. Bělehrádek: Objev a slovo. Věda a život 1941, č. 9. — 2. R. J. Vonka: Zoologie pomístních jmen osadních, ibid. | 7, 1941, 109

255. Polák, V. Slovník jazykovědného názvosloví | J. Marouzeau: Lexique de la terminologie linguistique. Paris 1943 | 11, 1948/49, 88—90

256. Rný (Roudný, M.) O mezinárodnost v terminologii | Mezinárodní standardizační komise ISO a její výbor pro technickou terminologii Technical Committee 37 | 16, 1955, 258

257. Roudný, M. Monografie o prvcích mezinárodního biologického názvosloví | C. F. Werner: Wortelemente lateinisch-griechischer Fachausdrücke in der Biologie, Zoologie und vergleichenden Anatomie. Leipzig 1956 | 18, 1957, 124—125

258. Machek, V. Botanická nomenklatura | J. Dostál, Praha 1957 | 20, 1959, 293—295

259. Mareš, F. V. Porovnávací vědecké názvosloví ornitologické | H. E. Jørgensenová: Nomina avium Europaearum. Copenhagen 1958 | 22, 1961, 278—282

V. též č. 36, 236

 

13. Mechanizace a automatizace v jazykovědné práci

 

260. Borovičková, B. - Novotná, J. K použití strojů na děrné štítky pro výběr slovních tabulek při zkouškách srozumitelnosti 21, 1960, 265—270

261. Palek, B. Nové americké práce o zpracování informací | J. W. Perry, A. Kent, J. H. Shera, H. P. Luhn | 21, 1960, 314—315

262. Štindlová, J. Stroje na zpracování informací a jejich význam pro jazykovědu 22, 1961, 208—215

263. Štindlová, J. Uplatňování metod mechanizace a automatizace v lexikologické práci v zahraničí 23, 1962, 67—71

264. Panevová, J. Využití strojů při zkoumání češtiny 23, 1962, 222—227

265. Štindlová, J. Technické prostředky pomáhají vědecké práci | Die Technik hilft der wissenschaftlichen Arbeit. Berlin, NDR; zpr. | 24, 1963, 84

 

14. Vyučování jazykům

 

266. Čada, J. Studium cizích jazyků na školách obchodních a jeho lingvistický základ 1, 1935, 54—55

267. Trnka, B. Význam funkčního jazykozpytu pro vyučování moderním jazykům 3, 1937, 236—241

268. Vachek, J. Písemný výcvik při studiu cizího jazyka … | L. Kopeckij: Písemný výcvik při studiu cizího jazyka. Praha 1941 | 8, 1942, 219

269. SKALIČKA, V. Vyučování jazykům na vysokých školách | návrh plánovitého uspořádání | 11, 1948/49, 29—31

 

15. Pedolingvistika, logopedie, audiometrie

 

270. SEEMANN, M. O podstatě koktavosti 1, 1935, 108—112

271. Kratina, F. Počátky dětské řeči z hlediska celostní psychologie 1, 1935, 242—244

272. SEEMANN, M. O některých zvláštních způsobech tvoření hlasu 7, 1941, 57—61

273. PETŘÍKOVÁ-RYNDOVÁ, L. K metodice dětské mluvy 9, 1943, 19—25

274. Horálek, K. Funkčnost v dětské řeči | K. Orlík: Hlásky t a k v řeči dětské. LF 71, 1947 | 10, 1947/48, 252—253

275. Ohnesorg, K. Polská práce o vývoji dětské řeči | L. Kaczmarek: Kształtowanie się mowy dziecka. Poznań 1953 | 15, 1954, 178—182

276. Švestková, L. Slovenská práce o rotacismu | J. Liška: Rotacizmus. Vlastivedný sborník 1, 1956; Košice | 19, 1958, 73—75

277. Dvončová, J. Československá logopedie | sborník; Praha 1956 | 20, 1959, 239—240

 

15. Pomezní vědy: sociologie, psychologie, psychopatologie aj.

 

278. ROSTOHAR, M. O struktuře větných významů. (Diskusní příspěvek z hlediska strukturní psychologie) 3, 1937, 211—221

279. Kořínek, J. M. Jazyk a společnost | A. Sommerfelt: La langue et la so[331]ciété. Caractères sociaux d’une langue de type archaïque. Oslo 1938 | 4, 1938, 190—191

280. T (Trost, P.) O porozumění slovům | A. Libor: Psychologický pochod porozumění slovům. Psychologie 6, 1940/41 | 8, 1942, 161—162

281. Bělič, J. Česká studie ze sociologie jazyka | K. Krejčí: Jazyk ve vývoji společnosti. Studie ze sociologie spisovného jazyka. Praha 1947 | 11, 1948/49, 79—80

282. Šabršula, J. Cesta k sociologii jazyka u francouzského marxisty | M. Cohen: Pour une sociologie du langage. Paris 1956 | 21, 1960, 289—290

Týž a. Je jazyk instituce? | pozn. k téže knize | Ibid. 73

283. STUCHLÍK, J. K fenomenologii patologických jazykových novotvarů | angl. res. | 21, 1960, 257—265

284. Novák, P. Americká příručka dobrého „jazykového chování“ a úspěšného „jazykového jednání“ | W. N. Thompson: Fundamentals of Communication. An Integrated Approach. New York-Toronto-London 1957 | 21, 1960, 295—296

285. Stuchlík, J. O jazyce schizofreniků | S. Piro: Semantica del linguaggio schizofrenico. Acta Neurologica 1958; Napoli | 22, 1961, 238

286. Novák, P. - Palek, B. Kosmická lingvistika | H. Freudenthal: Lincos. Design of a Language for Cosmic Intercourse. Amsterodam 1960 | 23, 1962, 77—78

287. Stuchlík, J. O „interlingvistice“ | M. Monnerot-Dumaine: Précis d’interlinguistique générale et spéciale. Paris 1960 | 23, 1962, 78—79

288. Stuchlík, J. O psychopatologii projevu | J. Bobon: Psychopathologie de l’expression. Paris 1962 | 24, 1963, 220

 

II. Český jazyk

 

1. Obecné otázky a souborná díla

 

289. Práce o československém jazyce | 1. Čs. vlastivěda III. Jazyk. Praha 1934. — 2. F. Trávníček: Historická mluvnice československá. Praha 1935 | 1, 1935, 256

290. Jedlička, A. Uvedení do studia českého jazyka | F. Trávníček: Úvod do českého jazyka. Český jazyk jako celost. Praha 1948 | 11, 1948/49, 138—139

291. Kopečný, F. Trávníčkova Mluvnice spisovné češtiny | díl I, Praha 1948 | 11, 1948/49, 170—182

292. BĚLIČ, J. K otázce vzniku nové spisovné češtiny 12, 1950, 9—15

293. BĚLIČ, J. K otázce češtiny jako národního jazyka 13, 1951/52, 71—86

294. BĚLIČ, J. Poměr mezi češtinou a slovenštinou 14, 1953, 29—46

295. Chloupek, J. Poznámky na okraj aktuálních Běličových „Sedmi kapitol o češtině“ | Praha 1955 | 19, 1958, 144—150

296. Michálková, V. O češtině pro Čechy | O češtině pro Čechy. Jazyková příručka. Praha 1960 | 22, 1961, 295—298

297. Kopečný, F. Česká mluvnice | B. Havránek - A. Jedlička: Česká mluvnice. Praha 1960 | 23, 1962, 46—58

298. Kopečný, F. Druhé vydání České mluvnice | B. Havránek - A. Jedlička: Česká mluvnice. Praha 1963; připojeny pozn. B. Havránka | 25, 1964, 136—139

 

Diskuse o obecné češtině (č. 299—308)

 

299. BĚLIČ, J. - HAVRÁNEK, B. - JEDLIČKA, A. - TRÁVNÍČEK, F. K otázce obecné češtiny a jejího poměru k češtině spisovné | k čl. P. Sgalla Obichodno-razgovornyj češskij jazyk. VJaz 1960, č. 2; fr. res. | 22, 1961, 98—107

300. Sgall, P. Znovu o obecné češtině | odpověd na předchozí čl.; rus. res. | 23, 1962, 37—46

301. Bělič, J. - Havránek, B. - Jedlička, A. Problematika obecné češtiny a jejího poměru k jazyku spisovnému | rus. res. | 23, 1962, 108—126

302. HAUSENBLAS, K. Styly jazykových projevů a rozvrstvení jazyka. (K diskusi o obecné a hovorové češtině) | rus. res. | 23, 1962, 189—201

303. SKALIČKA, V. Poznámky o obecné češtině | rus. res. | 23, 1962, 201—205

304. CHLOUPEK, J. - LAMPRECHT, A. - VAŠEK, A. Český národní jazyk a některé jeho vývojové perspektivy | rus. res. | 23, 1962, 258—265

305. NOVÁK, P. O smysl diskuse o mluvené češtině | rus. res. | 23, 1962, 266—272

306. JELÍNEK, M. K poměru mezi hovorovou češtinou a spisovným jazykem | rus. res. | 24, 1963, 47—54

307. Sgall, P. K diskusi o spisovné a obecné češtině | rus. res. | 24, 1963, 244—254

[332]308. Havránek, B. Na závěr dvouleté diskuse o obecné a hovorové češtině | rus. res. | 24, 1963, 254—262

V. též č. 10, 281, 448, 466, 469, 666

 

2. Popis a rozbor jazyka (synchronní a diachronní)

 

a) Fonetika, fonologie

 

309. Mts (Mathesius, V.) Stanislav Petřík … | o jeho příspěvcích k fonologii české věty | 1, 1935, 72

310. PETŘÍK, S. Hluboký tón v češtině | v. zde dále č. 312 | 1, 1935, 203—212

311. PETŘÍK, S. K intonaci středočeské otázky 2, 1936, 156—162

312. Mts (Mathesius, V.) K teorii větné intonace | o hlubokém tónu v češtině | 3, 1937, 248—249

313. Trost, P. Česká práce o větné intonaci | S. Petřík: O hudební stránce středočeské věty. Praha 1938 | 5, 1939, 99—103

314. TRÁVNÍČEK, F. Funkce českého přízvuku 7, 1941, 17—27

315. P. T. (Trost, P.) O nápěvcích mluvy | J. Burjanek in: Nový realismus. Praha 1940 | 7, 1941, 49

316. TRNKA, B. O fonologických cizostech v češtině 8, 1942, 20—27

317. PETŘÍKOVÁ-RYNDOVÁ, L. Intonace hovoru dospělých k dětem 8, 1942, 27—34

318. ROMPORTL, M. K artikulační asimilaci nosových souhlásek v češtině 15, 1954, 10—19

319. ONDRÁČKOVÁ, J. O mluvním rytmu v češtině | pojetí mluvního taktu, členění mluvy, zhodnocení dosavadního výzkumu | 15, 1954, 24—29, 145—157

320. KOMÁREK, M. K palatalizaci souhlásek v staré češtině 15, 1954, 105—109

321. ZIMA, J. O mluveném slově | F. Daneš - B. Hála - A. Jedlička - M. Romportl, O mluveném slově. Praha 1953 | 16, 1955, 96—100

322. NOHA, M. K výslovnosti souhláskových skupin v češtině 17, 1956, 78—88

323. ROMPORTL, M. K českému souhláskovému systému (Místo souhlásek f a v v soustavě českých konsonantů) | něm. res. | 19, 1958, 265—277

324. Švestková, L. Fonetická studie o českých pozdravech | P. Jančák, Zvuková stránka českého pozdravu. Praha 1957 | 19, 1958, 307—309

325. Michálek, E. - Němec, I. Nový pohled na staročeské hláskosloví | M. Komárek, doslov k reedici Gebauerovy Historické mluvnice české I. Hláskosloví. Praha 1958 | 20, 1959, 272—275

326. KOMÁREK, M. K depalatalizaci souhlásek v češtině | něm. res. | 21, 1960, 173—187

327. ONDRÁČKOVÁ, J. Poznámka k přízvučnosti „stálých příklonek“ se a si v rytmickém plánu výpovědi | něm. res. | 21, 1960, 192—198

328. BOROVIČKOVÁ, B. Zjišťování relevantních oblastí hlásek v češtině | něm. res. | 25, 1964, 26—30

329. Lutterer, I. Americký pohled na současnou češtinu | H. Kučera, The Phonology of Czech. ’s-Gravenhage 1961 | 25, 1964, 291—295

V. též č. 41, 68, 77, 116, 126, 128, 156, 159, 273, 434, 436

 

b) Tvoření slov

 

330. TRÁVNÍČEK, F. Maloměsto a malé město 2, 1936, 21—25

331. TRÁVNÍČEK, F. Ke vzniku složených jmen typu zemětřesení a trestuhodný 6, 1940, 28—35

332. HAVRÁNEK, B. Adjektiva bezpříznakový, bezpřízvučný, bezdrátový apod. 7, 1941, 88—94

333. NĚMEC, I. K studiu soudobého kmenoslovného systému českého slovesa | rus. res. | 22, 1961, 107—120

334. Dokulil, M. Nová sovětská práce o tvoření slov v češtině | G. P. Neščimenková, Slovoobrazovanije suščestviteľnych ženskogo roda so značenijem lica v sovremennom češskom jazyke. Učen. zap. Inst. slavjanovedenija AN SSSR 19, 1960 | 23, 1962, 137—142

335. Vachek, J. První česká teorie odvozování slov | M. Dokulil, Teorie odvozování slov. Tvoření slov v češtině I. Praha 1962 | 23, 1962, 205—211

336. HELCL, M. Univerbizace a její podíl při růstu dnešní slovní zásoby | něm. res. | 24, 1963, 29—37

V. též č. 176, 661

 

[333]c) Morfologie

 

337. Trnka, B. K. Rocher: Gramatický rod a vývoj českých deklinací jmenných | Praha 1934 | 1, 1935, 70—71

338. MATHESIUS, V. O konkurenci vidů v českém vyjadřování slovesném 4, 1938, 15—19

339. TRÁVNÍČEK, F. Pasivum ve spisovné češtině 5, 1939, 13—24

340. NERAD (Gerad, A.) Významové funkce časových forem v soudobé spisovné češtině 6, 1940, 188—193

341. Vachek, J. O vývoji české deklinace | V. Skalička: Vývoj české deklinace. Praha 1941 | 8, 1942, 160—161

342. KOPEČNÝ, F. Dva příspěvky k vidu a času v češtině | 1. Atemporální význam présentu sloves násobených. — 2. Časový význam présentu sloves dokonavých | 10, 1947/48, 151—158

POLDAUF, I. Atemporálnost jako gramatická kategorie českého slovesa? (Diskusní poznámky ke Kopečného Příspěvku k vidu a času v češtině) 11, 1948/49, 121—132

343. KOPEČNÝ, F. K neaktuálnímu významu dokonavých sloves v češtině 11, 1948/49, 64—68

344. KOPEČNÝ, F. K vidovým rozdílům ve způsobu rozkazovacím 12, 1950, 15—17

345. Kopečný, F. Kritické poznámky k francouzské studii o slovesném vidu v nové češtině | M. Vey: Verbes momentanés et verbes distributifs en tchèque litteraire contemporain. BSL 44, 1947/48 | 12, 1950, 103—108

346. POLDAUF, I. Spojování s předponami při tvoření dokonavých sloves v češtině | v. zde č. 348 | 15, 1954, 49—65

Red. poznámka Ibid. 96

347. TRÁVNÍČEK, F. K otázce slovních druhů v češtině | k čl. M. Komárka, K otázce predikativa (kategorie stavu) v češtině. Sb. VŠP v Olomouci — Jaz. a lit. 1954 | 17, 1956, 6—18

Komárek, M. K otázce slovních druhů v češtině. (Odpověď na kritiku) Ibid. 160—168

348. Kopečný, F. Dvě nové práce o prostě vidových předponách v češtině | 1. M. Vey: Les préverbes „vides“ en tchèque moderne. Revue des Etudes slaves 29, 1952. — 2. I. Poldauf: Spojování s předponami …; v. zde č. 346 | 17, 1956, 28—35

Poldauf, I. Ještě k „prostě vidovým předponám“ v češtině Ibid. 169—172

Kopečný, F. Odpověď I. Poldaufovi Ibid. 172—174

349. TLUSTÁ, E. K substantivizaci adjektiv v češtině, zvláště v starším období spisovného jazyka 18, 1957, 158—164

350. TRÁVNÍČEK, F. K českým opsaným tvarům slovesným | rus. res. | 19, 1958, 1—18

Kopečný, F. Ještě k opisnému préteritu v češtině. (Odpověď akademiku Trávníčkovi) Ibid. 277—282

Trávníček, F. Ještě k českým opsaným tvarům slovesným 20, 1959, 80

351. VEY, M. O slovesné aktuálnosti a jejím vyjadřování v českém jazyce | fr. res. | 19, 1958, 182—189

352. RYŠÁNEK, F. O domnělých nestažených tvarech 3. os. sg. ind. prés. ve vzoru V1a dělati (vedle dělá také dělaje) | něm. res. | 19, 1958, 249—254

353. SVOBODA, K. F. Mluvnická povaha infinitivu v současné spisovné češtině | něm. res. | 20, 1959, 161—183

Poldauf, I. K článku Karla F. Svobody … | něm. res. | 21, 1960, 118—127

Svoboda, K. F. Ještě k mluvnické povaze infinitivu v současné spisovné češtině. (Poznámky k Poldaufově kritice mého článku) | něm. res. | Ibid. 198—206

354. POLDAUF, I. Děj v infinitivu | něm. res. | 20, 1959, 183—202

355. KONEČNÁ, D. Poznámky k významům „izolovaných“ pádů v současné spisovné češtině 21, 1960, 24—33

356. Němec, I. K novému vydání Gebauerova Historického časování | poznámky k reedici: J. Gebauer, Historická mluvnice jazyka českého. III. Tvarosloví. 2. Časování. Vyd. F. Ryšánek. Praha 1958 | 21, 1960, 127—131

357. KOPEČNÝ, F. Ještě o nedokonavosti futura typu „ponesu, povezu …“ a o časovém významu typu „dovede to, ujde to …“ | fr. res. | 21, 1960, 187—192

358. Křížková, H. K ingresívnosti v češtině. (In margine Ivančevovy práce o videch v češtině) | S. Ivančev: Kontextovo obuslovlena ingresivna upotreba na glagolite ot nesvăršen vid v češkija ezik. Sofija 1961 | 23, 1962, 286—291

359. KOPEČNÝ, F. Já myslel — tys myslel | něm. res. | 24, 1963, 26—29

Daneš, F. Já myslel — tys myslel | s pozn. B. Havránka | Ibid. 218—219

[334]360. Poldauf, I. Souhrnný pohled na vid v nové češtině | F. Kopečný: Slovesný vid v češtině. Praha 1962 | 25, 1964, 46—56

361. Porák, J. Monografie o českém infinitivu | K. Svoboda: Infinitiv v současné spisovné češtině. Praha 1962 | 25, 1964, 70—71

362. Němec, I. K vyjadřování opakovanosti slovesného děje v češtině | rus. res. | 25, 1964, 157—160

V. též č. 169, 170, 177

 

d) Syntax

 

363. TRÁVNÍČEK, F. Základy československého slovosledu 3, 1937, 78—86

364. TRÁVNÍČEK, F. Záporový genitiv v češtině 4, 1938, 129—138

365. TRÁVNÍČEK, F. Slovosled při důrazu 5, 1939, 131—144

366. MATHESIUS, V. Základní funkce pořádku slov v češtině 7, 1941, 169—180

367. TRÁVNÍČEK, F. K netázacím vedlejším větám s -li, jestliže a jestli. 8, 1942, 124—130

368. TRÁVNÍČEK, F. Opakování slov ve větě 8, 1942, 176—181

369. TRÁVNÍČEK, F. Věty se spojkou aniž 9, 1943, 13—19

370. Kopečný, F. Druhé hovory o českém jazyku | sborník převážně věnovaný čes. větě; Praha 1947 | 10, 1947/48, 119—121

371. KOPEČNÝ, F. Kvantitativní přívlastek a určení míry 14, 1953, 115—121

Svoboda, K. F. K netradičnímu výkladu kvantitativního přívlastku. Příspěvek k diskusi 17, 1956, 36—40

Kopečný, F. Několik poznámek k článku K. F. Svobody „K netradičnímu výkladu …“ Ibid. 108—110

Svoboda, K. F. Ještě ke kvantitativnímu přívlastku | v. zde dále č. 374 | Ibid. 175—178

372. PORÁK, J. Aposiopese v současné češtině 17, 1956, 132—139

373. BAUER, J. K vývoji českého souvětí 18, 1957, 29—37

374. POLDAUF, I. Vyjadřování kvantity v češtině | v. zde č. 371 | 18, 1957, 71—85

Kopečný, F. K problému kvantitativního přívlastku v češtině Ibid. 85—88

375. Kopečný, F. Trávníčkova staročeská Skladba | Historická mluvnice 3. Praha 1956 | 19, 1958, 200—211

376. Kraus, J. Dánský příspěvek k české a ruské modální syntaxi | G. Bech: Zur Syntax des tschechischen Konjunktivs mit einem Anhang über den russischen Konjunktiv. Travaux du Cercle linguistique de Copenhague 1951 | 19, 1958, 309—311

377. ROJZENZON, L. I. K časovému souvětí v dnešní češtině. (Věty vyjadřující děj, který nastal nečekaně) | z ruš. přel. J Bauer a připojil dodatek; rus. res. | 20, 1959, 10—18

378. Bauer, J. Monografie o českém časovém souvětí | L. I. Rojzenzon: Složnopodčinennoje predloženije s vremennym pridatočnym v češskom jazyke; jednotl. části vyšly 1956/58 | 20, 1959, 71—74

379. PORÁK, J. O vývoji infinitivních vět v češtině | rus. res. | 20, 1959, 241—247

380. Komárek, M. Podnětná kniha o české syntaxi | F. Kopečný: Základy české skladby. Praha 1958 | 21, 1960, 131—138

381. Pauliny, E. Ku knihe o vývoji genitívu v češtine | K. Hausenblas: Vývoj předmětového genitivu v češtině. Praha 1958 | 21, 1960, 138—140

382. TRÁVNÍČEK, F. O tak zvaném aktuálním členění větném | rus. res. | 22, 1961, 163—171

383. SVOBODA, K. Parataxe a hypotaxe z hlediska modální výstavby souvětí a z hlediska sledu vět | něm. res. | 22, 1961, 241—254

384. MRÁZEK, R. K otázce českých větných schémat a typů, zvláště neslovesných | rus. res. | 23, 1962, 21—36

385. Svoboda, K. Studie o vývoji českého souvětí | J. Bauer: Vývoj českého souvětí. Praha 1960 | 23, 1962, 211—218

386. TROST, P. K prostému instrumentálu v češtině | něm. res. | 24, 1963, 24—26

387. HRBÁČEK, J. O syntaktické funkci korelativního spojení řídící a závislé věty | rus. res. | 25, 1964, 81—95

V. též č. 61, 183, 184, 187, 190, 192, 532, 542, 732

 

e) Slovní zásoba: lexikologie, lexikografie, sémantika

 

388. ZÍSKAL, Al. Příspěvky k lexikografické teorii a praxi | 1. Gramatický a [335]lexikální význam slov a jejich podíl v lexikografii. 2. Základní prvek lexikálně sémantický — ustálenost. 3. Způsoby vystižení lexikálního významu slova. — Další příspěvek k lexikografické teorii a praxi. Vícevýznamnost slov. — Závěrečný příspěvek k lexikografické teorii a praxi. Podrobný slovník současného spisovného jazyka a uspořádání hesel v něm | 4, 1938, 19—27, 149—160, 212—222

389. Jedlička, A. Pohled na české slovníky XVI. století | H. Brauner: Die tschechische Lexikographie des 16. Jahrhunderts. Breslau 1939 | 7, 1941, 111

390. Mts (Mathesius, V.) Slovník jazyka českého … | P. Váša - F. Trávníček, 2. vyd. Praha 1941 | 7, 1941, 168

391. Šmilauer, V. Etymologický slovník jazyka českého | J. Holub - F. Kopečný, Praha 1952 | 14, 1953, 124—131

392. Štindlová, J. Připravuje se slovník současné spisovné češtiny | ohlášení Ukázkového sešitu | 14, 1953, 144

393. Helcl, M. O novém slovníku spisovné češtiny | Slovník spisovného jazyka českého | 15, 1954, 161—165

394. Daňhelka, J. Příruční slovník staročeský | zpráva o přípravách | 16, 1955, 259—260

395. Daňhelka, J. Slovník k Žilinské knize | F. Ryšánek; Bratislava 1954 | 17, 1956, 115—117

396. RYŠÁNEK, F. Dvě mylná hesla v slovnících starší češtiny. (Předpona nepřě- a adjektivum tští) 17, 1956, 129—131

397. Daňhelka, J. Biblická konkordance | red. M. Bič - J. B. Souček; vychází v Praze od 1954 | 17, 1956, 236—237

398. RYŠÁNEK, F. S kornelem choditi | výklad rčení v Komenského Labyrintu | 18, 1957, 88—89

399. Daňhelka, J. Staročeský slovník | zpráva o ukázkovém sešitě a o poradě v Liblicích 28/2 — 1/3 1957 | 18, 1957, 233—234

400. Filipec, J. Akademický Příruční slovník jazyka českého dokončen | rozbor jeho lexikografické teorie i praxe | 19, 1958, 211—224

401. Filipec, J. Dva bohemistické příspěvky z Ukrajiny | 1. M. Puškar: Leksyka čes’koji literaturnoji movy. Voprosy slavj. jazykoznanija 4, 1955; Ľviv. — 2. H. K. Lastovec’ka: Narys čes’koji leksykohrafiji. Ibid. | 19, 1958, 302—307

402. Kopečný, F. Nový etymologický slovník češtiny a slovenštiny | V. Machek: Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha 1957 | 20, 1959, 126—134

403. Poldauf, I. Slovník spisovného jazyka českého | sešit 1—4; Praha 1958 | 20, 1959, 210—216

404. Skála, E. - Štindlová, J. Pochybená práce o českých kalcích z němčiny | N. Reiter: Die deutschen Lehnübersetzungen im Tschechischen. Berlin 1953 | 21, 1960, 206—213

405. Němec, I. Hujerovy příspěvky a podněty k historickému studiu češtiny | O. Hujer: Příspěvky k historii a dialektologii českého jazyka. Praha 1961 | 23, 1962, 230—232

406. Michálek, E. - Němec, I. Významný pramen historické lexikologie | Stč. lexikální archív v ÚJČ | 24, 1963, 55—57

407. BĚLIČ, J. Celonárodní slovní zásoba ne plně spisovná a nespisovná | rus. res. | 25, 1964, 11—26

V. též č. 55, 198, 456, 458, 1004

 

f) Stylistika

 

408. DURYCH, J. O slohu latinském a o slohu českém | pokus o srovnávací charakteristiku | 1, 1935, 112—117

409. Rozmluva s V. K. Škrachem o hovorové řeči Masarykově 1, 1935, 137—140

410. EISNER, P. Kritiky slov třeba | o významu jazykové výchovy také v oblasti stylu | 1, 1935, 164—166

411. Winter, G. Poznámky k novinářské češtině. (Podněty k diskusi) 2, 1936, 114—120

412. KOPEČNÝ, F. Ke gramatickým prostředkům afektivní řeči 2, 1936, 163—166

413. MATHESIUS, V. Zesílení a zdůraznění jako jevy jazykové 4, 1938, 193—202

414. PEŠKA, Z. Jazyk zákonodárcův 5, 1939, 32—40

415. CEJP, L. Jazyková stránka povelu 5, 1939, 78—83

416. MATHESIUS, V. Cesty k jasnému výkladovému slohu v češtině 7, 1941, 197—202

417. MATHESIUS, V. Jazykozpytné poznámky k řečnické výstavbě souvislého výkladu 9, 1943, 114—129

[336]418. BEČKA, J. V. Stylistika a rozvíjení myšlenkové linie 18, 1957, 197—216

419. ZIMA, J. O expresivitě substantivních deminutiv v češtině | rus. res. | 19, 1958, 254—260

V. též č. 209, 221, 222, 224

 

3. Dialektologie

 

420. Havránek, B. Oživený regionalismus a český jazyk | 1. Regionalismus ve vědě a v národní osvětě. Jak pracovati v krajích. Praha 1940. — 2. F. Horečka: Jak se mluví pod Radhoštěm. Praha 1939. — 3. A. Kellner: Štramberské nářečí. Brno 1939 | 6, 1940, 59—61

421. Havránek, B. Nářečí v regionalistické literatuře moravské | 1. F. Horečka: Nářečí na Frenštátsku. Frenštát p. Radh. 1941. — 2. A. Kellner in: Od Ostravice k Radhošti, duchovní kultura kraje. Ostrava 1941. — 3. V. Davídek: Osídlení Těšínska Valachy. Praha 1941. — 4. J. Ošmera: Pověsti z kraje Mrštíků a Herbenova. Klobouky 1940. — 5. J. Deml: Mohyla. Praha 1941 | 7, 1941, 220—222

422. Machek, V. Lidová jména rostlin | V. Kosík: Slovník lidových názvů rostlin. Praha 1941; s red. pozn. | 8, 1942, 55—56

423. Bělič, J. „Lidské dokumenty“ z jižní Moravy | A. Šebestová: Lidské dokumenty. 2. vyd., Praha 1947; o dialektologické stránce edice | 11, 1948/49, 139—140

424. SVĚRÁK, F. Starší a mladší vrstva nářečí svatobořického 12, 1950, 152—160

425. VORÁČ, J. Nově objevený příspěvek Boženy Němcové k poznání chodského nářečí 13, 1951/52, 150—156

426. Voráč, J. Dosavadní výsledky soustavného zkoumaní českých nářečí jihozápadních v souvislosti s vývojem celonárodního jazyka 15, 1954, 157—160

427. LAMPRECHT, A. K otázce lašských nářečí 16, 1955, 140—146

428. UTĚŠENÝ, S. Poznámky k dnešní situaci české historické dialektologie 16, 1955, 146—153

429. HAVRÁNEK, B. K historické dialektologii. (Tři diskusní příspěvky na dialektologické konferenci) | v. zde č. 1010 | 16, 1955, 153—159

430. VÁŽNÝ, V. K otázce jazykového atlasu zemí českých 16, 1955, 159—173

Doplnění Ibid. 260

431. TRÁVNÍČEK, F. Závěrečný projev k dialektologické konferenci | v. zde č 1010 | 16, 1955, 174—178

432. Lamprecht, A. Práce o vývoji dolských nářečí na Moravě | J. Bělič: Dolská nářečí na Moravě. Praha 1954 | 16, 1955, 182—186

433. Sochová, Z. Monografie o středoopavském nářečí | A. Lamprecht: Středoopavské nářečí. Praha 1953 | 16, 1955, 186—189

434. LAMPRECHT, A. Vývoj hláskového systému českého jazyka se zvláštním zřetelem k nářečím na Moravě a ve Slezsku 17, 1956, 65—78

435. SKULINA, J. K vývoji městské mluvy na severovýchodní Moravě 18, 1957, 1—10

436. ŠVESTKOVÁ, L. K otázce přízvuku na předposlední slabice v nářečí na Volyňsku 18, 1957, 164—175

437. CHLOUPEK, J. K našim současným dialektologickým monografiím. (Příspěvek k diskusi) 18, 1957, 216—225

UTĚŠENÝ, S. K typům nářečních monografií | rus. res. | 19, 1958, 124—133

438. Hájek, M. Monografie o ostravské hornické mluvě | V. Křístek: Ostravská hornická mluva. Praha 1956 | 19, 1958, 60—65

439. Utěšený, S. Monografie o centrálním hanáckém nářečí | F. Kopečný: Nářečí Určic a okolí. Prostějovský úsek hanáckého nářečí centrálního. Praha 1957 | 19, 1958, 150—155

440. CHLOUPEK, J. Pořádek slov v nářečí, zvláště východomoravském | rus. res. | 19, 1958, 230—265

441. Vašek, A. Nová práce o valašském nářečí | F. Svěrák, Karlovické nářečí. Praha 1957 | 20, 1959, 66—71

442. CHLOUPEK, J. Východomoravské věty se spojkovým „co“ | rus. res. | 20, 1959, 261—271

443. UTĚŠENÝ, S. K studiu českých lidových názvů malých zvířat. Nářeční názvy dešťovky (rod Lumbricus) a sémantický vývoj výrazů žížala — žoužel | fr. res. | 22, 1961, 14—30

444. Bachmann, L. Nový slovník z oblasti hanáckých nářečí | A. Gregor: Slovník nářečí slavkovsko-bučovického. Praha 1959 | 22, 1961, 65—67

445. Kopečný, F. Vzorná oblastní nářeční monografie | S. Utěšený: Nářečí [337]přechodného pásu česko-moravského I. Hláskosloví. Praha 1960 | 22, 1961, 130—142

446. CHLOUPEK, J. K parataktickému spojování vět v nářečí | rus. res. | 22, 1961, 254—262

447. VAŠEK, A. Výstavba přičleňovacího větného celku v místním nářečí. Příspěvek k poznání nářeční promluvy | rus. res. | 24, 1963, 175—186

448. SKULINA, J. O šíření nářečních znaků obecně českých na hanácké území | rus. res. | 24, 1963, 186—194

V. též č. 247, 248, 249, 251, 295, 405, 1010, 1094

 

4. Jazyk spisovný a jeho kultura

 

a) Vývoj spisovného jazyka

 

449. HEIDENREICHOVÁ, G. Staročeský „Tkadleček“ a poměr jeho stylu k německé skladbě „Ackermann aus Böhmen“ 3, 1937, 87—98

450. Trávníček, F. Germanismy v staročeském Tkadlečkovi? | L. Zatočil in: ČMF 24, 1938 | 4, 1938, 59—60

451. KYAS, V. Jazykové rozdíly Nového zákona v překladě Blahoslavově a v Bibli kralické z r. 1593 9, 1943, 193—201

452. KYAS, V. První česká mluvnice a její místo ve vývoji spisovné češtiny | Grammatika česká Beneše Optáta, Petra Gzela a Václava Filomatesa z r. 1533 | 13, 1951/52, 141—149

453. DÉCSY, Gy. K dějinám označování samohláskové kvantity v českém pravopise 16, 1955, 52—55

454. MICHÁLEK, E. K českým překladům Karlova zákoníku 18, 1957, 151—158

455. Kopečný, F. K redakcím staročeského překladu biblického | V. Kyas: Dobrovského třídění českých biblických rukopisů. In: Josef Dobrovský 1753—1953. Praha 1953 | 19, 1958, 232—235

456. MICHÁLEK, E. Poznámky o využívání slovní zásoby v češtině humanistického období | něm. res. | 20, 1959, 88—96

457. MICHÁLEK, E. O jazykových otázkách v dílech českých národních humanistů | něm. res. | 22, 1961, 8—14

458. Michálek, E. Nové příspěvky k poznání jazykového a literárního vývoje v 16. a 17. stol. | 1. M. Kopecký: Daniel Adam z Veleslavína. Praha 1962. — 2. L. Klimeš: K vývoji české slovní zásoby v 2. polovině 17. stol. Sb. Ped. institutu v Plzni — Jaz. a lit. 4, 1962 | 25, 1964, 59—63

459. Kopečný, F. Česká předloha staropolského žaltáře | V. Kyas; Praha, 1962 | 25, 1964, 73—75

 

b) Současná kodifikace spisovného jazyka

 

aa) Obecné otázky

 

460. HAVRÁNEK, B. Mluvnická kodifikace spisovné češtiny 1, 1935, 8—13

461. Poznámky k otázkám spisovné češtiny | J. Haller - B. Havránek: Jazyk naší generace; in: Svět v přerodu. Přednášky Čs. rozhlasu, č. 10. Praha 1935 | 1, 1935, 192

462. Proč se dnes píše lepší češtinou? (Odpověď českého spisovatele) | z předmluvy I. Olbrachta k novému vydání „O zlých samotářích“; Praha 1939 | 9, 1939, 224

463. Havránek, B. Spisovná čeština posuzována jako nástroj myšlení a dorozumění | F. Trávníček: Nástroj myšlení a dorozumění. Praha 1940 | 6, 1940, 173—174

464. Mts (Mathesius, V.) O jazykové normě a jazykové kultuře | V. Polák: Jazyková norma a jazyková kultura. Praha 1941; odmítavý posudek | 7, 1941, 108—109

465. HAVRÁNEK, B. Zásady Pražského lingvistického kroužku a nová kodifikace spisovné češtiny 10, 1947/48, 13—23

466. Skalička, V. Essayistická kniha o češtině | P. Eisner: Chrám i tvrz. Kniha o češtině. Praha 1946 | 10, 1947/48, 50—53

467. DOKULIL, M. K otázce normy spisovného jazyka a její kodifikace. (Příspěvek k diskusi) 13, 1951/52, 135—139

Havránek, B. Redakční poznámka Ibid. 140

468. Dotazník o mluvnické normě spisovné češtiny | vydal jej a rozeslal na poč. 1955 Ústav pro jazyk český | 16, 1955, 128

469. Švehlová-Dvončová, J. Dvě stati A. G. Širokovové o češtině | 1. K voprosu o različii meždu češskim literaturnym jazykom i narodno-razgovornoj reč’ju. Slavjanskaja filologija 2, 1954; v. zde též [338]č. 516. — 2. Iz istorii razvitija literaturnogo češskogo jazyka. VJaz 1955, č. 4 | 17, 1956, 226—230

470. JEDLIČKA, A. K problematice normy a kodifikace spisovné češtiny (oblastní varianty ve spisovné normě) | rus. res. | 24, 1963, 9—20

V. též č. 295, 407, 523

 

bb) Výslovnost

 

471. MATHESIUS, V. K výslovnosti cizích slov v češtině 1, 1935, 96—105

472. Havránek, B. K otázce normalizování české spisovné výslovnosti | F. Trávníček: Správná česká výslovnost. Praha 1935 | 1, 1935, 182—183

473. RYBA, B. Ke kvantitě latinských slov v české výslovnosti 2, 1936, 25—32

474. Frinta, A. Česká výslovnost slov původu slovanského, zvláště ruského 3, 1937, 56—58

475. MALEC, O. Moravská varianta spisovné výslovnosti české. (Příspěvek k diskusi) 4, 1938, 90—96

476. BURIAN, E. F. Příspěvek k problému jevištní mluvy 5, 1939, 24—32

477. BUBEN, V. K výslovnosti románských slov v češtině 7, 1941, 144—154

478. Frinta, A. Česká divadelní mluva | K. Rektorisová: Česká divadelní mluvnice. Praha 1942 | 9, 1943, 40—44

479. MATHESIUS, V. Srozumitelnost a účinnost mluveného slova v rozhlase 9, 1943, 138—145

480. Ortoepická komise … | zpráva o jejím zřízení 1942 | 9, 1943, 168

Oprava Ibid. 220

481. Daneš, F. Několik poznámek o spisovné výslovnosti | 1. B. Hála: Rozhlas a výslovnost. Rozhlasová práce 1, 1947. — 2. F. Trávníček: Nevážnost ke spisovné mluvě. Svobodné noviny 1948, 5/7 | 10, 1947/48, 173—176

482. Sgall, P. - Švestková, L. Řeč na jevišti Klementiny Rektorisové | Praha 1955 | 17, 1956, 120—124

483. Komárek, M. K nové kodifikaci české ortoepické normy | Výslovnost spisovné češtiny, její zásady a pravidla. Díl I. Praha 1955 | 18, 1957, 37—42

V. též č. 159

 

cc) Pravopis

 

484. Havránek, B. Český „pravopis“ za posledních padesát let | V. Šmilauer: Co se změnilo v českém pravopise za padesát let. ČMF 22, 1936 | 3, 1937, 124—127

485. TRNKA, B. Vliv latiny na pravopis 5, 1939, 179—183

486. TRNKA, B. O kolísání českého pravopisu 8, 1942, 169—176

Daneš, F. Poznámka o psaní ti a v cizích slovech 10, 1947/48, 61

487. TRÁVNÍČEK, F. Podstata a úkony pravopisu 10, 1947/48, 23—30

488. TRÁVNÍČEK, F. Několikaslovná vlastní jména | rus. res. | 21, 1960, 95—110

489. VACHEK, J. K otázce tzv. citátových složenin v češtině | něm. res. | 21, 1960, 110—117

490. Dokulil, M. K diskusi o zásadách našeho pravopisu | k diskusním příspěvkům F. Trávníčka a J. Vachka; v. zde č. 488, 489 | 21, 1960, 272—277

 

Diskuse o pravopise (č. 491—495)

 

491. Vachek, J. K obecným otázkám pravopisu a psané normy jazyka 25, 1964, 117—126

492. Sgall, P. - Novák, P. K racionalizaci českého pravopisu 25, 1964, 126—135

493. Trnka, B. O českém pravopise. In margine Pravidel českého pravopisu z r. 1957 25, 1964, 197—201

494. Těšitelová, M. Otázky homonymie slov a slovních tvarů rozlišených jen psaním i a y 25, 1964, 201—212

495. Zima, J. - Sochová, Z. Slovesa s předponami s(e)- a z(e)- v slovníku a v pravopise 25, 1964, 270—274

 

dd) Jiné otázky jazykové správnosti

 

496. Mts (Mathesius, V.) Filolog se zlobí (odmítavý posudek jazykové rubriky v Českém slově) 2, 1936, 61—62

497. M. Weingart vyhlásil boj … | pozn. k čl. M. Weingarta O úctě k slovu. Lumír 62, 1936 | 2, 1936, 136

498. Havránek, B. Cizí jazyk a „cizí“ slova | krit. pozn. k zásahu pražského magistrátu do jazyka obchodních nápisů a reklam a k čl. v čas. Přítomnost 1938, č. 48, 49, kt. se týkají této akce | 4, 1938, 255—256

B. Hk (Havránek, B.) Černé bílým | k pozn. J. Hallera, NŘ 1939, 77 | 5, 1939, 64

[339]499. Mts (Mathesius, V.) O skloňování jména Mathesius 9, 1943, 51

Týž a. Ještě o skloňování jména Mathesius Ibid. 162—163

500. Jedlička, A. Na okraj nových brusů | 1. A. Opravil: Nikoli …, nýbrž … Kopa hříchů proti dobré mateřštině. Praha 1945. — 2. V. Müller: Rukověť správné češtiny. Příbram 1946 | 10, 1947/48, 57—60

501. PFLANZER, A. Překladatelovy zkušenosti s jazykovým oprávcem 10, 1947/48, 223—231

502. Jedlička, A. Strohé brusičství v učebnici českého jazyka | J. Jelínek -J. Haller: Jazyk mateřský. Díl III. Praha 1947 | 10, 1947/48, 251—252

503. Nováková, J. Oprávci autorů | s red. dodatkem | 11, 1948/49, 48

504. Jedlička, A. Na okraj pochybených názorů jazykových „oprávců“ | F. Jílek: Jazyková správnost v moderní české próze. Oběžník KPČJ 1948, č. 4 | 11, 1948/49, 95—96

505. -ař (Kuchař, J.) Druhý výběr jazykových koutků | Jazykový koutek Čs. rozhlasu. Druhý výběr. Praha 1955 | 17, 1956, 48

506. Michálková, V. Jazykový koutek Československého rozhlasu. Třetí výběr | Praha 1955 | 22, 1961, 61—64

V. též č. 1156

 

c) Vyučování češtině

 

507. Uher, J. Vyučování mateřskému jazyku na zlínské pokusné škole | C. Kohoutek: Praxe na reformní škole měšťanské. Zlín 1936 | 2, 1936, 255—258

508. Uher, J. Mluvnické vyučování na národních školách 3, 1937, 184—186

509. Vachek, J. Čeština pro Angličany | B. Trnka - F. P. Marchant: The English Visitor in Czechoslovakia. Praha 1937 | 4, 1938, 252—253

510. Lyer, S. Pokus o českou mluvnici pro Italy | N. d’ Alfonso: Benemerenze italiane in Boemia. Vademecum ceco. Praha 1939 | 6, 1940, 64

511. Kopečný, F. Obecná didaktika mateřského jazyka | G. Janáček; Praha 1947 | 11, 1948/49, 44—46

512. Čeština v životě a ve škole | zpr. o sborníčku; Praha 1947 | 11, 1948/49, 96

513. Helcl, M. Nepodařené učební texty pro češtinu | Učební texty pro jazyk český. Část gramaticko-stilistická. Praha, b. r. | 12, 1950, 49—51

514. Nové publikace | učebnice češtiny pro gymnasia, Česká mluvnice B. Havránka a A. Jedličky aj. | 13, 1951/52, 192

515. Kopečný, F. Nová praktická příručka soudobé spisovné češtiny | K. Adam -V. Jaroš - J. Holub: Český slovník pravopisný a tvaroslovný. Praha 1953 | 15, 1954, 186—187

516. Křížková, H. - Tlustá, E. - Lutterer, I. Nové práce o češtině v Sovětském svazu a Německé demokratické republice | 1. A. G. Širokovová: Očerk grammatiki češskogo jazyka. Moskva 1952. — 2. Táž a.: K voprosu o različii meždu češskim literaturnym jazykom i narodno-razgovornoj reč’ju. Slavjanskaja filologija 2, 1954; v. zde č. 469. — 3. H. Fritsch - J. Bauernöppel - A. John: Lehrbuch der tschechischen Sprache I—II. Berlin NDR 1951, 1952. — 4. R. Fischer: Tschechische Grammatik. Leitfaden zur Einführung in die tschechische Sprache. Halle 1954 | 16, 1955, 100—108

K referátu o příručce „Tschechische Grammatik“ od R. Fischera 17, 1956, 125—126

517. Lutterer, I. První čínská práce o češtině | Čuang-Ti-jü: Mluvnice češtiny. Peking 1957 | 19, 1958, 74—75

518. Hronek, J. K výuce češtiny jako cizího jazyka | 1. M. Sova: A Practical Czech Course for English Speaking Students. Praha 1962. — 2. I. Poldauf a kol.: Mluvnice současné češtiny jako cizího jazyka. Praha 1962 | 25, 1964, 63—67

 

5. Jazyk literárního díla a překladu

 

a) Příspěvky obecné

 

519. MUKAŘOVSKÝ, J. Poznámky k sociologii básnického jazyka 1, 1935, 29—38

520. R. J. (Jakobson, R.) Otázkám jazyka básnického … | krit. pozn. k čl.: 1. K. Erban: O metaforách. NŘ 19, 1935. — 2. J. V. Bečka: Vl. Vančura, Konec starých časů. Ibid. | 1, 1935, 130—132

Odpověď K. Erbana … | k Erbanově odpovědi | 2, 1936, 133—135

521. NEZVAL, V. Mateřská řeč jako nástroj básníkův 4, 1938, 28—41

522. HAVRÁNEK, B. Marxistická jazykověda a jazyk nové české literatury [340]| přednáška na školení mladých autorů | 13, 1951/2, 57—71

523. TYL, Z. Julius Fučík o jazyce a jazykové kultuře 14, 1953, 160—167

524. DOLEŽEL, L. Polopřímá řeč v moderní české próze | mluvnická povaha, slohová výstavba, sémantická stránka polopřímé řeči, její využití v moderní próze; fr. res. | 19, 1958, 20—46

525. Horálek, K. Kniha o slohové výstavbě umělecké prózy | L. Doležel: O stylu moderní české prózy. Výstavba textu. Praha 1960 | 21, 1960, 277—279

V. též č. 295, 756, 1088

 

b) Jednotliví autoři

 

526. NOVÁK, A. Studie o básnickém jazyku mladého Jana Nerudy 1, 1935, 87—95

527. Havránek, B. „Jazykové nešvary“ … | v Jungmannově překladu Ataly; krit. pozn. k čl. J. Hallera v Haškovcově sb. 1936 | 2, 1936, 264

528. FLAJŠHANS, V. Linda a Rukopisy. (Dvě jazykovědné úvahy jubilejní — k 16. září 1937) 3, 1937, 155—163

529. TROST, P. Poláčkův román maloměstský | ke stylu románů Okresní město a Hrdinové táhnou do boje | 3, 1937, 166—172

530. O. K. (Králík, O.) K Peroutkově kritice Vančurova stylu | F. Peroutka: Styl nade všecko. Přítomnost 7, 1938 | 5, 1939, 64

531. TRÁVNÍČEK, F. K jazyku Vančurových Obrazů z dějin národa českého I. 6, 1940, 145—153

532. MATHESIUS, V. Větné základy epického slohu v Zeyerově Kronice o sv. Brandanu 8, 1942, 80—88

533. K. H. (Horálek, K.) Nad Karafiátovými Broučky | o čl. F. Oberpfalcera věnovaném jazyku „Broučků“ a otištěném ve jmen. sborníku, Praha 1941 | 8, 1942, 214—215

534. HAVRÁNEK, B. Lidový podklad jazyka v „Babičce“ Boženy Němcové 9, 1943, 129—137

535. KRÁLÍK, O. Funkce odstavce v Nerudových povídkách. (Úryvek z větší studie) 9, 1943, 181—187

536. KŘÍSTEK, V. O některých rozsahových novotách K. M. Čapka-Choda 12, 1950, 160—166

537. JELÍNEK, M. Stylistické mistrovství Julia Fučíka 14, 1953, 148—160

538. HRABÁK, J. K jazykové výstavbě Drdovy Krásné Tortizy 17, 1956, 18—27

539. HRBÁČEK, J. O jazyce Bohumila Říhy 17, 1956, 139—151

540. HRBÁČEK, J. Náčrt jazykového a stylistického rozboru Řezáčovy Bitvy 18, 1957, 90—97

541. STICH, A. Příspěvek ke studiu jazyka české žurnalistiky v polovině 19. století | rozbor jazyka J. K. Tyla v čas. Pražský posel; rus. res. | 20, 1959, 19—32

542. GREPL, M. Vývoj slovosledu v Tylově próze | něm. res. | 20, 1959, 247—261

543. HAVRÁNEK, B. Jazyk Boženy Němcové | něm. res. | 25, 1964, 1—11

544. KRÁLÍK, O. Dvě kapitoly o Máchově jazyku | 1. Máchovy germanismy. — 2. Poetická kompozita; něm. res.; v. zde dále č. 545 | 25, 1964, 174—188

545. HAVRÁNEK, B. K jazyku Karla Hynka Máchy | 1. Jazyk Karla Hynka Máchy a jazyk Čelakovského překladu Panny jezerní. — 2. Germanismy u Máchy. — 3. Složená slova u Máchy; k čl. O. Králíka, v. zde č. 544; něm. res. | 25, 1964, 247—253

V. též č. 592, 593, 597, 604, 606, 607, 820, 821, 823, 1102

 

c) Jazyková problematika překladatelství

 

aa) Příspěvky teoretické a k vývoji českého překladu

 

546. NOVOTNÝ, F. O překládání z filosofického jazyka Platonova 1, 1935, 140—148

547. ŽILKA, F. Starý a nový překlad Nového zákona 2, 1936, 106—112

548. VANČURA, Z. O překládání divadelních her 3, 1937, 232—236

549. JIRÁT, V. Obrozenské překlady Mozartova Dona Juana. I. Překlad Macháčkův. — II. Překlad Štěpánkův 4, 1938, 73—90, 202—212

550. RYPKA, J. O překládání a překladech z perštiny a turečtiny. Program a technika 9, 1943, 96—114

551. Mukařovský, J. Nizámího „Sedm princezen“ (Referát a několik poznámek k otázkám básnické translatury) | přel. J. Rypka, V. Holan, S. Kadlec, J. Seifert; Praha 1943 | 10, 1947/48, 42—50

[341]552. Horálek, K. Maxim Gorkij — básník v českém překladě | Písně o moři. Přel. J. Kadlec, Praha 1945 | 10, 1947/48, 53—57

553. HAVEL, R. Zapomenutý překlad z Puškina | Petrohrad. Přel. K. Kuzmány. Hronka 1838 | 12, 1950, 17—19

554. Daneš, F. Dickens v novém překladě. (Příspěvek k teorii a praxi překládání) | Život a dobrodružství Martina Chuzzlewita. Přel. Z. Urbánek, Praha 1950 | 13, 1951/52, 156—168 Oprava 14, 1953, 96

555. Horálek, K. K novému vydání českého překladu Makarenkovy „Pedagogické poemy“ | přel. P. Denk; Praha 1952 | 13, 1951/52, 168—175

556. Zima, J. Problém archaismů v překladu literárního díla. Na okraj nového překladu de Costerova Čtení o Ulenspiegelovi | přel. J. a R. Pochovi; Praha 1953 | 15, 1954, 122—128

557. ZIMA, J. Jungmannův překlad Ataly. (Rozbor z hlediska srovnávací stylistiky a individuálního slohu překladatelského) 17, 1956, 89—107

558. Králík, O. Nad novým překladem ze Słowackého | S vámi jsem žil. Přel. H. Jechová. Praha 1955 | 17, 1956, 152—160

Jechová, H. Několik poznámek o překládání romantické poezie 18, 1957, 42—50

Králík, O. K překladatelské teorii a praxi Ibid. 106—111

559. KLIMEŠ, L. K Palackého překladu Dialogu Jana z Rabštejna | něm. res. | 22, 1961, 181—186

560. PECHAR, J. Poezie V. Huga v překladech J. Vrchlického | fr. res. | 22, 1961, 186—198

V. též č. 237, 238, 239, 240, 242, 244, 451, 454, 455, 816, 817

 

bb) Příspěvky speciální a aktuální

 

561. Wellek, R. Překladatelský oříšek | A. Huxley: Konec civilizace. Přel. A. Schiffová, Praha 1934 | 1, 1935, 61—63

562. Jakobson, R. Puškinovu básně v překladu Ilji Barta | Praha 1937 | 3, 1937, 122—124

563. Vančura, Z. Český překlad Canterburských povídek | G. Chaucer: Canterburské povídky. Přel. F. Vrba, Praha 1941 | 9, 1943, 52—53

564. Horálek, K. Nad českým a ruským Lukreciem | Lucretius: O podstatě světa. Přel. J. Nováková, Praha 1945. — Lukrecij: O prirode veščej. Perev. F. A. Petrovskij, Moskva 1945 | 10, 1947/48, 171—173

565. Horálek, K. Nové překlady ruských bylin a bajek | 1. P. Křička: Ruské byliny. Praha 1947. — 2. I. Hálek: Krylovovy bajky. Praha 1947 aj. | 10, 1947/48, 247—248

566. Trost, P. Nový překlad Písma | Písmo. Sv. 2. Nejstarší věštci. Přel. V. Šrámek. Praha 1947. — S pozn. ke kritice S. Segerta, Slovesná věda 1, 1947/48 | 12, 1950, 111—112

567. K. H. (Horálek, K.) O vyšší úroveň překladů z ruštiny | nedostatky v nových vydáních starších překladů; M. J. Saltykov-Ščedrin: Obrázky z gubernie. Přel. D. Podlipská, Praha 1951 | 13, 1951/52, 53—54

568. Horálek, K. Český překlad staroruského cestopisu | Putování ruského kupce Afanasije Nikitina přes tři moře v 15. století do Indie. K vyd. připr. V. Lesný, Praha 1951 | 13, 1951/52, 104—105

569. Trost, P. Nový český Hesiod | Hesiodos: Práce a dni. Přel. J. Nováková, Praha 1950 | 14, 1953, 141—142

570. Havel, R. K novému překladu Ruských národních pohádek | A. N. Tolstoj: Ruské národní pohádky. Přel. R. Hořejší, Praha 1953 | 14, 1953, 189—192

571. Trost, P. Poznámka k novému překladu Heina | H. Heine: Německo — Zimní pohádka. Přel. E. Petiška, Praha 1953 | 15, 1954, 187—188

572. Horálek, K. Překladatelské nedorozumění | 1. A. S. Puškin: Pohádka o zlatém kohoutkovi. Přel. J. Nechvátal, Praha 1956. — 2. Odysseia. Přel. O. Vaňorný, uprav. F. Stiebitz, Praha 1956 | 19, 1958, 69—71

573. Horálek, K. Nové cesty k pohádkám cizích národů | krit. pozn. k překladům V. Stanovského a J. Vladislava | 21, 1960, 69—73

 

d) Textologie a ediční technika

 

aa) Díla starší české literatury

 

574. Novák, Ľ. Knihu Žilinskou … | Vyd. V. Chaloupecký, Bratislava 1934 | 1, 1935, 71—72

575. Jedlička, A. Obrozenská úprava spisu Komenského | S. Souček: Komenský [342]jako teoretik kazatelského umění. Praha 1938 | 5, 1939, 106—107

576. Hrabák, J. Ze staršího českého písemnictví | 1. J. Vilikovský: Staročeská lyrika, Praha 1940. — 2. F. Šimek: Tkadleček, Praha 1940. — 3. J. B. Čapek: Vznik a funkce Nové rady. Věstník KČSN 1938 | 7, 1941, 40—45

577. Hrabák, J. K české poesii renesanční | 1. Naučení rodičům. Vyd. J. Vašica, Stará Říše 1938. — 2. Zrcadlo marnotratných. Vyd. J. Vašica, Praha 1940 | 7, 1941, 110

578. Havránek, B. Nová vydání spisů Komenského | 1. Labyrint světa a ráj srdce. Vyd. V. Šmilauer, Praha 1940. — 2. Labyrint světa a ráj srdce. Vydavatel neuveden, Praha, F. Strnad 1940. — 3. Labyrint světa a lusthaus srdce. Vydavatel J. Brambora, Praha 1941. — 4. Orbis pictus. Vyd. F. Oberpfalcer, Praha 1941. — Orbis sensualium pictus. Svět v obrazích. Vyd. A. Dolenský, Praha 1942 aj. | 8, 1942, 52—55

579. Havránek, B. Dva záběry ze sedmi století české poezie | 1. Očima lásky. Výbor sest. J. Kolman-Cassius a V. Schwarz, Praha 1941. — 2. J. B. Čapek: Sestry v kráse. Praha 1941 | 8, 1942, 106—108

580. Daňhelka, J. K ediční technice „Památek staré literatury české“ | poznámky k sv. 1—3: Dialogus Jana z Rabštejna; vyd. B. Ryba 1946; Barlaam a Josafat, vyd. F. Šimek 1946; Staročeské satiry, vyd. J. Hrabák 1947 | 11, 1948/49, 85—88

581. Daňhelka, J. Dvojí vydání Husových kázání | 1. Mistr Jan Hus: Česká kázání sváteční. Vyd. F. Šimek, Praha 1952. — 2. Mistr Jan Hus: Postilla. Vyloženie svatých čtení nedělních. Podle Erbenova vydání k tisku připr. J. B. Jeschke, Praha 1952 | 14, 1953, 135—139

582. Klimeš, L. Jak vydávati staročeské texty? (K Šimkovu vydání Sítě víry) | Petr Chelčický: Síť víry. Novočesky upravil a pozn. opatř. F. Šimek, Praha 1950 | 15, 1954, 136—140

583. Daňhelka, J. Rožmberské dluhopisy | J. Pelikán: Rožmberské dluhopisy z let 1457—1481, Praha 1953 | 15, 1954, 185—186

584. Fiedlerová, A. K novému vydání Dalimilovy kroniky | Nejstarší česká rýmovaná kronika tak řečeného Dalimila. Vyd. B. Havránek a J. Daňhelka. Praha 1957 | 19, 1958, 134—137

585. Daňhelka, J. Nad posledními svazky Památek staré literatury české | podrobněji o sv. 19 a 20: Jeana de Léry Historie o plavení se do Ameriky, kteráž i Brasilia slově, vyd. Kv. Hodura a B. Horák, Praha 1957; Verše bolesti, posměchu a vzdoru, vyd. Z. Tichá, Praha 1958 | 21, 1960, 48—53

Hodura, Kv. Poznámky k článku J. Daňhelky „Nad posledními svazky Památek staré literatury české“ Ibid. 315

Red. poznámka Ibid. 315—316

586. Daňhelka, J. K vydávání děl J. A. Komenského | krit. poznámky k několika edicím z poslední doby | 21, 1960, 219—225

587. Daňhelka, J. Satira na čtyři stavy | vyd. Z. Tichá, Praha 1958 | 21, 1960, 239—240

Tichá, Z. K Daňhelkově recenzi Satiry na čtyři stavy 22, 1961, 153—156

Daňhelka, J. Odpověď Ibid. 156—159

588. Tyl, Z. Na okraj kritické edice štítenského Sborníku vyšehradského | Tomáše ze Štítného Sborník vyšehradský. K vyd. připr. F. Ryšánek, Praha 1960 | 22, 1961, 142—146

589. Daňhelka, J. Poznámka ke kritice textu štítenského Sborníku vyšehradského | emendace k edici, v. zde č. 588; s. 169 | 22, 1961, 146—147

590. Daňhelka, J. Nové zlomky nejstarších českých legend | Klementinské zlomky nejstarších českých legend. Za spolupráce F. Ryšánka a F. Šimka vyd. E. Urbánková, Praha 1959 | 22, 1961, 151—153

V. též č. 798, 799, 801

 

bb) Díla novější české literatury

 

591. Ve sbírce Kytice … | K. H. Mácha: Máj — Marinka. Vyd. K. Polák, Praha 1935; krit. poznámky k edici | 2, 1936, 199—200

592. KRÁLÍK, O. Rozbor textových změn v Olbrachtově „Žaláři nejtemnějším“ 3, 1937, 199—211

593. KRÁLÍK, O. Příspěvek ke studiu Vančurova stylu | srovnání textu Posledního soudu v 1. vyd. 1929 a 2. vyd. z r. 1935 | 5, 1939, 65—78

594. BHk (Havránek, B.) Staronový Erben | K. J. Erben: České pohádky. Vyd. A. Grund, Praha 1939 | 5, 1939, 157—158

595. Havránek, B. Glosy k jubilejnímu vydání Ohlasů Čelakovského | F. L. Čelakovský: Ohlasy. Vyd. M. Novotný, Praha 1939 | 5, 1939, 217—219

[343]596. Lišková, V. Zahájení výboru z díla J. Zeyera | J. Zeyer: Básně. Lyrika a drobná epika. K vyd. připr. J. Š. Kvapil, Praha 1941 | 8, 1942, 100—106

597. KRÁLÍK, O. Chronologie a text Slezských písní 10, 1947/48, 158—170

598. Vodička, F. Nové svazky Národní klenotnice | 1. K. Havlíček: Cesta na Rus, vyd. M. Novotný. — 2. Jan Jeník, rytíř z Bratřic: Z mých pamětí, vyd. J. Polišenský. — 3. Romantické povídky z českého obrození, vyd. M. Novotný. — 4. Ad. Heyduk: Kam píseň zaletí, vyd. J. P. Lang. — 5. České humoresky, vyd. M. Novotný. — 6. J. Holeček: Kořínek, vyd. J. Holečková-Dolanská | 10, 1947/48, 188—189

599. Horálek, K. Čelakovského sbírky národních písní | F. L. Čelakovský: Slovanské národní písně. Vyd. K. Dvořák, Praha 1946 | 10, 1947/48, 231—236

600. Jedlička, A. Vydavatelův doslov k novému vydání Mrštíkova Roku na vsi | K. Dvořák | 11, 1948/49, 186—187

601. Havel, R. Souborné vydání K. H. Máchy | Dílo Karla Hynka Máchy I—III. Kritické vydání. Vyd. K. Janský, Praha 1948—1950 | 12, 1950, 189—191

602. Horálek, K. Nové vydání Čelakovského Mudrosloví | F. L. Čelakovský: Mudrosloví národa slovanského v příslovích. K vyd. připr. K. Dvořák, Praha 1949 | 13, 1951/52, 95—98

603. Havel, R. Vydávání dokumentů k životu a dílu B. Němcové | Život Boženy Němcové I—II. Uspoř. M. Novotný, Praha 1951 | 13, 1951/2, 175—178

604. KRÁLÍK, O. Jazykové změny v Olbrachtově Bratru Žakovi 14, 1953, 102—115

605. Horálek, K. Měnit, či neměnit jazyk klasiků? K otázce textových úprav starších spisovatelů 17, 1956, 48—50

606. KRÁLÍK, O. Rukopis Olbrachtových Devíti veselých povídek z Rakouska i republiky | něm. res. | 23, 1962, 248—257

607. KLIMEŠ, L. Jazykové úpravy Palackého prací z let 1823—1854 v jejich pozdějších vydáních | něm. res. | 25, 1964, 254—260

 

6. Terminologie

 

608. Čáda, F. Diplomatický přepis (poznámka historikova) 1, 1935, 126—127

609. B. Hk (Havránek, B.) Cejch, cejchovati, cejchovní 1, 1935, 127—128

610. SILBERSTEIN, L. Česká terminologie filosofická | I. Analýza jazykové struktury české. — II. Část terminologická v užším slova smyslu | 2, 1936, 83—98

611. Jedlička, A. Jazykový materiál český a jeho výklad v pracích právního historika | V. Vaněček: 1. Vnitřní organizace Čech a Moravy v době přemyslovské. Věstník ČA 51, 1942, 13—40; 2. „Ordo iudicii terrae“ a jeho pořadí v právních památkách českých. Sb. věd právních a státních 42, 1942, 150—171; 3. Glossy k tzv. Statutům Konrádovým. Ibid. 41, 1941, 105—159 | 9, 1943, 215—216

612. Horecký, J. Príručka o českom odbornom názvosloví | K. Sochor: Příručka o českém odborném názvosloví. Praha 1955 | 17, 1956, 124—125

613. Horecký, J. Hornický slovník terminologický | red. K. Sochor; Praha 1961 | 24, 1963, 282—284

V. též č. 236, 438, 1005

 

7. Onomastika

 

614. KORANDA (Kalandra, Z.) O původu jména Čech 6, 1940, 90—104

Havránek, B. Poznámka k článku … Ibid. 104—107

615. Trost, P. K etymologickému slovníku místních jmen v Čechách | A. Profous: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny I, Praha 1947 | 12, 1950, 52

616. Blanár, V. Základné dielo z českého historického miestopisu | A. Profous: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny I—IV, Praha 1947—1957; spoluprac. J. Svoboda | 20, 1959, 275—277

617. Utěšený, S. Závažný příspěvek k české historické toponomastice | V. Šmilauer: Osídlení Čech ve světle místních jmen. Praha 1960 | 23, 1962, 218—222

 

8. Prameny k dějinám českého jazyka

 

618. B. Hk (Havránek, B.) Prameny spisovné češtiny | F. Hrubý: Moravské korespondence a akta z let 1620—1636. Sv. I, Brno 1934 | 1, 1935, 136

619. Čyževśkyj, D. Některé československé rukopisy v německých knihovnách 1, 1935, 253—254

620. Daňhelka, J. Soupis opavských rukopisů | M. Boháček - F. Čáda: Soupis rukopisů Slezské studijní knihovny v Opavě. Opava 1955 | 18, 1957, 60—61

[344]621. Daňhelka, J. Z pokladů našich knihoven | 1. V. Dokoupil: Soupis rukopisů knihovny augustiniánů na Starém Brně. Praha 1957. — 2. J. Louda: Soupis prvotisků Universitní knihovny v Olomouci a její pobočky v Kroměříži. Praha 1956. — 3. E. Urbánková: Rukopisy a vzácné tisky pražské Universitní knihovny. Praha 1957 | 19, 1958, 75—77

622. Daňhelka, J. Rukopisy bývalé mikulovské knihovny | V. Dokoupil: Soupis rukopisů mikulovské dietrichsteinské knihovny. Praha 1958 | 20, 1959, 160

 

III. Ostatní jazyky

 

1. Slovanské jazyky

 

a) Jazyk a památky staroslověnské a církevněslovanské

 

623. Trubetzkoy, N. S. Ke skladbě starého církevněslovanského jazyka | J. Stanislav: Dativ absolutný v starej cirkevnej slovančine. Praha 1933; odmítavý posudek | 1, 1935, 188—189

J. Stanislav … | poznámka k odpovědi J. Stanislava v Prúdech 1935 | 2, 1936, 135—136

Trubetzkoy, N. S. Ke skladbě starého církevněslovanského jazyka 3, 1937, 128

624. Pro definitivní uklidnění … | navazuje na kritiku Weingartovy práce „První česko-církevně slovanská legenda o sv. Václavu; v. zde č. 1023 | 3, 1937, 64

625. VAŠICA, J. Slovanská liturgie nově osvětlená Kijevskými listy 6, 1940, 65—77

626. Kyas, V. Konstantin-Cyril autorem dvou původních básní | E. Georgiev: Dve proizvedenija na sv. Kirila. Studia historico-philologica Serdicensia II, suppl. 1938; Sofija | 6, 1940, 174—175

627. Horálek, K. České legendy X. století a slovanská bohoslužba v Čechách | 1. V. Chaloupecký: Prameny X. století legendy Kristiánovy o svatém Václavu a svaté Ludmile. Svatováclavský sborník II, 2; Praha 1939. — 2. J. Vašica: Slovanská bohoslužba v českých zemích. Praha 1940 | 7, 1941, 94—98

628. Havránek, B. Nejstarší slovanská studie filologická… | Mnicha Chrabra Obrana slovanského písma, cyrilometodějská památka z konce IX. století. Přel. J. Vašica, Brno 1941 | 7, 1941, 102—103

629. Horálek, K. Literární činnost sv. Konstantina-Cyrila | E. Georgiev: Proizvedenijata pripisivani na sv. Kirila. Sofija 1939 | 8, 1942, 213—214

630. Horálek, K. O církevněslovanskou tradici v českých dějinách | 1. R. Jakobson: Moudrost starých Čechů. New York 1943. — 2. R. Urbánek: Legenda tzv. Kristiána ve vývoji předhusitských legend ludmilských a václavských a její autor. Díl I, 1 a II, 1; Praha 1947. — 3. Z. Kalandra: České pohanství. Praha 1948 | 11, 1948/49, 32—36

 

b) Jižní slovanské jazyky

 

631. PAVLOVIĆ, M. Význam roku 1839 ve tvoření srbského spisovného jazyka | ze srch. rukopisu přel. M. Štěrbová | 5, 1939, 175—179

632. Isačenko, A. V. Instrumentálně fonetická studie o spisovné slovinštině | F. Bezlaj: Oris slovenskega knjižnega izgovora. Ljubljana 1939 | 5, 1939, 221—222

633. Jelínek, M. Úprava srbocharvátského pravopisu | zpráva | 19, 1958, 67—69

V. též č. 721

 

c) Východní slovanské jazyky

 

634. Havránek, B. - Kellner, A. - Isačenko, A. Nové učebnice ruštiny a polštiny | 1. T. Lehr-Spławiński - I. Šaunová: Mluvnice jazyka polského. Praha 1934. — 2. L. Kopeckij: Ruština pro Čechy. Praha 1935. — 3. S. Makarov: Ruština pro každého. Praha 1935. — 4. P. Suchanov: Rusky sluchem a studiem. Praha 1935 | 2, 1936, 123—128

635. Vyučování ruštině do středních škol! | provolání profesorů slavistických oborů filosofické fakulty Masarykovy university v Brně; podepsáni: B. Havránek, A. Novák, F. Trávníček, F. Wollman | 3, 1937, 1—2

636. Rusko-český slovník | L. Kopeckij: Rusko-český slovník. Praha 1937 | 3, 1937, 192

637. Kopeckij, L. „Praktická učebnice jazyka ruského“ | E. Ljackij, Praha 1936; krit. ref. | 3, 1937, 241—247

638. HARTL, A. K jazykovým sporům na Podkarpatské Rusi | 1. Jméno země, lidu a jazyka. — 2. Vznik a počátky jazykových sporů. — 3. Jazykový dualismus; směr tzv. domácí. — 4. Dnešní stav jazykových sporů. — 5. Právní stránka jazykové otázky Podkarpatské Rusi | 4, 1938, 160—173

639. FLOROVSKIJ, A. Ruská mluvnice českého jesuity z r. 1690 | Jiří David: Exemplar characteris Moscovitico-Ruthenici. Nisa 1690 | 4, 1938, 239—245

[345]640. P. T. (Trost, P.) O smyslu jazykových zkratek | A. Baecklundová: Die univerbierenden Verkürzungen der heutigen russischen Sprache. Uppsala 1940 | 7, 1941, 107

641. Havránek, B. Dobrá cvičebnice ruštiny | A. L. Bém - V. Melichar - S. I. Varšavskij: Russkoje slovo — Ruské slovo. Učebnice pro samouky. Praha 1940 | 7, 1941, 107—108

642. Novák, B. Nové učebnice ruštiny | 1. E. A. Ljackij: Učebnice ruštiny v 45 lekcích se čtením o Rusku. Praha 1945. — 2. P. Suchanov: Rusky podle sovětských metod I—II. Praha 1945. — 3. A. Umancev: Ruská učebnice pro začátečníky. Praha 1945. — 4. S. Šmeralová - A. Rejman: Rusky podle sovětských metod. Praha 1945. — 5. L. Świrk - F. Trávníček: Ruská abeceda, výslovnost. Brno 1945. | 10, 1947/48, 181—196

643. Horálek, K. K dějinám česko-ruských styků v 10.—18. století | A. V. Florovskij: Čechi i vostočnyje slavjane II. Praha 1947 | 10, 1947/48, 246—247

644. K. H. (Horálek, K.) Dějiny bádání o ruském jazyce | 1. S. P. Obnorskij: Itogi naučnogo izučenija russkogo jazyka. Učen. zapiski Moskovskogo univ. 106. — 2. V. V. Vinogradov: Russkaja nauka o russkom literaturnom jazyke, ibid. aj. | 10, 1947/48, 248—249

645. K překladatelské problematice … | upozornění na několik prací, zvl. slovníkářských | 14, 1953, 96

646. Štindlová, J. Sovětské akademické směrnice pro nový třídílný slovník ruského spisovného jazyka | Instrukcija dlja sostavlenija „Slovarja sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka“ (v trech tomach). Leningrad 1953 | 15, 1954, 140—141

647. Popela, J. Nové významné dílo české lexikografie | Velký rusko-český slovník. Za vedení L. Kopeckého, B. Havránka, K. Horálka zprac. kolektiv pracovníků. Díl I, Praha 1952; díl II, Praha 1953 | 15, 1954, 168—173

648. Švestková, L. Nad sovětskými příručkami jevištní řeči | 1. J. Saričevová: Sceničeskaja reč. Moskva 1955. — 2. V. Aksenov: Iskusstvo chudožestvennogo slova. Moskva 1954; čes. překl. a úprava A. Scherla a F. Vnoučka, Praha 1957 | 20, 1959, 139—143

649. Doležel, L. Sborník o jazyce sovětské literatury | Issledovanija po jazyku sovetskich pisatelej. Moskva 1959 | 22, 1961, 219—222

650. Utěšený, S. Na okraj sovětských metodických příruček ke sběru nářečního materiálu | 1. Metodičeskije ukazanija k „Programme sobiranija svedenij dlja sostavlenija dialektologičeskogo atlasa russkogo jazyka. Moskva 1957. — 2. Posobije-instrukcija dlja podgotovki i sostavlenija regionaľnych slovarej russkogo jazyka. Moskva 1960 | 23, 1962, 142—149

651. Romportl, M. K analýze zvukového systému ruštiny | M. Halle: The Sound Pattern of Russian. Description and Analysis of Contemporary Standard Russian I. ’s-Gravenhage 1959 | 23, 1962, 282—286

V. též č. 52, 76, 113, 124, 215, 376

 

d) Západní slovanské jazyky (mimo češtinu a slovenštinu)

 

652. B. Hk (Havránek, B.) Nevědomost, či úmysl? | H. Grappin o vzniku spisovné polštiny. Revue des Etudes slaves 13,1933 | 1, 1935, 132—133

653. Kellner, A. Revize polského pravopisu | Pisownia polska. Kraków 1936 | 2, 1936, 246—248

654. Kellner, A. Nová učebnice polštiny | F. Karas: Učím se polsky. Praha 1945 | 10, 1947/48, 124—126

655. Justl, V. B. Němcová polsky | výbor z povídek sest. a přel. J. Magnuszewski. Wrocław 1952 | 14, 1953, 88—89

656. Havlová, F. Ukázkové číslo Slovníku současné polštiny | Słownik wspołczesnego języka polskiego. Warszawa 1951 | 14, 1953, 142—144

657. Jančák, P. Práce o zvukové stránce těšínských nářečí | M. Romportl: 1. Přízvuk, kvantita a melodie v nářečí na Jablunkovsku. Slezský sborník 52, 1954; 2. Přízvuk a melodie v nářečí na Těšínsku. In: Adolfu Kellnerovi. Opava 1954 | 16, 1955, 189—192

658. Dokulil, M. Nový polský příspěvek k otázce českého vlivu na spisovnou polštinu v době humanismu | J. Loretová: Czechizmy w Żywotach filozofów i w pierwszym wydaniu Kroniki świata Marcina Bielskiego. Rozprawy Komisji Językowej, Łódź 1955 | 17, 1956, 126—127

659. Lotko, E. Několik poznámek k česko-polské konverzační příručce | A. Málek: Česko-polské rozhovory. Rozmówki czesko-polskie. Praha 1956 | 18, 1957, 126—128

660. Lamprecht, A. Nová historická mluvnice polská | Z. Klemensiewicz - [346]T. Lehr-Spławiński - S. Urbańczyk: Gramatyka historyczna języka polskiego. Warszawa 1955 | 18, 1957, 178—180

661. Ducháček, O. Ze srovnávacího studia slovanského tvoření slov | A. Sieczkowski: Struktura słowotwórcza przymiotników czeskich i polskich. Studium porównawcze. Wrocław 1957 | 20, 1959, 147—149

662. Daneš, F. Fonetická práce o nářečích na Těšínsku | M. Romportl: Zvuková stránka souvislé řeči v nářečích na Těšínsku. Ostrava 1958 | 22, 1961, 53—56

V. též č. 249, 427, 459

 

e) Slovenština

 

Časové otázky současné spisovné slovenštiny (č. 663—666)

663. Novák, Ľ. K problémom jazykovej kultúry na Slovensku 1, 1935, 166—171

664. Novomeský, L. K problémom vývoja spisovnej slovenčiny 1, 1935, 171—172

665. Štefánek, A. Problémy spisovnej slovenčiny a slovenský nacionalizmus 1, 1935, 172—178

666. Peška, Z. Poměr češtiny a slovenštiny v našem jazykovém právu 2, 1936, 112—114

— — —

667. Trost, P. O problémech větné intonace | S. Petřík: K hudobnej stránke slovenskej vety. Carpatica — řada A, 1, 1936 | 3, 1937, 226—230

668. Novák, Ľ. Omyl v československé lexikografii školské | J. K. Garaj: Príručný slovník diferenciálny a synonymický. Martin 1937 | 4, 1938, 61—63

669. Dokulil, M. Slovenský příspěvek k sémantice a syntaxi slovesa | E. Pauliny: Štruktúra slovenského slovesa. Bratislava 1943 | 11, 1948/49, 68—78

670. ŠTOLC, J. Slovenčina B. Němcovej v Pohorskej vesnici | s red. úvodem | 13, 1951/52, 30—41

Váhala, F. Slovenština B. Němcové v Pohorské vesnici. (Několik poznámek k stejnojmenné studii J. Štolce) 14, 1953, 80—82

671. K. H. (Horálek, K.) Nová mluvnice spisovné slovenštiny | B. Letz: Gramatika slovenského jazyka. Bratislava 1950 | 13, 1951/52, 51—53

672. Horálek, K. K otázce třídění slovenských sloves | Š. Peciar in: Jazykovedný sborník 5, 1951 | 14, 1953, 48

673. Nové publikace | 1. Lexikografický sborník. Bratislava 1953. — 2. Pravidlá slovenského pravopisu. Bratislava 1953 | 14, 1953, 192

674. Trost, P. Vynikající slovenská práce onomastická | V. Blanár: Príspevok ku štúdiu slovenských osobných a pomiestnych mien v Maďarsku. Bratislava 1950 | 15, 1954, 182—183

675. ŠTOLC, J. Atlas slovenského jazyka. (Výťah z referátu) | v. zde č. 1010 | 16, 1955, 173—174

676. Podhorná, V. Monografie o rytmickém zákoně v spisovné slovenštině | L. Dvonč: Rytmický zákon v spisovnej slovenčině. Bratislava 1955 | 18, 1957, 102—106

677. Skulina, J. Ze slovenské dialektologie | 1. F. Buffa: Nárečie Dlhej Lúky v Bardejovskom okrese. Bratislava 1953. — 2. G. Horák: Nárečie Pohorelej. Bratislava 1955. — 3. P. Ondrus: Stredoslovenské nárečia v Maďarskej ľudovej republike. Bratislava 1956 | 19, 1958, 65—67

678. Jedlička, A. Významné dílo slovenského mluvnictví | E. Pauliny - J. Ružička - J. Štolc: Slovenská gramatika. 1. vyd. Martin 1953; 3. vyd. 1955 | 19, 1958, 155—164

679. Utěšený, S. Sborník současné slovenské dialektologie | Jazykovedné štúdie II. Dialektológia. Bratislava 1957 | 21, 1960, 67—69

680. HABOVŠTIAK, A. O výskume slovnej zásoby slovenských nárečí | přehled dosavadních výsledků, aktuální otázky, příprava slovníku slovenských nářečí; rus. res. | 22, 1961, 30—40

681. Michálek, E. Ze slovenské historické lexikologie | V. Blanár: Zo slovenskej historickej lexikológie. Bratislava 1961 | 24, 1963, 262—265

V. též č. 179, 233, 234, 294, 395, 402, 594, 1018

 

f) Otázky obecně slovanské a různé jiné příspěvky

 

682. B. Hk (Havránek, B.) Příklad neznalosti slovanských věcí v školské učebnici | K. Novák - J. Jirásek: Česká cvičebnice a mluvnice pro ústavy učitelské. 5. vyd, Praha 1930 | 2, 1936, 62

683. Trnka, B. Jak psáti azbukou na našich psacích strojích | W. A. Morison in: The Slavonic and East European Review 32, 1954 | 16, 1955, 258—259

684. Kopečný, F. Příspěvek k problému raně středověké německé kolonizace [347]a poněmčení Polabských Slovanů | R. Fischer in: Beiträge zur Namenforschung 1955 | 17, 1956, 119—120

685. Jahn, J. Významné dílo z oboru srovnávací slovanské jazykovědy | K. Horálek: Úvod do studia slovanských jazyků. Praha 1955 | 17, 1956, 222—226

686. Novák, P. Nový příspěvek o kategorii životnosti a osobnosti ve slovanských jazycích | L. Hjelmslev: Animé et inanimé, personnel et nonpersonnel. Travaux de l’Institut de linguistique, Faculté des Lettres de l’Université de Paris 1, 1956 | 20, 1959, 292—293

687. Utěšený, S. Od studia místních jmen k jménům osobním a rodinným | R. Fischer: Erkenntnisse und Aufgaben der slawischen Namenforschung. Berlin NDR 1959 | 21, 1960, 153—154

688. Doležel, L. „Ostforschung“ a slavistika | sb. Ostforschung und Slawistik. Berlin NDR 1960 | 22, 1961, 237—238

689. Klimeš, L. Učebnice srovnávacího slovanského hláskosloví j K. K. Trofymovyč: Praktykum z porivnjaľnoji hramatyky slov’jans’kych mov. Fonetyka. Ľviv 1960 | 23, 1962, 160

690. Utěšený, S. Příprava dotazníku pro slovanský jazykový atlas 24, 1963, 286—287

V. též č. 111, 113, 174, 176, 187, 892

 

2. Germánské jazyky

 

a) Angličtina

 

691. Mathesius, V. Péče o výslovnost v anglickém rozhlase 1, 1935, 179—182

692. Mathesius, V. Dvojí úsilí o zjednodušení angličtiny | 1. Rychlý kurs angličtiny podle soustavy Anglic. Uppsala 1931. — 2. Basic English podle C. K. Ogdena. Zprac. O. Vočadlo. Brno 1934 | 2, 1936, 238—242

693. Vančura, Z. Program studia angličtiny na Vysoké škole obchodní v Praze 2, 1936, 259—260

694. B. T. (Trnka, B.) Nová cesta k jazykům | sv. 1: V. Mathesius, Nebojte se angličtiny! Praha 1936 | 3, 1937, 64

695. Puš, F. Proti kosmopolitismu v lingvistice | V. N. Jarcevová: Reakcionnaja suščnosť teorii „mirovogo“ anglosaksonskogo jazyka. Moskva 1949 | 12, 1950, 109—110

696. Doležel, L. Německá práce o polopřímé řeči | A. Neubert: Die Stilformen der „erlebten Rede“ im neueren englischen Roman. Halle 1957 | 19, 1958, 314—315

697. Daneš, F. Nový česko-anglický slovník | I. Poldauf: Česko-anglický slovník středního rozsahu. Praha 1959 | 21, 1960, 213—219

V. též č. 80, 721

 

b) Němčina a ostatní germánské jazyky

 

698. Mts (Mathesius, V.) H. Becker: Das deutsche Neuwort. Eine Wortbildungslehre (Leipzig 1933) 1, 1935, 134—135

699. Seidlová-Slottyová, I. Vliv národního socialismu na německý jazyk 2, 1936, 56—58

700. Trost, P. Kniha studií z hospodářské germanistiky | H. Siebenschein: Abhandlungen zur Wirtschaftsgermanistik. Praha 1936 | 2, 1936, 198—199

701. Krejčí, T. K syntaktickému plánu německého hospodářského jazyka 2, 1936, 243—246

702. Trost, P. Ruský sborník germanistický | Voprosy nemeckoj grammatiki v istoričeskom osveščenii. Sbornik statej. Leningrad 1935 | 3, 1937, 190—191

703. Dokulil, M. Učebnice dánštiny | B. Trnka - M. Lesná-Krausová: Učebnice dánštiny se slovníkem. Praha 1937 | 4, 1938, 125—127

704. Zatočil, L. Nová práce o německých nářečích v Československu | E. Schwarz: Sudetendeutsche Sprachräume. München 1935 | 4, 1938, 184—189

705. Mukařovský, J. Nezval německy | o něm. výboru; přel. O. Eisner a H. Schönhof | 4, 1938, 245—249

706. Hais, K. Dvě cvičebnice němčiny | 1. J. Doležel - A. Jokl: Němčina všem. Praha 1940. — 2. R. H. Knops: Německy od A až do Zet. Praha 1939 | 6, 1940, 238—239

707. Zatočil, L. Příručky úřední němčiny | 1. A. Štangler - W. Urbánek: Odborná úřední němčina. Hodonín 1940. — 2. E. Paul - R. Kubeš - A. Šňupárek: Německá úřední terminologie k praktické potřebě veřejných úředníků. Praha-Brno 1940 | 7, 1941, 51—52

708. Hais, K. Cvičebnice němčiny | B. Soukup - R. Zitek: Německy dokonale bez učitele. Praha 1940 | 7, 1941, 223

[348]709. Dokulil, M. Nová cesta k cizím jazykům | J. Nosil: Poznejte němčinu. Praha 1942 | 8, 1942, 207—213

710. T (Trost, P.) Novotářská německá mluvnice | H. Becker: Deutsche Sprachkunde I. Sprachlehre. Leipzig 1941 | 8, 1942, 215—216

711. Dokulil, M. Učebnice němčiny pro pokročilé | O. Hickmann - J. Volný: Deutsch für Fortgeschrittene. 5. vyd., Praha 1943 | 9, 1943, 167

712. Krámský, J. Fonologie norštiny … | upozornění na několik novějších prací | 10, 1947/48, 61—62

713. TROST, P. Engelsův „Francký dialekt“ 14, 1953, 145—148

714. Trost, P. Německá věta jako „pole napětí“ | K. Boost: Neue Untersuchungen zum Wesen und Struktur des deutschen Satzes. Der Satz als Spannungsfeld. Berlin NDR 1955 | 18, 1957, 57—58

715. Staněk, V. O jazyce nacistického Německa | E. Seidel - I. Seidel-Slotty: Sprachwandel im dritten Reich. Eine kritische Untersuchung faschistischer Einflüsse. Halle 1961 | 23, 1962, 75—77

716. Filipec, J. Slovník současné němčiny | Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache. Lieferung 1—3. Hsg. von R. Klappenbach u. W. Steinitz. Berlin NDR 1961 | 23, 1962, 149—157

717. Klimeš, L. Studie o dnešní němčině | G. Möller: Deutsch von heute. Kleine Stilkunde unserer Gebrauchssprache. Leipzig 1962 | 25, 1964, 155—156

V. též č. 35, 141, 153, 235

 

3. Románské jazyky

 

718. Martinet, A. Česká práce o vlivu pravopisu na francouzskou výslovnost | V. Buben: Influence de l’orthographie sur la prononciation du français moderne. Bratislava 1935 | 2, 1936, 54—56

719. Buben, V. O jazykové kultuře a purismu ve Francii 2, 1936, 171—182

720. Lyer, S. „Učenost“ ve cvičebnici jazyka francouzského | J. Nepokoj: Učebnice jazyka francouzského I. Praha 1935 | 2, 1936, 258—259

721. „Brána jazyků“, sbírka konverzačních příruček | 1. V. Smolák: Čech mezi Francouzi; G. Riccoboni: Čech v Italii (ref. S. Lyer). — 2. G. N. Bakardžiev: Čech v Bulharsku (ref. L. Georgiev a A. Gerad). — 3. V. Skalička: Čech mezi Maďary (ref. Ľ. Novák). — 4. B. Trnka: Čech mezi Angličany (ref. J. Vachek) | 3, 1937, 252—255

722. Lyer, S. Knížka o moderní francouzštině a o současné spisovné italštině | 1. V. Buben: Studie o moderní franštině. Praha 1938. — 2. B. Migliorini: Lingua contemporanea. Firenze 1939 | 5, 1939, 109—111

723. Lyer, S. Učebnice francouzštiny pro samouky | V. Smolák: Francouzsky od A do Z. Praha 1939 | 5, 1939, 160

724. Lyer, S. Nový odborný slovník | O. Dubský: Česko-francouzský frazeologický slovník obchodní a technický. Praha 1940 | 6, 1940, 176

725. Lyer, S. Praktické příručky a mluvnice románských jazyků | 1. V. Pech: Francouzsky rychle a přehledně. Praha 1939. — 2. R. Slabý: Španělsky na cesty. Praha 1939. — 3. L. M. Hirsch - K. Kupka: Les Tchèques parlent français. Praha 1939 | 7, 1941, 52—54

726. Lyer, S. Boj proti purismu v Italii | A. Menarini - B. Migliorini in: Lingua nostra 1941 | 8, 1942, 112

727. Bukáček, J. Příručka správné italštiny | H. Christofidis: Errori d’italiano. Wien 1940 | 8, 1942, 219—221

728. Lyer, S. Dvě učebnice italštiny | 1. V. Hodr: Učebnice jazyka italského pro kursy a samouky. Praha 1941. — 2. O. Růžička: Italsky od A do Zet. Praha 1941 | 9, 1943, 216—217

729. Klimeš, L. K studiu odrazu změn národní kultury v slovní zásobě | A. Rommel: Die Entstehung des klassischen französischen Gartens im Spiegel der Sprache. Berlin 1954 | 18, 1957, 61—62

730. Novák, P. Marxistický pohled na vývoj spisovné francouzštiny | M. Cohen: Grammaire et style. 1450—1960. Paris 1954 | 19, 1958, 315

731. Utěšený, S. Dialektologická konference k připravovanému atlasu východní Francie | v dubnu 1956 ve Štrasburku; Bulletin de la Faculté des Lettres de l’Univ. de Strasbourg 35, 1957 | 20, 1959, 152—156

732. ŠABRŠULA, J. Ke srovnávacím studiím slovosledným. (Některé otázky větné perspektivy ve francouzštině v srovnání s češtinou) | fr. res. | 25, 1964, 161—166

V. též č. 111, 140, 165, 171, 230

 

[349]4. Ostatní jazyky (mimo slovanské, germánské a románské)

 

733. Skalička, V. Retrográdní slovník | P. Locker: Rückläufiges Wörterbuch der griechischen Sprache. Göttingen 1944 | 10, 1947/48, 191

734. Skalička, V. Věda pro život? | k výkladu V. M. Wurma o swahilštině v čas. Věda a život 13, 1947 | 10, 1947/48, 253

735. Pořízka, V. Zmatek v základních mluvnických pojmech v české učebnici hindštiny | O. Smékal: Hindština I—II, Praha 1956, 1957 | 18, 1957, 234—236

736. Šmilauer, V. Česko-maďarský slovník | L. Dobossy: Cseh-magyar szótár — Česko-maďarský slovník. Budapest - Praha 1960 | 22, 1961, 216—219

Welter, A. K lexikografické problematice v česko-maďarském slovníku 23, 1962, 318—320

737. Utěšený, S. První maďarský regionální nářeční atlas; metodika a technika jeho zpracování | J. Végh: Őrségi és Hetési nyelvatlasz. Budapest 1959 | 25, 1964, 242—244

V. též č. 24, 71, 124, 408, 721, 792

 

B. LITERÁRNÍ VĚDA

 

1. Teorie literatury

 

a) Obecné otázky

 

738. WOLLMAN, F. Věda o slovesnosti. Její vývoj a poměr k sousedním vědám 1, 1935, 193—202

739. Wollman, F. Ergocentrická literární teorie polská | M. Kridl: Wstęp do badań nad dzielem literackiem. Wilno 1936 | 2, 1936, 182—188

740. Bukáček, J. Poesie a literatura v pojetí B. Croceho. (Vzpomínka k jeho sedmdesátým narozeninám) 2, 1936, 189—192

741. Wellek, R. Cambridgská skupina literárních teoretiků | A. Quiller-Couch, F. L. Lucas, I. A. Richards, W. Empson, E. M. Tillyard, R. D. Jameson, F. R. Leavis, Q. D. Leavisová; charakteristika některých jejich prací | 3, 1937, 108—121

742. Albrecht, J. Nová knížka o básnictví barokním | V. Černý: O básnickém baroku. Praha 1937 | 4, 1938, 44—48

743. Kožešník, K. Literární věda z hlediska branného | H. Kindermann: Dichtung und Volksheit. Grundzüge einer neuen Literaturwissenschaft. Berlin 1937 | 4, 1938, 53—59

744. Kubíček, J. Problémy biografie podle kritické literatury anglické a americké 5, 1939, 48—56

745. Mukařovský, J. Nové německé dílo o základech literární vědy. (Marginálie ke knize J. Petersena: Die Wissenschaft von der Dichtung, Berlin 1939) 5, 1939, 210—216

746. MUKAŘOVSKÝ, J. Mezi poezií a výtvarnictvím 7, 1941, 1—16

747. HEIDENREICH, J. O tvaru motivů | 1. Úvodem. — 2. Promítání motivů do kontextu: průmět. — 3. Významová jednota průmětu. — 4. Realizace průmětu jazykem. — 5. Průmět v kontextu | 9, 1943, 68—96

748. VANČURA, Z. Počátek a konec baroku. (K otázce literární periodizace) 9, 1943, 169—181

749. VANČURA, V. Literární vyznání. Fragment přednášky 10, 1947/48, 4—12

750. Hrabák, J. Teorie literatury | M. Bakoš: Teória literatúry. Výbor z formálnej metódy. Trnava 1941 | 10, 1947/48, 60—61

751. Hrubeš, J. Sovětská literární věda | ref. o sborníku literárně vědných statí přeložených z ruštiny, Praha 1949 | 12, 1950, 46—48

752. HRABÁK, J. Spisovatel a skutečnost 13, 1951/52, 86—95

753. VODIČKA, F. Úkoly literární historie při studiu otázek uměleckého mistrovství 13, 1951/52, 118—134

V. též č. 27

 

b) Otázky literárního stylu a poetiky

 

754. P. T. (Trost, P.) Z problémů poetiky | Prace ofiarowane Kazimierzowi Wóycickiemu. Wilno 1937 | 5, 1939, 59—61

755. MUKAŘOVSKÝ, J. Estetika jazyka 6, 1940, 1—27

756. MUKAŘOVSKÝ, J. O jazyce básnickém | 1. Básnický jazyk jako jazyk funkční a jako materiál. — 2. Vývojová proměnlivost básnického jazyka, jeho druhové rozlišení, jeho zdokonalitelnost. — 3. Zvuková stránka básnického jazyka. — 4. Slovo v básnictví. — 5. Významová dynamika kontextu. — 6. Monolog a dialog. „Skrytý význam“ | 6, 1940, 113—145

[350]757. Hrabák, J. O technice spisovatelské … | B. Mathesius: Jak dělati prózu a verše. Praha 1940 | 7, 1941, 49—50

758. Hrabák, J. Čítanka českého strukturalismu | J. Mukařovský: Kapitoly z české poetiky I. Obecné věci básnictví. Praha 1941 | 7, 1941, 203—208

759. Heidenreich, J. K „Čtení o jazyce a poezii“. (O dvou příspěvcích z české poetiky) | 1. F. Vodička: Literární historie, její problémy a úkoly. — 2. J. Veltruský: Drama jako básnické dílo | 9, 1943, 201—206

760. Svejkovský, F. Studium polských teoretických spisů o jazyce a stylu z 14. až 18. století | o edicích spisů M. K. Sarbiewského, F. Ks. Dmochowského a Jana Ursyna z Krakowa | 20, 1959, 134—139

761. LEVÝ, J. Izochronie taktů a izosylabismus jako činitelé básnického rytmu | rus. res. | 23, 1962, 1—8, 83—94

762. Tichá, Z. Potřebná publikace o metodách středověké alegorie | L. Cejp: Metody středověké alegorie a Langlandův Petr Oráč. Acta Univ. Palackianae Olomucensis — Philologica 5; Praha 1961 | 23, 1962, 238—240

763. Levý, J. Deskriptivistický výklad poezie | M. Peckham - S. Chatman: Word, Meaning, Poem. New York 1961 | 24, 1963, 287—288

V. též č. 76, 126, 223, 224, 228, 519, 524, 532, 535, 774, 859

 

2. Česká literatura

 

a) Příspěvky celkové a obecné

 

764. WOLLMAN, F. Literárněvědné metody v Bittnerově knize „Deutsche und Tschechen“ | K. Bittner: Deutsche und Tschechen I. Von den Anfängen zur hussitischen Kirchenerneuerung. Brno 1936 | 2, 1936, 201—207

JAKOBSON, R. Usměrněné názory na staročeskou kulturu Ibid. 207—221

Jakobson, R. - Trávníček, F. Není pravda, že … (Odpověď na brožuru K. Bittnera „Deutsche und Tschechen. Eine Erwiderung“. Brno, b. r.) 4, 1938, 117—124

765. Hrabák, J. Co daly naše země Evropě a lidstvu … | Praha 1939 | 6, 1940, 171—173

766. Jedlička, A. Lidová slovesnost v českém vývoji literárním | B. Václavek: Lidová slovesnost v českém vývoji literárním. Praha 1940 | 6, 1940, 236

Havránek, B. Poznámka Ibid. 236—237

767. VODIČKA, F. České obrození jako problém literární 10, 1947/48, 30—42

768. Vodička, F. Václavkova příručka literární výchovy | B. Václavek: Deset týdnů. Praha 1946 | 10, 1947/48, 249—250

769. BHk (Havránek, B.) Naše bezvýhradná závislost na latinské osvětě? | A. Škarka: Latinské kořeny naší středověké literární osvěty. Vyšehrad 3, 1947 | 11, 1948/49, 47—48

770. Hrabák, J. Nové dílo o české literatuře obrozenské | F. Vodička: Počátky krásné prózy novočeské. Příspěvek k literárním dějinám doby Jungmannovy. Praha 1948 | 11, 1948/49, 135—138

771. Vodička, F. Fučíkovo pojetí tradice | J. Fučík: Milujeme svůj národ. Praha 1948 | 11, 1948/49, 184—186

772. Hrabák, J. Nový pohled na české básnictví … | L. Štoll: Třicet let bojů za českou socialistickou poezii. Praha 1950 | 12, 1950, 191—192

773. Tlustá, J. Julius Fučík a literární výchova | Julius Fučík: Lidé, bděte! Výbor uspoř. G. Fučíková. Praha 1950 | 13, 1951/52, 105—106

774. TŘÍŠKA, J. O rétorice a stylu naší středověké literatury | lat. res. | 25, 1964, 260—270

V. též č. 643

 

b) Jednotliví autoři, díla, období

 

aa) Doba starší (do r. 1770)

 

775. Čyževśkyj, D. Ztracené části Pansofie Komenského nalezeny 1, 1935, 118—119

776. Albrecht, J. O povaze české literatury barokní (Poznámky k výsledkům dosavadního bádání) 1, 1935, 232—234

777. JAKOBSON, R. Úvahy o básnictví doby husitské | 1. „Měděný věk české poezie“. — 2. „Divina officia in lingua prohibita“. — 3. Signum et signatum. — 4. „Mnozí řemeslníci spolu zarazili novú školu“. — 5. „Hlas všeliký zvuč“ | 2, 1936, 1—21

778. ČYŽEVŚKYJ, D. Příspěvek k symbolice českého básnictví náboženského | 1. Mistr Lepič. — 2. Cantica canticorum, srov. V. Flajšhans, ČČM 94, 1920, 81n. | 2, 1936, 98—105

Týž a. Dodatek 3, 1937, 251—252

779. R. J. (Jakobson, R.) Staročeská píseň o bitvě u Varny 1444 | K práci R. Urbánka Vladislav Varnenčík. Skutečnost i legenda, Praha 1937 | 3, 1937, 189—190

[351]780. ČYŽEVŚKYJ, D. Dva nové nálezy z díla Komenského | 1. Foliové vydání pansofického díla Komenského. — 2. Něm. vydání lat. spisu De quaestione Utrum Dominus Jesus propria virtute a mortuis resurrexerit, Amsterodam 1651 | 3, 1937, 230—232

781. Jakobson, R. Z dějin staročeského zpěvního básnictví | D. Orel: Hudební prvky svatováclavské. In: Svatováclavský sborník II/3, Praha 1937 | 4, 1938, 41—44

782. Hrabák, J. Mistrem Klaretem … | A. Wesselski: Klaret und sein Glossator. Brno 1936 | 4, 1938, 60—61

783. Hrabák, J. - Havránek, B. Ze starší literatury české | 1. J. Vilikovský: Próza z doby Karla IV. Praha 1938. — 2. Kapitoly knihovědné a knihovnické Janu Emlerovi k šedesátce. Slovanská knihověda 5, 1938 | 5, 1939, 56—58

783a. TROST, P. Kunhutina píseň a sekvence Tomáše Akvinského „Lauda Sion“ | v. dále č. 797 | 6, 1940, 35—37

784. ČYŽEVŚKYJ, D. Nová komeniana hallská 6, 1940, 193—199

785. J. H-k (Hrabák, J.) Poučení o Štítném … | J. Jančík: Tomáš ze Štítného, učitel života. Brno 1940 | 7, 1941, 50—51

786. Hrabák, J. Novočeská variace na Smilovu „Novou radu“ | Smil Flaška z Pardubic: Nová rada. Přebásnil do nové češtiny F. Vrba, Praha 1940 | 7, 1941, 103—105

787. Hrabák, J. Raná gotika v českém básnictví … | F. Tichý: Raná gotika v českém básnictví. Praha 1940 | 7, 1941, 164—166

788. Havránek, B. Legendy o českých patronech | Legendy o českých patronech v obrázkové knize ze XVI. století. Vyd. A. Matějček, J. Šámal, B. Ryba. Praha 1940 | 7, 1941, 216—217

789. ČYŽEVŚKYJ, D. Několik drobných komenian 8, 1942, 35—36

790. Hrabák, J. Ze studií o staré české literatuře | J. Vilikovský in: Řád 6, 1940; 7, 1941 | 8, 1942, 49—51

791. Hrabák, J. Gebauerovy práce literárněhistorické … | J. Gebauer: Stati literárnědějepisné I. Praha 1941 | 8, 1942, 163—164

792. Havránek, B. Z renesanční literatury české | K. Krejčí: Latinské ozdoby v českých spisech Bartoloměje Paprockého z Hlohol. Praha 1941 | 8, 1942, 202—204

793. HENDRICH, J. „Retuňk proti Antikristu“ není od Komenského 9, 1943, 25—35

794. Hrabák, J. Rozbor staročeské legendy o sv. Kateřině … | J. Vilikovský: Legenda o sv. Kateřině. Praha 1941 | 9, 1943, 44—46

795. Horálek, K. Ze staré české hymnologie | A. Škarka: Nové kapitoly ze staré české hymnologie. Praha 1942 | 9, 1943, 51—52

796. Trost, P. Počátky staročeské mystiky | Počátky staročeské mystiky. Památky, sv. 5. Vyd. J. Menšík. Praha 1948 | 11, 1948/49, 140—141

797. TROST, P. K nejstarší české duchovní poezii | 1. Píseň Ostrovská. — 2. Ještě jednou ke Kunhutině písni; v. zde č. 783a | 11, 1948/49, 162—165

798. Nedvědová, M. Staročeské drama | Staročeské drama. Výbor uspoř. J. Hrabák. Praha 1950 | 14, 1953, 82—85

799. Nedvědová, M. K novému německému výboru ze staročeské literatury | H. Kunstmann: Denkmäler der alttschechischen Literatur von ihren Anfängen bis zur Hussitenbewegung. Berlin NDR 1955 | 17, 1956, 117—119

800. Daňhelka, J. Nové vydání Nejedlého Dějin husitského zpěvu | Praha 1954 až 1956 | 17, 1956, 235—236

801. Škarka, A. Nad novým výborem ze staré české literatury | Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu. K vyd. připr. B. Havránek, J. Hrabák a spolupracovníci. Praha 1957 | 19, 1958, 137—144

802. Daňhelka, J. Nová husika | 1. De ecclesia, ed. S. H. Thomson, Cambridge 1956. — 2. Sermones de tempore, qui Collecta dicuntur, ed. A. Schmidtová; Praha 1959 aj. | 21, 1960, 78—80

803. Daňhelka, J. Čtení o Karlu Čtvrtém a jeho době | antologie, vyd. F. Heřmanský a Z. Fiala. Praha 1958 | 21, 1960, 160

804. Michálek, E. Z literatury o českém humanismu | M. Kopecký: Literární dílo Mikuláše Konáče z Hodiškova. Příspěvky k poznání české literatury v období renesance. Praha 1962 | 25, 1964, 150—151

V. též č. 576, 577

 

bb) Doba novější

 

805. ŠALDA, F. X. O básnické autostylizaci, zvláště u Bezruče 1, 1935, 13—28

806. MUKAŘOVSKÝ, J. Vítězslav Hálek 1, 1935, 73—87

807. BOGATYREV, P. R. M. Rilke Svatopluku Čechovi | otisk dopisu | 1, 1935, 117—118

[352]808. R. J. (Jakobson, R.) T. G. Masaryk, monografie Zdeňka Nejedlého | díl III. Praha 1935 | 1, 1935, 124—126

809. JAKOBSON, R. Poznámky k dílu Erbenovu. I. O mythu. — II. O verši | krit. poznámky k monografii A. Grunda: Karel Jaromír Erben. Praha 1935 | 1, 1935, 152—164, 218—229

810. FISCHER, O. Aniž křičte, že vám stavbu bořím … | k výkladu Máchovy básně | 1, 1935, 216—218

811. Mukařovský, J. Postavy a díla | zpr. o sbírce monografií, zvl. o sv. 1: K. Čapek, Mlčení s T. G. Masarykem | 1, 1935, 251—252

812. MUKAŘOVSKÝ, J. Protichůdci. Několik poznámek o vztahu Erbenova básnického díla k Máchovu 2, 1936, 33—43

813. Básnický dnešek a K. H. Mácha | ankety se zúčastnili: E. F. Burian: Mácha nám objevuje jeviště. — K. Čapek: Máchovy kantilény. — J. Čep: Žízeň po věčnosti. — J. Durych: Večerní máj. — V. Nezval: Máchův Kat. — V. Závada: Mé setkání s Máchou; dále F. Halas, J. Hora, Óndra Łysohorsky a V. Vančura 2, 1936, 65—78

814. NOVÁK, A. Český sloh kritický let sedmdesátých a osmdesátých 2, 1936, 145—156

815. ČAPEK, J. B. Poznámky o stylu, jazyku a zařadění Kuzmányho „Běly“. K jejímu stoletému výročí) 2, 1936, 225—230

816. Mukařovský, J. K novému vydání Francouzské poezie K. Čapka | Praha 1936 | 2, 1936, 253—255

817. NOVÁK, A. Zapomenutý průkopník Puškinův | J. P. Koubek | 3, 1937, 46—50

818. MUKAŘOVSKÝ, J. F. X. Šalda 3, 1937, 65—78

819. Novák, A. Několik metodologických poznámek k bádání máchovskému | k autorovu čl. Mácha visionář ve sb. Karel Hynek Mácha, osobnost, dílo, ohlas. Praha 1937 | 3, 1937, 182—184

820. MUKAŘOVSKÝ, J. Sémantický rozbor básnického díla. Nezvalův „Absolutní hrobař“ 4, 1938, 1—15

821. MUKAŘOVSKÝ, J. Próza K. Čapka jako lyrická melodie a dialog 5, 1939, 1—12

822. Mukařovský, J. Dvě knihy pamětí z doby českého obrození | 1. J. B. Pichl: Vlastenecké vzpomínky. Praha 1936. — 2. K. Sabina: Vzpomínky. Praha 1937 | 5, 1939, 58—59

823. MUKAŘOVSKÝ, J. Významová výstavba a kompoziční osnova epiky Karla Čapka 5, 1939, 113—131

824. Bělič, J. Karel Havlíček a Fany Weidenhoffrová. Dva dosud neznámé dopisy 5, 1939, 150—154

825. LIŠKOVÁ, V. Ke kompozici a povaze díla Karoliny Světlé 6, 1940, 77—90

826. JIRÁT, V. Sabina v Arbesových „Posledních dnech lidstva“ 6, 1940, 199—203

827. Veltruský, J. Zpěvní kultura obrozenské doby | 1. B. Václavek - R. Smetana: Český národní zpěvník — písně české společnosti XIX. století. Praha 1940. — 2. M. Očadlík: Zpěv českého obrození (1750— 1866). Praha 1940 | 6, 1940, 231—233

828. Bělič, J. - Jedlička, A. Dvě nové práce o Havlíčkovi | 1. M. Novotný: Život s pochodní v ruce. Praha 1940. — 2. J. Bělič: Havlíček a Slované. Praha 1940 | 6, 1940, 233—234

829. LIŠKOVÁ, V. O některých problémech nového románu. „Odkaz“ a „Zakladatelé“ Milady Součkové 7, 1941, 73—87

830. VODIČKA, F. Literárněhistorické studium ohlasu literárních děl. Problematika ohlasu Nerudova díla 7, 1941, 113—132

831. Lišková, V. Pokus o oživení románové skladby | J. John: Moudrý Engelbert. Praha 1940 | 7, 1941, 161—164

832. Teige, K. Marten a Šalda | Vzájemná korespondence M. Martena a F. X. Šaldy. Vyd. E. Chalupný. Praha 1941 | 7, 1941, 208—216

833. Lišková, V. K typologii románu psychologického. (In margine Hanušových románů) | M. Hanuš: Na trati je mlha. Praha 1940; Pavel a Gertruda, 1941 | 8, 1942, 37—45

834. Mukařovský, J. Nová kniha studií o Janu Nerudovi | K. Polák: Umění Jana Nerudy. Praha 1942 | 8, 1942, 152—160

835. KRÁLÍK, O. Šaldův stylový absolutismus 8, 1942, 181—194

836. Lišková, V. Román dobrodružný a Křelinův Amarú | F. Křelina: Amarú, syn Hadí. Praha 1942 | 9, 1943, 47—50

837. Mukařovský, J. Dvě knihy o básnících | 1. K. Janský - V. Jirát: Tajemství Křivokladu. Praha 1941. — 2. J. Š. Kvapil: Gotický Zeyer. Praha 1942 | 9, 1943, 145—151

[353]838. TROST, P. Poslední próza Karla Poláčka | Bylo nás pět. Praha 1946 | 10, 1947/48, 107—109

839. Králík, O. Ot. Březina a indické myšlení | V. Lesný: Básnický zápas Ot. Březiny. Praha 1945 | 10, 1947/48, 114—119

840. VODIČKA, F. Jungmannova úloha v českém obrození 10, 1947/48, 129—135

841. Králík, O. Z bezručovské literatury | A. Závodský: Studie o Petru Bezručovi. Opava 1947 | 10, 1947/48, 187—188

842. Literárněkritické dílo Věry Liškové | Posmrtný odlitek z prací Věry Liškové. Uspoř. M. Součková a B. Havránek. Praha 1945 | 10, 1947/48, 192

843. BHk (Havránek, B.) Publikace k Jungmannovu jubileu | J. Jungmann: Krátká historie národu, osvícení a jazyka. Vyd. F. Vodička. Praha 1947 | 10, 1947/48, 192

844. VODIČKA, F. Šalda básník 10, 1947/48, 193—201

845. KRÁLÍK, O. F. X. Šalda a M. Zdziechowski. (Kapitolky z dějin české literární kritiky a vědy) 10, 1947/48, 208—223

846. Havel, R. Jubilejní literatura k osmdesátým narozeninám Petra Bezruče | souborný ref.; pozn. F. Vodičky na str. 241 | 10, 1947/48, 239—243

847. Havel, R. Bibliografie Šaldova díla | J. Pistorius: Bibliografie díla F. X. Šaldy. Praha 1948 | 11, 1948/49, 94—95

848. MUKAŘOVSKÝ, J. K premiéře Vančurovy Josefiny 11, 1948/49, 117—120

849. Hrabák, J. Jubilejní žeň jungmannovská | poznámky k pracím A. Jedličky, J. Dolanského, F. Vodičky aj. | 12, 1950, 98—103

850. MUKAŘOVSKÝ, J. Ivan Olbracht | doslov k vyd. „Goleta v údolí“ v Národní knihovně | 12, 1950, 123—134

851. POHORSKÝ, M. Pokus o ideovou koncepci vývoje Nerudova díla 12, 1950, 166—176

852. VODIČKA, F. Poznání skutečnosti v Povídkách malostranských. (K otázce Nerudova realismu) 13, 1951/52, 19—30

853. Havel, R. Co se literárnímu historikovi nemá stát | krit. pozn. k výboru: J. K. Tyl, Národe můj …; připr. J. Hájek, Praha 1952 | 13, 1951/52, 108

854. rh (Havel, R.) Za Ivanem Olbrachtem 14, 1953, 46—47

855. Urban, Z. Neznámý dopis Boženy Němcové | otisk dopisu adresovaného V. D. Stojanovi | 15, 1954, 95—96

856. HRABÁK, J. Neumannova povídka o krásné Mageloně a její předloha 17, 1956, 209—214

857. Hrabák, J. Nové vydání Počátků českého básnictví, obzvláště prozódie | k vyd. připr. R. Havel; Bratislava 1961 | 24, 1963, 76—77

V. též č. 670, 749, 1080, 1081, 1082, 1083, 1090

 

c) Otázky formy a verše

 

858. Jakobson, R. K časovým otázkám nauky o českém verši | I. Staročeský verš a Rukopisy. — II. Český verš před tisíci lety | 1, 1935, 46—53

859. Wellek, R. Rub literární vědy | J. V. Sedlák: O díle básnickém. Praha 1935 | 1, 1935, 128—130

860. Mukařovský, J. Roztříštěný Bezručův verš | K. Rektorisová: Bezručův verš. Praha 1935 | 1, 1935, 234—238

861. R. J. (Jakobson, R.) Bádání o českém verši | některá desiderata v tomto oboru | 2, 1936, 121—122

862. Trost, P. Český verš ve srovnání s německým | E. Lemberg in: Zeitschrift für den Tschechischunterricht 1, 1937 | 4, 1938, 51—53

863. PUJMAN, F. Zhudebněná mateřština 5, 1939, 83—90

Týž a. Dva příspěvky erbenovské (závěr stati „Zhudebněná mateřština“) Ibid. 183—195

864. HRABÁK, J. Roudnické umučení a Rada otce synovi 5, 1939, 161—170

865. Hrabák, J. Havlíček — básník v duchu lidové písně. (Několik poznámek na okraj Indrova vydání Havlíčkových prací o verši lidové písně a jejich rozboru) 6, 1940, 49—53

866. Vilikovský, J. - Honzl, J. Pujmanovo pojetí staročeského dramatu církevního | F. Pujman: Zhudebněná mateřština. Praha 1939; v. zde č. 863 | 6, 1940, 229—231

Honzl, J. K Pujmanově obraně „Zhudebněné mateřštiny“ 7, 1941, 46—47

867. Mukařovský, J. O několika českých pracích z poetiky | 1. B. Jurek: Český klasický rým. ČMF 26, 1940. — 2. Týž a.: Pokus o teorii básnických forem. Ibid. 27, 1941. — 3. M. Jerhotová: Stavba Březinových metafor. Ibid. 27, 1941. — 4. O. [354]Novák: Antiteze a kontrast v umění Anatola France. Ibid. 27, 1941 | 7, 1941, 156—161

Mukařovský, J. O několika českých pracích z poetiky | k odpovědi B. Jurka, ČMF 28, 1942 | 8, 1942, 164—166

868. HORÁLEK, K. Rozbor verše a staročeský přízvuk | rozbor staročeského a staropolského verše | 8, 1942, 57—80

869. Vodička, F. Kniha o Smilově škole | J. Hrabák: Smilova škola. Rozbor básnické struktury. Praha 1941 | 8, 1942, 92—96

870. HORÁLEK, K. K teorii českého jambu 8, 1942, 130—135

871. MATHESIUS, V. Poznámky o překládání cizího blankversu a o českém verši jambickém vůbec 9, 1943, 1—13

872. NOVÁKOVÁ, J. Kvantita v českém verši přízvučném 10, 1947/48, 96—107

873. Horálek, K. K otázce českého amfibrachu | J. Závada: 1. Problematika rytmického řádu Máchova. Kytice 2, 1947. — 2. Rytmický řád Slezských písní. In: Bezručův sborník, 1947. — 3. Rytmická zákonitost Slezských písní. Kytice 2, 1947. — 4. O reformu českého verše. Kvart 5,1947 | 11, 1948/49, 46—47

874. NOVÁKOVÁ, J. Souhláskové skupiny v českém verši 12, 1950, 19—32

875. Horálek, K. Nový pokus o fonetický výzkum českého verše | B. Hála: Podstata českého jambu z hlediska fonetického. Věstník KČSN — tř. filos.-hist.-filol. 1952, č. 5 | 16, 1955, 108—111

Hála, B. Odpověď prof. Horálkovi 17, 1956, 249—251

Horálek, K. Doslov kritikův Ibid. 251—252

876. HORÁLEK, K. Verš Erbenovy Kytice | něm. res. | 25, 1964, 95—101

V. též č. 809

 

3. Slovanské literatury

 

a) Příspěvky obecné a jednotliví autoři

 

877. R. J. (Jakobson, R.) České prvky v polské kultuře | J. Birkenmajer: Wzory greckije „Bogurodzicy“. Pamiętnik Literacki 31, 1934 | 1, 1935, 132

879. JAKOBSON, R. Socha v symbolice Puškinově 3, 1937, 2—24

880. WOLLMAN, F. Puškinova cesta k baladické dramatice 3, 1937, 24—46

881. Bogatyrev, P. Byly slovenské písně pramenem Puškinovým? 3, 1937, 53—56

882. R. J. (Jakobson, R.) Základy středověku | poznámky k III. dílu „Dějin lidstva, Praha 1937, hl. pokud jde o význam byzantské a církevněslovanské vzdělanosti u nás | 3, 1937, 187—189

883. Wollman, F. Mazonova kritika | polemická odpověď proti kritice Wollmanova spisu K metodologii srovnávací slovesnosti slovanské v RES 17, 1937 | 4, 1938, 63—64

884. Hrabák, J. Staropolská legenda o sv. Alexiu neměla českou předlohu? | S. Vrtel-Wierczyński: Staropolska legenda o sw. Alexym na porównawczem tle literatur słowiańskich. Poznań 1937 | 4, 1938, 250—252

885. Wollman, F. Dvě polské polemiky o slovanských literaturách | 1. J. Bąbała: Zagadnienie łącznego badania literatur słowiańskich. Warszawa 1938. — 2. J. Goląbek: Literatury słowiańskie. (Rozważania o metodzie). Warszawa 1938 | 5, 1939, 40—47

886. Vodička, F. Otázka periodizace slovenské literatury | M. Bakoš: Problém vývinovej periodizácie slovenskej literatúry. Niekoľko teoretických poznámok. Trnava 1944 | 10, 1947/48, 110—111

887. Horálek, K. K otázce tvarového charakteru „Slova o polku Igorevě“ | I. P. Jeremin: Učen. zapiski Leningrad. univ. — ser. filol. nauk 1945 | 10, 1947/48, 112—114

888. Drozda, M. Český výbor z Dobroljubova | N. A. Dobroljubov: Vybrané literární stati. Přel. J. Pospíšil. Praha 1950 | 12, 1950, 110—111

889. Drozda, M. Studie o N. G. Černyševském | 1. N. Belčikov: Nikolaj Gavrilovič Černyševskij. Přel. T. Silbernáglová. Praha 1950. — 2. N. Belčikov - J. Filipec - G. Gizengauzen: N. G. Černyševskij — bojovník za svobodu. Praha 1950 | 12, 1950, 187—189

890. Minátová, V. Ukrajinská sovětská literatura | O. Kornijčuk; přel. R. Lužík, Praha 1951 | 13, 1951/52, 54—55

891. Měšťan, A. Antologie současné polské poezie | Nová polská poezie. Red. J. Pilař, J. Závada, E. Sojka. Praha 1952 | 14, 1953, 89—90

892. Horálek, K. Kniha o jazykově literárním obrození u Slovanů | F. Wollman: Slovanství v jazykově literárním obrození u Slovanů. Praha 1958 | 22, 1961, 48—53

V. též č. 760

 

[355]b) Otázky formy a verše

 

893. Hrabák, J. Studium polského verše … | F. R. Siedlecki: Z dziejów naszego wiersza. Skamander 1935 | 2, 1936, 122—123

894. Hrabák, J. Z nových polských prací o teorii literatury | 1. W. Zawodziński: Zarys wersyfikacji polskiej. Wilno 1936. — 2. F. Siedlecki: Jeszcze o sprawach wiersza polskiego. Przegląd współczesny 1936 | 3, 1937, 250—251

895. Hrabák, J. Nová práce o polském verši | F. Siedlecki: Studja z metryki polskiej. Wilno 1937 | 4, 1938, 48—50

896. Trost, P. Staropolský verš ve srovnání se staročeským | o studii J. Hrabáka, Praha 1937 | 4, 1938, 50—51

897. Hrabák, J. Kniha o slovinském verši | A. V. Isačenko: Slovenski verz. Ljubljana 1939 | 5, 1939, 159—160

898. Hrabák, J. Kniha o slovenském verši | M. Bakoš: Vývin slovenského verše. Martin 1939 | 6, 1940, 159—163

899. Horálek, K. Prozódie polštiny a polský verš | 1. M. Dłuska: Prozodia jązyka polskiego. Kraków 1947. — 2. S. Furmanik: Podstawy wersyfikacji polskiej. Warszawa—Kraków 1947 | 12, 1950, 36—40

900. Hrabák, J. Kniha o ruském lidovém verši | M. P. Štokmar: Issledovanija v oblasti russkogo narodnogo stichosloženija. Moskva 1952 | 14, 1953, 85—88

V. též č. 867, 868

 

4. Neslovanské literatury

 

901. Wellek, R. Poezie a jazyk | F. W. Bateson: English Poetry and the English Language. An Experiment in Literary History. Oxford 1934 | 1, 1935, 229—231

902. WELLEK, R. Vývoj anglické literární historie 4, 1938, 96—105

903. PRŮŠEK, J. O struktuře čínského románu a povídky 5, 1939, 195—209

904. Králík, O. Neznámé Rilkovy básně 5, 1939, 223

905. Lyer, S. Školské dějiny římské literatury | F. Stiebitz: Stručné dějiny římské literatury pro střední školy. Praha 1938 | 6, 1940, 61—62

906. Havránek, B. Řecká literatura a slovanská vzdělanost | 1. F. Stiebitz: Stručné dějiny řecké literatury. 2. vyd., Praha 1940. — 2. Byzantské epos Basilios Digenis Akritas. Přeložil, úvodem a pozn. opatřil K. Müller. Praha 1938. — 3. Plutarchovy Životopisy. Přel. J. Popelová-Otáhalová. Praha 1940 | 6, 1940, 62—64

907. Mathesius, V. První díl Chudobovy Knihy o Shakespearovi | F. Chudoba: Kniha o Shakespearovi I. Prostředí a život. Praha 1941 | 8, 1942, 194—202

908. Mathesius, V. Německý román o Shakespearovi | K. Haemmerling: Muž nazývaný Shakespeare. Praha 1941 | 8, 1942, 204—207

909. Nováková, J. Homérskou otázku … | A. Severyns: Homère. Bruxelles 1945/46 | 10, 1947/48, 250—251

910. Siebenschein, H. Objevy ve třech nedávných knihách o Tomáši Mannovi | 1. K. Hamburgrová: Thomas Manns Roman „Joseph und seine Brüder“. Eine Einführung. Stockholm 1945. — 2. K. Kerényi: Romandichtung und Mythologie. Ein Briefwechsel mit Thomas Mann. Zürich 1945. — 3. J. A. Maier: Stefan George und Thomas Mann. Zwei Formen des dritten Humanismus in kritischem Vergleich. Zürich 1946 | 12, 1950, 41—45

911. Fischer, J. O. Kopalovy Dějiny francouzské literatury | Praha 1949 | 13, 1951/52, 98—101

 

C. JINÉ OBORY

 

1. Filosofie, estetika

 

912. NOVÁK, M. Durdíkova estetika 3, 1937, 130—139

913. Alt (Albrecht, J.) Kniha o Otakaru Hostinském | Z. Nejedlý: Otakar Hostinský. Praha 1937 | 3, 1937, 256

914. NOVÁK, M. Osvícenství v české a slovenské estetice 6, 1940, 43—49

915. Veltruský, J. Česká estetika Mirka Nováka | M. Novák: Česká estetika. Praha 1941 | 7, 1941, 217—219

Novák, M. Autorovy poznámky k recenzi 8, 1942, 108—110

Veltruský, J. Doslov kritikův Ibid. 110—112

916. Bukáček, J. Dějiny estetiky | B. Croce: Storia dell’ Estetica per saggi. Bari 1942 | 9, 1943, 53—54

917. MUKAŘOVSKÝ, J. Umění a světový názor 10, 1947/48, 65—72

918. MUKAŘOVSKÝ, J. Kam směřuje dnešní teorie umění? 11, 1948/49, 49—59

919. MEJLACH, B. Filosofická diskuse a některé otázky studia estetiky | přel. z ruš. D. Kochannyj | 11, 1948/49, 97—117

[356]920. pn (Novák, P.) Sovětská filosofická encyklopedie | Filosofskaja enciklopedija I, Moskva 1960 | 22, 1961, 320

921. pn (Novák, P.) Druhý svazek sovětské filosofické encyklopedie | Filosofskaja enciklopedija II, Moskva 1963 | 25, 1964, 80

V. též č. 755

 

2. Divadlo, film, rozhlas

 

922. HONZL, J. - VANČURA, V. K diskusi o řeči ve filmu 1, 1935, 38—42

923. Honzl, J. Reakční názory o mluvicím filmu | Abeceda filmového herce a scenaristy. Praha 1935; zvl. o stati M. Weingarta | 2, 1936, 59—61

924. RŮT, V. Rozhlasová forma a rozhlasový posluchač 2, 1936, 223—225

925. Frejka, J. Verše „Borise Godunova“ na jevišti. (K jeho inscenaci na Národním divadle) 3, 1937, 50—53

926. SRBOVÁ, O. Postava v novém dramatu 3, 1937, 221—226

927. BOGATYREV, P. Znaky divadelní 4, 1938, 138—149

928. BRUŠÁK, K. Znaky na čínském divadle 5, 1939, 91—98

929. HONZL, J. Herecká postava 5, 1939, 145—150

930. Honzl, J. Objevené divadlo v lidovém divadle českém a slovenském | P. Bogatyrev: Lidové divadlo české a slovenské. Praha 1940 | 6, 1940, 107—111

931. VELTRUSKÝ, J. Člověk a předmět na divadle 6, 1940, 153—159

932. HONZL, J. Pohyb divadelního znaku 6, 1940, 177—188

933. Veltruský, J. Divadelník o divadle | J. F. Munclingr: Hercova tvář a maska. Praha 1940 | 7, 1941, 45—46

934. Honzl, J. Z praxe divadelní | V. Vydra: Prosím o slovo. Praha 1940 | 7, 1941, 105—106

935. Mts (Mathesius, V.) Rozhlas a slovesnost | O. Srbová: Rozhlas a slovesnost. Praha 1941 | 7, 1941, 106

936. VELTRUSKÝ, J. Dramatický text jako součást divadla 7, 1941, 132—144

937. Veltruský, J. Umělci o sobě a o všem | 1. Deník Jarmily Horákové. 2. vydání, Praha 1941. — 2. R. Nasková: Jak šel život. Praha 1941 | 7, 1941, 166—167

938. Honzl, J. Dramaturgie devadesátých let | 1. J. Vodák: Kapitoly o dramatě. Praha 1941. — 2. J. Hilbert: Duch dramatiky. Praha 1941 | 8, 1942, 96—100, 136—140

939. Mukařovský, J. K teorii recitace | L. Pelikánová: O přednesu. Praha 1942 | 9, 1943, 163—164

940. HONZL, J. Hierarchie divadelních prostředků 9, 1943, 187—193

941. Scherl, A. Z letopisů českého divadelnictví | K. Engelmüller: Z letopisů českého divadelnictví. Praha 1946 | 10, 1947/48, 123—124

V. též č. 476, 478, 479, 481, 482, 648, 759, 813

 

3. Etnografie, folkloristika

 

942. BOGATYREV, P. Kroj jako znak. Funkční a strukturální pojetí v národopisu 2, 1936, 43—47

943. Trost, P. K rytmu a taktu české lidové písně | 1. V. Úlehla: 50 moravských písní. Praha 1940. — 2. K. Plicka: Český zpěvník. Praha 1940 | 7, 1941, 47—49

944. Veltruský, J. Kramářské písně a dramata | 1. R. Smetana - B. Václavek: České písně kramářské. Praha 1937. — 2. M. Novotný: Špalíček písniček jarmarečních. Praha 1940 | 7, 1941, 98—102

945. Trost, P. In margine Sušilových „Národních písní moravských“ | nové vyd., Praha 1941 | 9, 1943, 159—162

946. K. H. (Horálek, K.) Z ruských lidových tisků | N. Melniková-Papoušková: Lubok neboli ruské lidové tisky. Praha 1946 | 10, 1947/48, 190—191

947. SYCHRA, A. Lidová píseň z hlediska sémiologického 11, 1948/49, 7—23

948. Horálek, K. Z lidových koled valašských … | J. Strnadel: Dva strnadle. Praha 1948 | 12, 1950, 53

949. Horálková, Z. Živá lidová píseň | V. Úlehla: Živá píseň. Praha 1949 | 12, 1950, 184—186

950. Horálková, Z. Lidová tvořivost v nových publikacích | 1. F. Bartoš: Naše děti. 3. vyd., Praha 1949. — 2. Č. Zíbrt: Veselé chvíle v životě lidu českého. Praha 1950. — 3. B. Václavek - R. Smetana: O české písni lidové a zlidovělé. Praha 1950. — 4. H. Bím: Lidové písně z Hustopečska. Praha 1950. — 5. J. Poláček, Slovácké pěsničky V. Praha 1950 aj. | 13, 1951/52, 44—49

[357]951. Dvořák, K. Lidová poesie hornická | ret. o sborníku; Praha 1950 | 13, 1951/52, 55—56

 

4. Pedagogika, osvětová práce

 

952. Uher, J. Literární zájmy středoškolských studentů 1, 1935, 57—61

953. Hessen, S. K otázce metodiky počátečního čtení | M. Rostohar: Psychologické základy počátečního čtení s praktickým návodem ke čtení. Brno 1934 | 1, 1935, 183—186

954. Uher, J. Globální metoda, či globální vyučování | ref. o studii S. Hessena; Praha 1935 | 1, 1935, 186—187

955. Prachař, A. O četbě na národních školách 1, 1935, 244—246

956. Hrabák, J. Diskusní poznámka k české literatuře na vyšší střední škole 5, 1939, 216—217

957. Hrubeš, J. Společnost a kniha | J. Thon: Osvětou k svobodě. Praha 1947 | 13, 1951/52, 106—108

 

D. ORGANIZACE A VÝVOJ VĚDECKÉ PRÁCE

 

1. Sjezdy, konference, přednášky atd.

 

a) Mezinárodní a zahraniční sjezdy a konference

 

958. A. I. (Isačenko, A.) I. mezinárodní kongres pro vědy antropologické a etnologické … | Londýn 1934 | 1, 1935, 64

959. Wellek, R. Mezinárodní kongres filosofický … | Praha 1934 | 1, 1935, 64—65

960. Seemann, M. VI. sjezd mezinárodní společnosti pro logopedii a foniatrii … | Budapešť 1934 | 1, 1935, 65

961. Havránek, B. - Mukařovský, J. O II. mezinárodním sjezdu slavistů … | Varšava-Krakov 1934 | 1, 1935, 65—70

962. Trnka, B. - Mukařovský, J. II. mezinárodní sjezd fonetických věd … | Londýn 1935 | 1, 1935, 247—248

963. Vančura, Z. Na VI. mezinárodním kongresu pro obchodní vzdělání … | Praha 1935 | 1, 1935, 248

964. Jakobson, R. Kodaňská přehlídka dnešního jazykozpytu | V. mezinárodní lingvistický kongres, Kodaň 1936 | 2, 1936, 166—169

965. Mukařovský, J. IX. filosofický sjezd v Paříži | 1937 | 3, 1937, 172—179

966. Kořínek, J. M. Jazykověda na XI. mezinárodním sjezdu psychologů v Paříži | 1937 | 3, 1937, 179—182

967. jm (Mukařovský, J.) Kongres pro estetiku a vědu o umění | Paříž 1937 | 3, 1937, 187

968. Horálek, K. Mezinárodní lingvistický kongres v Paříži | VI. MLK, 1948 | 11, 1948/49, 91—93

969. Bosák, C. Sovětský nástup proti lingvistickému idealismu | konference v Moskvě a Leningradě 1948 | 11, 1948/49, 132—135

970. Havránek, B. - Horálek, K. Osmý mezinárodní kongres lingvistů v Oslo | 1957 | 19, 1958, 47—52

 

Z IV. mezinárodního sjezdu slavistů v Moskvě 1958 (č. 971—977)

 

971. Havránek, B. - Jedlička, A. Problematika vzniku a rozvoje spisovných jazyků slovanských a otázky spisovného jazyka vůbec 20, 1959, 32—38

972. Němec, I. - Daneš, F. - Hausenblas, K. Problematika mluvnické stavby slovanských jazyků. 1. Otázky vidu a času. — 2. Otázky slovesné rekce a předložkových vazeb. — 3. Otázky syntaxe, zejména větné 20, 1959, 38—44

973. Helcl, M. Problematika lexikologická a lexikografická 20, 1959, 117—120

974. Komárek, M. Problematika fonologická a fonetická. 1. Historická fonologie slovanských jazyků. — 2. Synchronní fonologie a fonetika slovanských jazyků. — 3. Slovanská akcentologie 20, 1959, 120—124

975. Utěšený, S. Problematika dialektologická a jazykově zeměpisná 20, 1959, 124—126

976. Ilek, B. - Horálek, K. - Havránková, Z. Problematika literárně lingvistická. 1. Problematika překládání. — 2. Otázky uměleckého jazyka a stylu a otázky verše. — 3. Textologie 20, 1959, 202—208

977. Sgall, P. Problematika strojového překladu 20, 1959, 208—210

— — —

978. Palek, B. Strojový překlad v SSSR. (Zkušenosti z konference o matematické lingvistice v Leningradě v roce 1959) 20, 1959, 277—285

979. Daneš, F. Mezinárodní lingvistické symposion | Erfurt 1959 | 21, 1960, 44—47

[358]980. Hampejs, Z. IX. mezinárodní kongres románské lingvistiky | Lisabon 1959 | 21, 1960, 76—78

981. Horálek, K. - Hausenblas, K. - Trost, P. - Doležel, L. Varšavská konference o otázkách poetiky | 1960 | 22, 1961, 120—130

982. Romportl, M. 4. mezinárodní fonetický kongres v Helsinkách | 1961 | 23, 1962, 79—80

983. Kolektiv semináře strojového překladu a matematické lingvistiky na filos. fakultě KU. Dvě konference o aplikované lingvistice | 1. Konference o zpracování informací, strojovém překladu a automatickém čtení textu, Moskva 1961. — 2. První mezinárodní konference o strojovém překladu a aplikované analýze jazyka, Teddington 1961 | 23, 1962, 232—236

984. pn (Novák, P.) Otázky jazyka na filosofickém sjezdu | v Benátkách 1958; Atti del XII Congresso internazionale di filosofia, 1960 | 23, 1962, 320

985. Daneš, F. - Horálek, K. IX. mezinárodní kongres lingvistů | Cambridge Mass. 1962 | 24, 1963, 67—76

986. Sgall, P. Maďarské kolokvium o základech matematiky, o matematických strojích a o jejich uplatnění | Tihany 1962 | 24, 1963, 83—84

987. Borovičková, B. Seminář o jazykové komunikaci ve Stockholmu | 1962 | 24, 1963, 219—220

 

Z V. mezinárodního sjezdu slavistů v Sofii (č. 988—997)

 

988. Jedlička, A. Problematika spisovných jazyků slovanských a jejich vývoje 25, 1964, 34—39

989. Daneš, F. Syntaktická problematika 25, 1964, 40—42

990. Křížková, H. Problematika slovesných kategorií 25, 1964, 42—44

991. Komárek, M. Problematika fonologická 25, 1964, 105—107

992. Mareš, F. V. Problematika morfologická a morfonologická 25, 1964, 108—110

993. Kuchař, J. Problematika slovotvorná 25, 1964, 110—112

994. Němec, I. Problematika historickosrovnávací lexikologie 25, 1964, 112—114

995. Utěšený, S. Problematika dialektologická 25, 1964, 114—116

996. Horecký, J. - Sgall, P. Problematika algebraické a kvantitativní lingvistiky 25, 1964, 188—190

997. Hausenblas, K. - Červenka, M. - Ilek, B. Problematika literárně lingvistická. 1. Otázky stylu. — 2. Otázky teorie verše. — Problematika překládaní 25, 1964, 190—197

— — —

998. Pauliny, E. - Horálek, K. Jazykovedné sympózium vo Viedni | 1963 | 25, 1964, 44—46

999. Hajičová, E. - Piťha, P. Dvě americké konference o strojovém překladu | podle sborníků: 1. Proceedings of the National Symposium on Machine Translation. London 1961. — 2. Summary of the Proceedings of the Conference of Federally Sponsored Machine Translation Groups on MT-oriented Syntactic Analysis. Wayne State University 1962 | 25, 1964, 151—155

1000. II. mezinárodní lingvistické symposion „O znaku a systému v jazyce“ | oznámení; Magdeburg 1964 | 25, 1964, 156

1001. Ludvíková, M. Seminář matematické lingvistiky v Bukurešti | 1963 | 25, 1964, 239—241

1002. Borovičková, B. - Maláč, V. Zasedání komise o analýze a syntéze mluvené řeči ve Varšavě | 1964 | 25, 1964, 241—242

V. též č. 6, 731

 

b) Konference, porady apod. v Československu

 

1003. Dokulil, M. - Hausenblas, K. Konference českých slavistů v Brně | listopad 1951 | 13, 1951/52, 101—104

1004. Helcl, M. Za novými cestami československé lexikografie | o lexikografické konferenci v Bratislavě; červen 1952 | 13, 1951/52, 179—191

1005. K. Sr (Sochor, K.) První krok k terminologickému slovníku hornickému a hutnickému | o poradě v Ostravě; listopad 1952 | 14, 1953, 47—48

1006. Bauer, J. Konference o srovnávací slovanské jazykovědě v Olomouci | březen 1953 | 14, 1953, 91—96

1007. Helcl, M. Naši jazykovědci o Dobrovském | o jazykovědné části konference k 200. výročí narození J. Dobrovského; Praha, 30/11 — 2/12 1953 | 15, 1954, 88—95

[359]1008. Doležel, L. Pracovní porada o otázkách stylistiky | Liblice 1954 | 16, 1955, 56—64

1009. Bosák, C. Poznámka ke dvěma konferencím o fonologii a fonetice | Praha, červen 1953 a Liblice, červen 1954 | 16, 1955, 111—112

1010. Králík, S. - Voráč, J. Dialektologická konference 1954 v Brně 16, 1955, 193—202

1011. Horálek, K. Otázky strukturální jazykovědy na slavistické konferenci | Olomouc-Praha 1957 | 18, 1957, 98—102

1012. Hausenblas, K. - Helcl, M. Zpráva o konferenci věnované vědeckému studiu soudobých jazyků | Praha, 26/11 — 1/12 1957 | 18, 1957, 111—116

1013. Zimek, R. - Pallas, L. Československá konference o historickosrovnávacím studiu slovanských jazyků | Olomouc-Praha, 28/1 — 2/2 1957 | 18, 1957, 116—122

Oprava 19, 1958, 80

1014. Helcl, M. O problematice dvoujazyčných slovníků | Píšťany, říjen 1959 | 21, 1960, 146—150

1015. Doležel, L. - Helcl, M. Konference o marxistické jazykovědě | Liblice, prosinec 1960 | 22, 1961, 86—98

1016. Bauer, J. Syntaktická konference v Brně | duben 1961 | 22, 1961, 282—293

1017. Ludvíková, M. - Uhlířová, L. Československá konference o kybernetice | Praha, listopad 1962 | 24, 1963, 158—160

1018. Stich, A. Teorie spisovného jazyka a spisovná slovenština | o konferenci věnované vývojovým tendencím spis. slovenštiny a problémům jazykové kultury na Slovensku; Bratislava, duben 1962 | 25, 1964, 212—218

V. též č. 154

 

c) Resumé přednášek

 

aa) Přednášky v Pražském lingvistickém kroužku

 

1019. ~ v říjnu a listopadu 1934 | N. Trubetzkoy, S. Karcevskij, E. Seidl, A. Isačenko aj. | 1, 1935, 135—136

1020. ~ v listopadu a v prosinci 1934 | B. Havránek, J. Mukařovský, R. Jakobson | 1, 1935, 189—192

1021. ~ od ledna do června 1935 | S. Petřík, G. Becking, V. Skalička, Ľ. Novák, D. Čyževśkyj, S. Hessen, V. Brøndal, E. Utitz, R. Carnap, J. Arnaudiès, P. Trost aj. | 1, 1935, 254—256

1022. ~ od října do listopadu 1935 | J. Rypka, R. Jakobson, B. Trnka, E. Husserl | 2, 1936, 62—64

1023. ~ v prosinci 1935 a počátkem 1936 | O. Kraus; diskuse o kritických a badatelských metodách M. Weingarta, R. Jakobson a B. Havránek; J. Čada, Z. Vančura; diskuse o bilanci 1. roč. Slova a slovesnosti, P. Eisner, A. S. Mágr; A. Bém | 2, 1936, 128—133

1024. ~ v únoru a březnu 1936 | B. Václavek, V. Chaloupecký, A. Mráz, J. M. Kořínek | 2, 1936, 196—198

1025. ~ od března do června 1936 | J. Arnaudiès, B. Trnka, S. Lyer, P. Trost, V. Brøndal, C. Brailoiu, A. Frinta, L. Landgrebe, O. Fischer, J. Hrabák, E. Otto aj. | 2, 1936, 261—264

1026. ~ od října do listopadu 1936 | J. M. Kořínek; schůze k 10. výročí založení PLK | 3, 1937, 61—64

1027. ~ v listopadu a prosinci 1936 | F. X. Šalda, E. Rippl; diskuse o kn. K. Bittnera: Deutsche und Tschechen, v. zde č. 764 | 3, 1937, 127—128

1028. ~ v prosinci 1936 a v lednu a v únoru 1937 | N. Trubetzkoy, L. Silberstein aj. | 3, 1937, 191—192

1029. ~ od března do června 1937 | E. Benveniste, V. Brøndal, K. H. Menges, P. Eisner aj. | 3, 1937, 255—256

1030. ~ od října do listopadu 1937 | E. Utitz, L. Hjelmslev, V. Skalička, F. Lexa aj. | 4, 1938, 127—128

1031. ~ od prosince 1937 do března 1938 | F. Slotty, A. Florovskij, A. V. de Groot, R. Jakobson aj. | 4, 1938, 191—192

1032. ~ od dubna do června 1938 | J. M. Kořínek, J. Ružička, K. Sandfeld aj. | 4, 1938, 253—255

1033. ~ od října 1938 do ledna 1939 | J. Mukařovský, G. Porru, J. Vachek | 5, 1939, 63—64

1034. ~ od února 1939 do 1. dubna 1940 | J. Ružička, G. Devoto, V. Skalička, J. Vachek aj. | 6, 1940, 239—240

1035. ~ v dubnu 1940 | J. M. Kořínek | 7, 1941, 56

1036. ~ od května do prosince 1940 | J. M. Kořínek, J. Kurz aj. | 7, 1941, 111—112

1037. ~ v lednu až dubnu 1941 | F. Žilka, Č. Loukotka aj. | 7, 1941, 167—168

1038. ~ od dubna do 12. května 1941 | V. Buben, Z. Kalista, K. Horálek, J. Frey aj. | 7, 1941, 223—224

[360]1039. ~ od května 1941 do března 1942 | B. Trnka, I. Poldauf aj. | 8, 1942, 167—168

1040. ~ v březnu a dubnu 1942 | A. Frinta, L. Rieger, J. Mukařovský | 8, 1942, 222—224

1041. ~ od května 1942 do března 1943 | P. Poucha, J. Nováková, V. Skalička, V. Polák aj. | 9, 1943, 54—56

1042. ~ od května do června 1943 | J. Nováková, V. Skalička | 9, 1943, 167—168

1043. ~ od října do prosince 1943 | J. Nováková, J. B. Slavík, J. Vachek, K. Horálek | 9, 1943, 217—219

1044. ~ v lednu až březnu 1944 | F. Vodička, V. Skalička | 10, 1947/48, 62—64

1045. ~ od května 1944 do února 1945 | J. Bělič, A. Jedlička, J. Polišenský | 10, 1947/48, 126—128

1046. ~ od března 1945 do prosince 1945 | J. Bělehrádek aj. | 10, 1947/48, 191—192

1047. ~ od ledna 1946 do února 1947 | E. Pauliny, K. Zemen, L. Cejp aj. | 10, 1947/48, 254—256

1048. ~ od března 1947 do května 1947 | V. Polák, S. C. Ross, L. Cejp | 11, 1948/49, 142—143

1049. ~ od května 1947 do prosince 1948 | L. Hjelmslev, E. J. Simmons, G. Devoto, K. Horálek, M. R. Mayenowa, A. Belić, I. Lekov, J. Nováková, A. Isačenko aj. | 12, 1950, 53—56

 

bb) Přednášky v Jazykovědném sdružení ČSAV

 

1050. Jazykovědné sdružení | o založení a přednáškách v roce 1956: S. Urbańczyk, A. C. Timofejev aj. | 18, 1957, 63—64

1051. Daneš, F. - Jelínek, M. Zpráva o činnosti Jazykovědného sdružení při ČSAV | 1956—1957, v Praze: R. Jakobson, R. I. Avanesov, P. Sgall, A. Vaillant, P. L. Garvin, S. Hrabec; v Brně: F. Trávníček, M. Štěrbová, V. Kyas, M. Jelínek, F. Kopečný, R. Večerka, A. Erhart, V. Blanár, F. Svěrák, A. Lamprecht aj. | 19, 1958, 77—80

1052. Daneš, F. - Chloupek, J. - Vašek, A. Zpráva o činnosti Jazykovědného sdružení při ČSAV | od září 1957 do června 1956, v Praze: S. Rospond, V. Kyas, K. Tošev, J. Hamm, P. Novák, H. Koneczna, M. Komárek, F. Trávníček, J. Bauer, M. Zatovkaňuk, L. Andrejčin, J. Siatkowski, A. V. Isačenko, K. Hausenblas, J. Štindlová, E. Pauliny aj.; v Brně: M. Jelínek, S. Žaža, A. Mátl, E. Pauliny, M. Grepl, J. Chloupek, J. Bělič, P. Trost, E. Eichler, H. Koneczna, F. Trávníček, J. Štolc, V. Machek, F. V. Mareš, J. Skulina, B. Havránek, J. Ružička, J. Vachek | 22, 1961, 68—76

 

cc) Ostatní přednášky

 

1053. J. Č. (Čada, J.) Debatní lingvistické schůze na Vysoké škole obchodní v Praze 1, 1935, 248—250

1054. Vančura, Z. Schůze filologů Vysoké školy obchodní | ve šk. r. 1935/36 a 1936/37 | 2, 1936, 260—261

1055. CBL (Bosák, C. - Leška, O.) Návštěva akademika I. I. Meščaninova v ČSR | v listopadu 1949 | 12, 1950, 45—46

1056. Utěšený, S. Slovansko-německé vztahy v zrcadle místních jmen | R. Fischer; Praha, prosinec 1954 | 16, 1955, 112—113

1057. Piťha, P. Lingvistická problematika na studentské konferenci v Praze | březen 1961; M. Skřečková, J. Pauliny, P. Piťha | 22, 1961, 319—320

1058. Müller, I. Lingvistická problematika na konferenci Studentské vědecké společnosti | Olomouc, květen 1963 | 25, 1964, 79—80

 

2. Organizace vědecké práce

 

a) v Československu

 

1059. MATHESIUS, V. Deset let Pražského lingvistického kroužku 2, 1936, 137—145

1060. Do nového ročníku | vysvětlivky k válečným ročníkům SaS, oznámení změn v redakci | 10, 1947/48, 64

1061. Jazykovědné oddělení Československo-sovětského institutu | o jeho zřízení | 12, 1950, 187

1062. Otevření Československé akademie věd a návštěva akademika V. V. Vinogradova 13, 1951/52, 191—192

1063. Ze zasedání sekce jazyka a literatury na valném shromáždění ČSAV v dubnu 1954 | ref. F. Trávníčka a B. Havránka | 15, 1954, 109—118

1064. HAVRÁNEK, B. 1945—1955 v české bohemistice 16, 1955, 209—213

1065. Skulina, J. Dobrá spolupráce | mezi jazykovědnými pracovišti ČSAV a Polské akademie věd | 19, 1958, 247—248

1066. HAVRÁNEK, B. Slovo a slovesnost do třetí desítky 21, 1960, 1—3

[361]1067. DOLEŽEL, L. Bohemistika 15 let po osvobození ČSR 21, 1960, 81—86

1068. Jedlička, A. Ustavení Čs. terminologické komise při Čs. komitétu slavistů 21, 1960, 158—160

1069. HAVRÁNEK, B. Perspektivy rozvoje bohemistiky v příštím desetiletí 23, 1962, 241—243

V. též č. 406

 

b) v zahraničí

 

1070. B. Hk (Havránek, B.) Střediska ruského literárněhistorického bádání v SSSR 1, 1935, 250—251

1071. Mts (Mathesius, V.) Lingvistický kroužek belgický | Cercle belge de linguistique; založen 1936 | 5, 1939, 224

1072. B. T. (Trnka, B.) - S. L. (Lyer, S.) Nové středisko lingvistiky | Société Genevoise de linguistique | 9, 1943, 166—167

1073. Mastrelli, C. A. Circolo linguistico Fiorentino 10, 1947/48, 253—254

1074. Mayenowa, M. R. Informace o Institutu pro literární bádání ve Varšavě | z pol. přel. Z. Hauptová | 12, 1950, 33—36

1075. Doležel, L. Nejbližší úkoly sovětské jazykovědy | O nekotorych aktuaľnych zadačach sovremennogo sovetskogo jazykoznanija. VJaz 1956, č. 4 | 18, 1957, 50—53

1076. Dimitrescu-Niculescu, F. - Smrčková, J. Charakter rumunské jazykovědy 21, 1960, 293—295

1077. Utěšený, S. O stavu přípravných prací na slovanském jazykovém atlase | zasedání Mezinár. komise ve Varšavě 1959 a v Budyšíně 1960 | 22, 1961, 148—151

1078. Utěšený, S. 3. zasedání Mezinárodní komise pro slovanský jazykový atlas v Praze | červen 1961 | 22, 1961, 318—319

1079. Mezinárodní komitét slavistů … | zasedání v Bělehradě, Skopji a Ochridu, říjen 1961 | 22, 1961, 320

V. též č. 35, 1065

 

3. Sborníky a časopisy

 

a) v Československu

 

1080. Grund, A. Máchovský sborník | Torso a tajemství Máchova díla. Praha 1938 | 5, 1939, 103—106

1081. Bělič, J. Kollárovský sborník | Slovanská vzájemnost 1836 až 1936. Praha 1938 | 5, 1939, 107—109

1082. Havránek, B. Věčný Mácha — Bezručův hlas | dva jubilejní sborníky, Praha 1940 | 6, 1940, 234—236

1083. Králík, O. Stavitel chrámu | sb. věnovaný dílu O. Březiny, Praha 1941 | 8, 1942, 140—152

1084. Lišková, V. Kritické metody | k ref. K. Poláka o sb. Morava Arnu Novákovi, Krit. měsíčník 5, 1942 | 8, 1942, 166—167

1085. Trnka, B. Čtení o jazyce a poesii | sborník, Praha 1942 | 9, 1943, 35—40

1086. Mathesiův sborník | o nevydaném sborníku k šedesátinám V. Mathesia | 9, 1943, 220

1087. Vl. Sk. (Skalička, V.) Slovo a tvar | Bratislava, roč. I, č. 1, 2 | 10, 1947/48, 121

1088. O básnickém jazyku … | edice cyklu rozhlasových přednášek J. Mukařovského, B. Havránka a F. Vodičky, Praha 1947 | 10, 1947/48, 128

1089. Horálek, K. Slovanství v českém národním životě | sborník, Brno 1947 | 11, 1948/49, 93—94

1090. Vodička, F. Olomoucký sborník o Palackém | Tři studie o Františku Palackém. Olomouc 1949 | 12, 1950, 177—181

1091. Hrabák, J. Pocta Fr. Trávníčkovi a F. Wollmanovi | sborník, Brno 1948 | 12, 1950, 181—183

1092. Tlustá, E. Za marxistickú jazykovedu … | sborník, Bratislava 1950 | 13, 1951/52, 50—51

1093. Jazykověda v brněnském Sborníku | Sborník prací filosof. fakulty brněnské university, roč. 1, řady jazykovědné — A — č. 1, Brno 1952; ref. L. Cejp, B. Ilek, K. Janáček, M. Komárek, F. Kopečný, I. Poldauf | 15, 1954, 128—136

1094. Voráč, J. Sborník dialektologických studií věnovaný Ad. Kellnerovi | Adolfu Kellnerovi. Opava 1954 | 16, 1955, 178—182

1095. Doležel, L. - Utěšený, S. Ze slovenské jazykovědy | Jazykovedný časopis 7, 1953 a 8, 1954 | 16, 1955, 222—226

1096. Bauer, J. Havránkův sborník | Studie a práce lingvistické I. K 60. narozeninám akad. Bohuslava Havránka. Praha 1954 | 16, 1955, 249—258

Týž a. Poznámka k referátu o Poldaufově stati v Havránkově sborníku 19, 1958, 80

[362]1097. Králík, S. Příspěvek k rozvoji česko-polských vztahů | Česko-polský sborník vědeckých prací I—II, Praha 1955 | 18, 1957, 58—60

1098. Horálek, K. O vědeckém poznání soudobých jazyků | sborník z konference, v. zde č. 1012; Praha 1958 | 20, 1959, 149—152

1099. Němec, I. Československý příspěvek k prohloubení historickosrovnávacího studia slovanských jazyků | K historickosrovnávacímu studiu slovanských jazyků. Sborník projevů z konference …, která se konala 28. ledna až 2. února 1957 v Olomouci a v Praze; v. zde č. 1013. Praha 1958 | 20, 1959, 290—292

1100. Doležel, L. Československé příspěvky k moskevskému sjezdu slavistů | 1. Československé přednášky pro IV. mezinárodní sjezd slavistů. Praha 1958. — 2. Sborník slavistických prací věnovaných IV. mezinárodnímu sjezdu slavistů v Moskvě. Praha 1958 | 21, 1960, 53—59

1101. Hausenblas, K. - Utěšený, S. Studie ze slovanské jazykovědy | Sborník k 70. narozeninám F. Trávníčka, Praha 1958 | 21, 1960, 280—288

1102. Stich, A. Jazykovědné a stylistické práce ve „Studiích o jazyce a literatuře národního obrození“ | Sborník VŠP v Praze. Jazyk — literatura I, Praha 1959 | 22, 1961, 56—61

1103. Daňhelka, J. Sborník Vyšší pedagogické školy v Plzni | Sborník VŠP Plzeň. Jazyk a literatura I, 1958; II, 1959 | 22, 1961, 64—65

1104. Chloupek, J. Nad osmi jazykovědnými svazky Sborníku filosofické fakulty v Brně | řady jazykovědné — A — č. 1—8, Brno 1952—1960 | 22, 1961, 293—295

V. též č. 277, 1060, 1066

 

b) v zahraničí

 

1105. Trubetzkoy, N. Psaní … | čas. Die Schrift I, 1935; Wien | 1, 1935, 133

1106. Havránek, B. Nový časopis pro slovinský jazyk a literaturu | Slovenski jezik I, 1938; II, 1939, č. 1, 2 | 5, 1939, 219—221

1107. Trnka, B. Nový mezinárodní časopis lingvistický | Acta linguistica I, 1939, č. 1, 2; Københaven | 5, 1939, 222—223

Týž a. Acta linguistica | roč. I, č. 3 | 6, 1940, 237—238

Týž a. Acta linguistica | roč. II, č. 1 | 7, 1941, 166

Týž a. Acta linguistica | roč. II, č. 2, 3 | 8, 1942, 218

Týž a. Acta linguistica | roč. II, č. 4 | 9, 1943, 216

1108. Lyer, S. Časopis Lingua nostra | Firenze; roč. 1, 1939 | 7, 1941, 224

1109. J. B. (Bukáček, J.) Meridiano di Roma | bohemistické příspěvky v roč. 7, 1942 | 8, 1942, 221

1110. K. H. (Horálek, K.) Lingvistický a literárně vědecký časopis v Bulharsku | Ezik i literatura | 10, 1947/48, 121—122

1111. BHk (Havránek, B.) Slepý o barvách | k ref. F. Březiny o Revue des Etudes slaves, roč. 19/21, 1939/44, v LF 73, 1949 | 11, 1948/49, 144

1112. Damborský, J. „Język Polski“ k osmdesátinám prof. K. Nitsche | roč. 34, 1954, č. 1 | 15, 1954, 141—143

1113. Svoboda, J. První slovanský časopis pro studium vlastních jmen | Onomastica, Wrocław; roč. 1, 1955 | 17, 1956, 128

1114. Filipec, J. Sborník sovětských lexikografů | Leksikografičeskij sbornik. Vyp. 1, Moskva 1957 | 19, 1958, 292—297

1115. Těšitelová, M. Lexikografické i jiné otázky v rumunském jazykovědném sborníku | Mélanges linguistiques. Bucureşti 1957 | 19, 1958, 297—302

1116. Palek, B. Nad anglickým časopisem „Language and Speech“ | roč. 1, 1958 | 20, 1959, 295—297

1117. Tyl, Z. Dva sovětské sborníky ke IV. mezinárodnímu sjezdu slavistů v Moskvě | 1. Sbornik otvetov na voprosy po jazykoznaniju. Moskva 1958. — 2. Slavjanskaja filologija I—III, Moskva 1958 | 21, 1960, 59—67

1118. Lutterer, I. Pokus o onomastický časopis v ČSSR | Zpravodaj Místopisné komise ČSAV, roč. 1, 1960, č. 1, 2 | 21, 1960, 316

1119. Hausenblas, K. Časopis pro otázky literárních žánrů | Zagadnienia rodzajów literackich, Łódź, od r. 1958 | 22, 1961, 159—160

1120. pn (Novák, P.) Nový mezinárodní jazykovědný časopis | Cahiers de linguistique théorique et appliqué; vychází v Rumunsku od 1962 | 23, 1962, 320

1121. Ludvíková, M. Nový orgán matematické lingvistiky | Statistical Methods in Linguistics, Stockholm, roč. 1, 1962 | 24, 1963, 160

[363]1122. Lebedeva, A. Časopisy věnované matematické a aplikované lingvistice | informativní seznam | 24, 1963, 216—218

1123. jp (Průcha, J.) Computational Linguistics | časopis začal vycházet v Budapešti 1963 | 25, 1964, 80

1124. Křížková, H. Sborník o otázkách slovesného vidu | Voprosy glagoľnogo vida. Moskva 1962 | 25, 1964, 149—150

V. též č. 6, 39, 59, 70, 74, 100

 

4. Vývoj vědecké práce

 

a) v Československu

 

1125. Horálek, K. Murkovy Paměti | M. Murko, Paměti. Praha 1949 | 12, 1950, 48—49

1126. JEDLIČKA, A. Jazyková kritika u Josefa Dobrovského 14, 1953, 167—179

1127. KRBEC, M. Dobrovský o českém přízvuku 14, 1953, 179—189

1128. MACHEK, V. Etymologické práce Jos. Zubatého 17, 1956, 193—198

1129. Horálek, K. Nové prameny k dějinám novočeského verše | k čl. J. Mukařovského: Dobrovského „Česká prosodie“ a prosodické boje jí vznícené. Česká literatura 2, 1954 aj. | 17, 1956, 231—233

1130. Konečná, D. Předběžné poznámky k dílu Václava Zikmunda 18, 1957, 228—232

1131. Horálek, K. Komenský a jazyk | H. Geissler: Comenius und die Sprache. Heidelberg 1959 | 21, 1960, 238—239

1132. Průcha, J. K hodnocení Tomsovy kodifikace spisovné češtiny 24, 1963, 57—61

V. též č. 31, 33, 452, 840, 1007

 

b) v zahraničí

 

1133. HJELMSLEV, L. Rasmus Rask, jeho život a dílo 4, 1938, 65—72

1134. JAKOBSON, R. Význam ruské filologie pro bohemistiku 4, 1938, 222—239

1135. MEŠČANINOV, I. I. „Nové učení o jazyku“ v SSSR v jeho současné vývojové fázi | z ruš. přel. M. Mucala | 11, 1948/49, 1—7

1136. Sovětská jazykověda | k čl. V. Machka, LF 72, 1948 | 11, 1948/49, 48

1137. Bosák, C. Příklad špatné popularizace | A. Lubojacký: N. J. Marr. Praha 1949 | 11, 1948/49, 187—188

1138. MEŠČANINOV, I. I. Úloha N. J. Marra ve vývoji sovětské jazykovědy | z ruš. přel. B. Dejdar | 12, 1950, 1—9

1139. Jubileum N. J. Marra | 85. výročí jeho narození | 12, 1950, 45

1140. O marxismu v jazykovědě. Článek J. V. Stalina v moskevské Pravdě 20. VI. 1950 12, 1950, 57—70

1141. K některým otázkám jazykovědy. (Odpověď J. V. Stalina na otázky J. Krašeninnikové, uveřejněná v časopise Bolševik, č. 12) 12, 1950, 70—74

1142. MORAVEC, J. Sovětská jazykověda a jazykovědná diskuse v „Pravdě“ 12, 1950, 113—122

1143. Bosák, C. Rok od vyjití Stalinovy práce „Marxismus a otázky jazykovědy“ 13, 1951/52, 42—44

1144. Hausenblas, K. V. Vinogradov o programu marxistické jazykovědy | V. V. Vinogradov: Geniální program marxistické jazykovědy. Praha 1951 | 13, 1951/52, 49—50

1145. HAVRÁNEK, B. Dva roky po Stalinově geniálním zásahu do vývoje jazykovědy 13, 1951/52, 109—117

V. též č. 5, 31, 151, 902

 

5. Jubilea a nekrology

 

1146. Pražský lingvistický kroužek. T. G. Masaryk | k jeho úmrtí | 3, 1937, 129

1147. Mts (Mathesius, V.) Jazykozpytné počátky politikovy | k úmrtí E. Franka | 5, 1939, 224

1148. TRNKA, B. K šedesátce prof. V. Mathesia 8, 1942, 113—120

1149. HAVRÁNEK, B. Vilém Mathesius — bohemista 8, 1942, 120—124

1150. MUKAŘOVSKÝ, J. - TRNKA, B. Za Vilémem Mathesiusem 10, 1947/48, 1—4

1151. Soustrastný telegram Československé akademie věd Akademii věd SSSR k úmrtí předsedy rady ministrů SSSR generalissima Stalina 14, 1953, 1—2

1152. Soustrastný telegram presidia Akademie věd SSSR k úmrtí presidenta Československé republiky Klementa Gottwalda 14, 1953, 2

1153. VINOGRADOV, V. V. Velký přítel vědy | k úmrtí K. Gottwalda | 14, 1953, 2—3

1154. Provolání Československé akademie věd k československým pracovníkům [364]vědy | u příležitosti úmrtí K. Gottwalda | 14, 1953, 4—5

1155. Stalinův a Gottwaldův odkaz české vědě o jazyce 14, 1953, 5—7

1156. Zdeněk Nejedlý a česká jazykověda | k 75. narozeninám Z. Nejedlého; v čl. přetištěn příspěvek Z. Nejedlého: Škůdci českého jazyka, Var 1, 1948 | 14, 1953, 8—13

Oprava Ibid. 96

1157. HRABÁK, J. Poučení z prací Zdeňka Nejedlého o starší domácí tradici 14, 1953, 13—23

1158. HORÁLEK, K. K šedesátinám akademika B. Havránka 14, 1953, 23—29

1159. LAMPRECHT, A. Za profesorem Kellnerem 14, 1953, 97—102

1160. ROMPORTL, M. K šedesátinám českého fonetika prof. Bohuslava Hály 15, 1954, 1—4

1161. SOVÁK, M. Fonetika v logopedické praxi. (K šedesátinám prof. dr. B. Hály) 15, 1954, 4—6

1162. HAVRÁNEK, B. Akademik František Ryšánek osmdesátníkem 18, 1957, 193—195

1163. BĚLIČ, J. Akademik František Trávníček sedmdesátníkem 19, 1958, 177—181

1164. Šabršula, J. Půl století badatelské činnosti francouzského marxistického lingvisty Marcela Cohena 19, 1958, 282—289

1165. Skulina, J. Nitschův přínos k teorii jazyka 20, 1959, 143—147

1166. HAVRÁNEK, B. Za akademikem Františkem Trávníčkem 22, 1961, 161—162

1167. HAVRÁNEK, B. Zdeněk Nejedlý a český jazyk | k jeho úmrtí | 23, 1962, 81—82

1168. HAUSENBLAS, K. K sedmdesátinám akademika Bohuslava Havránka 24, 1963, 1—8

V. též č. 740

 

6. Práce bibliografické

 

a) Bibliografie české lingvistiky

 

1169. Tyl, Z. Česká jazykověda v letech 1953—1954. Část první. — Česká dialektologie v letech 1953—1954. — Část závěrečná 16, 1955, 113—128, 204—208, 227—249

1170. Tyl, Z. Česká bohemistika v roce 1955. — Česká jazykověda v roce 1955 (mimo bohemistiku) 17, 1956, 182—192, 237—247

Fried, V. Zásadní poznámka k Tylovu bibliografickému přehledu českých jazykovědných prací v roce 1955 18, 1957, 125—126

Havránek, B. | odpověď | Ibid. 126

1171. Tyl, Z. Česká jazykověda v roce 1956 (mimo bohemistiku). — Část druhá: Práce bohemistické 18, 1957, 184—192, 236—252

1172. Tyl, Z. Bohemistické práce v roce 1957. — Česká jazykověda v roce 1957 (mimo bohemistiku) 19, 1958, 164—176, 235—247

1173. Tyl, Z. Česká jazykověda v roce 1958. Část první: Lingvistika obecná, srovnávací indoevropská a slovanská. — Část druhá: Práce bohemistické 20, 1959, 217—236, 297—316

1174. Tyl, Z. Česká jazykověda v roce 1959. Část první: Lingvistika obecná, srovnávací indoevropská a slovanská. — Část druhá: Práce bohemistické 21, 1960, 226—238, 296—314

1175. Tyl, Z. - Tylová, M. Česká jazykověda v roce 1960. Část první: Lingvistika obecná, srovnávací indoevropská a slovanská. — Část druhá: Práce bohemistické 22, 1961, 222—237, 298—318

1176. Tyl, Z. - Tylová, M. Česká jazykověda v roce 1961 23, 1962, 292—317

1177. Tyl, Z. - Tylová, M. Česká jazykověda v roce 1962. Část I: Lingvistika obecná, srovnávací a slovanská. — Část II: Práce bohemistické 24, 1963, 195—216, 265—282

1178. Tyl, Z. - Tylová, M. Česká jazykověda v roce 1963. Část první: Lingvistika obecná, srovnávací a slovanská. — Pokračování | lingvistika slovanská a bohemistika | 25, 1964, 218—239, 296—319

 

b) Bibliografie speciální

 

1179. Kurz, J. Dodatek k bibliografii prof. Oldřicha Hujera | práce z let 1940 až 1942 | 8, 1942, 221—222

1180. Vachek, J. | bibliografický dodatek k souboru statí V. Mathesia: Čeština a obecný jazykozpyt. Praha 1947 | 10, 1947/48, 245—246

1181. Bibliografie prací Mathesiových | dva dodatky | 10, 1947/48, 256

[365]1182. ROMPORTL, M. Soupis prací prof. Bohuslava Hály 15, 1954, 6—9

1183. TYL, Z. Soupis vědeckých prací akademika Františka Ryšánka 18, 1957, 195—197

 

c) Referáty a zprávy o bibliografických pracích

 

1184. Vašek, O. Česká a slovenská literatura v Jugoslávii od 1800 do 1935 | O. Berkopec: Česká a slovenská literatura, divadlo, jazykozpyt a národopis v Jugoslávii. Bibliografie od r. 1800 do 1935. Praha 1940 | 6, 1940, 225—228

Havránek, B. | dodatek | Ibid. 228—229

1185. Tyl, Z. Soupis ohlasů Stalinových prací o jazykovědě | Ohlasy Stalinových prací o jazykovědě v SSSR a v evropských zemích lidové demokracie (kromě ČSR) 1950—1952. Praha 1953 | 15, 1954, 144

1186. Dvonč, L. Bibliografie české lingvistiky za léta 1945—1950 | Z. Tyl, Praha 1955 | 17, 1956, 50—53

1187. Tyl, Z. Bibliografické práce z oboru jazykovědy slovanské v letech 1945 až 1955 17, 1956, 53—64

Fried, V. Dodatek Ibid. 128

1188. Bibliografická poznámka k úvodnímu příspěvku J. Běliče k sedmdesátinám akad. Františka Trávníčka | v. zde č. 1163 | 19, 1958, 248

1189. Jazykovědná publikační činnost NČSAV | Bibliografický katalog 1953—1957. Praha 1958 | 19, 1958, 315—316

1190. Daňhelka, J. Bibliografie české lingvistiky | 1. Z. Tyl: Bibliografie české lingvistiky za léta 1945—1950. Praha 1955, v. zde č. 1186. — 2. Týž a.: Bibliografie … za léta 1951—1955. Praha 1957 | 20, 1959, 236—239

1191. Soupis prací prof. K. Horálka | J. Kurz - Z. Tyl: Bibliografický soupis publikační činnosti … Karla Horálka. Bibliografie Slovanské knihovny 3, 1958, č. 11/12 | 20, 1959, 240

1192. Tyl, Z. Bibliografie slovenské jazykovědy za léta 1948—1956 | 1. L. Dvonč: Bibliografia slovenskej jazykovedy za roky 1948—1952. Martin 1957. — 2. Týž a.: Bibliografia … za roky 1953—1956. Martin 1958 | 21, 1960, 150—153

1193. Horálek, K. Mezinárodní jazykovědná bibliografie | Bibliographie linguistique de l’année 1959 … Utrecht-Anvers 1961; též o předchozích ročnících | 23, 1962, 236—237

1194. Nová bibliografie jazykovědy a literární vědy … | Novinky literatury. Společenské vědy. Vyd. Bibliografické středisko společ. věd při Stát. knihovně ČSSR v Praze | 25, 1964, 156

1195. Mareš, F. V. Souborné indexy slavistických časopisů | Zeitschrift f. slav. Philologie, Archiv f. slav. Philologie, Slavia, Revue des Etudes slaves | 25, 1964, 320

 

[366]OSOBNÍ REJSTŘÍK

 

Do tohoto rejstříku jsou pojata jednak jména autorů, jejichž práce byly v Slově a slovesnosti otištěny (pořadová čísla záznamů jsou vyznačena antikvou), jednak jména ostatních osob, pokud se objevují v názvech článků a v anotacích, tedy např. jména autorů recenzovaných prací apod. (čísla jsou vyznačena kurzívou). Pokud u jednoho jména přicházejí čísla obojí, jsou napřed uvedena všechna čísla tištěná antikvou a teprve za nimi — oddělena znaménkem || — čísla tištěná kurzívou.

 

Abajev, V. I. 110, 204

Adam, K. 515

Achmanova, O. S. 197, 204

Ajdukiewicz, K. 96

Aksenov, V. 648

Albrecht, E. 95

Albrecht, J. 742, 776, 913

d’ Alfonso, N. 510

Andrejčin, L. 1052

Arbes, J. 826

Arnaudiès, J. 1021, 1025

Artymovyč, A. 23

Arvinte, V. 111

Augustinus 90

Avanesov, R. I. 152, 1051

 

Bąbala, J. 885

Babkin, A. M. 203

Baecklundová, A. 640

Bachmann, L. 444

Bakardžiev, G. N. 721

Bakoš, M. 750, 886, 898

Bar-Hillel, Y. 67

Bárczi, G. 14

Barnet, V. 178

Bart, I. 562

Bartoš, F. 950

Bateson, F. W. 901

Bauer, J. 373, 377, 378, 1006, 1016, 1096 || 385, 1052

Bauernöppel, J. 516

Bazell, C. E. 25, 85

Becker, H. 235, 698, 710

Becking, G. 1021

Bečka, J. V. 418 || 26, 209, 520

Bech, G. 376

Belčikov, N. 889

Bělehrádek, J. 254, 1046

Belić, A. 1049

Bělič, J. 249, 251, 281, 292 až 294, 299, 301, 407, 423, 824, 828, 1081, 1163 || 295, 432, 828, 1045, 1052

Bém, A. L. 641, 1023

Beneš, E. 236

Benveniste, E. 1029

Berka, K. 19, 52, 64, 96

Berkopec, O. 1184

Bertoni, G. 5

Bezlaj, F. 632

Bezruč, P. 597, 805, 841, 846, 860, 873, 1082

Bič, M. 397

Bielski, Marcin 658

Bím, H. 950

Birkenmajer, J. 877

Bittner, K. 764, 1027

Blahoslav, J. 451

Blanár, V. 616 || 674, 681, 1051

Bloch, B. 151

Bobon, J. 288

Bogatyrev, P. 807, 881, 927, 942 || 930

Boháček, M. 620

Boost, K. 714

Borovičková, B. 123, 130—132, 260, 328, 987, 1002 || 123

Bosák, C. 969, 1009, 1055, 1137, 1143

Brailoiu, C. 1025

Brambora, J. 578

Braun, O. 245

Brauner, H. 389

Brøndal, V. 102, 194, 1021, 1025, 1029

Brouk, B. 213

Brušák, K. 928

Březina, F. 1111

Březina, O. 839, 867, 1083

Buben, V. 477, 719 || 718, 722, 1038

Budovičová, V. 110, 197, 234

Budzyk, K. 207

Buffa, F. 677

Bukáček, J. 5, 727, 740, 916, 1109

Bulachovskij, L. A. 195

Burian, E. F. 476, 813

Burjanek, J. 315

 

Carnap, R. 1021

Cazacu, B. 230

Cejp, L. 193, 415, 1093 || 762, 1047, 1048

Cejpek, J. 162

Cohen, M. 22 || 11, 282, 730, 1164

Coseriu, E. 114

de Coster, Ch. 556

Croce, B. 740, 916

 

Čada, J. 266 || 1023, 1053

Čáda, F. 608 || 620

Čapek, J. B. 815 || 576, 579

Čapek, K. 231, 813 || 811, 816, 821, 823

Čapek-Chod, K. M. 536

Čech, S. 807

Čelakovský, F. L. 545, 595, 599, 602

Čep, J. 813

Černý, V. 742

Černyševskij, N. G. 889

Červenka, M. 997

Čikobava, A. S. 12

Čuang-Ti-jü 517

Čyževśkyj, D. 775, 778, 780, 784, 789 || 86, 619, 1021

 

Dalimil 584

Damborský, J. 1112

Damourette, J. 146

Daneš, F. 36, 119, 126, 153, 187, 192, 359, 481, 486, 554, 662, 697, 972, 979, 985, 989, 1051, 1052 || 156, 321

Daňhelka, J. 394, 395, 397, 399, 580, 581, 583, 585—587, 589, 590, 620—622, 800, 802, 803, 1103, 1190 || 584, 585, 587

David, J. 639

Davídek, V. 421

Décsy, Gy. 453

Dejdar, B. 1138

Delatte, F. 143

Deml, J. 421

Denk, P. 555

Desnickaja, A. V. 109

Devoto, G. 1034, 1049

Dickens, Ch. 554

Dieth, E. 122

Dillová, Ch. 202

Dimitrescu-Niculescu, F. 1076

Dłuska, M. 899

Dmochowski, F. Ks. 760

Dobossy, L. 736

Dobroljubov, N. A. 888

Dobrovský, J. 1007, 1126, 1127, 1129

Dokoupil, V. 621, 622

Dokulil, M. 12, 35, 169, 176, 182, 334, 467, 490, 658, 669, 703, 709, 711, 1003 || 335

[367]Dolanský-Heidenreich, J. 747, 759 || 849

Dolenský, A. 578

Doležel, J. 706

Doležel, L. 21, 68, 77, 196, 216, 224, 229, 234, 524, 649, 688, 696, 981, 1008, 1015, 1067, 1075, 1095, 1100 || 525

Dostál, A. 106

Dostál, J. 258

Drda, J. 538

Drozda, M. 888, 889

Dubský, J. 36

Dubský, O. 724

Ducháček, O. 205, 235, 661

Durdík, J. 912

Durych, J. 408, 813

Dvonč, L. 252, 1186 || 676, 1192

Dvončová, J. 277, 469

Dvořák, K. 951 || 599, 600, 602

 

Eichler, E. 1052

Eisner, O. 705

Eisner, P. 237, 410 || 466, 1023, 1029

Ellis, J. 11

Empson, W. 741

Engelmüller, K. 941

Engels, B. 713

Erban, K. 520

Erben, K. J. 594, 809, 812, 876

Erhart, A. 1051

v. Essen, O. 122

 

Fiala, Z. 803

Fiedlerová, A. 584

Filipec, Jindřich 889

Filipec, Josef 198, 222, 400, 401, 716, 1114

Filomates, V. 452

Firbas, J. 190

Firth, J. R. 2

Fischer, J. O. 911

Fischer, O. 810, 1025

Fischer, R. 516, 684, 687, 1056

Flajšhans, V. 528 || 778

Florovskij, A. 639 || 643, 1031

Fodor, I. 62

Fónagy, I. 62, 124

Fraenkel, E. 112

France, A. 867

Franke, E. 1147

Frejka, J. 925

Freudenthal, H. 286

Frey, J. 1038

Fried, V. 16, 1170, 1187

Frinta, A. 474, 478 || 1025, 1040

Frisk, H. 112

Fritsch, H. 516

Fučík, J. 523, 537, 771, 773

Fučíková, G. 773

Furmanik, S. 899

 

Garaj, J. K. 668

Gardiner, A. H. 2

Garvin, P. L. 1051

Gebauer, J. 325, 356, 791

Geissler, H. 1131

George, S. 910

Georgiev, E. 626, 629

Georgiev, L. 721

Gerad, A. 340, 721

Giľjarevskij, R. S. 163

Gizengauzen, G. 889

Glos, O. 88

Goląbek, J. 885

Gorkij, M. 552

Gornung, B. V. 110

Gottwald, K. 1152—1155

Gougenheim, G. 140, 165

Grammont, M. 115, 143

Grappin, H. 652

Graur, A. 14

Grégoire, A. 147

Gregor, A. 444

Greniewski, H. 50

Grepl, M. 542 || 1052

Grivnin, V. S. 163

de Groot, A. W. 153, 164, 1031

Grund, A. 1080 || 594, 809

Guchman, M. M. 110

Gvozdev, A. N. 215

Gzel, P. 452

 

Habovštiak, A. 680

Haemmerling, K. 908

Hais, K. 706, 708

Hájek, J. 853

Hájek, M. 438

Hajičová, E. 70, 999

Hakulinen, L. 143

Hála, B. 121, 875 || 119, 129, 321, 481, 875, 1160, 1161, 1182

Halas, F. 813

Hálek, I. 565

Hálek, V. 806

Halle, M. 155, 651

Haller, J. 461, 498, 502, 527

Hamburgrová, K. 910

Hamm, J. 1052

Hampejz, Z. 980

Hanuš, M. 833

Harris, Z. S. 151

Hartl, A. 638

Hauptová, Z. 1074

Hausenblas, K. 91, 94, 218, 302, 972, 981, 997, 1003, 1012, 1101, 1119, 1144, 1168 || 381, 1052

Havel, R. 553, 570, 601, 603, 846, 847, 853, 854 || 857

Havlíček, K. 824 || 598, 828, 865

Havlová, F. 656

Havránek, B. 1, 17, 67, 208, 236, 254, 299, 301, 308, 332, 359, 420, 421, 429, 460, 463, 465, 467, 472, 484, 498, 522, 527, 534, 543, 545, 578, 579, 594, 595, 609, 614, 618, 628, 634, 635, 641, 652, 682, 766, 769, 783, 788, 792, 842, 843, 906, 961, 970, 971, 1063, 1064, 1066, 1069, 1070, 1082, 1106, 1111, 1145, 1149, 1162, 1166, 1167, 1170, 1184 || 297, 298, 461, 514, 584, 647, 801, 1020, 1023, 1052, 1088, 1096, 1158, 1168

Havránková, Z. 976

Heidenreich, J. v. Dolanský-Heidenreich, J.

Heidenreichová, G. 449

Heine, H. 571

Helcl, M. 336, 393, 513, 973, 1004, 1007, 1012, 1014, 1015

Helfert, V. 116

Hendrich, J. 793

Herrmann, E. 146

Heřmanský, F. 803

Hesiodos 569

Hessen, S. 953 || 954, 1021

Heyduk, A. 598

Hickmann, O. 711

Hilbert, J. 938

Hirsch, L. M. 725

Hjelmslev, L. 1133 || 20, 186, 686, 1030, 1049

Hodr, V. 728

Hodura, Kv. 585 || 585

Hofmann, J. B. 112

Holan, V. 551

Holeček, J. 598

Holečková-Dolanská, J. 598

Holub, J. 391, 515

Homér 572, 909

Honzl, J. 866, 922, 923, 929, 930, 932, 934, 938, 940

Hora, J. 813

Horák, B. 585

Horák, G. 677

Horáková, J. 937

Horálek, K. 13, 18, 34, 37, 47, 92, 107, 112, 150, 152, 154, 167, 223, 225, 227, 239, 240, 244, 246, 274, 525, 533, 552, 555, 564, 565, 567, 568, [368]572, 573, 599, 602, 605, 627, 629, 630, 643, 644, 671, 672, 685, 795, 868, 870, 873, 875, 876, 887, 892, 899, 946, 948, 968, 970, 976, 981, 985, 998, 1011, 1089, 1098, 1110, 1125, 1129, 1131, 1158, 1193 || 85, 647, 875, 1038, 1043, 1049, 1191

Horálková, Z. 949, 950

Horecký, J. 612, 613, 996 || 234

Horečka, F. 420, 421

Hořejší, R. 570

Hostinský, O. 913

Hrabák, J. 538, 576, 577, 580, 750, 752, 757, 758, 765, 770, 772, 782, 783, 785—787, 790, 791, 794, 849, 856, 857, 864, 865, 884, 893—895, 897, 898, 900, 956, 1091, 1157 || 798, 801, 869, 896, 1025

Hrabě, V. 93, 191 || 93

Hrabec, S. 1051

Hrbáček, J. 387, 539, 540

Hronek, J. 518

Hrubeš, J. 751, 957

Hrubý, F. 618

Hugo, V. 560

Hujer, O. 405, 1179

Hus, Jan 581, 802

Husserl, E. 1022

Huxley, A. 561

 

Chaloupecký, V. 574, 627, 1024

Chalupný, E. 832

Chatman, S. 763

Chaucer, G. 563

Chelčický, Petr 582

Chloupek, J. 295, 304, 437, 440, 442, 446, 1052, 1104 || 1052

Chomsky, N. 65

Chrabr 628

Christofidis, H. 727

Chudoba, F. 907

 

Ilek, B. 976, 997, 1093

Indra, B. 865

Isačenko, A. V. 32, 173, 201, 632, 634, 958 || 85, 897, 1019, 1049, 1052

Ivančev, S. 358

Ivănescu, G. 146

Ivanov, V. V. 37, 85, 197

 

Jaglom, A. M. 72

Jaglom, I. M. 72

Jahn, J. 685

Jakobson, R. 1, 3, 520, 562, 764, 777, 779, 781, 808, 809, 858, 861, 877, 879, 882, 964, 1134 || 155, 160, 630, 1020, 1022, 1023, 1031, 1051

Jakovlev, N. F. 152

Jameson, R. D. 741

Janáček, G. 511

Janáček, K. 1093

Jančák, P. 657 || 324

Jančík, J. 785

Janský, K. 601, 837

Jarcevová, V. N. 695

Jaroš, V. 515

Jauris, M. 46

Jaurisová, A. 46

Jedlička, A. 215, 232, 233, 290, 299, 301, 389, 470, 500, 502, 504, 575, 600, 611, 678, 766, 828, 971, 988, 1068, 1126 || 297, 298, 321, 514, 849, 1045

Jefimov, A. I. 215

Jechová, H. 558

Jelínek, J. 502

Jelínek, M. 217, 221, 306, 537, 633, 1051 || 1051, 1052

Jeník z Bratřic, Jan 598

Jensen, H. 162

Jeremin, I. P. 887

Jerhotová, M. 867

Jeschke, J. B. 581

Jespersen, O. 101, 182

Jílek-Oberpfalcer, F. 248, 504, 533, 578

Jirásek, J. 682

Jirát, V. 549, 826, 837

John, A. 516

John, J. 831

Jokl, A. 706

Jordan, J. 148

Jørgensenová, H. E. 259

Jungmann, J. 527, 557, 840, 843, 849

Jurek, B. 867

Justl, V. 655

 

Kaczmarek, L. 275

Kadlec, J. 552

Kadlec, S. 551

Kalandra, Z. 614 || 630

Kalista, Z. 1038

Karafiát, J. 533

Karas, F. 654

Karcevskij, S. 1019

Kellner, A. 207, 634, 653, 654 || 251, 420, 421, 1094, 1159

Kent, A. 261

Kerényi, K. 910

Kindermann, H. 743

Klappenbachová, R. 716

Klaret 782

Klemensiewicz, Z. 660

Klimeš, L. 559, 582, 607, 689, 717, 729 || 458

Knops, R. H. v. Siebenschein, H.

Kňourek, J. 163

Kohoutek, C. 507

Kochannyj, D. 919

Kollár, J. 1081

Kolman-Cassius, J. 579

Koloss, L. L. 215

Komárek, M. 320, 326, 347, 380, 483, 974, 991, 1093 || 325, 347, 1052

Komenský, J. A. 398, 575, 578, 586, 775, 780, 784, 789, 793, 1131

Konáč z Hodiškova, M. 804

Kondratov, A. M. 76

Koneczna, H. 1052

Konečná, D. 53, 355, 1130

Konstantin-Cyril 626, 629

Kopal, J. 911

Kopeckij, L. 80, 81 || 268, 634, 636, 637, 647

Kopecký, M. 458, 804

Kopečný, F. 291, 297, 298, 342—345, 348, 350, 357, 359, 370, 371, 374, 375, 402, 412, 445, 455, 459, 511, 515, 684, 1093 || 342, 360, 380, 391, 439, 1051

Koranda, Z. v. Kalandra, Z.

Kornijčuk, O. 890

Korvasová, K. 55

Kořínek, J. M. 6, 97, 100, 136, 210, 279, 966 || 1024, 1026, 1032, 1035, 1036

Kosík, V. 422

Koubek, J. P. 817

Kožešník, K. 82, 743

Králík, O. 202, 530, 535, 544, 558, 592, 593, 597, 604, 606, 835, 839, 841, 845, 904, 1083 || 545, 558

Králík, S. 1010, 1097

Krámský, J. 44, 73, 712

Krašeninnikova, J. 1141

Kratina, F. 271

Kraus, J. 376

Kraus, O. 1023

Krbec, M. 1127

Krech, H. 127

Krejčí, K. 281, 792

Krejčí, T. 701

Kridl, M. 739

Křelina, F. 836

Křička, P. 565

Křístek, V. 536 || 438

Křížková, H. 179, 358, 516, 990, 1124

Kubeš, R. 707

Kubíček, J. 744

Kučera, H. 329

Kuchař, J. 177, 242, 505, 993

[369]Kulagina, O. S. 46

Kunstmann, H. 799

Kupka, K. 725

Kuryłowicz, J. 136

Kurz, J. 1179 || 1036, 1191

Kuzmány, K. 553, 815

Kuznecov, P. S. 110, 152, 178

Kvapil, J. Š. 596, 837

Kyas, V. 451, 452, 626 || 455, 459, 1051, 1052

 

Lamprecht, A. 304, 427, 432, 434, 660, 1159 || 433, 1051

Landgrebe, L. 1025

Lang, J. P. 598

Langland 762

Lastovećka, H. K. 401

Laziczius, Gy. 133, 136

Leavis, F. R. 741

Leavisová, Q. D. 741

Lebedeva, A. 1122

Lehr-Spławiński, T. 634, 660

Lekov, I. 1049

Lemberg, E. 862

Lerch, E. 148

de Léry, J. 585

Lesná-Krausová, M. 703

Lesný, V. 568, 839

Letz, B. 671

Levý, J. 241, 243, 761, 763 || 244

Lexa, F. 1030

Libor, A. 280

Linda, V. 528

Liška, J. 276

Lišková, V. 596, 825, 829, 831, 833, 836, 1084 || 842

Ljackij, E. A. 637, 642

Locker, P. 733

Lockwood, W. B. 15

Loretová, J. 658

Losskij, N. 87

Lotko, E. 129, 659

Louda, J. 621

Loukotka, Č. 1037

Lubojacký, A. 1137

Lucas, F. L. 741

Lucretius 564

Ludvíková, M. 1001, 1017, 1121

Luhn, H. P. 261

Lutterer, I. 329, 516, 517, 1118

Lužík, R. 890

Lyer, S. 29, 102, 138, 142, 143, 146—148, 164, 165, 510, 720—726, 728, 905, 1072, 1108 || 1025

Łysohorsky, Ó. 813

 

Magnuszewski, J. 655

Mágr, A. S. 1023

Mácha, K. H. 544, 545, 591, 601, 810, 812, 813, 819, 873, 1080, 1082

Machač, J. 203

Macháček, K. S. 549

Macháčková, E. 61

Machek, V. 258, 422, 1128 || 402, 1052, 1136

Maier, J. A. 910

Makarenko, A. S. 555

Makarov, S. 634

Maláč, V. 130, 1002

Malec, O. 475

Málek, A. 659

Malmberg, B. 125

Mann, Th. 910

Marcus, S. 79

Mareš, F. V. 259, 992, 1195 || 1052

Marchant, F. P. 509

Marouzeau, J. 255

Marr, N. J. 1137—1139

Marten, M. 832

Martinet, A. 140, 718 || 141 až 143, 155

Masaryk, T. G. 409, 808, 811, 1146

Mastrelli, C. A. 1073

Matějček, A. 788

Materna, P. 94

Mathesius, B. 757

Mathesius, V. 1, 2, 24, 26, 28, 138, 139, 144, 183, 184, 209, 214, 309, 312, 338, 366, 390, 413, 416, 417, 464, 471, 479, 496, 499, 532, 691, 692, 698, 871, 907, 908, 935, 1059, 1071, 1147 || 10, 190, 694, 1086, 1148—1150, 1180,1181

Mátl, A. 1052

Mayenowa, M. R. 1074 || 1049

Mayerhofer, M. 112

Mazlová, V. 41

Mazon, A. 883

Meier, G. F. 191

Mejlach, B. 919

Meľčuk, I. A. 45

Melichar, V. 641

Melniková-Papoušková, N. 946

Menarini, A. 726

Menges, K. H. 1029

Menšík, J. 796

Meščaninov, I. I. 1135, 1138 || 1055

Měšťan, A. 891

Migliorini, B. 722, 726

Michálek, E. 325, 406, 454, 456—458, 681, 804

Michálková, V. 296, 506

Michel, L. 143, 149

Miko, F. 179

Milewski, T. 9, 105, 208

Minátová, V. 890

Möller, G. 717

Monnerot-Dumaine, M. 287

Moravec, J. 113, 1142

Morison, W. A. 683

Mozart, W. A. 549

Mráz, A. 1024

Mrázek, R. 185, 384

Mrštík, A. 600

Mucala, M. 1135

Mukařovský, J. 1, 519, 551, 705, 745, 746, 755, 756, 806, 811, 812, 816, 818, 821—823, 834, 837, 848, 850, 860, 867, 917, 918, 939, 961, 962, 965, 967, 1150 || 758, 1020, 1033, 1040, 1088, 1129

Müller, I. 1058

Müller, K. 906

Müller, V. 500

Munclingr, J. F. 933

Murko, M. 1125

 

Nasková, R. 937

Nebeský, L. 58, 60, 69

Nedvědová, M. 798, 799

Nechvátal, J. 572

Nejedlý, Z. 1156 || 800, 808, 913, 1156, 1157, 1167

Němcová, B. 855 || 425, 534, 543, 603, 655, 670

Němec, I. 170, 174, 325, 333, 356, 362, 405, 406, 972, 994, 1099

Nepokoj, J. 720

Nerad, A. v. Gerad, A.

Neruda, J. 526, 535, 830, 834, 851, 852

Neščimenko, G. P. 334

Neubert, A. 696

Neumann, S. K. 856

Neustupný, J. 85

Nezval, V. 521, 813 || 705, 820

Nitsch, K. 1112, 1165

Nizámi 551

Noha, M. 322

Nosek, J. 189

Nosil, J. 709

Nováček, Č. 129

Novák, A. 526, 635, 814, 817, 819

Novák, B. 642

Novák, K. 682

Novák, Ľ. 574, 663, 668, 721 || 1021

Novák, M. 912, 914, 915 || 915

Novák, O. 867

Novák, P. 20, 52, 54, 56, 59, 64, 74, 79, 114, 172, 186, 284, 286, 305, 492, 686, 730, 920, 921, 984, 1120 || 1052

[370]Nováková, J. 503, 872, 874, 909 || 564, 569, 1041—1043, 1049

Novomeský, L. 664

Novotná, J. 260

Novotný, F. 546

Novotný, M. 595, 598, 603, 828, 944

 

Oberpfalcer, F. v. Jílek-Oberpfalcer, F.

Obnorskij, S. P. 644

Očadlík, M. 827

Oettinger, A. G. 66

Ogden, C. K. 692

Ohnesorg, K. 275 || 274

Olbracht, I. 462 || 592, 604, 606, 850, 854

Ondráčková, J. 319, 327

Ondrus, P. 677

Opravil, A. 500

Optát, Beneš 452

Orel, D. 781

Orlík, K. v. Ohnesorg, K.

Ošmera, J. 421

Otto, E. 1025

 

Pala, K. 72

Palacký, F. 559, 607, 1090

Palek, B. 48, 55, 59, 65, 261, 286, 978, 1116

Palková, Z. 76

Pallas, L. 1013

Palmer, L. R. 4

Panevová, J. 75, 264

Papp, F. 62

Papp, L. 62, 253

Paprocký z Hlohol, B. 792

Patočka, J. 86

Pätschová, G. 14

Paul, E. 707

Pauliny, E. 220, 381, 998 || 233, 669, 678, 1047, 1052

Pauliny, J. 1057

Pavlović, M. 631

Peciar, Š. 154, 672

Peckham, M. 763

Pech, V. 725

Pechar, J. 560

Pelikán, J. 583

Pelikánová, L. 939

Peroutka, F. 530

Perry, J. V. 261

Peška, Z. 414, 666

Peterson, J. 745

Petiška, E. 571

Petráček, K. 71

Petrovskij, F. A. 564

Petřík, S. 310, 311 || 309, 313, 667, 1021

Petříková-Ryndová, L. 273, 317

Pflanzer, A. 501

Pichl, J. B. 822

Pilař, J. 891

Piro, S. 285

Pistorius, J. 847

Piťha, P. 999, 1057 || 1057

Platon 546

Plicka, K. 943

Plutarchos 906

Podhorná, V. 676

Podlipská, D. 567

Pohorský, M. 851

Poch, J. 556

Pochová, R. 556

Pokorny, J. 112

Poláček, J. 950

Poláček, K. 529, 838

Polák, K. 591, 834, 1084

Polák, V. 255 || 464, 1041, 1048

Poldauf, I. 342, 346, 348, 353, 354, 360, 374, 403, 1093 || 348, 353, 518, 697, 1039, 1096

Polišenský, J. 598, 1045

Popela, J. 647

Popelová-Otáhalová, J. 906

Porák, J. 361, 372, 379

Porru, G. 1033

Pořízka, V. 735

Pospíšil, J. 888

Potter, S. 16

Poucha, P. 1041

Prachař, A. 955

Profous, A. 615, 616

Procházka, V. 238

Průcha, J. 38, 62, 77, 253, 1123, 1132

Průšek, J. 903

Pujman, F. 863 || 866

Puš, F. 695

Puškar, M. 401

Puškin, A. S. 553, 562, 572, 817, 879—881, 925

 

Quiller-Couch, A. 741

 

Raab, H. 245

z Rabštejna, Jan 559, 580

Rask, R. 1133

Reformatskij, A. A. 14, 18

Reiter, N. 404

Rejman, A. 642

Rektorisová, K. 478, 482, 860

Renský, M. 158

Revzin, I. I. 19, 64

Reznikov, L. O. 91

Riccoboni, G. 721

Rieger, L. 89 || 1040

Riffaterre, M. 229

Richards, I. A. 741

Rilke, R. M. 807 || 904

Rippl, E. 1027

Rizeľová, J. G. 215

Rocher, K. 337

Rojzenzon, L. I. 377 || 378

Rommel, A. 729

Romportl, M. 122, 123, 127, 159, 318, 321, 323, 651, 982, 1160, 1182 || 657, 662

Rospond, S. 1052

Ross, S. C. 1048

Rostohar, M. 278 || 953

Roudný, M. 108, 256, 257

Rudnev, A. G. 92

Růt, V. 924

Ružička, J. 192, 678, 1032, 1034, 1052

Růžička, O. 728

Ryba, B. 473 || 580, 788

Rypka, J. 550 || 551, 1022

Ryšánek, F. 352, 396, 398 || 356, 395, 588, 590, 1162, 1183

 

Řezáč, V. 540

Říha, B. 539

 

Sabina, K. 822, 826

Saltykov-Ščedrin, M. J. 567

Sandfeld, K. 1032

Sandmann, M. 189

Sapir, E. 3

Sarbiewski, M. K. 760

Saričeva, J. 648

de Saussure, F. 3

Sauvageot, A. 171

Savickij, N. P. 45

Sedlák, J. V. 859

Seemann, M. 270, 272, 960

Segert, S. 566

Sechehaye, A. 29, 148

Seidel, E. 175 || 149, 715, 1019

Seidel-Slottyová, J. 699 || 201, 715

Seifert, J. 551

Serebrennikov, B. A. 85

Severyns, A. 909

Sgall, P. 33, 43, 60, 63, 78, 105, 109, 300, 307, 482, 492, 977, 986, 996 || 85, 299, 1051

Shakespeare, W. 907, 908

Shera, J. H. 261

Scherl, A. 941 || 648

Schiffová, A. 561

Schmidt-Rohr, G. 82

Schmidtová, A. 802

Schönhof, H. 705

Schwarz, E. 704

Schwarz, V. 579

Siatkowski, J. 1052

Sidorov, V. N. 152

Siebenschein, H. 706, 910 || 700

[371]Sieczkowski, A. 661

Siedlecki, F. R. 893—895

Silbernáglová, T. 889

Silberstein, L. 610 || 1028

Simmons, E. J. 1049

Skála, E. 404

Skalička, V. 9, 10, 14, 15, 25, 31, 83—85, 88, 103, 104, 133, 136, 143, 166, 168, 180, 181, 188, 212, 228, 269, 303, 466, 733, 734, 1087 || 24, 341, 721, 1021, 1030, 1034, 1041, 1042, 1044

Skaličková, A. 120

Skřečková, M. 1057

Skulina, J. 435, 448, 677, 1065, 1165 || 1052

Slabý, R. 725

Slavíčková, E. 57

Slavík, J. B. 118, 1043

Slotty, F. 1031

Słowacki, J. 558

Smékal, O. 735

Smetana, R. 827, 944, 950

Smil Flaška z Pardubic 576, 786, 869

Smolák, V. 721, 723

Smrčková, J. 111, 230, 1076

Sochor, K. 1005 || 612, 613

Sochová, Z. 433, 495

Sojka, E. 891

Sommerfelt, A. 279

Sørensen, H. Ch. 52

Souček, J. B. 397

Souček, S. 575

Součková, M. 829, 842

Soukup, B. 708

Sova, M. 518

Sovák, M. 1161

Spang-Hanssen, H. 38

Srbová, O. 926 || 935

Stalin, J. V. 1140, 1141|| 33, 108, 215, 1142, 1143, 1145, 1151, 1155, 1185

Staněk, V. 715

Stanislav, J. 623

Stankiewicz, E. 85

Stanovský, V. 573

Stati, S. 56

Steinitz, W. 716

Stiebitz, F. 214, 572, 905, 906

Stich, A. 541, 1018, 1102

Stopa, R. 85

Stojan, V. D. 855

Straumann, H. 207

Strnadel, J. 948

Stuchlík, J. 283, 285, 287, 288

Suchanov, P. 634, 642

Sušil, F. 945

Svejkovský, F. 760

Svěrák, F. 424 || 441, 1051

Světlá, Karolina 825

Svoboda, J. 1113 || 616

Svoboda, K. 90

Svoboda, K. F. 353, 371, 383, 385 || 353, 361, 371

Swadesh, M. 144

Sychra, A. 947

 

Šabršula, J. 282, 732, 1164

Šalda, F. X. 805, 818 || 832, 835, 844, 845, 847, 1027

Šámal, J. 788

Šaumjan, S. K. 19, 37

Šaunová, I. 634

Ščerbatskij, B. M. 215

Ščerbinová, A. A. 226

Šebestová, A. 423

Šimek, F. 576, 580—582, 590

Širokova, A. G. 469, 516

Škarka, A. 801 || 769, 795

Škrach, V. K. 409

Šmeralová, S. 642

Šmilauer, V. 195, 391, 736 || 484, 578, 617

Šňupárek, A. 707

Šrámek, V. 566

Štangler, A. 707

Štefánek, A. 665

Štěpánek, J. N. 549

Štěrbová, M. 631 || 1051

Štindlová, J. 200, 262, 263, 265, 392, 404, 646 || 1052

ze Štítného, Tomáš 588, 589, 785

Štolc, J. 670, 675 || 670, 678, 1052

Štokmar, M. P. 900

Štoll, L. 772

Švedova, N. J. 215

Švehlová, J. v. Dvončová, J.

Švestková, L. 276, 324, 436, 482, 648

Świrk, L. 642

 

Tarnóczy, T. 62

Tauli, W. 25, 85

Teige, K. 832

Těšitelová, M. 51, 59, 204, 494, 1115

Thompson, W. N. 284

Thomson, S. H. 802

Thon, J. 957

Tichá, Z. 587, 762 || 585, 587

Tichý, F. 787

Tillyard, E. M. 741

Timofejev, A. C. 1050

Tlustá, E. 154, 349, 516,1092

Tlustá, J. 773

Tolstoj, A. N. 570

Tomáš Akvinský 783a

Tomaševskij, B. V. 215

Tomsa, F. 1132

Tošev, K. 1052

Trager, G. L. 151

Trávníček, F. 34, 83, 299, 314, 330, 331, 339, 347, 350, 363 až 365, 367—369, 382, 431, 450, 487, 488, 531, 635, 642, 764, 1063 || 83, 217, 289—291, 350, 375, 390, 463, 472, 481, 490, 1051, 1052, 1091, 1101, 1163, 1166, 1188

Trnka, B. 1, 8, 30, 41, 42, 98, 115, 134, 136, 141, 145, 146, 194, 211, 267, 316, 337, 485, 486, 493, 683, 694, 1072, 1085, 1107, 1148, 1150 || 161, 509, 703, 721, 1022, 1025, 1039

Trofymovyč, K. K. 689

Trost, P. 7, 90, 93, 95, 117, 149, 156, 157, 199, 213, 219, 226, 245, 247, 248, 280, 313, 315, 386, 529, 566, 569, 571, 615, 640, 667, 674, 700, 702, 710, 713, 714, 754, 783a, 796, 797, 838, 862, 896, 943, 945, 981 || 1021, 1025, 1052

Trubetzkoy, N. S. 40, 99, 623, 1105 || 135, 136, 145, 151, 1019, 1028

Tříška, J. 774

Twadell, W. F. 134

Tyl, J. K. 541, 542, 853

Tyl, Z. 523, 588, 1117, 1169 až 1178, 1183, 1185, 1187 || 1192, 1186, 1190, 1191

Tylová, M. 1175—1178

 

Uher, J. 507, 508, 952, 954

Uhlířová, L. 66, 75, 1017

Úlehla, V. 943, 949

Umancev, A. 642

Urban, Z. 855

Urbańczyk, S. 660, 1050

Urbánek, R. 630, 779

Urbánek, W. 707

Urbánek, Z. 554

Urbánková, E. 590, 621

Ursyn z Krakova, Jan 760

Utěšený, S. 250, 428, 437, 439, 443, 617, 650, 679, 687, 690, 731, 737, 975, 995, 1056, 1077, 1078, 1095, 1101 || 445

Utitz, E. 1021, 1030

 

Václavek, B. 766, 768, 827, 944, 950, 1024

Váhala, F. 670

Vachek, J. 4, 101, 118, 123, 135, 137, 151, 155, 160, 161, 268, 335, 341, 489, 491, 509, 721, 1180 || 36, 118, 136, 490, 1033, 1034, 1043, 1052

Vaillant, A. 1051

[372]Vančura, V. 749, 813, 922 || 520, 530, 531, 593, 848

Vančura, Z. 206, 548, 563, 693, 748, 963 || 80, 1023, 1054

Vaněček, V. 611

Vaňorný, O. 572

Varšavskij, S. I. 641

Vasmer, M. 112

Váša, P. 390

Vašek, A. 304, 441, 447,1052

Vašek, O. 1184

Vašica, J. 625 || 577, 627, 628

Vážný, V. 430

Večerka, R. 1051

Végh, J. 737

z Veleslavína, Daniel Adam 458

Veltruský, J. 827, 915, 931, 933, 936, 937, 944 || 759

Vendryes, J, 138

Vertésová, E. 62

Vey, M. 351 || 345, 348

Vilikovský, J. 866 || 576, 783, 790, 794

Vinogradov, V. V. 1153 || 196, 197, 644, 1062, 1144

Vladislav, J. 573

Vnouček, F, 648

Vočadlo, O. 692

Vodák, J. 938

Vodička, F. 753, 767, 768, 771, 830, 840, 844, 846, 852, 869, 886, 1090 || 598, 759, 770, 843, 849, 1044, 1088

Volný, J. 711

Vonka, R. J. 254

Voráč, J. 425, 426, 1010, 1094

Vott, J. 118

Vrba, F. 563, 786

Vrchlický, J. 560

Vrtel-Wierczyński, S. 884

Vydra, V. 934

Vygotskij, L. 87

Vysotskij, S. S. 250

 

Walde, A. 112

v. Wartburg, W. 7, 112

Weidenhoffrová, F. 824

Weingart, M. 497, 624, 923, 1023

Wellek, R. 561, 741, 859, 901, 902, 959

Welter, A. 736

Werner, C. F. 257

Wesselski, A. 782

Winter, G. 411

Wodarz, J. 122

Wollman, F. 635, 738, 739, 764, 880, 883, 885 || 892, 1091

Wolff, H. 85

Wurm, V. M. 734

Wüst, W. 112

 

Zatočil, L. 704, 707 || 450

Zatovkaňuk, M. 1052

Závada, J. 873, 891

Závada, V. 813

Závodský, A. 841

Zawodziński, W. 894

Zdziechowski, M. 845

Zemen, K. 1047

Zeyer, J. 532, 596, 837

Zíbrt, Č. 950

Zikmund, V. 1130

Zima, J. 171, 321, 419, 495, 556, 557

Zima, P. 124, 125, 128

Zimek, R. 1013

Zinder, L. R. 152

Zipf, G. K. 40

Získal, A. 388

Zitek, R. 708

Zubatý, J. 1128

Zwirner, E. 117

Zwirner, K. 117

 

Žaža, S. 1052

Žilka, F. 547 || 1037

Žinkin, N. I. 124

Žirkov, L. J. 85

Slovo a slovesnost, ročník 26 (1965), číslo 4, s. 318-372

Předchozí Bohuslav Havránek, František Daneš: Slovo a slovesnost a česká lingvistika v novém období

Následující Bohuslav Havránek: Český jazyk Husův