Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Poznámka terminologická

Oldřich Uličný

[Kronika]

(pdf)

Терминологическая заметка / Une remarque terminologique

Ve zprávě z VIII. mezinárodního sjezdu slavistů v Záhřebu — Syntaktická problematika (SaS 40, 1979, 335—337) uvádí Fr. Daneš na s. 336, pozn. 1, že užívám „ve svém referátu podoby participient (místo participant)“. Jak vyplývá z textu mého referátu Ke koncepci sententémové intence, sb. Příspěvky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů, Záhřeb 1978, Praha 1978, 88—106, neužívá se zde podoby participient, nýbrž výhradně termínu participant (participantový).

Termínu Partizipient je použito pouze v německém resumé mého referátu, z něhož recenzent pravděpodobně vycházel. V němčině je tu obvyklejší termín Mitspieler, resp. Aktant aj., srov. např. G. Helbig, Theoretische und praktische Aspekte eines Valenzmodells, sb. Beiträge zur Valenztheorie, Halle (Saale) 1971, s. 33 aj. Ve snaze zachovat termín participant i v německém resumé, použil jsem německé podoby, která byla přijata i při jazykové úpravě jiných mých statí redakcí Zeitschrift für Slawistik.

K údajnému užití termínu participient v mém referátu jsem nemohl být „sveden výtkou a návrhem R. Mrázka v SaS 39, 1978, 270—273“, jak uvádí recenzent, protože rukopis upraveného příspěvku spolu s německým resumé jsem odevzdal redakci sjezdového sborníku v prosinci 1976. Texty jsem nedostal zpět ke korektuře, proto je také v plném českém znění referátu značný počet neupravených tiskových chyb. Z toho se však termínu participant týká pouze chybná podoba articipant na s. 94, 2. ř. zdola cit. sborníku.

Slovo a slovesnost, ročník 41 (1980), číslo 3, s. 256

Předchozí Petr Piťha, Marie Čechová: Celostátní konference o syntaxi a jejím vyučování

Následující Přemysl Adamec: K vyjadřování referenční určenosti v češtině a v ruštině