Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Interdisciplinární časopisy o komunikaci a textu

Anna Jirsová

[Kronika]

(pdf)

Интердисциплинарные журналы о коммуникации и тексте / Interdisciplinary periodicals on communication and text

Stále naléhavěji se projevuje potřeba neomezovat rozvíjející se bádání o komunikaci hranicemi jednoho oboru, vytvořit podmínky pro její zkoumání z hlediska různých disciplín (vytvořit tzv. „cross-disciplínu“) a realizovat skutečně interdisciplinární (a mezinárodní) spolupráci při zkoumání komunikace, jazyka a textu. To vše vedlo k tomu, že se v r. 1981 objevily dva nové časopisy o komunikaci a textu. Jejich editory jsou význační lingvisté, v jejich početných mezinárodních redakčních radách jsou vedle lingvistů také odborníci z filozofie, sémiotiky, psychologie, masové komunikace, sociologie, umění, práva, teorie umělé inteligence ap.

V Anglii (v nakladatelství Pergamon Press) vychází časopis Language and communication (s podtitulem An interdisciplinary journal); vydává jej R. Harris, profesor obecné jazykovědy na univerzitě v Oxfordu. Časopis má vycházet třikrát do roka, jednotlivá čísla mají okolo 150 s. V redakční radě (25členné) lingvistiku zastupují M. V. Bloomfield, S. Greenbaum, K. L. Pike aj. — V Holandsku (v nakladatelství Mouton) vychází časopis Text (s podtitulem An interdisciplinary journal for the study of discourse), který vydávají T. A. van Dijk a J. S. Petöfi. Text má vycházet čtyřikrát do roka, jednotlivá čísla mají okolo 100 s. V redakční radě (28členné) je z lingvistů např. W. Dressler, S. I. Gindin, G. Leech, B. Palek aj.

V „programových prohlášeních“ editorů nacházíme shodné myšlenky: R. Harris charakterizuje Language and communication jako časopis, který má umožnit mezinárodní spolupráci při interdisciplinárním zkoumání verbální a neverbální komunikace, při zkoumání jazyka a jeho komunikačních funkcí v oblasti filozofie, psychologie, lingvistiky, umění, sociologie apod. Časopis si tedy klade rozhodně nemalý cíl — spolupůsobit při vytváření vědy o komunikaci na široké bázi interdisciplinární. — Časopis Text byl založen jako mezinárodní fórum pro zkoumání textu (jeho zaměření je tedy užší). Editoři chtějí předvést v jednom časopise příspěvky týkající se textu jako jevu jazyka, komunikace, společnosti a kultury. Má pomáhat zvýšit zájem o zkoumání v nové interdisciplíně zvané Textwissenschaft.

Oběma časopisům je společný záměr — vytvořit praktické výzkumné kontakty mezi vědci z různých oborů, umožnit dorozumění všech, kteří se z různých aspektů zabývají studiem komunikace a textu a také konfrontovat výsledky tohoto studia. Speciální pozornost má být věnována otázkám metodologickým. — Nahlédnutí do prvních čísel obou časopisů ukazuje, že realizovat tyto záměry bude jistě nesnadné. Zejména se zdá, že bude obtížné zajistit, aby otiskované příspěvky nebyly omezeny na problematiku pouze jedné disciplíny.

Je třeba ocenit, že právě lingvisté se podjali nelehkého úkolu řídit tyto časopisy, které svým zaměřením a sledovanými cíli nepatří do žádné speciální vědní disciplíny, nýbrž jsou to časopisy skutečně mezioborové. Je nesporné, že tyto časopisy mohou být velice užitečnou a potřebnou tribunou pro publikování a konfrontaci výsledků bádání v oblasti komunikace a textu, pokud se editorům podaří jejich záměry realizovat.

Slovo a slovesnost, ročník 44 (1983), číslo 2, s. 171

Předchozí Jiřina Hůrková: Příspěvek k určování kvalitativních rozdílů vokálů

Následující Petr Piťha, Marie Čechová: II. konference o syntaxi a jejím vyučování v Nitře