Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Výzva k předkládání abstraktů článků do monotematického čísla Slova a slovesnosti Jazykový management

[Sdělení redakce]

(pdf)

Call for Abstracts For a special issue of Slovo a slovesnost Language Management

Výzva

k předkládání abstraktů článků do monotematického čísla Slova a slovesnosti

Jazykový management

 

Editoři:

Jiří Nekvapil – Tamah Sherman

(Ústav lingvistiky a ugrofinistiky FF UK, Praha)

 

Koncepce a zaměření: Teorie (rámec/model) jazykového managementu (TJM) umožňuje postihnout řadu aspektů jazykových situací. Primárně se zabývá jazykovým managementem vymezeným jako jakýkoli druh chování vůči jazyku či jako různé formy a projevy pozornosti zaměřené na jazyk nebo jeho užívání. Soustřeďuje se na akty a aktivity jednotlivých mluvčích (jako povšimnutí, hodnocení…), ale i institucí různé složitosti (počínaje rodinou a konče např. ministerstvem školství), hledá souvislosti mezi aktivitami mluvčích na jedné straně a aktivitami institucí na straně druhé a jazykové aktivity vidí v souvislostech komunikačních a sociokulturních.

TJM se utvářela v pracích J. V. Neustupného a B. H. Jernudda a byla vyzkoušena při analýze různých rysů jazykových situací v řadě zemí světa včetně České republiky a Slovenska (viz J. Nekvapil – T. Sherman, eds., Language Management in Contact Situations: Perspectives from Three Continents. Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien: Peter Lang, 2009). Domníváme se, že v případě Česka a Slovenska – a šířeji střední Evropy – však nebyl ani zdaleka vyčerpán její aplikační potenciál.

Cílem připravovaného monotematického čísla je prohloubit studium jazykového managementu v tomto regionu a vytvořit zde podmínky pro lepší recepci samotné TJM. Uvítáme především empirické studie, které jsou věnovány analýze nejrůznějších jazykových, komunikačních, popř. sociokulturních jevů vyskytujících se ve střední Evropě. Články se mohou týkat jazykového poradenství, vytváření a užívání slovníků, mluvnic nebo jazykových korpusů; jejich předmětem může být stratifikace konkrétního jazyka, osvojování jazyka, jazyk užívaný v rodině či v oblasti vzdělávací, pracovní, mediální apod. Vítána jsou i další témata, zpracovaná z hlediska synchronního či diachronního.

 

Harmonogram a postup: Abstrakt zamýšleného článku (v rozsahu do jedné normostrany, tj. 1800 znaků včetně mezer) zašlete na níže uvedené adresy do 31. 1. 2013. Abstrakty budou posouzeny editory monotematického čísla a vedoucím redaktorem Slova a slovesnosti. Vybraní autoři budou informováni e-mailem do 28. 2. 2013. Termín pro odevzdání článku (v rozsahu do 16 tiskových stran, tj. zhruba do 50 000 znaků včetně mezer) je 30. 9. 2013. Možné jazyky abstraktů a článků jsou čeština, slovenština, angličtina, němčina. Monotematické číslo vyjde v r. 2014. Všechny články projdou standardním recenzním řízením.

 

E-mailové adresy pro zasílání abstraktu:

<jiri.nekvapil@ff.cuni.cz>, <tamah.sherman@ff.cuni.cz>, <slovo@ujc.cas.cz>.

 

 

[164]Call for Abstracts

For a special issue of Slovo a slovesnost

Language Management

 

Editors:

Jiří Nekvapil – Tamah Sherman

(Charles University in Prague, Czech Republic)

 

Concept and aims: Language Management Theory (framework/model) (LMT) enables researchers to capture a number of aspects of language situations. Its subject matter is primarily language management, defined as any sort of behavior toward language, in other words, the various forms and manifestations of attention devoted to language or its use. LMT focuses on the acts and activities (such as noting, evaluation) of individual speakers as well as institutions of varying complexity (families, social and political groups, schools, government ministries), with the aim of uncovering the relationships between the activities of speakers on the one hand and those of institutions on the other. Linguistic activities are also viewed in the context of communicative and sociocultural ones.

LMT was developed in the work of J. V. Neustupný and B. H. Jernudd, and has been utilized in the analysis of multiple aspects of language situations throughout the world, including the Czech Republic and Slovakia (see J. Nekvapil – T. Sherman, eds., Language Management in Contact Situations: Perspectives from Three Continents. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang, 2009). However, in the case of these two countries, and of Central Europe in a broader sense, the potential for its application has, by far, not been exhausted.

The aim of this special issue is to deepen the study of language management in the region and to create conditions for increased reception of LMT overall. Above all, we welcome empirical studies devoted to the analysis of the different linguistic, communicative, and even sociocultural phenomena occurring in Central Europe. Topics may include (but are not limited to) language consulting, the production and use of dictionaries, grammars and corpora, language in the workplace, language in the family, language acquisition, language in education, and language testing regimes. Both synchronic and diachronic approaches are welcome.

 

Timeline and procedure: Abstracts (max. 1 standard page, 1800 characters including spaces) should be sent to the addresses below by January 31, 2013. The abstracts will be evaluated by the editors of the issue and the journal editor-in-chief. Selected authors will be informed by e-mail by February 28, 2013. The deadline for completed articles (max. 16 printed pages or 50,000 characters including spaces) is September 30, 2013. Abstracts and articles can be written in Czech, Slovak, English or German. The issue will be published in 2014. All articles will undergo the standard review procedure.

 

Slovo a slovesnost is indexed/abstracted in the Arts and Humanities Citation Index and the Journal Citation Reports / Social Sciences Edition published on the ISI Web of Knowledge by Thomson Reuters.

 

Abstracts should be sent to the following e-mail addresses:

<jiri.nekvapil@ff.cuni.cz>, <tamah.sherman@ff.cuni.cz>, <slovo@ujc.cas.cz>.

Slovo a slovesnost, ročník 73 (2012), číslo 3

Předchozí Anna Holečková: Slavistická konference o interakci

Následující Małgorzata Haładewicz-Grzelak: Panoptical defragmentation of the Stalinist microcosm in post-war Poland