Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Z konfrontácie sémantickej štruktúry lexémy v ruštine a slovenčine

Ella Sekaninová

[Články]

(pdf)

К вопросу сопоставления семантической структуры лексической единицы в русском и словацком языках / La confrontation de la structure sémantique du lexème en russe et en slovaque

Podstatné teoretické otázky jazykovedy tvorí predovšetkým problematika vzťahu jazyka a myslenia, problematika jazykového znaku, problematika vzťahu významu a pojmu a iné otázky s tým súvisiace. Pri skúmaní otázky vzťahu jazyka a myslenia vychádzame z dialektickej jednoty jazyka a myslenia. Jazyk je spoločenský jav, ktorý zaujíma osobitné miesto medzi spoločenskými javmi svojím znakovým charakterom. Riešenie problému znakovosti v jazyku v svetle leninskej teórie odrazu vychádza z analýzy pojmu znaku všeobecne a základných jeho jednotiek konkrétne. Teória odrazu, organicky spätá s materialistickým chápaním sveta, tvorí základ teórie poznania dialektického materializmu.

Problematika jazykového znaku úzko súvisí s problematikou významu. Jazykový znak predstavuje slovo ako celok, v ktorom materiálny obal a význam tvoria označujúcu jednotku vo vzťahu k označovanej jednotke čiže k mimojazykovej skutočnosti — denotátu. Význam sa chápe ako lingvistická kategória reprezentujúca obsahový plán jazyka. Slovo ako znak je nositeľom informácie o mimojazykovej skutočnosti a je súčasťou jazykového systému, v ktorom má istú hodnotu, určujúcu jeho miesto v rámci tohto systému. „Semiologická hodnota (znakový význam) slovných znakov obsahuje ako nutné dva komponenty — poukaz na denotát (typové predstavenie predmetu, javu objektívnej skutočnosti, podliehajúceho pod pojem, vyjadrovaný daným znakom) a na signifikát — pojem, ktorý je odrazom, zovšeobecnením podstatných príznakov jednotlivého predmetu alebo triedy predmetov.“[1]

Vo význame lexémy rozlišujeme tri stránky: pojmovú (signifikatívnu), t. j. súvzťažnosť významov lexémy s pojmom, predmetnú (denotatívnu) — súvzťažnosť s označovaným predmetom a — „štruktúrny význam, ktorý predstavuje vzťah znakov k iným znakom“.[2] Okrem toho sa vyčleňuje pragmatická stránka významu, t. j. jeho emocionálno-expresívne zafarbenie.

V daných súvislostiach nás zaujíma štruktúrny význam, ktorý sa rozčleňuje na dva typy. Vzťah znaku k iným znakom na paradigmatickej osi sa nazýva diferenciálny význam čiže hodnota. Vzťah znaku k iným znakom na syntagmatickej osi sa nazýva syntaktický význam čiže valentnosť.

Slová môžu byť významovo zhodné, ale rozlišujú sa svojou hodnotou v lexikálnej sústave skúmaných jazykov. Pojmy hodnoty a významu sú vzájomne späté tak, že jedno je obsiahnuté v druhom. Význam slova obsahuje jeho hodnotu. Uvedené skutočnosti nadobúdajú osobitný význam pri konfrontácii významov lexém v rozličných jazykoch.

Jazykový význam predstavuje zložitý jav. Zväčša sa stotožňuje so znakovou informáciou, ktorú dostávame pri apercepcii označujúceho slova, predstaveného v zvukovej alebo grafickej reťazi a taktiež pri myslenej reči v ich psychickom koreláte. Pod znakovou informáciou sa chápe taká informácia, ktorú lexéma podáva o denotáte slova alebo vôbec o všeobecnej denotatívnej situácii a nie o sebe samej: znak sa preto nazýva znakom, že prináša informáciu o iných objektoch alebo javoch.[3] Predovšet[94]kým to, čo sa nazýva jazykovým významom, je niečo, čo sa vzťahuje k sfére ideálneho, k sfére ľudského vedomia. Problém významu vzniká pri skúmaní jedného z druhov ľudskej činnosti a to procesu komunikácie ľudí medzi sebou pomocou jazyka.[4]

Význam slova sa skúma ako vzťah medzi odrazom istého javu vo vedomí človeka a zvukom. Spolu s tým, ten vzťah, ktorý určujeme ako význam slova, predstavuje v podstate „zložitý objekt, skrývajúci v sebe niekoľko jednoduchších objektov“ (o. c. v pozn. 1, s. 106). Inak povedané, význam slova, to nie je jeden, ale niekoľko významov, nerozlučne vzájomne spätých a v súhrne podmieňujúcich možnosť použitia slova.[5]

Pri určovaní jazykového významu sa aplikujú rozličné metódy, rozkladajúce význam slova na tvoriace ho zložky čiže komponenty. Jednou z takýchto metód je sémantická analýza, chápaná ako sémanticko-komponentová analýza významových prvkov jazykových jednotiek. Sémanticko-komponentová analýza si kladie za cieľ odhaliť významovú stránku určitých celkov analýzou jich významových prvkov. Takýmto spôsobom možno vo význame lexikálnej jednotky odhaliť tie alebo iné príznaky, ktoré sú odrazom reálnych vlastností predmetov, procesov a javov do tej miery, do akej sa vo významoch lexikálnych jednotiek odrážajú vlastnosti a príznaky tried predmetov, procesov a javov. Táto analýza predstavuje jednu z metód skúmania obsahu a významu a ako taká má právo na jestvovanie vo vede ako aj mnohé iné metódy, píše V. Solncev (o. c. v pozn. 4, s. 10). Má námietky proti hypostazovaniu (spredmetňovaniu) vyčleňovaných príznakov, ktoré preniká do komponentovej analýzy, proti tendencii skúmať vyčlenené príznaky ako časti alebo komponenty významov, ktoré možno miešať „prekomponúvať“, pridávať, uberať atď., čo akože spôsobuje utváranie nových významov. Spomínaný autor však prichádza k záveru, že pri dostatočne uváženom používaní môže byť „komponentová analýza vcelku užitočná na skúmanie, zoskupovanie, klasifikáciu atď. významov jazykových jednotiek“ (ibid., s. 10).

Komponentová analýza ako jedna zo sémantických analýz[6] sa diferencuje podľa spôsobov vyčleňovania elementárnych sémantických prvkov (komponentov). Komponentová analýza sleduje dva ciele, a to: (1.) distribúciu významov do sémantických polí rôzneho druhu, (2.) určenie jazykových významov, reprezentovaných týmito sémantickými poliami.[7]

Pri opise lexikálnych javov sa v súčasnosti prekonáva „atomizmus“ lexikologických opisov minulosti a hľadajú sa cesty systémového skúmania lexiky. Pri systémovom skúmaní lexiky sa sústreďuje pozornosť na odhalenie vnútorných štruktúrnych súvislostí a vzájomné pôsobenie rozličných aspektov slova s cieľom objasniť podstatu lexikálneho významu slova. Sémantickej a slovotvornej analýze sa preto podrobujú zväčša skupiny lexém, isté rady, zoskupené na základe spoločnej sféry fungovania a využívania ich komponentov, čiže isté mikrosystémy. Takéto lexikálne zoskupenia sa nazývajú „tematické“ čiže tvoriace súčasť tejže pojmovej sféry alebo „predmetno-odvetvové“ alebo „sémantické polia“.

Na danom mieste niet možností poukazovať na rozličné metódy sémantických komponentových analýz, budovaných na logickom princípe vyčleňovania sémantických diferenciálnych príznakov, ale chceme aplikovať postupy sémanticko-komponentovej analýzy na zvolené sémantické pole čiže mikroštruktúru, označenú ako „prírodné vodné zdroje“ v lexikálnej sústave ruštiny a slovenčiny.

[95]Prírodné vodné zdroje tvoria prvky hydrosféry, sú to: oceány, moria, ľadovce, jazerá, močiare, rieky, riečky, potoky, riavy, pramene, povrchové a spodné vody. Toto tematické zoskupenie prvkov predmetno-pojmovej sféry, v danom prípade hydrosféry, spája všeobecná séma, rus. obščaja sema, nazývaná archiséma[8] i hyperséma[9] „prírodné vodné zdroje“. Spoločné kategoriálne komponenty jednotiek tohto tematického poľa tvorí „predmetovosť“, „všeobecnosť (apelatívnosť)“ a „konkrétnosť“. Dištinktívnymi komponentmi sú veľkosť zdroja, druh vody (stojatá al. tečúca), kvalita vody (slaná al. sladká), ohraničenosť vodného zdroja ako aj skutočnosť, či môže daný zdroj slúžiť ako vodná cesta (pre vodnú dopravu). Je to teda 5 dištinktívnych prvkov, ktoré môžeme vyčleniť i pri ruských lexémach:

океан, море, озеро, река, речка, ручей, поток, источник.

Vyčlenené komponenty dosadené do tabuľky dávajú nasledovný obraz:

 

 

Vod. zdr. ap.

Predm.

Apel.

Konkr.

Veľ.

Druh

Kval.

Ohran.

Vod. cesta

океан

+

+

+

+

+

+

+

+

oceán

+

 

 

 

 

 

 

 

 

море

+

+

+

+

+

+

+

+

+

more

+

 

 

 

 

 

 

 

озеро

+

+

+

+

+

+

+

+

jazero

+

 

 

 

 

 

 

река

+

+

+

+

+

+

rieka

+

 

 

 

 

 

 

 

речка

+

+

+

+

riečka

+

 

 

 

 

 

 

 

 

ручей

+

+

+

+

potok

+

 

 

 

 

 

 

 

 

источник

+

+

+

+

prameň

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomocou komponentovej analýzy sme vyčlenili totožné a dištinktívne sémy ako komponenty semém, tvoriacich základné významy skúmaných lexém, čím sa však nevyčlenili ich všetky významy. Tieto nám pomôže odhaliť distributívna analýza textu. Každá lexikálna jednotka má svoju vlastnú sféru potenciálnych spojení s inými jednotkami čiže má ohraničené možnosti lexikálnej spájateľnosti. Lexikálna spájateľnosť je podmienená danosťou kompatibilných sém spájaných jednotiek.

Všetky lexémy zadaného tematického poľa sú polysémické, mnohovýznamové. Pojem mnohovýznamové slovo je relatívny, pretože označuje v podstate isté množstvo rovnako znejúcich lexém, ktoré sa zhodujú vo výrazovom pláne, ale rozlišujú sa v obsahovom pláne. Závažnú stránku danej problematiky tvorí otázka, prečo vonkajšie extralingvistické faktory vo vzťahu k významu slova, ktorými sú rozličné pojmové a predmetné súvzťažnosti, nie sú v danej etape spoľahlivým kritériom pre rozhraničenie významov mnohovýznamového slova a prečo práve rozdiely hodnôt tvoria nutný základ pre takéto rozhraničenie. Ak určujeme napr. významy lexémy stôl, iba predmetná súvzťažnosť nie je základom pre rozhraničenie významov, pretože jeden význam slúži na označenie viacerých rozličných predmetov, ako napr. kuchynský stôl a písací stôl alebo drevený stôl a kovový stôl. Ide tu o jeden význam slova stôl čiže o lexikálno-sémantický variant lexémy stôl. Avšak v prípadoch bohatý stôl, rus. pita[96]tel’nyj stol je evidentný iný lexikálno-sémantický variant lexémy stôl s významom ‚jedlo‘. Dokazuje to sémantická analýza a distributívna analýza.

Tradičné členenie významov slov na prvotné (základné, hlavné) a druhotné (prenesené), vybudované na vzťahoch medzi nimi, odráža nerovnomerný zástoj týchto významov v sémantickej štruktúre slov. Aj keď použitie niektorého z významov v reči je podmienené kontextom, táto podmienenosť nie je rovnaká. „V hlavnom význame slov treba vidieť nie akýsi „všeobecný“ význam, ale taký, ktorý je najviac podmienený paradigmaticky a najmenej syntagmaticky.“[10] Z toho vyplýva, že ostatné významy, a to druhotné, odvodené, prenesené sú podmienené najviac syntagmaticky, v rovine synchrónnych vzťahov sú viacej kontextuálne závislé. Pritom však nemožno pochybovať o tom, že významy mnohovýznamového slova sú už potenciálne dané v systéme jazyka a v rámci situačného alebo jazykového kontextu sa iba realizujú.

Na podloženie tohto tvrdenia sa vrátime k lexémam skúmaného tematického poľa. V kontexte:

Около трёх четвертей земного шара покрыто непрерывной водной оболочкой — мировым океаном (Галакт, Жизнь рек)

je zrejmé, že lexéma okean vystupuje v základnom význame. Inak je tomu v týchto kontextoch a spojeniach:

… какая буря упрёков, какой океан слёз опрокинулся на меня (Куприн), или: Колыхаясь и сверкая на солнце, икона плывёт в воздухе над этим океаном обнажённых голов (Короленко), океан света, звуков, мрака, ужаса, молчания, жизни.

Lexéma okean tu označuje veľké množstvo niečoho. Taký prenesený, kontextuálne podmienený význam má i lexéma more, ktorá má ešte i ďalšie obdobné významy, označuje a) šíre, bezbrehé priestranstvo v kontextoch:

Перед ним одна лишь степь, Песков зыбучих пламенное море (A. Толстой)! Далеко на горизонте … пыпно волновалось золотое море пшеницы (Горький);

b) veľké množstvo niečoho v kontextoch a spojeniach typu

В чёрных огнëнных глазах её было целое море блаженства. (Лажечников), море, крови, слёз, голов, огня, тьмы, света, блеска.

Komponentovou analýzou vyčlenené relevantné významové prvky (sémy) ako komponenty lexikálnych významov jednotiek skúmaného tematického radu tvoria v rozličných obmenách základný komponent prenesených, v danom prípade metaforických významov. Tak sémy veľkosti a šíreho (vodného) priestranstva sú ako asociatívne (alebo reprezentatívne, D. N. Šmeľov, o. c., s. 277) základom pre metaforické použitie. Tieto sémy sú diferenciálne oproti séme tečúceho vodného prúdu v rieke a potoku, tvoriacej základ prenesených metaforických významov týchto lexém, napr.:

река жизни, живая река, реки крови, слёз, слёзы льются рекой, ручьи слёз, слёзы льются ручьём, кровь струится ручьём.

Sémantika mnohovýznamového slova predstavuje súvis lexikálno-sémantických variantov, daných istým zoskupením sém. Zoskupenie sém nutných v danom lexikálnom význame a štruktúra nimi vytváraná predstavuje intencionál (o. c. v pozn. 9, s. 95), navrhujeme hovoriť o potencionále daného významu, ktorý tvorí obsah semémy.

[97]Sémy nachádzajúce sa v okruhu istého potencionálu a predstavujúce komponenty lexikálneho významu predstavujú súčasne i nekonkrétne príznaky ako vlastnosti iných designátov. Tieto sémy tvoria zárodky metaforických prenosov. Takou sémou je napr. príznak vernosti ako vlastnosti psa, alebo aj predstava nedoziernosti šíreho mora alebo oceánu. To znamená, že rodovú časť predstavuje archiséma, či hyperséma (prírodný vodný zdroj) a druhovú (diferenciálnu) hyposéma (jednotlivé druhy vodných zdrojov), rovnajúce sa seméme a zložené z jednotlivých sém (p. predchádzajúci rozbor). V rámci týchto vyčleňujeme sémy ako relevantné príznaky, z nich osobitne sémy tvoriace základ pre metaforizáciu významu. „Sila metafory tvoriaca nové je v spojení dvoch „veličín“, jedna z ktorých je pojmový odraz kúska skutočnosti, ktorého objem príznakov sa vyčleňuje a vzťahuje na vlastnosti iného objektu a druhá — význam jazykového tvaru meniaceho zmysel, vzájomné pôsobenie ktorých tvorí pojmovo-jazykový obsah nového pomenovania a s ním súvisiace konotácie.“[11]

Ako vyplýva zo skúmania konkrétneho jazykového materiálu, v mnohých slovách príznaky nominácie predstavujú v jazyku zafixované výsledky subjektívneho prístupu k označovaným predmetom a javom skutočnosti, napr. rus. nos (lodki), podošva (gory), more (ognej) alebo slov. koruna (stromu), chvost (lietadla), chrbát (knihy). Sú to prenesené významy, metafory, ktoré sú tou oblasťou „v ktorej sa odhaľuje vnútorná forma ako príznak nominácie“.[12] V tejto oblasti najvypuklejšie vystupuje vzájomné pôsobenie objektívneho a subjektívneho základu nominácie. Tieto skutočnosti neodporujú leninskej teorii odrazu, pretože subjektívne príznaky nominácie majú v konečnom dôsledku taktiež objektívny prameň v tom zmysle, v akom je v konečnom dôsledku podmienená i ľudská tvorivosť a fantázia (ibid, s. 235, i V. M. Solncev[13]).

Zatiaľ sme sa pokúsili urobiť sémantickú analýzu komponentov lexém určeného tematického poľa.

Našou úlohou je však aj konfrontovať skúmané javy v dvoch lexikálnych štruktúrach, a to v ruštine a slovenčine. Vychádzame z konštatovania, že členenie objektívnej reality a označenie jej prvkov lexikálnymi prostriedkami jednotlivých jazykov je rozdielne. O tom, že v jazyku jestvujú také osobitosti, ktoré sa musia priznať za vlastné jazykové alebo vnútrojazykové, svedčí aj ten dobre známy fakt, že významy slov v rozličných jazykoch sa zriedkakedy plne kryjú. Vieme, že objektívny svet, ktorý sa odráža v myšlienkach, je jednotný pre všetky jazyky, ale každý jazyk stvárňuje odraz objektívneho sveta po svojom, v súlade so svojou štruktúrou. Metaforizovaná séma semémy okean — ako ‚veľké množstvo‘, realizovaná v metaforických spojeniach — okean sveta, zvukov, mraka pre slovenské oceán nie je relevantná. Uvedené spojenia pretlmočíme ako záplava alebo more svetla, zvukov, mrakov. Taktiež spojenia okean užasa, okean molčanija slovenčina nemá.

Lexéma more v ruštine, v ktorej sa vyčleňujú tri semémy, z nich dve na základe metaforického prenosu sémy šíreho priestranstva a veľkého množstva takisto nezodpovedá slovenskej lexéme more. V slovenčine sa metaforizuje séma veľkého množstva v spojeniach: more domov, kvetov, hláv, sĺz, krvi. No ruské more ogňa, plameni, ťmy, sveta, bleska je v slovenčine záplava ohňa, plameňa, tmy, svetla, blesku.

Pre ruské lexémy reka, ručej, potok a slovenské rieka, potok, riava asimilatívna séma tečúceho vodného prúdu predstavuje sému pre metaforizáciu významov. Tak reka čego v ruštine označuje veľké množstvo, pohybujúcu sa masu niečoho: reka ľudej, krovi, sľoz, čo slovenčina označuje metaforizáciou lexém potok, prúd: prúd ľudí, slzy tečú prúdom, potoky krvi, potoky sĺz. Zhodné je iba spojenie reka žizni rieka života. [98]Lexéma ručej má ekvivalenty 1. potok, 2. pren. potok, prúd: krov struitsja ručjom krv tečie prúdom a potok — 1. riava: gornyj potok — horská riava, 2. pren. potok, prúd: ľudskoj potok prúd ľudí.

Lexéma istočnik, znamenajúca slovenské prameň, žriedlo, má prenesený význam ‚prameň, zdroj‘: neissjakajemyj istočnik nevyčerpateľný prameň al. zdroj.

 

Uvedieme metaforické významy v tabuľke:

 

Rus.

Slov.

Ekvivalenty

Varianty

океан

met.

more

 

oceán

 

 

 

 

море

met. 1

 

 

 

more

met. 2

met. 1

more

záplava

река

met. 1

met. 1

rieka

 

rieka

met. 2

met. 2

 

potok

ручей

met. 1

 

 

 

potok

 

met. 1

potok

prúd

поток

 

 

 

 

riava

met. 1

met. 1

potok

prúd

источник

 

 

 

zdroj

prameň

met. 1

met. 1

prameň

pôvod

 

Záverom chceme zdôrazniť, že v sémantickej štruktúre slova môžu byť objektívne vyčlenené jednotlivé prvky, ktoré v súhrne tvoria lexikálny význam slova. Na ich správne vyčlenenie je treba určiť druh týchto prvkov a ukázať na vzájomné vzťahy, v ktorých sa nachádzajú.

Členenie lexiky na tematické skupiny nielen, že nevylučuje, ale naopak, predurčuje nachádzanie špecifičnosti vnútorných sémantických vzájomných vzťahov medzi nominatívnymi jazykovými prostriedkami. Okrem toho, opis slov v rámci predmetno-klasifikačných skupín utvára široké možnosti pre všestranné skúmanie zmyslových súvislostí v jazyku, pre detailné zistenie osobitostí sémantickej štruktúry jednotlivých pomenovacích jednotiek osobitne a lexikálno-sémantického systému všeobecne. Práve na základe uskutočnenia tematickej interpretácie lexiky sa táto javí ako syntéza, ako výsledok zložitého vzájomného pôsobenia slov v ich rozličných významoch s prvkami iných jazykových rovín: slovotvornej, morfologickej a sémanticko-štylistickej.

Predložená analýza významov mnohovýznamových lexém zvoleného tematického poľa dokazuje, že metóda komponentovej analýzy má svoje opodstatnenie pri sémantickom opise istých paradigmatických zoskupení (predmetných, slovotvorných, synonymických, antonymických a pod.), pri ktorých je možné vyčleniť diferencujúce alebo integrujúce sémantické príznaky, charakteristické pre základné významy. Vyčlenenie metaforizovaných sém v rámci potencionálu asociatívnych sém tvorí podklad pre opis prenesených metaforických významov. Komponentová analýza v takomto ponímaní však nepredstavuje adekvátnu metódu na skúmanie zmyslových štruktúr polysémických lexém všeobecne. Je preto účelné kombinovať ju s distributívnou analýzou i inými metódami.

Konfrontácia výsledkov predloženej sémantickej analýzy v ruštine a slovenčine poukazuje na javy spoločné týmto jazykom a na javy charakteristické pre každý zo skúmaných jazykov. Uvedené skutočnosti možno zjednodušene vyjadriť konštatovaním, že isté sémantické prvky ako relevantné príznaky označovaných predmetov, javov a dejov môžu byť rozlične označované a zoskupované v jednotlivých jazykoch a môžu tvoriť rozličný obsah lexikálnych jednotiek i celých tematických polí. Skúmané tematické pole nie je azda dosť výrazné na poukázanie odlišností, no zaujímavé [99]je práve tým, že zhoda základných významov skúmaných lexém vykazuje rozdiely v druhotnej sfére pomenovania čiže v nepriamej nominácii. Potvrdzuje sa tým známa téza, že v dôsledku osobitostí vývinu každého jazyka sa utvorila jemu vlastná lexikálna sústava, pozostávajúca z neopakovateľných významových štruktúr lexikálnych jednotiek. Každý jazyk má teda svoju významovú sústavu. V konečnom dôsledku má však každý jazyk možnosť pomocou kombinácií významov i prekrývaním morfologických, lexikálnych a syntaktických plánov vyjadriť ekvivalent semém predstavených lexémami iného jazyka.

 

R É S U M É

К вопросу сопоставления семантической структуры лексической единицы в русском и словацком языках

При определении языкового значения применяются разные методы, разделяющие значение слова на образующие его составные части или компоненты. Одним из методов такого рода является семантико-компонентный анализ значимых элементов лексических единиц. Целью компонентного анализа является 1) дистрибуция значений в семантические поля разного рода и 2) определение языковых значений, представленных этими семантическими полями.

В предлагаемой статье семантическому анализу подвергается семантическое поле природных водных источников. Выделяются категориальные компоненты этого тематического поля — предметность, апелятивность и конкретность — и дистинктивные компоненты — размер источника, вид и качество воды, а также возможность служить для водного транспорта. Анализируются лексемы океан, море, озеро, река, речка, ручей, поток, источник в русском и словацком языках. Особо выделяются семы, которые являются основой для переносных метафорических значeний.

Сопоставление результатов предлагаемого семантического анализа в русском и словацком языках указывает на явления, общие для этих языков, и на явления, характерные для каждого из этих исследуемых языков.


[1] A. A. Ufimceva, Semantičekij aspekt jazykovych znakov, zb. Principy i metody semantičeskich issledovanij, Moskva 1976, s. 36.

[2] Ju. D. Apresjan, Sovremennyje metody izučenija značenija i nekotoryje problemy strukturnoj lingvistiki, zb. Problemy strukturnoj lingvistiki, Moskva 1969, s. 106.

[3] O. N. Seliverstova, Komponentnyj analiz mnogoznačnych slov, Moskva 1975, s. 6.

[4] V. M. Solncev, K voprosu o semantike, ili jazykovom značenii, zb. Problemy semantiki, Moskva 1974, s. 5.

[5] B. I. Kosovskij, Obščeje jazykoznanije. Učenije o slove i slovarnom sostave jazyka, Minsk 1974, s. 16.

[6] D. Viehweger a kol., Probleme der semantischen Analyse, Studia grammatica, Berlin 1977.

[7] A. V. Posoch, Komponentnyj analiz semantiki, zb. Metody izučenija leksiki, Minsk 1975, s. 39.

[8] J. Filipec, Zur Polysemie und lexikalisch semantischen Sprachkonfrontation, TLP 4, 1974, s. 220.

[9] V. Nikitin, O semantike metafory, VJaz 1979, č. 1, s. 98.

[10] D. N. Šmeľov, Problemy semantičeskogo analiza leksiki, Moskva 1973, s. 212.

[11] Jazykovaja nominacija, red. B. A. Serebrennikov - A. A. Ufimceva, Moskva 1977, s. 93.

[12] V. G. Varina, Leksičeskaja semantika i vnutrennjaja forma jazykovych jedinic, zb. Principy i metody semantičeskich issledovanij, red. V. J. Jarceva - G. V. Kolšanskij - V. J. Telija, Moskva 1976, s. 234.

[13] V. M. Solncev, Jazyk kak sistemno-strukturnoje obrazovanije, Moskva 1977, s. 96, 97.

Slovo a slovesnost, ročník 41 (1980), číslo 2, s. 93-99

Předchozí Štefan Peciar: Vzťah polysémie a homonymie

Následující Marie Těšitelová: Sémantika a statistika