Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Orthoepická komise

rd. (= Redakce)

[Kronika]

(pdf)

-

byla zřízena dne 13. května 1942 při III. třídě České akademie věd a umění na návrh prof. Boh. Hály, přednesený 25. února 1942 a projednaný pak užší komisí organisační (prof. Hála, Hujer a Smetánka). Předsedou komise je prof. Janko, jednatelem prof. Hála a z členů akademie jsou v ní prof. Havránek, Smetánka, Trávníček a Trnka, k nim byli přibráni doc. dr. A. Frinta a dr. Kl. Rektorisová. Komise intensivně pracuje na svém úkolu, ale protože jde o závažnou práci kolektivní a dílčí referáty jsou podrobovány podrobné diskusi a zhusta i pronikavým změnám, vyžádá si vypracování konečné úpravy ještě drahně času.

Tím doplňujeme zmínku o této komisi, kterou učinil A. Frinta na konci svého referátu v předešlém čísle Slova a slovesnosti na str. 44; prof. Hála totiž protestoval u tohoto referenta proti tomu, že je tam uvedeno pouze jméno Hujerovo a nikoli jeho.

Slovo a slovesnost, ročník 9 (1943), číslo 2-3, s. 168

Předchozí Přednášky v Pražském linguistickém kroužku od května do června 1943

Následující Zdeněk Vančura: Počátek a konec baroku (K otázce literární periodisace)