Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Japonský fonetický sborník

Alena Skaličková

[Kronika]

(pdf)

Японский фонетический сборник / Une revue phonétique japonaise

Publikace The Study of Sounds (Vol. 10, 1962), vydaná sdružením The Phonetic Society of Japan,[1] je věnována Danielu Jonesovi k jeho osmdesátým narozeninám. Obsahuje 23 článků různé hodnoty, z nichž některé byly předneseny na fonetickém kongresu v Tokyu, konaném v roce 1960, ale byly dodány příliš pozdě pro uveřejnění v kongresových Proceedings. Vedle několika prací s obecnou tematikou, jako např. Some Problems of Vowel System (ve kterém se autor snaží ukázat, že každý vokalický systém nemusí být symetrický), Phonetics as a Basis of Stylistics (který pojednává o metrice a zdůrazňuje úlohu slabiky v ní) nebo On the Study of Recognition and Synthesis of Japanese Speech by the Physical Method (ke kterému autor hned v úvodu podotýká: „As the programming for the vovel recognition is still in progress the result is not available here“), je většina článků věnována minuciózním pozorováním jednotlivých řečových jevů, obvykle bez pokusu o zařazení daných otázek do celkové problematiky. Čtenáře může jistě mnohý z titulů (které se zdají slibovat víc, než lze v článcích najít) zaujmout, avšak z obecně fonetického a obecně lingvistického hlediska je přínos této knihy chudý. Pro čtenáře neznalé japonštiny je také nevýhodou, že mnohé články jsou psány pouze japonsky s krátkými anglickými résumé, ostatní čtenáře zarazí svérázná angličtina, která je místy těžko srozumitelná. Tento jistě dobře míněný dárek za zásluhy o japonskou fonetiku může tedy stěží přinést obdarovanému i čtenářům tolik, kolik by měl.


[1] The Phonetic Society of Japan je akademická organizace založená japonskými fonetiky, fonology a pedagogy roku 1926. Jejím úkolem je teoretické studium zvukové stránky jazyků a její aplikace v praxi.

Slovo a slovesnost, ročník 26 (1965), číslo 1, s. 100

Předchozí Eva Hajičová: Nový časopis o automatickém zpracovávání informace

Následující Bohuslav Havránek: Redakční poznámka