Časopis Slovo a slovesnost
en cz

O přípravě na X. mezinárodní kongres lingvistů

rd (= Redakce)

[Kronika]

(pdf)

О подготовке X. международного конгресса лингвистов / Préparatifs du dixième Congrès international des linguistes

X. mezinárodní kongres lingvistů se bude konat v Bukurešti v době od 28. srpna do 2. září 1967. O práci přípravného komitétu, v jehož čele je akad. Iorgu Iordan, informuje účastníky oběžník, který byl vydán začátkem června t. r. Ukazuje se, že práce pokročily natolik, že byla stanovena tematika základních referátů a uvedena již i jména referentů. Jsou to: (1) synchronie a diachronie (B. Malmberg z Lundu), (2) vzájemné pronikání lingvistických systémů (E. Petrovici z Kluže), (3) lingvistika a příbuzné vědy (R. Jakobson z Cambridge), srovnávací metoda a současné koncepce lingvistické (G. Devoto z Florencie), (5) běžné problémy aplikované lingvistiky (Ch. A. Ferguson z Washingtonu) a (6) lingvistika a kvantitativní metody (O. Achmanovová z Moskvy). Účastníci kongresu se mohou přihlásit s diskusními příspěvky k těmto referátům.

Vedle zasedání plenárních plánuje se zasedání ve 3 sekcích rozdělených na skupiny. Do I. sekce jsou zařazeny (1) teorie jazyka, (2) sociolingvistika, (3) jazykový zeměpis, (4) historie jazyka; do II. sekce (1) sémantika, (2) syntax, (3) poetika, (4) dětský jazyk (se zřetelem k jeho osvojení), do III. sekce (1) psycholingvistika, (2) stylistika, (3) typologie jazyků a (4) patologie jazyka. Počet sekcí a témat se může rozšířit podle toho, jaká sdělení účastníci kongresu přihlásí. — Navržené rozdělení sekcí do skupin nepokládáme v některých případech z hlediska tematiky za vhodné. Např. problémy typologie jazyků by patřily do sekce prvé, naproti tomu sociolingvistiku by bylo vhodnější zařadit do sekce třetí, před psycholingvistiku. Do druhé sekce zřejmě nepatří problémy dětského jazyka; zařadili bychom sem stylistiku (ze sekce třetí) a na její místo problematiku dětského jazyka. Domníváme se, že by do třetí sekce měla být zařazena problematika matematické lingvistiky, nebo alespoň otázky algebraické lingvistiky vůbec, buď za cenu vypuštění patologie jazyka, ev. i problémů dětského jazyka, anebo zařazena jako sekce zvláštní. — Lze očekávat, že právě tyto problémy nových metodických postupů mohou vzbudit zájem účastníků kongresu a že budou provedeny potřebné přesuny a doplňky.

Pokud jde o jazyky, jsou na kongresu připuštěny (v abecedním pořádku) angličtina, francouzština, italština, němčina, ruština a španělština.

Slovo a slovesnost, ročník 27 (1966), číslo 4, s. 386

Předchozí Jarmila Panevová: Strojový překlad v Bulharsku

Následující Petr Piťha: K vymezování rozsahu gramatik