Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Systém záporných zájmenných příslovcí v staré a nové češtině

Igor Němec

[Články]

(pdf)

Система отрицательных местоименных наречий в древнем и новом чешском языке / Le système des adverbes pronominaux négatifs dans l’ancien tchèque et dans le tchèque contemporain

1. Stč. a nč. záporná zájmenná příslovce (nadále zkracuji ZZP) mají navzájem to společné, že jsou tvořena předponou ni- ze zájmenných příslovcí tázacích s náslovním k- a j- (nikdy, nijak apod.) a že fungují jako určení místa (A), času (B), způsobu (C), jako výrazy zdůrazňující zápor (D) a jako záporné částice (E); mají také analogické vztahy k sousedním systémům zájmenných příslovcí (kdy, jak …, někdy, nějak …, tehdy, tak …). Stč. a nč. systém ZZP se pak navzájem liší těmito diferenčními rysy: (1.1.) Převážná většina oněch adverbií má v stč. formu trojslabičnou, kdežto v nč. dvojslabičnou, takže jejich trojslabičnost je v stč. rysem centrálním, v nč. periferním.[1] (1.2.) V stč. systému se dvojslabičné periferní a relativně mladé jednotky (nijak) liší od centrálních navíc j-ovým náslovím svého zájmenného základu (srov. nikake, nikterak, nikame …), kdežto v nč. systému jsou trojslabičné periferní jednotky (nikterak, nikady, nijace …) chudší než centrální o vztah k zájmenným adverbiím souřadným, zvl. ukazovacím (v nč. není proti směrovému nikady *tady, proti způsobovému nijace *tace apod.; srov. centrální opozice nikam tam, nijak tak …, i trojsl. nikudy tudy). (1.3.) Proti stč. je nč. systém bohatší o příslovce se sekundárním významem hodnotícím (nikam ‚k žádnému zdárnému cíli‘, nijak ‚nepěkně‘ aj.), jimž ovšem také chybí onen centrální rys — vztah k příslušným adverbiím významově souřadným (neexistuje *tam ‚k takovému zdárnému cíli‘ apod.). (1.4.) Proti nč. systému je naopak stč. bohatší o četné řady jednotek synonymních (např. významy C ‚žádným způsobem‘ a D ‚vůbec‘ zde má nikterak, nikake, nijak, nikudy, nikoli), kdežto v nč. jsou pouze dvě řady synonym: řada centrální a řada periferní, vyhrazená ovšem jednotkám stylisticky příznakovým.[2]

2. Uvedené společné i rozlišující rysy mezi stavem stč. i nč. (1) může nám znázornit prostorový model obou systémů ZZP — staročeského (2.1.) a novočeského (2.2.), viz schéma na s. 293. Vztahy mezi jednotkami v rámci polysémie zde naznačujeme spojnicemi souvislými (——), vztahy synonymie spojnicemi tečkovanými (…) a hranici mezi centrem a periférií systému naznačujeme linií čárkovanou (-----).

3. Nejnutnější doklady k významu jednotek obou systémů znázorněných na našem schématu (2) čerpáme ze StčS (k 2.1.) a z PS (k 2.2.).

K 2.1.: (Aa) vody v té púšti nikděž nebieše OtcB 96b; (Ab) Jordán potom nikděž neteče a ižádný nevie, kam sě děje CestMandA 183a; (Ac) nikame sem nešel tyto tři dni OtcA 75b; (Ad) aby jeli na Vodňany … a nikudyž jinudy ArchČ 8, 438; (Ba) věc nikdy nevídaná JeronM 45b, neprotiv se nikda většiemu BawEzop 2585; (Bb) kolikrát jsem jemu o to psal, nikdy mi odpovědi nedal ArchČ 14, 190, podobně nikdá ibid. 10, 485; srov. antonymum vždy RokPostB 449 = po každý RokPostR; (Bc) Achiles ležě na loži nikdy neusne TrojA 164a, pod. nikda RokPostA 24a; (Ca) nikterakž jeho dojíti nemožiechu PasTisk A7a nullo modo, = nikakž PasMuzA, = nikoli PasKal; (Cb) viz Ca, způsobový význam je zde jen okrajový, C zde přechází v D; (Cc) juž nikady ztráty nám jest neutéci AlxH 392, pod. ŠtítSvátA 215a nikudy; (Cd) nikake viz Ce,

 

[293]

 

 

nikak Ca; (Ce) když sv. Blažeje nijakž přemluviti nemohli PasKal C4b, starší PasMuzA zde má nikakež; (Da) toho nikterakž nechtěl učiniti PasTisk D18a, = nikakž PasMuzA, nikoli PasKal; (Db) odplata tvého mzdáře u tebe nikoli neostávaj TobB 308/4, 15, = nikakež BiblOl; (Dc) jakož praví, že bych jeho prvé podpisoval, tohoť nikudy nenie NaučBrn 53; (Dd) toť mi sě nikdy nevidí RadaOtcP 594, = nikoli RadaOtcM; pod. nikda CestMil 101a; (De) nikake viz Db, nikak Da; (Df) tomu zde nijakž nám nelze rozuměti ŠtítSvátB 146; nijakež ChelčArc 167a je ojedinělé a sporné; (Eab) nechtěli ste (doufat) a řekli ste: Nikakež, ale k koniem sě utečem ProrIs 30, 16, = nikoli BiblPraž.

K 2.2.: (Aa) neměl nikde stání Erben; (Ab) nikam nechoď Erben; (Ac) nikam to (úsilí) nevedlo Šmilovský, přechod k určení účelu; (Ad) nikudy nebylo lze projíti Němcová; (Ae) nikady cestu pravou najdout sem nemoh‘ T. Nováková; (Ba) čert nikdy nespí Rais; (Bb) tatínkové nikdá o ničem nevědí Dyk; (Ca) nemohl si (to) nijak vyložiti Pfleger; (Cb) jak jste se mela? E nijak F. X. Svoboda; (Cc) nechce nikterak vyslovovati osobní bolest Karásek; (Cd) tváří se k tomu nijace ‚netečně‘ Šrámek; (Da) nechovají se již nijak cize ke mně Šimáček; (Db) odvětil nikterak nezaražen Šmilovský; (Ea) jest to plné vítězství? Zdá se mi, že nikoli Zeyer; myslil na duši a nikoli na zvěř Herben. — Jednotky nikady (Ae) a nikdá (Bb) považuje SSJČ za jednotky obecné češtiny.

4. Srovnání systému ZZP v stč. (2.1.) a v nč. (2.2.) umožňuje nám rekonstruovat hlavní linie vývoje mezi oněmi dvěma stadii: (4.1.) Tendence k ekonomičtějšímu vyjadřování se zde projevila tím, že předhistorická změna trojslabičných ZZP v dvojslabičné (*nikъdě > nikdě, *nikъdy > nikdy) pokračovala odsouváním koncového vokálu u části zbývajících trojslabičných jednotek (nikame > nikam, nikake > nikak nijak). (4.2.) Stejným směrem působila tendence k omezování polylexie (vyjadřování téhož významu několikerou lexikální formou): prosadila se zánikem většiny trojslabičných synonymních protějšků dvojslabičných ZZP (ze stč. stavu 2.1. tak [294]zanikly jednotky nikoli Cb a Db, nikudy Cc a Dc, nikake Cd a De, též okrajové nikda/nikdy Dd); ostatní trojslabičné zůstaly zachovány především proto, že neměly konkurenční synonymum (2.1. nikudy Ad) nebo se vyznačovaly kontrastní formou proti synonymům dvojslabičným (2.1. nikterak Ca a Da proti nijak Ce a Df). — (4.3.) S tímto odstraňováním polylexie souviselo také omezení polysémie: vedle uvedeného zániku dílčích jednotek polysémních slov nikoli, nikudy, nikda/nikdy a nikake prohloubilo se dále ochuzením polysémie časového adverbia nikda/nikdy (ústupem jednotek 2.1. Bb a Bc) a místní určení nikde (> nikde) ztratilo význam cílový (2.1. Ab zůstalo zachováno jen v nářečích, srov. nechodím vůbec nikde, ač bych potřeboval trochu zábavy Wolker). (4.4.) Systémovým upevněním jednotek dvojslabičných byl ovšem dán předpoklad k jejich sémantickému i slovotvornému rozvoji, viz vznik sekundárních jednotek 2.2. nikam Ac, nijak Cb a nijace Cd. (4.5.) Stč. polylexie byla omezena na dvě řady synonym v zájmu stylistické diferenciace: do stylisticky příznakové řady periferní — a do periférie systému ZZP vůbec — se začlenily staré jednotky trojslabičné (2.2. knižní nikterak Cc a Db, nikoli Ea), stará jednotka dvojslabičná, ale se sekundárním dloužením (2.2. nikdá Bb) a nově vzniklé jednotky, slaběji zakotvené systémovými vztahy (2.2. nikam Ac, nijak Cb a nijace Cd, jež zůstává na pomezí jiného systému — kvalitativních adjektiv; k nim je třeba přiřadit i staré nikady 2.2. Ae, viz výklad o okrajovějším systémovém zakotvení 1.2.—1.3.).

5. Závěr. — Historický vývoj českého systému ZZP, tj. dílčího lexikálního systému[3] tvořeného slovnědruhově homogenními jednotkami se společnými vlastnostmi slovotvornými (1.), tedy celkově směřoval k vyjadřování formálně úspornějšímu (4.1., 4.2.), významově jednoznačnějšímu (4.2., 4.3.), slovotvorně různorodějšímu (4.4.) a stylisticky diferencovanějšímu (4.5.).

 

R É S U M É

Система отрицательных местоименных наречий в древнем и современном чешском языке

Устанавливая общие и дифференциальные черты между древнеч. и современной ч. системами отрицательных местоименных наречий (1), автор наглядно изображает качества и соотношения этих единиц на пространственной модели обеих систем (2). Нужные примеры извлекаются из материала академических словарей древнеч. и ч. языков (3). Из сопоставления обеих систем вытекает, что развитие этих наречий в чешском языке приводит к их все большей формальной экономности, семантической однозначности, словообразовательной разнородности и стилистической дифференциации (4—5).


[1] Za periferní považujeme ty jednotky, které mají s jinými jednotkami téhož (sub)systému podstatné klasifikační rysy společné, ale některými dalšími se od nich liší (větší počet společných klasifikačních rysů zakotvuje jednotky blíže k centru jejich systému). Srov. můj čl. Vztah centrum—periférie v lexikálním vývoji, NŘ 59, 1976, 118—124.

[2] K stylistické příznakovosti periferních jednotek viz J. Vachek, On the Integration of the Peripheral Elements into the System of Language, TLP 2, 1966, s. 25n.

[3] Srov. můj čl. On the Study of Lexical Subsystems of Language, TLP 4, 1971, s. 205n.

Slovo a slovesnost, ročník 39 (1978), číslo 3-4, s. 292-294

Předchozí Ludmila Uhlířová: K termínu kognitivní

Následující Štefan Peciar: K pojmu norma, úzus, priemerný úzus